Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 12-6-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: ΚΙ - 1184

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄:

Θέμα:

Παροχή διευκρινήσεων επί της υπουργικής απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β΄/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766 Β/30-5-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο γενικό εμπορικό μητρώο.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι εν θέματι Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής διαδικασία αυτοαπογραφής), που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄).

Προκειμένου να υλοποιηθεί το περιεχόμενο αυτή ενιαία από όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους, διευκρινίζονται τα εξής:

Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Κ1-941οικ./2012 υα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προκύπτει ότι υποχρέωση αυτοαπογραφής έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες προθεσμίες ως εξής:

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιοτικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

Παρ. 2 άρθ. 1: Η διαδικασία της αυτοαπογραφής υλοποιείται ως εξής:

α) Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση-δήλωση είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr ) είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessreaistrv.gr).

β) Την σχετική δήλωση θα την υποβάλλουν τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας. Η ευθύνη ωστόσο για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα υποβάλλει την δήλωση για τα στοιχεία της εταιρείας (πχ για τον ΑΦΜ του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας). Οι υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν είναι υποχρεωμένοι πριν την έναρξη της διαδικασίας να αναζητήσουν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που τυχόν τους έχει αποδοθεί παλαιότερα από εσωτερικές διαδικασίες των Υπηρεσιών, αν και για διευκόλυνσή τους, μπορούν να πληροφορηθούν τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. τους από την ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistrY.gr), εισάγοντας τον Α.Φ.Μ. τους στη σελίδα ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, χωρίς να χρειάζονται κωδικό χρήστη και συνθηματικό εισόδου. Ωστόσο, ο ΑρΓ.Ε.ΜΗ. δεν είναι οτοιχείο-κλειδί για τη διαδικασία αυτοαπογραφής επομένως είτε τους έχει αποδοθεί είτε όχι, θα ακολουθήσουν κανονικά την διαδικασία αυτοαπογραφής, εισάγοντας τα σχετικά στοιχεία. Στο τέλος της διαδικασίας εκδίδεται βεβαίωση για το συγκεκριμένο υπόχρεο στην οποία αναγράφονται ο οριστικός αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και η καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου του Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

γα) Ο υποβάλλων την αίτηση (εφεξής χρήστης) μπαίνει στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., επιλέγει το εικονίδιο «αυτοαπογραφή εταιρειών» και στην οθόνη που ακολουθεί πληκτρολογεί τους σχετικούς κωδικούς TAXIS.

γβ) Το πληροφοριακό σύστημα τον αναγνωρίζει και τον ανακατευθύνει στις σχετικές φόρμες, ανάλογα με την νομική μορφή του απογραφόμενου νομικού προσώπου. Εκεί ορισμένα από τα πεδία θα είναι προσυμπληρωμένα. Ο χρήστης τα ελέγχει, διορθώνει τυχόν ανακριβή και συμπληρώνει όσα από αυτά είναι κενά. Σε ορισμένα από τα πεδία, όπως πχ την επωνυμία της εταιρείας, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα παρεμβολής. Εάν ωστόσο πεδίο από τα μη επιδεχόμενα διόρθωσης πάσχει, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει το πρόβλημα στην Υπηρεσία και κατόπιν να προχωρεί κανονικά στην υπόλοιπη διαδικασία της αυτοαπογραφής.

γγ) Ο χρήστης οφείλει επίσης να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω ενότητα «Παραρτήματα» της παρούσας εγκυκλίου). Για παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρίες απαιτείται το ισχύον καταστατικό, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αναρτώνται σε μορφή κειμένου (.doc, χωρίς εικόνες), και όχι ως σκαναρισμένα αντίγραφα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή pdf, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να αναρτώνται ως Pdf., όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου να προκύπτει ο εκδότης του εγγράφου ή ο επικυρώσας αυτό ως ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ανάρτησης.doc, το αναρτώμενο έγγραφο δεν θα φέρει τις υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο δηλώνεται από τον υπόχρεο ότι είναι αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια Αρχή. Ο τελικός έλεγχος (αντιπαραβολή) θα γίνει από την αρμόδια για τον υπόχρεο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μόλις παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα από την αρμόδια μέχρι τότε για τον υπόχρεο Αρχή. Η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα είναι επίσης αρμόδια για τυχόν έλεγχο και διόρθωση των πεδίων εκείνων που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει (βλ. αμέσως προηγούμενο βήμα γβ).

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να αναρτηθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, τότε ο υπόχρεος, εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο, συνυποβάλλει επίσης και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αυτών. Προσοχή: Η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./2012, και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου. Σημειώνεται επίσης ότι εάν πριν την πάροδο της προθεσμίας των 5 μηνών ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων.

γδ) Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που η ανάρτηση των ψηφιακών αντιγράφων στο σύστημα αυτοαπογραφής ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση για αποστολή ή προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε πέντε (5) μήνες (είτε με συστημένη επιστολή είτε από τον υπόχρεο). Προσοχή: Και εδώ, η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./2012, και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου. Και σ΄ αυτή την περίπτωση εάν πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των 5 μηνών, ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων (βλ. και προηγούμενο βήμα γγ)

γε) Στο τέλος της διαδικασίας «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα θα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου και την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Παρ. 3 άρθ. 1: Εναλλακτική διαδικασία απογραφής

α) Εναλλακτικά, και εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά με την ως άνω διαδικασία την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

Επισημαίνουμε εδώ ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, και όχι σε άλλα επιμελητήρια όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κτλ.

β) Ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιχείρησης ορίζεται για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες εγγραφής σε Εμποροβιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου το οποίο είναι κατά τόπον και καθ΄ ύλην αρμόδιο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση βάσει της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14-12-2006 (ΦΕΚ 1853 Β΄).

Για τις εταιρείες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήρια (π.χ. φαρμακεία), η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14-12-2006, την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στο www.businessportal.gr. Ενδεικτικά παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα : Μία ομόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου με έδρα την Πάτρα, η οποία για οποιοδήποτε λόγο επιλέξει να απογραφεί μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και όχι μέσω του διαδικτύου, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας ενώ, αν η έδρα της είναι στην Αθήνα, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, δεδομένης της εφαρμογής του κριτηρίου της εμφανούς προσωπικής και πλήρους συμμετοχής του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα. Αντίθετα μια ιατρική κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα την Κομοτηνή θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και όχι του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην πιστή εφαρμογή των παραπάνω και στην ορθή καθοδήγηση των αυτοαπογραφόμενων εταιριών.

Ειδικά για τις εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 . Οι εταιρείες αυτές συγκεκριμένα είναι:

i) Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν. 3601/2007 ΦΕΚ 178A΄),

ii) ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες (περιλαμβάνονται, αν και δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο και οι αμιγούς σκοπού α.ε. ασφαλιστικής πρακτόρευσης, μεσιτείας ασφαλειών και ασφαλιστικών συμβούλων του Ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183A΄),

iii) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. Ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178A΄) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 και επ. Ν. 3283/2004 , ΦΕΚ 210A΄)

iv) ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

ν) Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195A΄)

vi) Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121A΄) vii) ευρωπαϊκές εταιρείες,

viii. ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες,

ix) τα υποκαταστήματά αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.

γ) Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012 όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα και συγκεκριμένα :

γα) για α.ε. και ε.π.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωριστεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γβ) για ο.ε. και ε.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (άρα τέλος καταχώρισης μόνο 10 ευρώ) ή, εάν το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού (οπότε το τέλος καταχώρισης ανέρχεται σε πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με των αριθμό των τροποποιήσεων που θα καταχωριστούν).

γγ) για Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα: η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (οπότε το τέλος καταχώρισης Ε.Ο.Ο.Σ. είναι μόνο 10 ευρώ)

γδ) για αστικό, αλληλοασφαλιστικό και πιστωτικό συνεταιρισμό: το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γε) για Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.): το ισχύον καταστατικό της Ε.Σ.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της Ε.Σ.Ε., από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γοτ) για υπόχρεο αλλοδαπή εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση, βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της και, τέλος, η συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα, (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)

γζ). Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση γστ, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή, ως ανωτέρω περίπτωση γστ.

Ειδικά στην περίπτωση που Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του υποχρέου είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το τέλος καταχώρισης που περιγράφεται ανωτέρω θα πρέπει να προ-πληρώνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. (στον ΚΑΕ 2339) και το σχετικό διπλότυπο να προσκομίζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά

δ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του επιμελητηρίου, ο απογραφόμενος θα εφοδιάζεται με σχετική βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του και την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

Παρ. 4 άρθ. 1: Για υπόχρεους οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται αυτά σε διαδικασία εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτοαπογραφής υλοποιείται ως εξής:

α) Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπόχρεων, η αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας, ή εναλλακτικά στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

β) Στα στοιχεία της αυτοαπογραφής των ειδικών αυτών περιπτώσεων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου. Ωστόσο, για διευκόλυνση των χρηστών θα εισάγεται μόνο ο Α.Φ.Μ. των ανωτέρω προσώπων κατά την διαδικασία αυτοαπογραφής. Εάν τα ατομικά στοιχεία των ανωτέρω προσώπων δεν προκύπτουν από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

γ) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και να προσκομιστούν στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τόσο σε ηλεκτρονική/ψηφιοποιημένη όσο και σε έντυπη μορφή και εκείνα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι κατά ανωτέρω α) και β) καταστάσεις και στοιχεία. Στην περίπτωση που λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. δεν καταστεί δυνατόν να υποβληθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός πέντε (5) μηνών, προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.

Παρ. 5 άρθ. 1: Δυνατότητα αυτοαπογραφής λοιπών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 μπορούν να απογραφούν από 01/11/2012 έως και 31/12/2012

α) Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν

αα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,

αβ) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,

αγ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,

αδ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή, αε) οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και

αστ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 , ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή, (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)

β) Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..

γ) Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλεί τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941οικ./2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του Ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 31/12/2012, βλ. παρακάτω σημείο ε) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3419/2005 . Τονίζεται ότι κατεξοχήν θα πρέπει να απευθυνθεί σχετική πρόσκληση από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στα νομικά πρόσωπα εκ των δυνητικά υπόχρεων, προκειμένου να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Κ1-941οικ./2012 ΥΑ προκύπτουν τα εξής:

Παρ. 1, 2 & 3 άρθ. 2 : Προθεσμίες αυτοαπογραφής

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, οι προθεσμίες αυτοαπογραφής διαφέρουν ανά νομική μορφή του υπόχρεου και είναι οι εξής:

α) Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες πρέπει να απογραφούν από 2/7/2012 έως και 30/9/2012.

β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες πρέπει να απογραφούν από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.

γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιοτικοί, πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012.

δ) Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε., πρέπει να απογραφούν από 12/10/2012 έως και 31/10/2012

ε) Η προθεσμία των 5 μηνών για αποστολή ή προσκόμιση στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών μέσα σε πέντε (5) μήνες (είτε με συστημένη επιστολή είτε από τον υπόχρεο) άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 οικ./2012, και άρα από τις 2/7/2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου. Συνεπώς όλοι οι αυτοαπογραφόμενοι πρέπει να αποστείλουν/προσκομίσουν τα σχετικά πρωτότυπα έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. από τις 2/7/2012 έως τις 2/12/2012.

ε) Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 μπορούν να απογραφούν από 01/11/2012 έως και 31/12/2012.

Οι οριζόμενες στην υπουργική απόφαση προθεσμίες είναι καταληκτικές. Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του πληροφοριακού συστήματος αυτοαπογραφής και των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, τα Επιμελητήρια δύνανται να επιλέξουν από την εμπειρία τους ειδικότερα κριτήρια (πχ. ΑΦΜ, επωνυμία επιχείρησης κτλ) τα οποία να επικοινωνήσουν στα μέλη τους προκειμένου η διαδικασία αυτοαπογραφής να υλοποιηθεί με συγκεκριμένη ροή και σε ορισμένες ημερομηνίες και πάντως εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοαπογραφής ή να προσέλθουν στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για την υποβολή της αίτησης απογραφής την τελευταία ημέρα λήξης της εκάστοτε προθεσμίας

Παρ. 4 άρθ. 2: Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών

Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Παρ. 5, 6 & 7 άρθ. 2 : Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων/Μεταγενέστερες καταχωρίσεις στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

α) Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που περιγράφονται ανωτέρω, αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο στον οποίο αφορά το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση. Για τον ως άνω σκοπό οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις Αρχές, που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) Πριν από την χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή πριν από οποιαδήποτε μεταγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αντιπαραβάλει και να επικυρώσει οριστικά τα στοιχεία του υπόχρεου που έχουν καταχωρισθεί στην Μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. Η αντιπαραβολή των στοιχείων θα γίνει με τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα ακριβή αντίγραφα αυτών που ο υπόχρεος έχει προσκομίσει ή αποστείλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ/2012.

γ) Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προσκομιστεί από τον υπόχρεο τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ1-941 οικ./2012.

δ) Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων, ζητηθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να οριστικοποιηθεί πλέον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ, ώστε να είναι εφικτές τόσο η χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων όσο και οι μεταγενέστερες καταχωρίσεις.

Από τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κ1-941οικ./2012 ΥΑ προκύπτουν τα εξής: Παρ. 1, 2 & 3 άρθ. 3 : Προθεσμίες υποβολής λοιπών αιτήσεων καταχώρισης

α) Οι αιτήσεις καταχώρισης των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονταν για την υποβολή αυτών στα Βιβλία ή Μητρώα της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η προθεσμία αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Τα Βιβλία ή Μητρώα τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη του Ν. 3419/2005 είναι τα Μητρώα ή τα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, το Κεντρικό, τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, τα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού.

β) Εάν η σχετική προθεσμία υπερβαίνει τον ένα μήνα ή δεν ορίζεται, οι αιτήσεις καταχώρισης υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την γέννηση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής πράξης ή στοιχείου.

γ) Οι αιτήσεις καταχώρισης των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, πράξεων, στοιχείων και εγγράφων συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνοδευτικά και νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες διατάξεις.

δ) Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αφορά ευθέως την ίδια τη διαδικασία της αυτοαπογραφής, αλλά αποτελεί τη λογική συνέπεια και συνέχειά της δεδομένου ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το μητρώο των υπόχρεων του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ασχέτως της ημερομηνίας σύστασής τους, και ως εκ τούτου σε αυτό θα καταχωρίζονται εφεξής τα νομικά γεγονότα, δηλώσεις και πράξεις όλων των υπόχρεων. Διευκρινίζουμε ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου συντελείται με την ολοκλήρωση του ελέγχου που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της Κ1-941οικ./12 ΥΑ. Μόνο από εκείνη τη στιγμή αριθμός μητρώου του είναι αποκλειστικά ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν έννομα αποτελέσματα για αυτόν. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή κατά τα ανωτέρω η αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να μεταβάλλει κατάλληλα την ημερομηνία απόδοσης αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στο πληροφοριακό σύστημα και να εκδίδει και σχετική οριστική βεβαίωση εγγραφής.

Στο άρθρο 4 της ως Κ1-941οικ./2012 υα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της Κ1-1136/2012 ΥΑ ορίζεται ότι η ισχύς αυτής αρχίζει την 2/7/2012.

Παραρτήματα

Στα Παραρτήματα της Κ1-941 οικ/2012 παρουσιάζονται αναλυτικά και ανά νομική μορφή τα πεδία τα οποία θα καλείται να συμπληρώσει ο αυτοαπογραφόμενος, καθώς και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αναρτήσει στην εφαρμογή αυτοαπογραφής.

Όσον αφορά τα πεδία, να υπενθυμίσουμε πάλι ότι στην πλειοψηφία τους θα έρχονται προσυμπληρωμένα, και ο αυτοαπογραφόμενος θα καλείται απλώς να τα διορθώσει εάν και εφόσον είναι λανθασμένα.

Εξαίρεση αποτελούν τα πεδία ΑΦΜ, Επωνυμία (ελληνικά και λατινικά) και Διακριτικός Τίτλος (ελληνικά και λατινικά), τα οποία ο αυτοαπογραφόμενος δε θα μπορεί, για λόγους ακεραιότητας του συστήματος, να τα τροποποιήσει. Στην περίπτωση που εντοπίσει λάθος σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω στοιχεία, το σύστημα θα τον οδηγεί σε ειδική οθόνη όπου θα καταγράφει τη διόρθωση προκειμένου να ληφθεί μέριμνα από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ για τη σωστή καταχώριση. Στη συνέχεια, θα οδηγείται πίσω στις οθόνες της αυτοαπογραφής και θα την ολοκληρώνει κανονικά

Στην περίπτωση κατά λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του ΓΕΜΗ δεν καταστεί δυνατόν να αναρτηθούν ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, ο υπόχρεος θα μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων και να συνυποβάλλει τα ψηφιακά αντίγραφα εκτός εφαρμογής σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως άνω παραγράφου.

Όσον αφορά τα έγγραφα που θα πρέπει να αναρτήσει, αυτά είναι ανά νομική μορφή τα εξής:

Α) Εάν ο υπόχρεος είναι ανώνυμη εταιρεία:

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc).

• Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία κωδικοποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc)

• Το πρακτικό της συνεδρίασης της Γενικής συνέλευσης στην οποία εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε μορφή .doc.

• Το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης (σε μορφή .doc).

• Το πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης εάν είναι διαφορετική από την προηγούμενη (σε μορφή .doc).

• Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης (σε μορφή .doc)

• Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με την οποία λύεται η εταιρεία (σε μορφή .doc).

• Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, (σε μορφή .pdf)

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Β) Εάν ο υπόχρεος είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc).

• Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων κατά την οποία κωδικοποιήθηκε ή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό (σε μορφή .doc)

• Το πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων στην οποία εκλέχτηκαν οι διαχειριστές σε μορφή .doc.

• Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων (σε μορφή .doc)

• Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της συνέλευσης των εταίρων με την οποία λύεται η εταιρεία (σε μορφή .doc).

• Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Γ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία:

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή doc). Εφόσον το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού (όλες σε μορφή doc).

• Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)

Δ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα:

• Η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (σε μορφή .doc).

Ε) Εάν ο υπόχρεος είναι αστικός, αλληλοασφαλιστικός και πιστωτικός συνεταιρισμός:

• Το ισχύον καταστατικό του Συνεταιρισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου του Συνεταιρισμού, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή από τα οποία προκύπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα δικαιώματα εκπροσώπησης αυτών

• Τυχόν απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού για τη λύση

• Απόφαση του δικαστηρίου για την κήρυξή του Συνεταιρισμού σε πτώχευση,

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Ομίλου ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Στ) Εάν ο υπόχρεος είναι Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (Ε.Σ.Ε.):

• Το ισχύον καταστατικό της Ε.Σ.Ε., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του διευθυντικού οργάνου (δυαδικό σύστημα) ή, κατά περίπτωση διοικητικού οργάνου (μονιστικό σύστημα), όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή από τα οποία προκύπτουν τα μέλη αυτού και τα δικαιώματα εκπροσώπησης αυτών

• Τυχόν απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της ΕΣΕ για τη λύση

• Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Ε.Σ.Ε. ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Ζ) Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρεί στην ημεδαπή:

• Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή.

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν παρακάτω I.-V. στοιχεία, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή, θεωρημένα και σε επίσημη μετάφραση

• Βεβαίωση του Μητρώου της έδρας της, όπως έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της καθώς και ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της

• Τη συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας στην Ελλάδα.

• Τυχόν απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας για τη λύση της

• Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση (σε μορφή .pdf)

I. Την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας, εφόσον είναι διαφορετική από αυτήν του υποκαταστήματος

II. Την επωνυμία και τον διακριτικό τους τίτλο, όπως αναγράφεται στην απόφαση σύστασης του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας

III. Την ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος

IV. Το αντικείμενο εργασιών του υποκαταστήματος

V. Τους Α.Φ.Μ. του ή των μονίμων εκπροσώπων της εταιρείας για την δραστηριότητα του υποκαταστήματος καθώς και την ιδιότητα αυτών ως εκπροσώπων από κοινού ή μεμονωμένα.

Εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν είναι θεωρημένα ως ακριβή αντίγραφα των καταχωρισμένων και τηρουμένων από την αρμόδια αρχή και η σχετική αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.

Η). Εάν ο υπόχρεος είναι αλλοδαπή εταιρεία που έχει έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση Ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή:

Τα ίδια με τα ανωτέρω για αλλοδαπή εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχει έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός»

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: