Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π.Κ. 28/25-10-2022

Εθνική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Σήμερα την 24.10.2022 στην Αθήνα στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα, ενώπιον της Μεσολαβητού Μαρίας Ν. Ντότσικα μεταξύ:

1. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΙΧΟΒΕΣΑ), με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς αριθμός 118 Αθήνα, Τ.Κ. 118 54, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Βλασόπουλο, Πρόεδρο, και Εξερζέ Διονύσιο, Γενικό Γραμματέα.

2. της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ) με έδρα την Αθήνα, οδός Σολωμού αριθμός 65 6ος όροφος Τ.Κ. 104 32, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αλέξανδρο Φλέγγα Πρόεδρο και τον Μιχαήλ Συνατσάκη, Γεν. Γραμματέα.

οι συμβαλλόμενοι έλαβαν υπόψη:

1. την από 02/02/2021 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας» ( Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων: 9/8-2-2021 ), η οποία έληξε την 31.12.2021.

2. την εποικοδομητική απευθείας συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών για την σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας και την συνέχιση αυτής στο πλαίσιο της διαδικασίας μεσολάβησης με την αίτηση 6 Μ/2022 (337 ΜΔ/29.06.2022).

3. τις απόψεις των συμβαλλόμενων μερών κατά την διαδικασία μεσολάβησης: ι) Υπόμνημα Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ και 469 Μ-Δ 10.10.2022 και 472 ΜΔ/14.10.2022 και ιι) Υπόμνημα Ο.Η.Ε. αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 462/8.10.202, 466/10.10.2022 και 471/13.10.2022 τα οποία διαβιβάσθηκαν προς την Μεσολαβητή και ιιι) τις απόψεις των μέρων στην κοινή συνάντηση της 14.07.2022, 29.09.2022, 06.10.2022 και 17.10.2022 επί σχεδίου των κωδικοποιημένων όρων προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων.

4. την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την λειτουργία του ανταγωνισμού στον τομέα των βιοτεχνικών και λοιπών επιχειρήσεων εγκαταστάσεως και συντήρησης ανελκυστήρων όλης της χώρας καθώς και την διασφάλιση αξιοπρεπούς αμοιβής των εργαζομένων ενόψει του τρέχοντος ποσοστού του πληθωρισμού που κατά τον μηνά Αύγουστο 2022 ανήλθε σε ποσοστό 12,5%, και την οικονομική πίεση του αυξανόμενου κόστους ενέργειας (πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός) στις καθημερινές δαπάνες των νοικοκυριών και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

5. την ανάγκη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας να κωδικοποιήσει όλους τους όρους προϊσχυουσών συλλογικών ρυμίσεων.

6. την ανάγκη να διασφαλισθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού ως προς το κόστος εργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων όλης της χώρας με την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, στη διαμόρφωση των όρων της οποίας έχει σταθμιστεί η ανταγωνιστικότητα των εγχειρήσεων και η λειτουργία του ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη τη χώρα σε συνάρτηση και με την αξιοπρεπή αμοιβή της εργασίας.

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαίως τα εξής:

`ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες, συντηρητές και ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες της ειδικότητας Δ παρ. 4.3 του άρθρου 2 του Π.Δ.108/2013 , όπως ισχύει, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας.

`ΑΡΘΡΟ 2
Βασικοί μισθοί- ημερομίσθια

1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, από 1.11.2022 διαμορφώνονται ως εξής:

1.1. Στους μαθητευόμενους ηλεκτρολόγους, σπουδαστές σχολών απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, οποιασδήποτε ειδικότητας ηλεκτρολόγου του Π.Δ. 108/2013, καταβάλλεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός, όπως ισχύει κάθε φορά.

1.2. Ο βασικός μισθός του τεχνίτη ηλεκτρολόγου της 1ης βαθμίδας ειδικότητας Δ, ορίζεται σε 856,88 ΕΥΡΩ.

1.3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη της 2ης βαθμίδας ειδικότητας Δ, ορίζεται σε 886,21 ΕΥΡΩ,

1.4. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή της 3ης βαθμίδας ειδικότητας Δ ορίζεται σε 930,78 ΕΥΡΩ.

1.5. Ο βασικός μισθός του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη της 4ης και 5ης βαθμίδας και αντιστοίχως της 1ης και 2ης Ομάδας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη της ειδικότητας Δ, ορίζεται σε 942,57 ΕΥΡΩ.

2. Για την καταβολή του βασικού μισθού, οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 και 2 αυτού του άρθρου παραδίδουν στον εργοδότη κατάλληλες βεβαιώσεις ως εξής:

2.1. Οι εργαζόμενοι της περίπτωσης 1.1., μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι σπουδαστές, βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή όπου φοιτούν.

2.2. Οι εργαζόμενοι της περίπτωσης L2 έως 1,5 βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια άσκησης της δραστηριότητας ηλεκτρολόγου της Δ"" Ειδικότητος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 108/2013 (άρθρο 8 και 9 αυτού).

3. Η μισθολογική ένταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιείται από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας, εφόσον αυτή παραδοθεί στον εργοδότη εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή της ή την ημέρα έναρξης της σύμβασης εργασίας, άλλως από την ημέρα παράδοσης της άδειας στον εργοδότη, εφόσον στον εργαζόμενο έχουν ανατεθεί καθήκοντα της αντίστοιχης βαθμίδας

4. Μισθολογική αναβάθμιση

Ειδικώς για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν στην 1η, 2η και 3η βαθμίδα ανεξαρτήτως της ανάθεσης καθηκόντων ανώτερης βαθμίδας, εφόσον διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια της Δ"" ειδικότητας ηλεκτρολόγων του Π.Δ. 108/2013, καταβάλλονται οι αποδοχές της αμέσως επόμενης βαθμίδας, εφόσον συμπληρώσουν προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ως εξής:

4.1. Στους εργαζόμενους της 1ης βαθμίδας με συμπληρωμένη προϋπηρεσία 4 έτη στον ίδιο εργοδότη καταβάλλεται ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη της 2ης βαθμίδας.

4.2. Στους εργαζόμενους της 2ης βαθμίδας με συμπληρωμένη προϋπηρεσίας 7 έτη στον ίδιο εργοδότη καταβάλλεται ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή της 3ης βαθμίδας.

4.4. Στους εργαζόμενους της 3ης βαθμίδας με συμπληρωμένη προϋπηρεσίας μετά 10 έτη στον ίδιο εργοδότη καταβάλλεται ο βασικός μισθός του αδειούχου εγκαταστάτη της 4ης και 5ης βαθμίδας και αντιστοίχως της 1ης και 2ης ομάδας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

ΑΡΘΡΟ 3
Επιδόματα - Λοιπές Τακτικές Αποδοχές

3.1. Επιδόματα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού με εξαίρεση το επίδομα παιδιού, που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος προϋπηρεσίας:

3.1.1. Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας

Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα προσαυξάνεται με το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας για απασχόληση με την ειδικότητα Δ οποιοσδήποτε βαθμίδος της παρ. 4.3. του ΠΔ 180/2013 σε οποιοδήποτε εργοδότη ή ως ελεύθερος επαγγελματίας ως εξής:

α) προσαύξηση 10% για κάθε μία από τις πέντε (5) πρώτες τριετίες (1η, 2η, 3η, 4η και 5η τριετία).

β) προσαύξηση 8% για κάθε μία από τις πέντε (5) επόμενες τριετίες (6η, 7η, 8η, 9η και 10η τριετία).

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση/εις του/των εργοδότη/ων, που απασχόλησε τον εργαζόμενο, ή αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στα άρθρα 3 και 9 του ΠΔ 108/2013 ή βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ. Η/Οι σχετική/ές βεβαίωση/εις προσκομίζονται από τον εργαζόμενο στον εργοδότη εντός τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη, άλλως, ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημέρα της προσκόμισης των βεβαιώσεων.

3.1.2. Οικογενειακά Επιδόματα

α) επίδομα γάμου

Σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή όχι, ή συνταξιοδοτείται η σύζυγος.

β) επίδομα παιδιών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και είναι γονείς καταβάλλεται επίδομα παιδιού σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί έως την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας του και εφόσον το παιδί δεν εργάζεται και δεν τέλεσε γάμο.

Σε περίπτωση που το παιδί σπουδάζει σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το επίδομα καταβάλλεται μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.

Σε περίπτωση που το παιδί έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, που βεβαιώνεται με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας του παιδιού και εφόσον το παιδί δεν εργάζεται,

γ) Για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων ο εργαζόμενος παραδίδει στον εργοδότη την ληξιαρχική πράξη γάμου και την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εντός 30 ημερών από την τέλεση του γάμου ή την γέννηση του παιδιού, άλλως το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται από την ημέρα της προσκόμισης των πιστοποιητικών.

3.1.3. Επίδομα Υπευθυνότητας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας ως εξής:

α) Στους ηλεκτρολόγους της 2ης και 3ης βαθμίδας και στους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες της ειδικότητας Δ της 4ης και 5ης βαθμίδος και αντιστοίχως της 1ης και 2ης ομάδας, στους οποίους ο εργοδότης αναθέτει εγγράφως καθήκοντα ασφάλειας σε βάρδια (υπεύθυνος βάρδιας) καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας ποσοστού 10%. β) σε αυτούς που ο εργοδότης έχει αναθέσει εγγράφως καθήκοντα υπευθύνου συνεργείου μόνον επισκευών ή αντικαταστάσεων (κάτοχοι αδειών σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 και τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις), εξαιρούμενων των υπευθύνων συνεργείου συντήρησης (3ης. 4ης και 5ης βαθμίδας), καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 5%, 3.1Α Επίδομα Σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται μηνιαίως επίδομα σπουδών ως έξης:

α) στους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών καταβάλλεται ποσό 20 ευρώ,

β) στους Πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καταβάλλεται ποσό 40 ευρώ.

3.1.5. Επίδομα επικινδύνων ειδικών συνθηκών

Στους εργαζομένους, που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα επικινδύνων ειδικών συνθηκών ποσοστού 22%.

3.2. Δώρο εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας 3.2.1. Δώρο εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα Χριστουγέννων ίσο με τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και επίδομα Πάσχα ίσο με το ήμισυ των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του εργαζομένου.

Τα ως άνω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε:

α) για το επίδομα Χριστουγέννων από την Ιη Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου

β) για το επίδομα Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου

Εάν η εργασία διήρκεσε για μικρότερο διάστημα, καταβάλλεται μέρος αυτού αναλόγως της διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

3.3. Επίδομα αδείας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα ετήσιας αδείας ίσο με το ήμισυ των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του εργαζομένου.

ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνος Εργασίας

4.1. Ωράριο εργασίας

4.1.1. Η διάρκειας της πλήρους εβδομαδιαίας απασχόλησης των εργαζόμενων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή ορίζεται σε 38 ώρες ανά εβδομάδα για πενθήμερη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή περιλαμβανόμενου του διαλείμματος δεκαπέντε (15) λεπτών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4808/2022 , συνεπώς η διάρκεια της ημερήσιας εργασίας είναι επτά (7) ωρών και εικοσιένα (21) λεπτά και διάλειμμα δεκαπέντε 15 λεπτών . συνολικός ημερήσιος χρόνος εργασίας και διαλείμματος επτά (7) ώρες και τριάντα έξι (36) λεπτά.

4.1.2. Σε περίπτωση υπερβάσης του συμβατικού ημερήσιου ωραρίου των επτά (7) ωρών και εικοσιένα (21) λεπτών της παραγράφου 4.1.1, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προσαύξηση της ανά ώρα αμοιβής των εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ( άρθρο 58 του Ν.4808/2021 ), εκτός εάν υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση για την αμοιβή του εργαζομένου, με όρο ατομικής σύμβασης εργασίας.

4.1.3. Το ωράριο της πενθήμερης απασχόλησης της παραγράφου 4.1.1. είναι δυνατόν να είναι κυλιόμενο από Δευτέρα έως Κυριακή για τους εργαζόμενους που ο εργοδότης τους παρέχει υπηρεσίες σε φορείς/επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα συνεχούς λειτουργίας όπως: α) υπηρεσίες υγείας, β) υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία κλπ, γ) υπηρεσίες που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, όπως κόμβους συγκοινωνιών, αεροδρόμια λιμάνια, δ) ξενοδοχεία.

4.2. Εργασία την 6η ημέρα

Τυχόν απασχόληση την 6η ημέρα της εβδομάδος για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως για αποκατάσταση λειτουργίας ανελκυστήρων λόγω βλάβης και με τη συναίνεση του εργαζόμενου, θα αμείβεται με προσαύξηση 30% για κάθε ώρα απασχόλησης και έως 7 ώρες εργασίας. Σε περίπτωση που η ημερήσια εργασία υπερβαίνει τις 4 συνεχόμενες ώρες, θα χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4808/2022 διάλειμμα 15 λεπτών, που δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.

4.3 Ανώτατο ωράριο για λόγους ασφαλείας της υγείας των εργαζόμενων και αποφυγή κίνδυνων προς τρίτους

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή δεν επιτρέπεται να έχουν διάρκεια ημερησίας εργασίας και διαλείμματος πέραν των 9 ωρών ανά- ημέρα, που κατανέμονται σε ώρες εργασίας οκτώ (8) ώρες και σαράντα πέντε (45 ) λεπτά και διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτά.

4.4. Πρόσθετη ημέρα αργίας

Επιπροσθέτως των ημερών κανονικής αργίας του άρθρου 60 του Ν.4808/2021 η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

ΑΡΘΡΟ 5
Λοιπές παροχές

5.1. Είδη εξυπηρέτησης αναγκών εργασίας

Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα ο εργοδότης χορήγει ετησίως για τις ανάγκες της εκτέλεσης της εργασίας του τα έξης είδη:

α) δύο (2) ενδυμασίες εργασίας (φόρες εργασίας)

β) ενώ (1) ζεύγος υποδημάτων ασφάλειας από βακέτα με πέλματα ελαστικά

γ) ένα (1) ζευγάρι γάντια ασφαλείας από ελαστικό δ) ένας (1) επενδύτης (μπουφάν)

5.2. Αποζημίωση εκτός έδρας χωρίς διανυκτέρευση

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και μετακινούνται με εντολή του εργοδότη για τις ανάγκες της εργασίας τους εκτός των ορίων της έδρας της επιχείρησης (νομός) χορηγείται:

α) αποζημίωση εργασίας εκτός έδρας σε ποσοστό 50%ο της ανά ημέρα αμοιβής του εργαζόμενου, εφόσον απαιτηθεί διανυκτέρευση του εργαζομένου εκτός έδρας, δηλαδή σε τόπο διάφορο της κατοικίας του εργαζόμενου,

β) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής του εργαζόμενου εκτός έδρας, που καλύπτονται από τον εργοδότη και αποτελούν λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Η μετακίνηση από και προς νησί εντός του νομού είναι μετακίνηση εκτός έδρας.

ΑΡΘΡΟ 6
Γενική Ρύθμιση

1. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ρυθμίζονται με διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων και με όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ή εφαρμόζονται στην επιχείρηση με βάση Κανονισμό Εργασίας ή επιχειρησιακή συνήθεια καθώς και ευνοϊκότεροι όροι ατομικής σύμβασης εργασίας δεν θίγονται.

2. Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας κωδικοποιεί όλους τους όρους των προϊσχυουσών εθνικών ομοιοεπαγγελματικκών συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας και συνεπώς παρέλκει η διατήρηση αυτών.

3. Η εφαρμογή των οικονομικών όρων της σύμβασης αυτής απεικονίζεται στους Πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς μισθούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 και των επιδομάτων των παραγράφων 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., του άρθρου 3 που υπολογίζονται επί του βασικού μισθού και παρατίθενται ως Παράρτημα I.

ΑΡΘΡΟ 7
Επίβλεψη ασφαλούς εργασίας κινητών συνεργείων

1. Διμερής Επιτροπή Μελέτης για τη δημιουργία φορέα πιστοποίησης υπευθύνου ασφάλειας κινητού συνεργείου

Συμφωνείται η Σύσταση Διμερούς Επιτροπής Μελέτης για τη δημιουργία φορέα , που θα διοικείται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, με σκοπό την πιστοποίηση αδειούχων ηλεκτρολόγων και εγκαταστατών. Στους οποίους θα ανατίθεται η επίβλεψη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας στα κινητά συνέργεια συντήρησης και εγκατάστασης ανελκυστήρων. Η επιτροπή θα υποβάλει εντός 6 μηνών το πόρισμα της στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Ανεξάρτητης Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

2. Υπεύθυνος

Για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εγκατάστασης ανελκυστήρων ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου ασφαλούς εργασιών κινητού ή κινητών συνεργείων που στελεχώνονται από 6 ηλεκτρολόγους, περιλαμβανόμενου του υπευθύνου. Διευκρινίζεται ότι στο υπεύθυνο ασφαλείας εργασιών κινητού συνεργείου της καταβάλλεται το επίδομα υπευθυνότητας της περίπτωσης α της παρ. 3.1.3 του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 8
Επέκταση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας

Τα μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας, στάθμισαν τις επιπτώσεις των όρων αυτής στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και την λειτουργία του ανταγωνισμού στον κλάδο των βιοτεχνικών και λοιπών επιχειρήσεων εγκαταστάσεως και συντήρησης ανελκυστήρων όλης της χώρας καθώς και την ανάγκη διασφάλισης αξιοπρεπούς αμοιβής για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, συμφωνούν να υποβάλουν από κοινού αίτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του Ν. 4635/2019 , για την κήρυξη αυτής ως γενικώς υποχρεωτικής.

Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ) Αλέξανδρος Φλέγγας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης- κήρυξης αυτής της σύμβασης ως γενικώς υποχρεωτικής.

ΑΡΘΡΟ 9
Μεταβατική ρύθμιση

9.1. Για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος των εργαζόμενων από την 01.01.2022 έως την 31.10.2022 ιδίως λόγω του πληθωρισμού του έτους 2022 στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται εφάπαξ ειδική οικονομική παροχή ως εξής:

α) Στους τεχνίτες ηλεκτρολόγους της 1ης βαθμίδας ειδικότητας Δ το ποσό των 320 ΕΥΡΩ.

β) Στους αδειούχους αρχιτεχνίτες της 2ης βαθμίδας ειδικότητας Δ το ποσό των 350 ΕΥΡΩ.

γ) Στους αδειούχους συντηρητές της 3ης βαθμίδας ειδικότητας Δ το ποσό των 375 ΕΥΡΩ.

δ) Στους αδειούχους συντηρητές της 4ης και 5ης βαθμίδας ειδικότητας Δ το ποσό των 400 ΕΥΡΩ.

9.2. Η ως άνω παροχή θα καταβληθεί εφάπαξ έως την 31η Μαρτίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 10
Διάρκεια

1. Η σύμβαση αυτή αρχίζει την 01.11.2022 και λήγει την 31.12.2023.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι εάν έως την 31.12.2023 δεν υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας οι όροι αυτής παραμένουν σε ισχύ μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμβασης εργασίας πάντως έως την 31.10.2024.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: