Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4635/2019.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 297
6 Δεκεμβρίου 2005

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3419

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης
`Αρθρο 2 Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αρμοδιότητες αυτών
`Αρθρο 3 Εποπτεία
`Αρθρο 4 Αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών
`Αρθρο 5 Διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 6 Καταχωρήσεις στη Μερίδα
`Αρθρο 7 Διαδικασία καταχώρησης
`Αρθρο 8 Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών
`Αρθρο 9 Διόρθωση - Μεταβολή των καταχωρήσεων
`Αρθρο 10 Διαγραφή
`Αρθρο 11 Αυτεπάγγελτες καταχωρήσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές
`Αρθρο 12 Έννομη προστασία
`Αρθρο 13 Δημοσιεύσεις
`Αρθρο 14 Ξενόγλωσσες καταχωρήσεις
`Αρθρο 15 Αποτελέσματα της καταχώρησης
`Αρθρο 16 Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
`Αρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 18 Έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Τροποποιήσεις διατάξεων
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
`Αρθρο 30 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 37 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: