Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24.12.2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2003

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για τη χρήση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet.

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρ. πρωτ. Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013/13.11.2013 Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών, 2. Η με αρ. πρωτ. Τ.636/5020/0019/21.12.1989 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, 3. Η με αρ. πρωτ. ΔΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/22.03.2017) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στην επικαιροποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται οι τηρούμενες συνήθεις μηχανογραφημένες διαδικασίες, καθώς και οι αντίστοιχες απλουστευμένες (εγκεκριμένος αποστολέας, παραλήπτης και παραλήπτης TIR), στο πλαίσιο χρήσης του υποσυστήματος διαμετακόμισης του ΟΠΣΤ ICISnet.

Πίνακας περιεχομένων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

3

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5

Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

7

Δ. ΚΟΙΝΗ/ ΕΝΩΣΙΑΚΗ/ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

7

Δ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

7

Δ.1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

7

Δ.1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

8

Δ.1.3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

8

Δ.1.4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

9

Δ.1.5. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

9

Δ.1.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 18 ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

10

Δ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

12

Δ.2.1. ΔΗΛΩΘΕΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

13

Δ.2.2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

13

Δ.2.3. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

14

Δ.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

14

Δ.3.1. ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ

15

Δ.3.2. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

16

Δ.4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

17

Δ.4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

17

Δ.4.1.1. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

17

Δ.4.1.2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

17

Δ.4.1.3. ΑΚΥΡΩΣΗ/ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

18

Δ.4.2. ΣΥΜΒΑΝΤΑ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

18

Δ.4.3. ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

19

Δ.4.4. ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

19

Δ.4.4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

19

Δ.4.4.2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

21

Δ.4.4.3. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

21

Δ.4.4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

21

Δ.4.5. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

22

Δ.4.5.1. ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

22

Δ.4.5.2. ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

23

Δ.4.5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

23

Ε. ΚΑΘΕΣΤΩΣ TIR

24

Ε.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

24

Ε.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TIR

25

Ε.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Η ΕΙΣΟΔΟΥ

26

Ε.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ

28

Ε.5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

30

Ε.5.1. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ TIR

30

Ε.5.2. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

30

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ)

II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ)

XVI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ)

XVIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ)

XX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ)

XXIX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ)

XXXI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ)

XXXIV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟΥ TIR)

XXXVI

Κατάλογος χρησιμοποιούμενων συντμήσεων και συντομογραφιών

Αγγλικά

CCC

Community Customs Code - Regulation (EEC) 2913/1992

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. (ΕΟΚ) 2913/1992

CMR

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road

Σύμβαση αναφορικά με το Συμβόλαιο για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων

DA

Delegated Act - Reg. (EU) 2015/2446

Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2446

GRN

Guarantee Reference Number

Αριθμός Αναφοράς Εγγύησης

IA

Implementing Act - Reg. (EU) 2015/2447

Εκτελεστικός Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2447

MRN

Master Reference Number

Κύριος Αριθμός Αναφοράς

NCTS

New Computerised Transit System

Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης

NCTS TIR

New Computerised Transit System-TIR

Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης με χρήση δελτίου TIR

SAD

Single Administrative Document

Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο

Σύμβαση για την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορικές συναλλαγές

T2L

Πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων

T2LF

Πιστοποιητικό απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα εμπορευμάτων, για ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται προς, από ή ανάμεσα σε ειδικά φορολογικά εδάφη

TDA

Transitional Delegated Act- Reg. (EU) 2015/341

Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός - Καν. (ΕΕ) 2016/341 (Μεταβατικός)

TIR

Transports Internationaux Routiers

Διεθνείς Οδικές Μεταφορές με χρήση δελτίων TIR

UCC

Union Customs Code - Reg. (EU) 952/2013

Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας -Καν. (ΕΕ) 952/2013

Ελληνικά

ΕΔΕ

Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

εκ.Κ.

Εκτελεστικός Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2447

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΤΚ

Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας -Καν. (ΕΕ) 952/2013

Καν.

Κανονισμός

κ.εξ.Κ.

Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός -Καν. (ΕΕ) 2015/2446

ΚΜ

Κράτος -Μέλος

KTK

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. ΕΟΚ 2913/92

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

μεταβ.Κ.

Μεταβατικός Κανονισμός - Καν. (ΕΕ) 2016/341

Ν.

Νόμος

ΝΜΣΔ

Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης

ΝΜΣΔ TIR

Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης με χρήση δελτίου TIR

ΟΠΣΤ ICISnet

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet

ΠΔ

Προεδρικό Διάταγμα

ΣΕΔ

Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης

ΣΕΔΑ

Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης Ασφάλειας

ΣΚΔ

Σύμβαση περί του καθεστώτος Κοινής Διαμετακόμισης

Σύμβαση TIR

Τελωνειακή Σύμβαση "περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR (Σύμβασις TIR)" που κυρώθηκε με τον Ν. 1020/1980 (ΦΕΚ Α΄ 32/05.02.1980)

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ΧΚΔ

Χώρα(-ες) Κοινής Διαμετακόμισης

Α. Εισαγωγή

Οι εφαρμοζόμενες οδηγίες σχετικά με τις μηχανογραφημένες διαδικασίες, για τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης (κοινής, ενωσιακής, εθνικής ή με χρήση δελτίου TIR) μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης του ΟΠΣΤ ICISnet (NCTS και NCTS TIR) επαναδιατυπώνονται προκειμένου να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις του UCC και των συμπληρωματικών κανονισμών, DA και IA, καθώς και του TDA.

Β. Νομικό πλαίσιο

Το νομικό έρεισμα των προαναφερόμενων εντοπίζεται στις διατάξεις:

i) του UCC, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ii) του DA, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

iii) του IA, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

iv) της ΣΚΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

v) της Σύμβασης TIR, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

vi) της Σύμβασης SAD,

vii) του Ν. 1020/1980 «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως "περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR (Σύμβασις TIR)"» (ΦΕΚ Α΄ 32/05.02.1980), και

viii) του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αναλυτικότερα, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις :

• ως προς τις εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται στο καθεστώς της διαμετακόμισης:

i. στη ΣΚΔ το άρθρο 10, τα άρθρα 9-13 και 74-80 του παραρτήματος Ι στο προσάρτημα Ι, καθώς και τα παραρτήματα Γ1 έως Γ5 του προσαρτήματος ΙΙΙ,

ii. στον UCC τα άρθρα 89-98,

iii. στον DA τα άρθρα 82 και 85,

iv. στον IA τα άρθρα 148, 150-152, 154-162, τα παραρτήματα 32-01, 32-02, 32-03, 32-06 και 72-04.

• ως προς τις συνήθεις διαδικασίες του καθεστώτος της διαμετακόμισης:

i. στη ΣΚΔ τα άρθρα 55-111β του προσαρτήματος Ι,

ii. στον UCC το άρθρο 233§4,

iii. στον DA τα άρθρα 191-200,

iv. στον IA τα άρθρα 313-320.

• ως προς τις διαδικασίες του καθεστώτος της διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης:

i. στη ΣΚΔ το άρθρο 11, τα άρθρα 30-41, 81-83 του παραρτήματος Ι στο προσάρτημα Ι,

ii. στον UCC τα άρθρα 162, 163 και 170-174,

iii. στον IA τα άρθρα 222, 226, 227 και 297-303.

• ως προς τις διαδικασίες σε περίπτωση συμβάντων κατά τη μεταφορά:

i. στη ΣΚΔ τα άρθρα 43 και 44 του προσαρτήματος Ι,

ii. στον IA τα άρθρα 304 και 305,

iii. στον TDA το προσάρτημα ΣΤ1 του παραρτήματος 9.

• ως προς τις διαδικασίες του καθεστώτος της διαμετακόμισης στο τελωνείο προορισμού:

i. στη ΣΚΔ τα άρθρα 8 και 45-51 στο προσάρτημα Ι, καθώς και το παράρτημα Β10 του προσαρτήματος ΙΙΙ,

ii. στον UCC τα άρθρα 215, 233§1, 2 και 3,

iii. στον IA τα άρθρα 306-312 και το παράρτημα 72-03.

• ως προς τις διαδικασίες του καθεστώτος της διαμετακόμισης με χρήση ΕΔΕ και ΣΕΔ/ΣΕΔΑ:

i. στη Σύμβαση SAD,

ii. στη ΣΚΔ τα άρθρα 3§γ, κβ και 26 του προσαρτήματος Ι, καθώς από το προσάρτημα ΙΙΙ:

- τα άρθρα 5 και 6 του τίτλου ΙΙ,

- τα παραρτήματα Α3 έως Α6,

- τα παραρτήματα B1, B4, B5, B6 και Β7

iii. στον UCC τα άρθρα 5§12 και 6§3.β,

iv. στον DA τα παραρτήματα B-01 έως Β-05,

v. στον TDA στο προσάρτημα ΣΤ1 και ΣΤ2 του παραρτήματος 9,

vi. στον IA τα κεφάλαια ΙΙΙ και IV του παραρτήματος 72-04.

• ως προς τις διαδικασίες συνέχειας δραστηριοτήτων του καθεστώτος της διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης:

i. στη ΣΚΔ, από το προσάρτημα Ι το άρθρο 26 και το παράρτημα ΙΙ,

ii. στον UCC το άρθρο 6§3.β,

iii. στον IA το άρθρο 291 και το παράρτημα 72-04.

• ως προς τις διαδικασίες συνέχειας δραστηριοτήτων του καθεστώτος της διαμετακόμισης σε περίπτωση συμβάντων κατά τη μεταφορά:

i. στη ΣΚΔ, τα άρθρα 43 και 44 του προσαρτήματος Ι και από το προσάρτημα ΙΙΙ, σημείο ΙΙ, τίτλος ΙΙ, το παράρτημα Β6,

ii. στον IA τα άρθρα 304 και 305,

iii. στον TDA στα προσαρτήματα Γ1 και ΣΤ1 του παραρτήματος 9.

• ως προς τις διαδικασίες συνέχειας δραστηριοτήτων του καθεστώτος της διαμετακόμισης στο τελωνείο προορισμού:

i. στη ΣΚΔ, τα άρθρα 8, 45-46, 48 και 51 του προσαρτήματος Ι, το παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος Ι και το παράρτημα Β10 του προσαρτήματος ΙΙΙ,

ii. στον UCC τα άρθρα 215, 233§1, 2 και 3,

iii. στον IA τα άρθρα 306, 308, 310 και 312, καθώς και τα παραρτήματα 72-03 και 72-04.

• ως προς τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών:

i. στη ΣΚΔ τα άρθρα 55 του προσαρτήματος Ι,

ii. στον UCC το άρθρο 233§4,

iii. στον DA τα άρθρα 191-200,

iv. στον IA τα άρθρα 313-320.

• ως προς τον έλεγχο για τη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης και τη διαδικασία έρευνας:

i. στη ΣΚΔ τα άρθρα 48 και 49 του προσαρτήματος Ι,

ii. στον UCC το άρθρο 215§2,

iii. στον IA το άρθρο 310.

• ως προς τις διαδικασίες για πράξεις διαμετακόμισης με χρήση δελτίων TIR:

i. στον UCC το άρθρο 226-230,

ii. στον DA τα άρθρα 184, 186-187,

iii. στον IA τα άρθρα 163-164, 167-168, 274-282.

Γ. Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αποτελεί κάθε πράξη διαμετακόμισης (κοινής/ ενωσιακής/ εθνικής / με χρήση δελτίου TIR), η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης διαμετακόμισης (με κανονικές ή/και απλουστευμένες διαδικασίες). Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων διαμετακόμισης που γίνεται μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης του ΟΠΣΤ ICISnet (NCTS και NCTS TIR), βασίζεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ:

i) των οικονομικών φορέων και τελωνείων αναχώρησης ή/και προορισμού, και

ii) των εμπλεκόμενων, στην εκάστοτε πράξη διαμετακόμισης, τελωνείων (αναχώρησης, διέλευσης και προορισμού), καθώς και τελωνείων ή άλλων υπηρεσιών που δύνανται να έχουν οριστεί για τη διαχείριση ειδικών εργασιών, όπως είναι η σύσταση εγγυήσεων, η διαχείριση ερευνών και η ολοκλήρωση διαδικασιών είσπραξης της τελωνειακής οφειλής, εγγυήσεων, κ.λπ.

Δ. Κοινή/ Ενωσιακή/ Εθνική Διαμετακόμιση

Δ.1. Διαδικασίες στο τελωνείο αναχώρησης

Δ.1.1. Υποβολή και αποδοχή της διασάφησης διαμετακόμισης

Η υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης του ΟΠΣΤ ICISnet (Αποστολή μηνύματος ΙΕ015 - Δήλωση διαμετακόμισης). Η κατάρτιση της διασάφησης μπορεί να γίνει είτε επιτόπου (στο τελωνείο αναχώρησης), είτε από τις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα. Υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση, για την ορθή συμπλήρωση (την ακρίβεια και την εγκυρότητα) των στοιχείων της διασάφησης διαμετακόμισης, καθώς για την υποβολή αυτής είναι ο δικαιούχος του καθεστώτος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού. Στην παράγραφο Δ.1.6., που ακολουθεί, παρατίθεται ειδική μνεία για τη συμπλήρωση της θέσης 18.

Η διασάφηση διαμετακόμισης μπορεί:

α) να μη γίνει αποδεκτή. Η απόρριψη της διασάφησης μπορεί να οφείλεται είτε σε εσφαλμένη, είτε σε ελλιπή συμπλήρωση των στοιχείων, είτε όταν τα υποβαλλόμενα δεδομένα δεν είναι συμβατά με τα αντίστοιχα καταχωρημένα στην εθνική βάση δεδομένων αναφοράς. Η μη αποδοχή της κοινοποιείται στο πρόσωπο που υπέβαλλε τη διασάφηση με την αποστολή μηνύματος ΙΕ016 «Απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης» (με αναφορά στους λόγους μη αποδοχής). Σε αυτή την περίπτωση, το πρόσωπο που την υπέβαλλε ηλεκτρονικά έχει το δικαίωμα να την τροποποιήσει (να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες διορθώσεις) και να την υποβάλλει εκ νέου.

β) να γίνει αποδεκτή και να καταχωρηθεί στο σύστημα. Η αποδοχή συνεπάγεται την αυτόματη απόδοση στη διασάφηση ενός ενιαίου αριθμού καταχώρισης, του κύριου αριθμού αναφοράς (MRN) και κοινοποιείται στο πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ028 «Αποδοχή της δήλωσης». Εν συνεχεία το πρόσωπο, που υπέβαλλε την ηλεκτρονική διασάφηση, οφείλει να εκτυπώσει το αποδεικτικό αποδοχής, το οποίο φέρει τον MRN, και να το προσκομίσει στο τελωνείο αναχώρησης με τα υπόλοιπα απαιτούμενα επισυναπτόμενα έγγραφα, με σκοπό την ολοκλήρωση των λοιπών απαιτούμενων διαδικασιών.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της διασάφησης είναι δυνατή η ανάρτηση εγγράφων και πιστοποιητικών, που συνοδεύουν τα εμπορεύματα, τα οποία αναγράφονται στη θέση 44 με τους κατάλληλους κωδικούς.

Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι στα παραρτήματα Α του DΑ, Α2 του προσαρτήματος III της ΣΚΔ και 9 του προσαρτήματος D1 του TDA (μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η 5η φάση του NCTS).

Οι διασαφήσεις διαμετακόμισης, που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τελωνείο αναχώρησης αλλά δεν έχουν διεκπεραιωθεί, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος εκ μέρους των φορέων που τις έχουν υποβάλει, διαγράφονται από το σύστημα με την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Δ.1.2. Τροποποίηση και οριστικοποίηση της διασάφησης διαμετακόμισης

Σημειώνεται ότι η έννοια της αποδοχής της διασάφησης διαμετακόμισης διαφέρει από την έννοια της οριστικοποίησης της διασάφησης διαμετακόμισης. Μία αποδεκτή διασάφηση διαμετακόμισης είναι δυνατό να υποστεί τροποποίηση των στοιχείων της, όχι όμως ως προς τα αρχικά δηλωθέντα εμπορεύματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στις θέσεις 31 και 33 της διασάφησης διαμετακόμισης (173 UCC). Μια οριστικοποιημένη διασάφηση διαμετακόμισης σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου των εμπορευμάτων και έχει καταχωρηθεί η προθεσμία άφιξής τους στο τελωνείο προορισμού.

Η τροποποίηση λαμβάνει χώρα με την αποστολή στο τελωνείο αναχώρησης μηνύματος τροποποίησης (ΙΕ013). Εφόσον αυτό γίνει δεκτό, αποστέλλεται στο πρόσωπο που υπέβαλλε τη διασάφηση, ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των τροποποιηθέντων στοιχείων (αποστολή μηνύματος ΙΕ004).

Η αποδοχή μηνυμάτων τροποποίησης δεν επιτρέπεται, εάν η υποβληθείσα διασάφηση βρίσκεται υπό τη διενέργεια ελέγχου. Τυχόν απόρριψη αιτήματος τροποποίησης διασάφησης γνωστοποιείται στον υποβάλλοντα με την αποστολή μηνύματος «απόρριψη τροποποίησης δήλωσης» (ΙΕ005). Η αποστολή των μηνυμάτων αποδοχής ή απόρριψης της τροποποίησης είναι αυτοματοποιημένη και δεν απαιτείται παρέμβαση τελωνειακού υπαλλήλου.

Δ.1.3. Ακύρωση της διασάφησης διαμετακόμισης

Η ακύρωση της καταχώρησης μιας διασάφησης, που έχει λάβει αριθμό κίνησης (MRN), είναι δυνατή, εφόσον το επιθυμεί το πρόσωπο που έχει υποβάλλει τη διασάφηση ή εφόσον παραστεί ανάγκη, λόγω χρήσης χειρόγραφων εφεδρικών διαδικασιών.

Το αίτημα ακύρωσης υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει υποβάλλει τη διασάφηση μέσω της αποστολής του μηνύματος «Αίτημα ακύρωσης της διασάφησης» (ΙΕ014). Η υποβολή γίνεται προς το τελωνείο αναχώρησης, το οποίο δύναται είτε να απορρίψει το αίτημα, είτε να το αποδεχτεί. Η αποδοχή γίνεται με την αποστολή μηνύματος από το τελωνείο αναχώρησης (ΙΕ009 - «Απόφαση σε αίτημα ακύρωσης»). Στην περίπτωση αυτή και εφόσον έχουν ήδη αποσταλεί τα προβλεπόμενα μηνύματα αναμενόμενης άφιξης και διέλευσης, τα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης και προορισμού ενημερώνονται για την ακύρωση της αποστολής μέσω του μηνύματος ΙΕ010, που αποστέλλεται αυτόματα από το NCTS.

Ακύρωση υποβληθείσας διασάφησης δεν είναι δυνατή:

i. όταν η διασάφηση διαμετακόμισης βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου στο τελωνείο αναχώρησης και μέχρι να καταχωρηθούν στο σύστημα τα αποτελέσματα ελέγχου, και

ii. μετά την αποχώρηση της αποστολής από το τελωνείο αναχώρησης.

Ωστόσο, επιτρέπεται η ακύρωση σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν πρόκειται για:

• ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν διασαφιστεί εσφαλμένα για τελωνειακό καθεστώς, το οποίο ισχύει μόνο για μη ενωσιακά εμπορεύματα, και ο τελωνειακός χαρακτήρας τους ως ενωσιακών εμπορευμάτων αποδείχτηκε μεταγενέστερα μέσω του T2L ή T2LF ή τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων,

• εμπορεύματα που έχουν διασαφιστεί εσφαλμένα σε περισσότερες από μία τελωνειακές διασαφήσεις.

Ακύρωση διασάφησης διαμετακόμισης προβλέπεται και στην περίπτωση που μία διασάφηση έχει καταχωριστεί στο NCTS, αλλά δεν έχει διεκπεραιωθεί περαιτέρω λόγω μη διαθεσιμότητας ή βλάβης του συστήματος, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο Δ.1.5.

Δ.1.4. Επαλήθευση της διασάφησης διαμετακόμισης και έλεγχος των εμπορευμάτων

Μετά την αποδοχή της διασάφησης από το τελωνείο αναχώρησης ακολουθεί η επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων και ο έλεγχος των εμπορευμάτων, δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν :

i. την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης με τη συνοδεία των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων

ii. την προσκόμιση οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων, που κριθεί απαραίτητο να συνοδεύουν την αποστολή των εμπορευμάτων,

iii. τον έλεγχο της επάρκειας και της γεωγραφικής ισχύος των χρησιμοποιούμενων εγγυήσεων (ενότητα E.1),

iv. τη διενέργεια ελέγχου των εγγράφων ή και του φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, εφόσον απαιτηθεί, και

v. τη σφράγιση του οχήματος ή των συσκευασιών (εμπορευματοκιβωτίων, δεμάτων, κ.λπ.), εφόσον αυτό απαιτείται.

Υπενθυμίζεται ότι η τελωνειακή σφράγιση των εμπορευμάτων παραμένει υποχρεωτική σύμφωνα με τα ισχύοντα. Επιπλέον, δυνατότητα για μη τελωνειακή σφράγιση παρέχεται μόνο στις περιπτώσεις μεταφοράς ογκωδών εμπορευμάτων ή χύδην φορτίων, τα οποία δεν είναι δυνατό να σφραγισθούν, ή εμπορευμάτων που φέρουν ενσωματωμένο αριθμό σειράς (serial number), ο οποίος καθιστά ασφαλή την ταυτοποίησή τους και ο οποίος περιλαμβάνεται στην αναγραφή της περιγραφής τους στη διασάφηση διαμετακόμισης (θέση 31).

Η διασάφηση διαμετακόμισης οριστικοποιείται μετά από την καταχώρηση της «προθεσμίας άφιξης». Η οριστικοποίησή της την καθιστά πλέον διασάφηση διαμετακόμισης. Μετά από την οριστικοποίηση της διασάφησης καμία μεταβολή δεν είναι δυνατή.

Η οριστικοποίηση της διασάφησης ακολουθείται από την αυτοματοποιημένη αποστολή μηνυμάτων προς:

i. το δηλωθέν τελωνείο προορισμού (ΙΕ001),

ii. τις αρμόδιες υπηρεσίες της OLAF κατά περίπτωση (ΙΕ011),

iii. προς το δηλωθέν τελωνείο διέλευσης (ΙΕ050), και

iv. προς το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη διασάφηση (ΙΕ029).

Ακολούθως εκδίδεται το ΣΕΔ (ή εφόσον απαιτείται το ΣΕΔΑ) και κατά περίπτωση ο Κατάλογος Ειδών. Υπενθυμίζεται ότι στο ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ δεν τίθεται θεώρηση του τελωνείου αναχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οδηγίες που αφορούν στις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης των φορέων και στον τρόπο αποστολής και παραλαβής των σχετικών μηνυμάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΤ ICISnet.

Δ.1.5. Εφεδρική διαδικασία

Σε περίπτωση προσωρινής μη διαθεσιμότητας ή βλάβης:

i. του ηλεκτρονικού συστήματος διαμετακόμισης,

ii. του μηχανογραφικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι του καθεστώτος για την υποβολή της διασάφησης κοινής/ ενωσιακής διαμετακόμισης μέσω ηλεκτρονικής τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων,

iii. της ηλεκτρονικής σύνδεσης μεταξύ του μηχανογραφικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι του καθεστώτος για την υποβολή της διασάφησης κοινής/ ενωσιακής διαμετακόμισης μέσω ηλεκτρονικής τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων και του ηλεκτρονικού συστήματος διαμετακόμισης,

εφαρμόζεται η διαδικασία συνέχισης δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 291 ΙΑ και το παράρτημα ΙΙ του προσαρτήματος 1 της ΣΚΔ με τη χρήση εντύπων εγγράφων που επέχουν θέση διασαφήσεων διαμετακόμισης, ήτοι:

• Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (δέσμη 5 του ΕΔΕ) ή

• Τυπωμένο σε κοινό χαρτί έγγραφο ΕΔΕ από το μηχανογραφικό σύστημα του οικονομικού φορέα, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Β-01 του DΑ ή

• ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, συνοδευόμενο από κατάλογο ειδών, εφόσον απαιτείται.

Η διασάφηση διαμετακόμισης καταχωρείται τότε στο Ενιαίο Βιβλίο Παραστατικών και η σχετική πράξη εκκαθαρίζεται με την αποστολή από το τελωνείο προορισμού του αντιτύπου 5 του ΕΔΕ δεόντως θεωρημένου, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαδικασία συνέχειας δραστηριοτήτων ή του αντιγράφου του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, επίσης δεόντως θεωρημένου όμοια με τη θεώρηση του αντίτυπου 5 (Παράρτημα 72-04 ΙΑ).

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων τίθεται στα αντίτυπα 1, 4 και 5 του ΕΔΕ ή στη θέση MRN του ΣΕΔ ειδική σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS» ή «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». Οι δύο τύποι των σφραγίδων προβλέπονται στο Παράρτημα 72-04 ΙΑ.

Σε περίπτωση που μία διασάφηση διαμετακόμισης έχει καταχωριστεί στο NCTS, αλλά δεν έχει διεκπεραιωθεί περαιτέρω λόγω μη διαθεσιμότητας ή βλάβης του συστήματος, ακυρώνεται. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν διασαφήσεις στο NCTS, για τις οποίες στη συνέχεια εφαρμόζουν τη διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές και να αιτιολογούν επαρκώς την μετάπτωση από την ηλεκτρονική διαδικασία στην έγγραφη. Επαφίεται στο τελωνείο αναχώρησης η αποδοχή ή η μη αποδοχή των λόγων. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλλει εκ νέου διασάφηση (η προηγούμενη ακυρώνεται).

Επιπλέον το τελωνείο αναχώρησης οφείλει να παρακολουθεί τις κινήσεις των οικονομικών φορέων υπό τη διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση αυτής.

Δ.1.6. Συμπλήρωση της θέσης 18 της διασάφησης διαμετακόμισης

Στη θέση 18 της διασάφησης διαμετακόμισης συμπληρώνεται η ταυτότητα και η εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου, η οποία ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο είναι μια εκ των ακολούθων:

Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή μεταφορά

Όνομα του πλοίου

Μέσο μεταφοράς

Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας

Αεροπορική μεταφορά

Αριθμός και ημερομηνία πτήσης1

Οδική μεταφορά

Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Σιδηροδρομική μεταφορά

Αριθμός σιδηροδρομικού οχήματος

Ωστόσο υφίσταται το ενδεχόμενο, εκ μέρους του υποβάλλοντα την διασάφηση και για λόγους διαχείρισης, να μην είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου στο σημείο φόρτωσης - αναχώρησης των εμπορευμάτων, κατά τον χρόνο κατάρτισης της διασάφησης διαμετακόμισης. Σε αυτή την περίπτωση το τελωνείο αναχώρησης δύναται, κατόπιν γραπτής αίτησης του δικαιούχου του καθεστώτος ή του εκπροσώπου του που καταθέτει τη διασάφηση, να επιτρέπει να μη συμπληρώνεται η θέση 18 της διασάφησης. Η αίτηση μπορεί να αφορά είτε μεμονωμένο περιστατικό, είτε πάγιο αίτημα για τη μη συμπλήρωση της θέσης 18.

Η άδεια πρέπει να δίνεται εγγράφως επί της αιτήσεως και ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπληρώσει τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου στη θέση 55 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ κατά τη στιγμή της φόρτωσης των εμπορευμάτων σε αυτό.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων δύναται το αρμόδιο τελωνείο (αναχώρησης) να παραχωρήσει μία τέτοια άδεια είναι τα ακόλουθα:

1) Οι υλικοτεχνικές υποδομές του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης, στο σημείο φόρτωσης -αναχώρησης των εμπορευμάτων, να καθιστούν αδύνατη τη διάθεση των στοιχείων ταυτότητας και εθνικότητας του μεταφορικού μέσου, κατά τον χρόνο κατάρτισης της διασάφησης διαμετακόμισης (ή όταν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η 5η φάση του NCTS, κατά τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων προς διαμετακόμιση).

2) τα οδικά οχήματα μεταφοράς των εμπορευμάτων να φέρουν μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης, οι οποίοι θα αναφέρονται στη θέση 55 (ή όταν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η 5η φάση του NCTS, αντίστοιχα οι μονάδες πολυτροπικής μεταφοράς των εμπορευμάτων να φέρουν μοναδικούς αριθμούς αναγνώρισης, οι οποίοι θα αναφέρονται στη θέση 31).

3) οι πληροφορίες που αφορούν στα οδικά οχήματα μεταφοράς (ή μελλοντικά στις μονάδες πολυτροπικής μεταφοράς) των εμπορευμάτων να εντοπίζονται όποτε η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κρίνει απαραίτητο, μέσω των λογιστικών καταχωρίσεων του δικαιούχου του καθεστώτος διαμετακόμισης.

Επισημαίνεται ότι:

1) τα προαναφερόμενα κριτήρια ισχύουν σωρευτικά.

2) η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή δύναται να άρει μία τέτοια απόφαση οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον αιτιολογημένα κρίνει ότι:

i) πλήττονται τα συμφέροντα του δημοσίου.

ii) για την άσκηση της επιτήρησης και τον έλεγχο του καθεστώτος απαιτείται η διάθεση πόρων δυσανάλογων προς τις εξυπηρετούμενες ανάγκες και τις δυνατότητες της Αρχής που τις ασκεί.

Σε κάθε περίπτωση χορήγησης ή χρήσης σχετικής άδειας, το τελωνείο αναχώρησης οφείλει να ελέγχει αν τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου έχουν εισαχθεί στο σύστημα είτε από το τελωνείο προορισμού (αποστολή τους με το μήνυμα ΙΕ018, συμπλήρωση σε Συμβάντα/Μεταφορτώσεις), είτε από το τελωνείο διέλευσης (αποστολή τους με το μήνυμα ΙΕ118), εφόσον υπάρχει τέτοιο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου του καθεστώτος με την ανωτέρω δέσμευση, το τελωνείο αναχώρησης, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, οφείλει να μην επιτρέπει την περαιτέρω χρήση της διευκόλυνσης.

Δ.2. Διαδικασίες στο τελωνείο διέλευσης

Ως τελωνεία διέλευσης καλούνται τα συνοριακά τελωνεία από τα οποία διέρχεται μια αποστολή εμπορευμάτων ως ακολούθως:

α) Υπό το καθεστώς της ενωσιακής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 1§13 ΙΑ:

i. κατά την έξοδο της αποστολής από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, κατά τη διάρκεια πράξης διαμετακόμισης μέσω των συνόρων με έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης που δεν είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης, και

ii. κατά την είσοδο της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όταν τα εμπορεύματα έχουν διέλθει από έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στο πλαίσιο πράξης διαμετακόμισης.

β) Υπό το καθεστώς της κοινής διαμετακόμισης, σύμφωνα με το άρθρο 3§η του προσαρτήματος I της ΣΚΔ:

i. κατά την έξοδο της αποστολής από το τελωνειακό έδαφος των συμβαλλομένων μερών, όταν η επόμενη χώρα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος (δεν είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης ή κράτος μέλος ΕΕ), και

ii. κατά την είσοδο της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος των συμβαλλομένων μερών (ΧΚΔ/ΚΜ της ΕΕ).

Επομένως, βάσει των παραπάνω ορισμών:

α) για τις πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται διέλευση από έδαφος τρίτης χώρας, που δεν είναι χώρα κοινής διαμετακόμισης, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται το συνοριακό τελωνείο εξόδου από το έδαφος της ΕΕ και το τελωνείο επανεισόδου της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας-Σλοβενίας, με διέλευση από το τελωνειακό έδαφος της Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Κροατίας:

Ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται:

α) το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ (Ελλάδα - τελωνείο Κακαβιάς), και

β) το τελωνείο επανεισόδου στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ (Κροατία - RGP Jasenovac)

β) για τις πράξεις ενωσιακής διαμετακόμισης στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται διέλευση από έδαφος ΧΚΔ, ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται τα τελωνεία εισόδου στη ΧΚΔ και το τελωνείο επανεισόδου της αποστολής στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας με διέλευση από το τελωνειακό έδαφος της Τουρκίας:

Ως τελωνεία διέλευσης ορίζονται:

α) το Τουρκικό τελωνείο Ipsala για την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Τουρκίας (ΧΚΔ), και

β) το Βουλγαρικό τελωνείο Kapitan Andreevo για την επανείσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ

γ) για τις πράξεις κοινής διαμετακόμισης και όταν η διακίνηση εμπορευμάτων γίνεται από ένα συμβαλλόμενο μέλος της ΣΚΔ προς ένα άλλο συμβαλλόμενο μέλος της ΣΚΔ, ως τελωνείο διέλευσης ορίζεται το τελωνείο εισόδου του δεύτερου μέλους

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, με αναχώρηση από Ελλάδα και προορισμό Τουρκία και το αντίστροφο:

Ως τελωνείο διέλευσης ορίζεται:

α) στην περίπτωση κινήσεων από Ελλάδα προς Τουρκία, το Τουρκικό τελωνείο Ipsala, και

β) στην περίπτωση κινήσεων από Τουρκία προς Ελλάδα, το Ελληνικό τελωνείο Κήπων

Η διέλευση κίνησης διαμετακόμισης πιστοποιείται δεόντως από τα τελωνεία διέλευσης με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τελωνείων διέλευσης και αναχώρησης. Σε περίπτωση μη δυνατότητας αποστολής μηνύματος «Γνωστοποίηση διέλευσης» λόγω μη διαθεσιμότητας του συστήματος συντάσσεται δελτίο διέλευσης. Η καταχώρηση των στοιχείων της διέλευσης των εμπορευμάτων στο NCTS καθώς και η αποστολή του σχετικού μηνύματος πραγματοποιείται υποχρεωτικά εκ των υστέρων με την επαναλειτουργία του συστήματος.

Το (τα) τελωνείο(-α) διαμετακόμισης μπορεί(-ούν) να ελέγχει(-ουν) τα εμπορεύματα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Τυχόν έλεγχος διενεργείται πρωτίστως με βάση τα στοιχεία της πράξης διαμετακόμισης που λαμβάνονται από το τελωνείο αναχώρησης μέσω του μηνύματος IE050.

Δ.2.1. Δηλωθέν τελωνείο διέλευσης

Δηλωθέν χαρακτηρίζεται το τελωνείο διέλευσης των εμπορευμάτων, το οποίο αναγράφεται στη διασάφηση διαμετακόμισης. Με την οριστικοποίηση της διασάφησης στο τελωνείο αναχώρησης, το NCTS αποστέλλει αυτοματοποιημένα σε όλα τα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης το μήνυμα «Γνωστοποίηση αναμενόμενης διέλευσης» (ΙΕ050). Το μήνυμα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της διέλευσης της κίνησης.

Όταν ολοκληρωθεί η έξοδος (ή η είσοδος) μίας συγκεκριμένης αποστολής από (ή προς) το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ ή μιας ΧΚΔ, το τελωνείο διέλευσης αποστέλλει προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα «Διέλευση συνόρων» (ΙΕ118). Σε αυτό το μήνυμα καταγράφεται και αποστέλλεται και κάθε επιπλέον στοιχείο που έχει αναγραφεί από τον δικαιούχο του καθεστώτος ή το μεταφορέα στις θέσεις 55 (Μεταφορτώσεις) και 56 (Συμβάντα κατά τη μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, ενώ παράλληλα πιστοποιείται η κίνηση (η έξοδος ή η είσοδος) των εμπορευμάτων.

Δ.2.2. Πραγματικό τελωνείο διέλευσης

Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα μεταφέρονται μέσω τελωνείου, διαφορετικού από το δηλωθέν στη διασάφηση διαμετακόμισης (εκτροπή κίνησης), αυτό καθίσταται πραγματικό τελωνείο διέλευσης. Το πραγματικό τελωνείο διέλευσης οφείλει να:

i. ζητεί τα στοιχεία της πράξης διαμετακόμισης από το τελωνείο αναχώρησης και

ii. γνωστοποιεί τη διέλευση των εμπορευμάτων από τα σύνορα στο τελωνείο αναχώρησης.

Το μήνυμα «Γνωστοποίηση αναμενόμενης διέλευσης» (ΙΕ050) αποστέλλεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης μόνο στα δηλωθέντα τελωνεία διέλευσης. Ως εκ τούτου, το πραγματικό τελωνείο διέλευσης οφείλει να ζητήσει από το τελωνείο αναχώρησης τα δεδομένα της συγκεκριμένης κίνησης, προκειμένου να πιστοποιήσει τη διέλευση των εμπορευμάτων.

Το αίτημα αποστολής στοιχείων κίνησης προς το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλεται με τη χρήση του μηνύματος «Αίτημα στοιχείων διέλευσης κίνησης» (ΙΕ114). Το μήνυμα αυτό λαμβάνεται από το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα όπου στη σχετική βάση δεδομένων διατηρούνται τα στοιχεία των κινήσεων και διεκπεραιώνεται αυτόματα από αυτό με την αποστολή στο τελωνείο διέλευσης του μηνύματος «Απάντηση σε αίτημα για στοιχεία διέλευσης» (ΙΕ115). Η λήψη του μηνύματος ΙΕ115 δίνει στο πραγματικό τελωνείο διέλευσης τη δυνατότητα πιστοποίησης της διέλευσης των εμπορευμάτων με την συμπλήρωση και αποστολή του μηνύματος «Διέλευση συνόρων» (ΙΕ118).

Για την εκτροπή της κίνησης σε άλλο τελωνείο διέλευσης ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες τελωνειακές αρχές μέσω του μηνύματος «Εκτροπή κίνησης» (ΙΕ024).

Δ.2.3. Εφεδρική διαδικασία

Σε περίπτωση εφαρμογής διαδικασίας συνέχειας δραστηριοτήτων (εφεδρική διαδικασία) σε κάθε τελωνείο διέλευσης, ο μεταφορέας υποβάλλει δελτίο διέλευσης σε προτυποποιημένο έντυπο TC10 (σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ). Το τελωνείο φυλάσσει το εν λόγω δελτίο. Αντί του δελτίου διέλευσης, είναι δυνατόν να υποβληθεί στο τελωνείο διέλευσης, προς φύλαξη, φωτοαντίγραφο του αντιτύπου 4 του ΕΔΕ ή φωτοαντίγραφο του αντιτύπου του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ.

Δ.3. Διαδικασίες στο τελωνείο προορισμού

Η διαδικασία της διαμετακόμισης λήγει στο τελωνείο προορισμού. Ως τελωνείο προορισμού χαρακτηρίζεται το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και τα παραστατικά που τα συνοδεύουν. Ένα τελωνείο προορισμού δύναται να είναι «δηλωθέν» (αυτό που αναγράφεται στη διασάφηση) ή «πραγματικό» (το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα).

Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού, γίνεται ανάκτηση των στοιχείων της συγκεκριμένης κίνησης χρησιμοποιώντας το MRN. Εφόσον το τελωνείο προορισμού είναι το «δηλωθέν», τα στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί από το τελωνείο αναχώρησης των εμπορευμάτων μέσω του μηνύματος «Γνωστοποίηση αναμενόμενης άφιξης» (ΙΕ001). Σε κάθε άλλη περίπτωση, το «πραγματικό» τελωνείο προορισμού οφείλει να ζητήσει από το τελωνείο αναχώρησης με την αποστολή του μηνύματος «Αίτημα στοιχείων αναμενόμενης άφιξης» (ΙΕ002) τα στοιχεία της κίνησης. Αυτά τα στοιχεία αποστέλλονται στο «πραγματικό» τελωνείο προορισμού με το μήνυμα «Αποστολή στοιχείων δήλωσης» (ΙΕ003). Σημειώνεται ότι, το μήνυμα «Αίτημα στοιχείων αναμενόμενης κίνησης» διεκπεραιώνεται αυτόματα μέσω της βάσης δεδομένων του κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης μιας αποστολής εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού, ο δικαιούχος του καθεστώτος ή ο μεταφορέας οφείλουν να παρέχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η καθυστέρηση δεν είναι αποτέλεσμα δικών τους χειρισμών. Ενδεικτικά, ως επαρκείς αποδείξεις είναι δυνατό να χαρακτηριστούν έγγραφα από αστυνομία ή πυροσβεστική, από φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή παροχής οδικής βοήθειας, αποδείξεις σχετικά με την καθυστέρηση λόγω απεργίας, καιρικών συνθηκών ή οποιουδήποτε άλλου απρόβλεπτου περιστατικού, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση η αποδοχή ή μη της αιτιολόγησης και της εγκυρότητας των αποδεικτικών εναπόκειται στο τελωνείο προορισμού.

Δ.3.1. Λήξη και εκκαθάριση του καθεστώτος διαμετακόμισης

Το καθεστώς διαμετακόμισης θεωρείται λήξαν και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος θεωρούνται εκπληρωμένες, με την προσκόμιση των εμπορευμάτων, του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων στο τελωνείο προορισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις όποιες ιδιαιτερότητες του καθεστώτος που χρησιμοποιείται (με συνήθεις ή απλουστευμένες διαδικασίες, π.χ. χρήση άδειας εγκεκριμένου παραλήπτη). Η προσκόμιση πρέπει να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που θέτει το τελωνείο αναχώρησης και η οποία αναγράφεται στη θέση Δ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Η προθεσμία που τίθεται από το τελωνείο αναχώρησης είναι δεσμευτική για όλες τις εμπλεκόμενες, στη διακίνηση των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς διαμετακόμισης, τελωνειακές αρχές, οι οποίες απαγορεύεται να την αλλάζουν.

Πρακτικά η λήξη του καθεστώτος πραγματοποιείται από το τελωνείο προορισμού με την αποστολή του μηνύματος «Γνωστοποίηση άφιξης» (ΙΕ006) προς το τελωνείο αναχώρησης, η οποία πραγματοποιείται άμεσα, με την προσκόμιση των εμπορευμάτων.

Στη συνέχεια ακολουθεί η εκκαθάριση του καθεστώτος, μέσω της αποστολής του μηνύματος «Αποτελέσματα ελέγχου» (ΙΕ018), που όμως εξαρτάται από την απόφαση για τον έλεγχο ή μη των εμπορευμάτων2:

α) Αν ληφθεί απόφαση για μη έλεγχο των εμπορευμάτων, το τελωνείο προορισμού αποστέλλει στο τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα ΙΕ018, στο οποίο, ως αποτέλεσμα ελέγχου, αναγράφεται ο κωδικός Α2 «Θεωρείται ικανοποιητικό».

β) Αν ληφθεί απόφαση ελέγχου των εμπορευμάτων, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού αναγράφονται στη θέση Ι (έλεγχος από το τελωνείο προορισμού) του ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ και τίθεται θεώρηση από τον αρμόδιο υπάλληλο. Επιπλέον, σε αυτό καταγράφονται και τα στοιχεία που τυχόν έχουν αναγραφεί από τον δικαιούχο του καθεστώτος ή το μεταφορέα στις θέσεις 55 (Μεταφορτώσεις) και 56 (Συμβάντα κατά τη μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το τελωνείο προορισμού αποστέλλει στο τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα ΙΕ018, στο οποίο αναγράφεται ένας εκ των ακόλουθων κωδικών:

i. Α1 «Ικανοποιητικό»,

ii. Α2 «Θεωρείται ικανοποιητικό»,

iii. Α5 «Ελάσσονες παρατυπίες που δεν οδηγούν σε γένεση τελωνειακής οφειλής», ή

iv. Β1 «Μη ικανοποιητικό», που μπορεί να έχει σημανθεί με «Αναμονή επίλυσης διαφορών» ή να μην έχει σημανθεί.

Για την περίπτωση iii, το τελωνείο προορισμού οφείλει να συμπεριλάβει στο μήνυμα IE018 μία σαφή, κατανοητή και λεπτομερή περιγραφή των διαπιστωμένων παρατυπιών.

Για την περίπτωση iv και αν το τελωνείο προορισμού έχει επισημάνει την «Αναμονή επίλυσης διαφορών», τότε οφείλει να αναμένει τα αποτελέσματα της επίλυσης από το τελωνείο αναχώρησης, δίχως να προχωρήσει σε απελευθέρωση των εμπορευμάτων. Το τελωνείο αναχώρησης, ανάλογα με την έκβαση της επίλυσης, αποστέλλει μήνυμα IE020 «Κοινοποίηση επίλυσης διαφορών» προς το τελωνείο προορισμού (με κωδικό 1, αν έχει επιλυθεί η διαφορά, ή με κωδικό 0, αν δεν έχει επιλυθεί η διαφορά).

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αποστολής του μηνύματος ΙΕ006 και ΙΕ018 στο τελωνείο αναχώρησης. Το μήνυμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ΙΕ018, αποστέλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες από την αποστολή του μηνύματος ΙΕ006, που σηματοδοτεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού ή σε άλλο τόπο.

Ως εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα θεωρούνται:

α) η ύπαρξη συνεχόμενων αργιών ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες επιβάλλουν τη μη λειτουργία του τελωνείου προορισμού, και

β) η περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από εγκεκριμένο παραλήπτη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προθεσμία αποστολής του μηνύματος ΙΕ018 παρατείνεται στις έξι (6) ημερολογιακές μέρες, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Δ.4.5.2.

Τονίζεται ότι μετά από την παρέλευση των προαναφερόμενων προθεσμιών από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ006 και εφόσον το τελωνείο αναχώρησης δεν έχει παραλάβει το μήνυμα ΙΕ018, αυτό οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία έρευνας, ζητώντας την άμεση αποστολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου από το τελωνείο προορισμού, το οποίο υποχρεούται στην άμεση αποστολή τους, μετά την παραλαβή του αιτήματος.

Μετά από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ018 και εφόσον είναι δυνατή η εκκαθάριση της κίνησης (Αποτέλεσμα ελέγχου = Α1, Α2 ή Α5) από το τελωνείο αναχώρησης, εκτυπώνεται η «κατάσταση κίνησης», η οποία προσαρτάται στην αρχική διασάφηση και στη συνέχεια η διασάφηση αρχειοθετείται.

Το αντίτυπο Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ που συνόδευε τα εμπορεύματα και ενδεχομένως οι Κατάλογοι Ειδών παραμένουν στο τελωνείο προορισμού για τη συνέχιση της επιτήρησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Παρακολούθηση πιστώσεων», που παράγει αποτελέσματα όταν η κατάσταση της κίνησης είναι «Αποδεσμευμένα εμπορεύματα».

Δ.3.2. Εφεδρική διαδικασία

Το τελωνείο προορισμού προβαίνει στη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων, σε περίπτωση προσκόμισης αντιτύπων 4 και 5 του ΕΔΕ ή αντιτύπων του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, στα οποία έχει τεθεί η προβλεπόμενη για την ως άνω διαδικασία σφραγίδα από το τελωνείο αναχώρησης.

Το τελωνείο προορισμού οφείλει να επιστρέψει το αντίτυπο 5 του ΕΔΕ στο τελωνείο αναχώρησης, αμελλητί και το πολύ εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήξη της πράξης διαμετακόμισης για την εκκαθάριση της κίνησης. Εφόσον χρησιμοποιείται το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, αποστέλλεται αντίγραφό του, υπό τους ίδιους όρους όπως και το αντίτυπο 5 (Παράρτημα 72-04 ΙΑ).

Οι μνείες που τίθενται στη θέση Ι «έλεγχος από το τελωνείο προορισμού» είναι οι προβλεπόμενες στις σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων.

Δ.4. Λοιπές διαδικασίες

Δ.4.1. Διαδικασίες καταχώρησης και χρήσης εγγυήσεων

Δ.4.1.1. Μεμονωμένη εγγύηση και απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης νια ειδικούς λόγους

Η καταχώρηση των:

• μεμονωμένη εγγύηση από τριτεγγυητή (τύπος 2),

• μεμονωμένη εγγύηση σε μετρητά (τύπος 3) και

• τίτλος μεμονωμένης εγγύησης (τύπος 4),

γίνεται στο υποσύστημα εγγυήσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΣΤ ICISnet.

Η καταχώρηση της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που χορηγείται για ειδικούς λόγους (τύποι 5, 6 και 8) γίνεται στο τελωνείο αναχώρησης στο υποσύστημα διαμετακόμισης κατά τη διαδικασία καταχώρησης της διασάφησης διαμετακόμισης, χωρίς την απόδοση αριθμού αναφοράς εγγύησης (GRN).

Ο έλεγχος, η χρήση και η αποδέσμευση της μεμονωμένης εγγύησης οποιουδήποτε τύπου (2, 3 ή 4) πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο Δ.4.1.2. για τη χρήση συνολικών εγγυήσεων. Για τη χρήση της μεμονωμένης εγγύησης απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (ΡΙΝ) που έχει καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα, κατά την καταχώρηση της εγγύησης.

Δ.4.1.2. Συνολική εγγύηση και απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης

Η χρήση συνολικής εγγύησης (τύπος 1) και απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0) είναι απλουστευμένη διαδικασία και απαιτεί α) την έκδοση άδειας μέσω του Υποσυστήματος Αδειών Εγκρίσεων και β) την καταχώρηση των σχετικών εγγυήσεων με σκοπό την απόδοση αριθμού αναφοράς εγγύησης (GRN) στο Υποσύστημα Εγγυήσεων.

Η έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης και η καταχώρηση των πράξεων συνολικής εγγύησης (τύπος 1) και της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0) γίνεται στα τελωνεία εγγύησης, όπως αυτά καθορίζονται από:

α) την Τ636/5020/0019/21.12.1989 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και

β) την με αρ. πρωτ. ΔΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/22.03.2017) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για τη χρήση των ανωτέρω εγγυήσεων (τύπου 0 και 1) απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (ΡΙΝ) που έχει καταγραφεί στο Υποσύστημα Εγγυήσεων.

Ο έλεγχος, η χρήση και η αποδέσμευση της συνολικής εγγύησης (τύπος 1) και της απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης (τύπος 0) πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Αποστέλλεται για το σκοπό αυτό, το μήνυμα ΙΕ203 «Χρήση εγγύησης» από το τελωνείο αναχώρησης και λαμβάνεται το μήνυμα ΙΕ205 «Καταχώρηση χρήσης εγγύησης» από το αρμόδιο τελωνείο εγγύησης.

Εφόσον απαιτείται η πραγματοποίηση ελέγχου της εγγύησης, πριν από τη χρήση αυτής, αποστέλλονται, κατά περίπτωση, τα μηνύματα ΙΕ034 «Αίτημα στοιχείων εγγύησης» και ΙΕ200 «Ελεγχος εγγύησης», στα οποία αποστέλλεται απάντηση μέσω των μηνυμάτων ΙΕ037 «Απάντηση σε αίτημα στοιχείων εγγύησης» και ΙΕ201 «Απάντηση σε αίτημα ελέγχου εγγύησης», αντίστοιχα.

Εφόσον από τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω των απαντητικών μηνυμάτων προκύπτει ότι η εγγύηση είναι υπαρκτή, εν ισχύ και με επαρκές υπόλοιπο, τότε γίνεται η ανάλογη χρέωση και η διασάφηση θεωρείται ότι έχει καλυφθεί εγγυοδοτικά. Οι κωδικοί που περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να απορριφθεί μία εγγύηση παρουσιάζονται στο παράρτημα V της παρούσας.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το τελωνείο εγγύησης άλλου ΚΜ της ΕΕ ή ΧΚΔ, με σκοπό τον έλεγχο της εγγύησης, θα γίνεται σύσταση νέας εγγύησης ή χρήση εγγύησης που έχει συσταθεί σε Ελληνικό τελωνείο.

Στις περιπτώσεις όπου είτε από τον έλεγχο που πραγματοποιείται από το NCTS στην κεντρική βάση, είτε από τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω του μηνύματος ΙΕ205, προκύπτει ότι η προτεινόμενη εγγύηση δεν είναι σε ισχύ ή δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της πράξης διαμετακόμισης, απαιτείται η σύσταση νέας εγγύησης. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση περισσότερων της μιας εγγυήσεων για την κάλυψη μιας πράξης διαμετακόμισης είναι δυνατή.

Δ.4.1.3. Ακύρωση/ απελευθέρωση εγγύησης

Ακύρωση δέσμευσης εγγύησης είναι δυνατή μόνο πριν από την οριστικοποίηση της διασάφησης διαμετακόμισης. Όταν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να ακυρωθεί η χρήση μιας εγγύησης, η οποία δεσμεύτηκε για μια κίνηση διαμετακόμισης, το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στο αρμόδιο τελωνείο εγγύησης μέσω του μηνύματος ΙΕ204.

Η πίστωση του ποσού που είχε δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης (συνολική εγγύηση/απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης) γίνεται μέσω του μηνύματος ΙΕ209, το οποίο αποστέλλεται και παραλαμβάνεται αυτόματα από το NCTS. Η απελευθέρωση της εγγύησης πραγματοποιείται μετά από την εκκαθάριση μιας κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ204. Με τη λήψη αυτού του μηνύματος ο εγγυητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του για τη συγκεκριμένη πράξη διαμετακόμισης.

Δ.4.2. Συμβάντα (περιστατικά) κατά τη μεταφορά

Κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων, ενδέχεται να συμβούν περιστατικά όπως τα παρακάτω και ενδεικτικά αναφερόμενα:

1. αδυναμία να ακολουθηθεί η προκαθορισμένη διαδρομή εξαιτίας συνθηκών που υπερβαίνουν τον έλεγχο του μεταφορέα,

2. ρήξη τελωνειακών σφραγίδων λόγω τυχαίου γεγονότος ή αλλοίωση αυτών για λόγους που υπερβαίνουν τον έλεγχο του μεταφορέα,

3. μεταφόρτωση των εμπορευμάτων από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο,

4. μερική ή ολική, εκφόρτωση από το μεταφορικό μέσο λόγω επικείμενου κινδύνου,

5. συμβάντα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος ή του μεταφορέα, και

6. αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου συνιστά ενιαίο μεταφορικό μέσο.

Ο μεταφορέας οφείλει κάθε γεγονός, το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων και ενδέχεται να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του καθεστώτος, να το αναφέρει στη πλησιέστερη, στον τόπο του συμβάντος, τελωνειακή αρχή και να το καταγράψει επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (θέσεις 55 και 56).

Η τελωνειακή αρχή οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής της πράξης διαμετακόμισης ή της συνέχισής της. Στη δεύτερη περίπτωση οφείλει να συμπληρώσει και να θεωρήσει κατάλληλα το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ.

Ειδικά στην περίπτωση που απαιτηθεί μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, αυτή θα λάβει χώρα μόνο κατόπιν έγκρισης και παρουσία τελωνειακής αρχής. Ωστόσο, η παρουσία τελωνειακής αρχής, η οποία έχει παράσχει την έγκριση για την πραγματοποίηση της μεταφόρτωσης δεν είναι υποχρεωτική για τις περιπτώσεις μεταφόρτωσης μη σφραγισμένων εμπορευμάτων.

Κατ΄ εξαίρεση, η θεώρηση από τελωνειακή αρχή δεν απαιτείται:

i. όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται από μεταφορικό μέσο που δεν είναι σφραγισμένο,

ii. όταν έχει δοθεί άδεια από το τελωνείο αναχώρησης για την μη συμπλήρωση της θέσης 18 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, ενώ έχει αναγραφεί η ταυτότητα του (των) εμπορευματοκιβωτίου (-ων) στη θέση 31 (βλ. παράγραφο Δ.1.6.), και

iii. στις περιπτώσεις οδικής μεταφοράς, όταν η αλλαγή του μεταφορικού μέσου αφορά μόνο στον τράκτορα και όχι στο ρυμουλκούμενο όχημα, στο οποίο είναι φορτωμένα τα εμπορεύματα.

Το τελωνείο, που διαπιστώνει το συμβάν (περιστατικό) ή το τελωνείο διέλευσης ή ελλείψει αυτών το τελωνείο προορισμού, οφείλει να καταχωρήσει στο NCTS τα συμβάντα κατά τη μεταφορά, τα οποία έχουν καταγραφεί επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (θέσεις 55 και 56) από το μεταφορέα και να τα λαμβάνει υπόψη κατά τον έλεγχο της συγκεκριμένης αποστολής.

Δ.4.3. Έλεγχοι κατά τη διαδρομή

Έλεγχος μιας αποστολής εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή έχει πρόσβαση στο NCTS. Για το σκοπό αυτό αποστέλλεται προς το τελωνείο αναχώρησης το μήνυμα ΙΕ027 «Αναζήτηση δεδομένων κίνησης».

Το μήνυμα ΙΕ27 απαντάται από το NCTS μέσω του μηνύματος ΙΕ038 «Απάντηση σε αναζήτηση δεδομένων κίνησης».

Δ.4.4. Έρευνα και διαπίστωση γένεσης τελωνειακής οφειλής

Δ.4.4.1. Διαδικασία έρευνας προς το τελωνείο προορισμού

Η διαδικασία έρευνας ενεργοποιείται από το τελωνείο αναχώρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Δ.3.1., σε περίπτωση που αυτό δεν λάβει τα αποτελέσματα ελέγχου (ΙΕ018) εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης άφιξης των εμπορευμάτων (ΙΕ006).

Αν ξεπεραστεί η προαναφερόμενη προθεσμία για την αποστολή του μηνύματος με τα αποτελέσματα ελέγχου, τότε το τελωνείο αναχώρησης αποστέλλει αίτημα αποστολής κατάστασης κίνησης IE904 με σκοπό:

α) να αποκλεισθεί η πιθανότητα να μην έχει καταστεί δυνατή, για τεχνικούς λόγους, η λήψη μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί από το τελωνείο προορισμού,

β) να προσδιοριστεί η κατάσταση της κίνησης, και

γ) ενδεχομένως να ενημερωθεί το τελωνείο αναχώρησης για την ανάγκη έναρξης της διαδικασίας έρευνας.

Τυχόν μηνύματα άφιξης/λήξης (ΙΕ06) ή αποστολής στοιχείων ελέγχου/εκκαθάρισης (ΙΕ018) που έχουν ήδη σταλεί, αποστέλλονται εκ νέου αυτόματα από το σύστημα. Εάν δεν έχουν σταλεί μηνύματα αποστέλλεται η κατάσταση της κίνησης μέσω του μηνύματος ΙΕ905 «Αποστολή κατάστασης κίνησης».

Σημειώνεται ότι, το μήνυμα ΙΕ904 μπορεί να αποσταλεί οποιαδήποτε στιγμή από τον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο, στις περιπτώσεις που αναζητείται η κατάσταση της συγκεκριμένης κίνησης.

Εφόσον μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της κίνησης, το τελωνείο αναχώρησης προβαίνει σε έναρξη έρευνας και άμεση ενημέρωση εγγράφως του δικαιούχου του καθεστώτος (ΙΕ140) και του τριτεγγυητή αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, αν δεν αποσταλούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις ενημερώσεις εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί, ο τριτεγγυητής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή της οφειλής. Επιπλέον σημειώνεται, ότι με τον όρο άμεση αποστολή εννοείται η αποστολή των μηνυμάτων την επόμενη μέρα από τις προαναφερόμενες προθεσμίες.

Ο δικαιούχος του καθεστώτος καλείται εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών να προσκομίσει απόδειξη ότι το καθεστώς έληξε κανονικά (ΙΕ141).

Η διαδικασία έρευνας πραγματοποιείται με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Συγκεκριμένα αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ142 «Αίτημα έρευνας», το οποίο αντιστοιχεί στο δελτίο έρευνας TC20 (βλέπε παράρτημα IV της παρούσας) της διαδικασίας συνέχειας δραστηριοτήτων προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού ή προς οποιοδήποτε άλλο τελωνείο, για το οποίο υπάρχει η πληροφόρηση ότι έχει καταστεί πραγματικό τελωνείο προορισμού.

«Αίτημα έρευνας» (ΙΕ142) είναι δυνατόν να αποστέλλεται και σε τελωνείο διέλευσης, εφόσον δεν έχει αποσταλεί από αυτό το μήνυμα ΙΕ118, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διέλευση των συνόρων και δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί το πραγματικό τελωνείο προορισμού μιας εκκρεμούς αποστολής.

Το NCTS καταγράφει τις κινήσεις διαμετακόμισης για τις οποίες το τελωνείο αναχώρησης οφείλει να ακολουθήσει διαδικασίες έρευνας, σε σχετικό πίνακα (dashboard), ο οποίος είναι διαθέσιμος στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω ειδικής λειτουργίας του συστήματος.

Τελωνείο, το οποίο έχει λάβει μήνυμα αιτήματος έρευνας (ΙΕ142), οφείλει να αποστείλει την απάντησή του, εφόσον αυτή είναι αρνητική, το αργότερο εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών μέσω του μηνύματος ΙΕ143 «Απάντηση σε αίτημα έρευνας». Σε αντίθετη περίπτωση, το εν λόγω τελωνείο αποστέλλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018 με σκοπό την εκκαθάριση της κίνησης. Σε περίπτωση όπου, λόγω τεχνικών προβλημάτων, έχει αποσταλεί με σκοπό την εκκαθάριση του καθεστώτος, από το τελωνείο προορισμού στο τελωνείο αναχώρησης, θεωρημένο αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, το απαντητικό μήνυμα ΙΕ143 περιέχει τον κωδικό 3.

Τυχόν ακύρωση της διαδικασίας έρευνας γνωστοποιείται στα τελωνεία στα οποία έχει αποσταλεί το μήνυμα για «αίτημα έρευνας» ΙΕ142 μέσω του μηνύματος «Ακύρωση έρευνας» ΙΕ059.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και της διαδικασίας είσπραξης της οφειλής, και με σκοπό την ανταλλαγή επιπρόσθετων πληροφοριών ή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με μια συγκεκριμένη κίνηση, ανταλλάσσονται τα μηνύματα «Πληροφορίες έρευνας και είσπραξης» (ΙΕ144) και «Αίτημα παροχής πληροφοριών έρευνας και είσπραξης» (ΙΕ145). Εάν απαιτείται η αποστολή επιπλέον στοιχείων, αυτή πραγματοποιείται με κάθε άλλο δόκιμο τρόπο (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομικά) και με σαφή ένδειξη της συγκεκριμένης κίνησης (MRN), την οποία αφορούν τα αποστελλόμενα στοιχεία.

Όταν η πράξη διαμετακόμισης δύναται να εκκαθαρισθεί κανονικά μετά από τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας, το τελωνείο αναχώρησης ενημερώνει εγγράφως, άμεσα, τον δικαιούχο του καθεστώτος και τον τριτεγγυητή του για την έκβαση της υπόθεσης.

Στις περιπτώσεις όπου το τελωνείο αναχώρησης έχει λάβει αρνητική απάντηση από την διαδικασία έρευνας που έχει πραγματοποιήσει με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ142 και η κίνηση δεν έχει εκκαθαρισθεί, επαναλαμβάνει την έρευνα, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στον δικαιούχο του καθεστώτος (ΙΕ140) ζητώντας επιπλέον πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κίνηση. Ο δικαιούχος του καθεστώτος οφείλει να απαντήσει στο εν λόγω μήνυμα αποστέλλοντας τις πληροφορίες και τυχόν συνημμένα έγγραφα που κατέχει με το μήνυμα ΙΕ141.

Δ.4.4.2. Είσπραξη /Γνωστοποίηση είσπραξης οφειλής από το τελωνείο προορισμού Όταν, το αργότερο, εντός επτά (7) μηνών από την προθεσμία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση της πράξης διαμετακόμισης, το τελωνείο αναχώρησης προβαίνει σε διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης της τελωνειακής οφειλής.

Εφόσον, από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το τελωνείο αναχώρησης, προκύπτει ότι η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί σε άλλο ΚΜ ή ΧΚΔ (όπως ύπαρξη μηνύματος άφιξης ΙΕ006 ή διέλευσης ΙΕ118 ή στοιχείων που έχουν προσκομιστεί από τον δικαιούχο του καθεστώτος), αποστέλλεται προς τη χώρα όπου διαπιστώνεται η γένεση της τελωνειακής οφειλής «Αίτημα είσπραξης οφειλής» μέσω του μηνύματος ΙΕ150. Το τελωνείο στο οποίο έχει αποσταλεί το σχετικό αίτημα οφείλει να ενημερώσει το τελωνείο αναχώρησης, εντός προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών, για την αποδοχή ή όχι της αρμοδιότητας είσπραξης με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ151.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης (το τελωνείο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αρνείται την ανάληψη αρμοδιότητας είσπραξης), το τελωνείο αναχώρησης είτε συνεχίζει την έρευνα, εφόσον διαθέτει επαρκή στοιχεία, είτε προχωρεί σε βεβαίωση και είσπραξη της τελωνειακής οφειλής. Στις περιπτώσεις όπου το τελωνείο αναχώρησης αναλαμβάνει διαδικασία είσπραξης, ενημερώνει σχετικά τις τελωνειακές αρχές, οι οποίες εμπλέκονται στη συγκεκριμένη κίνηση με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ063.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης της τελωνειακής οφειλής γνωστοποιείται από την τελωνειακή αρχή, που πραγματοποίησε την είσπραξη, στο τελωνείο αναχώρησης και στη συνέχεια από το τελωνείο αναχώρησης σε όλες τις τελωνειακές αρχές, οι οποίες εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη κίνηση, με την αποστολή του μηνύματος «Γνωστοποίηση είσπραξης οφειλών» (ΙΕ152).

Αίτημα για διαβίβαση αρμοδιότητας είσπραξης μπορεί να αποσταλεί και από άλλη εμπλεκόμενη τελωνειακή αρχή προς το τελωνείο αναχώρησης είτε μέσω του μηνύματος ΙΕ150, είτε μέσω του μηνύματος «Απάντηση σε αίτημα έρευνας» (ΙΕ143 κωδικός 4).

Δ.4.4.3. Εφεδρική διαδικασία έρευνας προς το τελωνείο προορισμού

Η διαδικασία και οι σχετικές προθεσμίες έρευνας που ακολουθούνται για εκκρεμείς πράξεις διαμετακόμισης για τις οποίες έχει ακολουθηθεί η διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων είναι οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις (Παράρτημα 72-04 ΙΑ). Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται τα έντυπα δελτία έρευνας που περιέχονται στο εγχειρίδιο καθεστώτος διαμετακόμισης και στο Παράρτημα IV της παρούσας.

Δ.4.4.4. Διαδικασία έρευνας προς το τελωνείο διέλευσης

Εάν μια κίνηση διαμετακόμισης λήξει σε κάποιο δηλωθέν τελωνείο διέλευσης, με σκοπό το τελωνείο αυτό να καταστεί πραγματικό τελωνείο προορισμού, το τελωνείο αυτό οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για τα τελωνεία προορισμού, εφόσον από το τελωνείο αναχώρησης γίνει έναρξη διαδικασίας έρευνας.

Σε περίπτωση που η αποστολή διήλθε από το εν λόγω τελωνείο με προορισμό άλλο ΚΜ ή ΧΚΔ και δεν έχει αποσταλεί, για οποιοδήποτε λόγο, το μήνυμα «Διέλευση συνόρων» ΙΕ118, τότε αυτό πρέπει να αποσταλεί άμεσα.

Δ.4.5. Απλουστευμένες διαδικασίες

Η χρήση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών συνεπάγεται την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση δηλώσεων και διασαφήσεων, που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς-κάτοχοι των αδειών.

Δ.4.5.1. Χρήση άδειας εγκεκριμένου αποστολέα

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποστολέα αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση άδειας μέσω του υποσυστήματος αδειών εγκρίσεων. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω άδειας είναι η κατοχή άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης ή η κατοχή άδειας απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης.

Το καθεστώς του εγκεκριμένου αποστολέα αφενός επιτρέπει στο δικαιούχο της εν λόγω άδειας να πραγματοποιεί πράξεις διαμετακόμισης (υποβολή διασάφησης διαμετακόμισης, σφράγιση των εμπορευμάτων και αποστολή αυτών στο τελωνείο προορισμού τους) από τις εγκαταστάσεις του υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην άδειά του, αφετέρου μειώνει τους χρόνους τήρησης των τελωνειακών διατυπώσεων κατά την αναχώρηση.

Ο εγκεκριμένος αποστολέας επικοινωνεί με το τελωνείο αναχώρησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης, με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Κατά την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης, με τη συμπλήρωση στη θέση 44 του κωδικού 1946 «Εγκεκριμένος αποστολέας κοινής/ ενωσιακής διαμετακόμισης», είναι δυνατή η αναγνώριση από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου της ιδιότητας του δικαιούχου του καθεστώτος εγκεκριμένου αποστολέα. Η αναγνώριση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση των προτεινόμενων συστηματικών ελέγχων εγγράφων. Ως εκ τούτου, μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών των κινήσεων διαμετακόμισης που πραγματοποιούνται από τους εν λόγω φορείς.

Στη διασάφηση διαμετακόμισης που έχει αποσταλεί από εγκεκριμένο αποστολέα στο τελωνείο αναχώρησης/ελέγχου (ΙΕ015) έχει ήδη προκαταχωρηθεί ο αριθμός εγγύησης (GRN) καθώς και το ποσό της εγγύησης. Επομένως, αν ο επόπτης αποφασίσει μη έλεγχο της αποστολής, με τη λήξη του χρονικού περιορισμού που έχει τεθεί στην άδεια του εγκεκριμένου αποστολέα, καταγράφεται αυτόματα στη διασάφηση ως αποτέλεσμα ελέγχου ο κωδικός Α3 (Απλουστευμένη διαδικασία), πραγματοποιείται από το σύστημα έλεγχος της προτεινόμενης εγγύησης και του δηλωθέντος μεταφορικού μέσου και η κίνηση αποδεσμεύεται. Ο εγκεκριμένος αποστολέας ενημερώνεται αυτόματα με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ029 «Αποδέσμευση κίνησης» και ταυτόχρονα γίνεται η αποστολή του μηνύματος ΙΕ001 προς το τελωνείο προορισμού. Το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ τυπώνεται στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου αποστολέα και συνοδεύει τα εμπορεύματα έως το τελωνείο προορισμού.

Στην περίπτωση όπου, ο επόπτης αποφασίσει τη διενέργεια φυσικού ελέγχου, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού εισάγονται στο σύστημα από τον ελεγκτή, που πραγματοποίησε τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου αποστολέα, με την επιστροφή του στο τελωνείο.

Όταν το τελωνείο αναχώρησης ενημερωθεί με το μήνυμα ΙΕ018 «Αποτελέσματα ελέγχου» από το τελωνείο προορισμού και η κίνηση διαμετακόμισης είναι σε κατάσταση «εκκαθαρισθείσα», ο εγκεκριμένος αποστολέας ενημερώνεται με το μήνυμα ΙΕ045 «Ειδοποίηση εκκαθάρισης κίνησης», το οποίο αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα.

Δ.4.5.2. Χρήση άδειας εγκεκριμένου παραλήπτη

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου παραλήπτη αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση άδειας μέσω του υποσυστήματος αδειών εγκρίσεων.

Το καθεστώς του εγκεκριμένου παραλήπτη επιτρέπει στο δικαιούχο της εν λόγω άδειας να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην άδειά του (παραλαβή εμπορευμάτων, αποσφράγιση των εμπορευμάτων αυτών και αποστολή στο τελωνείο προορισμού τους των παρατηρήσεων εκφόρτωσης). Ο εγκεκριμένος παραλήπτης επικοινωνεί με το τελωνείο προορισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήξης του καθεστώτος διαμετακόμισης, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης, με την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Όταν το τελωνείο προορισμού λάβει το μήνυμα ΙΕ007 «Ενημέρωση άφιξης εμπορευμάτων» από εγκεκριμένο παραλήπτη προβαίνει στην αποστολή του μηνύματος ΙΕ006 «Γνωστοποίηση `Αφιξης» προς το τελωνείο αναχώρησης, εφόσον τα περιεχόμενα του μηνύματος ΙΕ007 είναι αποδεκτά. Σε αντίθετη περίπτωση το μήνυμα ΙΕ007 απορρίπτεται από το σύστημα και ο εγκεκριμένος παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα ΙΕ008 «Απόρριψη γνωστοποίησης άφιξης». Στην περίπτωση αυτή ο συναλλασσόμενος προβαίνει σε επαναποστολή ορθού μηνύματος (ΙΕ007).

Στη συνέχεια, εφόσον δεν αποφασιστεί από τον επόπτη πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού αποστέλλει προς αυτόν το μήνυμα ΙΕ043 «`Αδεια εκφόρτωσης εμπορευμάτων».

Ο εγκεκριμένος παραλήπτης εντός τριών (3) ημερών οφείλει να αποστείλει προς το τελωνείο προορισμού το μήνυμα ΙΕ044 «Παρατηρήσεις εκφόρτωσης».

Εφόσον ο επόπτης στο τελωνείο προορισμού δεν αποφασίσει πραγματοποίηση φυσικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη, εισάγει αποτελέσματα ελέγχου βασιζόμενος στα περιεχόμενα του μηνύματος ΙΕ044. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσματα ελέγχου τα εισάγει στο σύστημα ο ελεγκτής που πραγματοποίησε τον έλεγχο.

Το τελωνείο προορισμού αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ018 «Αποτελέσματα ελέγχου» στο τελωνείο αναχώρησης και το μήνυμα ΙΕ025 «Γνωστοποίηση Αποδέσμευσης εμπορευμάτων» στον εγκεκριμένο παραλήπτη. Τα εμπορεύματα μπορούν να λάβουν στη συνέχεια τον επόμενο προορισμό. Ο εγκεκριμένος παραλήπτης οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο προορισμού τα συνοδευτικά παραστατικά των παραληφθέντων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν προβλεφθεί στην άδειά του.

Δ.4.5.3. Διαδικασία επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάθεσης της διασάφησης διαμετακόμισης σε ένα τελωνείο αναχώρησης, ο δικαιούχος του καθεστώτος ή ο αντιπρόσωπος αυτού δύνανται να ζητήσουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός εγκεκριμένου παραλήπτη, ο οποίος πρόκειται να παραλάβει τα αποστελλόμενα εμπορεύματα.

Για το σκοπό αυτό αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού το μήνυμα ΙΕ111 «Αίτημα επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη». Η απάντηση στο μήνυμα αυτό αποστέλλεται αυτόματα από το NCTS μέσω του μηνύματος ΙΕ112.

Το μήνυμα ΙΕ112 είναι δυνατόν να περιέχει είτε μια αρνητική απάντηση, εφόσον δεν υπήρξε αναγνώριση του συγκεκριμένου προσώπου, είτε έναν κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σε αυτόν για την παραλαβή εμπορευμάτων, εφόσον η απάντηση είναι θετική.

Ε. Καθεστώς TIR

Ε.1. Γενικά στοιχεία

H μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR και η εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, πραγματοποιείται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ΧΚΔ , που συμμετέχουν στην Κοινή/Ενωσιακή Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS, όπως και οι τρίτες χώρες, που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR, δεν έχουν πρόσβαση στο ως άνω μηχανογραφικό σύστημα. Γι΄ αυτό το δελτίο TIR:

α) θα συνεχίσει να προσκομίζεται στο τελωνείο, μαζί με το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο και τα εμπορεύματα, και

β) θα ελέγχεται και θα θεωρείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι νομική ισχύ έχουν μόνο τα μηνύματα (και όχι όλα τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δεδομένα) και επομένως οι τελωνειακές παραβάσεις βεβαιώνονται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στο δελτίο TIR και όχι βάσει των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δεδομένων. Τα

ηλεκτρονικά μηνύματα καταργούν την επιστροφή του αποκόμματος του φύλλου Νο2 του δελτίου TIR και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης TIR.

Η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, με την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, στα πλαίσια του ICISnet, είναι υποχρεωτική.

Εφόσον το μηχανογραφικό σύστημα των τελωνείων και των συναλλασσομένων λειτουργεί κανονικά, δεν καταχωρείται κίνηση με την κάλυψη δελτίου TIR, εάν προηγουμένως δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR.

Ειδικότερα για την χρησιμοποίηση του NCTS /TIR, οι χρήστες που ήδη χρησιμοποιούν το NCTS θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:

i. Στη Θέση 1γ-Τύπος δήλωσης, καταχωρείται TIR,

ii. Στη θέση 3-Έντυπα, δεν καταχωρείται κάτι,

iii. Στη θέση 50-Κύριος υπόχρεος, καταχωρείται ο κάτοχος του δελτίου TIR (αριθμός μητρώου του κατόχου). Σε περίπτωση που υποβάλλονται δεδομένα ασφάλειας και προστασίας απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού EORI,

iv. Στη θέση Τύπος εγγύησης καταχωρείται: Β-TIR, και

v. Στη θέση 44-Έγγραφο - πιστοποιητικά έγγραφα καταχωρείται 952.

Προς διευκόλυνσή, στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται όλα τα μηνύματα του υποσυστήματος διαμετακόμισης. Αντίστοιχα, στο Παράρτημα VIII περιλαμβάνεται πίνακας συσχετισμού των θέσεων του δελτίου TIR με τις θέσεις των πεδίων του NCTS/TIR.

Επισημαίνεται πως κατά την εφαρμογή του καθεστώτος TIR, οι προθεσμίες που ισχύουν για την έρευνα και την είσπραξη της τελωνειακής οφειλής είναι αυτές που προβλέπονται και για την κοινή/ ενωσιακή διαμετακόμιση (NCTS), όπως προβλέπονται στον ΙΑ και ειδικότερα αναφέρονται στην ενότητα Δ.4 της παρούσας.

Οι κινήσεις με την κάλυψη δελτίου TIR πραγματοποιούνται με την ανταλλαγή των προβλεπόμενων μηνυμάτων μεταξύ των τελωνείων αναχώρησης ή εισόδου και προορισμού ή εξόδου καθώς και μεταξύ αυτών και άλλων δημόσιων αρχών που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση ειδικών εργασιών, όπως είναι η διαχείριση ερευνών και η ολοκλήρωση διαδικασιών είσπραξης της τελωνειακής οφειλής.

Τα εμπορεύματα δύνανται να συνοδεύονται, εκτός από το δελτίο TIR, από το ΣΕΔ είτε το ΣΕΔΑ, εφόσον στη «δήλωση διαμετακόμισης» (ηλεκτρονικά δεδομένα δελτίου TIR) έχουν περιληφθεί στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα ασφάλειας και προστασίας του Παραρτήματος Β-04 ΙΑ. Το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ χορηγείται από το τελωνείο αναχώρησης, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου του δελτίου TIR, όπως προβλέπεται στο άρθρο 276 ΙΑ. Περαιτέρω ενδέχεται, και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους Καταλόγους Ειδών, που εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα του τελωνείου αναχώρησης.

Ε.2. Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων TIR

Οι κάτοχοι των δελτίων TIR και οι εκπρόσωποί τους, εκτός από το να προσκομίζουν στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου το δελτίο TIR, τα εμπορεύματα και το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων τους ή μέσω του ΟΠΣΤ ICISnet, με την αποστολή, του μηνύματος ΙΕ015 «δήλωση διαμετακόμισης».

Ως ημερομηνία υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς λήψης τους μέσω του ICISnet από το αρμόδιο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου.

Ως προθεσμία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου, με σκοπό την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ορίζεται η 15η ημέρα από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων του δελτίου TIR. Εφόσον εντός του δεκαπενθημέρου δεν πραγματοποιηθεί η προσκόμιση των εμπορευμάτων με το δελτίο TIR, το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, η εν λόγω υποβολή θεωρείται ότι δεν πραγματοποιήθηκε και διαγράφεται από το σύστημα.

Η αποδοχή των δεδομένων δελτίου TIR γίνεται με την απόδοση σε αυτό αριθμού καταχώρησης (MRN) και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον κάτοχο του δελτίου TIR ή σε όποιον πραγματοποίησε την υποβολή, με το μήνυμα ΙΕ028 «αποδοχή της δήλωσης».

Η μη αποδοχή της υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR λόγω ύπαρξης λαθών, από το τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου, γνωστοποιείται στο πρόσωπο που πραγματοποιεί την υποβολή με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ016 «απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης» και το πρόσωπο αυτό μπορεί να προβεί στη διόρθωση - συμπλήρωση και στην εκ νέου υποβολή.

Ο κάτοχος του δελτίου TIR ή ο εκπρόσωπός του οφείλει να προσκομίσει στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου το εκτυπωθέν αποδεικτικό αποδοχής της ηλεκτρονικής υποβολής, το δελτίο TIR και τα λοιπά εμπορικά έγγραφα ή τελωνειακά παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα εμπορεύματα με το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο.

Υπενθυμίζεται ότι οδηγίες που αφορούν στις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις σύνδεσης και ταυτοποίησης των φορέων και στον τρόπο αποστολής και παραλαβής των σχετικών μηνυμάτων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΤ ICISnet.

Ε.3. Διαδικασίες στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου

Μετά την αποδοχή των δεδομένων δελτίου TIR εκτυπώνεται από το σύστημα το αντίγραφο πρώτης σελίδας (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Για την αποφυγή λαθών σκόπιμο είναι να πραγματοποιείται παραβολή των στοιχείων των δύο εντύπων (δελτίου TIR και ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) από τον υπάλληλο που καταχωρεί στο σύστημα NCTS/TIR. Στον κάτοχο του δελτίου TIR, όπως προαναφέρθηκε, χορηγείται αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, όχι υποχρεωτικά, αλλά κατόπιν αίτησής του.

Οποιαδήποτε διαφορά διαπιστωθεί μεταξύ των αναγραφόμενων στο δελτίο TIR και στο ΣΕΔ/ΣΕΔΑ δεν τιμωρείται, αλλά υποχρεούται ο κάτοχος ή ο εκπρόσωπός του να διορθώσει τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα δεδομένα, ώστε να συμφωνούν με το δελτίο TIR.

Υπενθυμίζεται ότι γενικά στο καθεστώς TIR δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση. Η μεταφόρτωση επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ατυχήματος.

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το σύστημα επιτρέπει τη συμπλήρωση διαφορετικού αριθμού οχήματος κατά τη φόρτωση και διαφορετικού αριθμού οχήματος που θα διέλθει τα σύνορα. Εάν δηλώνονται διαφορετικοί αριθμοί οχήματος, θα πρέπει το λάθος να εντοπίζεται κατά την αντιπαραβολή και να πραγματοποιείται τροποποίηση της διασάφησης.

Ως διασάφηση του κατόχου θεωρείται πάντοτε το δελτίο TIR και βάσει αυτού διαπιστώνεται και βεβαιώνεται παρατυπία ή παράβαση.

Επισημαίνεται ότι, η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR βασίζεται στο NCTS και επομένως εμφανίζονται οι οθόνες όπως στην κοινή/ ενωσιακή/εθνική διαμετακόμιση, άρα κάποια από τα στοιχεία του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ ευρίσκονται όχι στο δελτίο TIR, αλλά στα συνοδευτικά έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης δεν αναγράφονται στο δελτίο TIR, υπάρχουν όμως στη διεθνή φορτωτική CMR, που συνοδεύει υποχρεωτικά το εμπόρευμα, αλλά δεν αποτελεί τελωνειακό παραστατικό.

Το αντίγραφο πρώτης σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, μαζί με το δελτίο TIR προσκομίζονται στον Επόπτη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη απόφασης ως προς τη διενέργεια ελέγχου εγγράφων ή/και φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου.

Επισημαίνεται ότι, στη διαμετακόμιση γενικά, αλλά και στο καθεστώς TIR ειδικότερα, δεν υφίσταται η έννοια του αποτελέσματος κατά δήλωση, και ο επόπτης έχει τη δυνατότητα με βάση την ανάλυση κινδύνου να επιλέξει τη διεξαγωγή έλεγχου εγγράφων ή/και φυσικού έλεγχου.

Στη συνέχεια το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, μαζί με το δελτίο TIR παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει :

1. στον έλεγχο εγκυρότητας του δελτίου TIR και πιο συγκεκριμένα:

i. των ιδιαίτερων διακριτικών χαρακτηριστικών του,

ii. της ημερομηνίας προσκόμισης στο πρώτο τελωνείο αναχώρησης,

iii. της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη θέση 1 του εξωφύλλου του δελτίου TIR, σε συνάρτηση με την ημερομηνία προσκόμισης, και

iv. του πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση,

2. στον έλεγχο των εμπορευμάτων (εφόσον απαιτείται) και των προσκομιζομένων συνοδευτικών τελωνειακών ή εμπορικών εγγράφων,

3. στον έλεγχο των δεμάτων αν δεν έχει γίνει φυσικός έλεγχος, και

4. στον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος.

Ακολούθως ο ίδιος, ή μέσω του αρμόδιου υπάλληλου σφραγιστή, προβαίνει στη σφράγιση του ενός ή περισσοτέρων θαλάμων φόρτωσης. Αναγράφει τον αριθμό της τεθείσας τελωνειακής σφραγίδας σε όλα τα φύλλα του δελτίου TIR, συμπληρώνει τις θέσεις 18-23 του αμέσως επόμενου πράσινου φύλλου Νο2 και θεωρεί το δελτίο θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα με το όνομά του, σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις του φύλλου Νο1 (σώμα και στέλεχος) και του φύλλου Νο2 του δελτίου TIR, σε όλες τις σελίδες.

Σημειώνεται ότι το τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου, όταν το κρίνει αναγκαίο, επιβάλλει συγκεκριμένη διαδρομή για την πράξη μεταφοράς με δελτίο TIR, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές πληροφορίες που ανακοινώθηκαν από τον κάτοχο του δελτίου TIR (άρθρο 20 της σύμβασης TIR και άρθρο 275 ΙΑ). Κατά τον καθορισμό συγκεκριμένης διαδρομής, το τελωνείο καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό σύστημα διαμετακόμισης (NCTS/TIR) και στο δελτίο TIR τουλάχιστον την ένδειξη των ΚΜ, μέσω των οποίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πράξη μεταφοράς με δελτίο TIR.

Υπενθυμίζεται ότι, η μη ύπαρξη ισχύοντος πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση συνεπάγεται τη μη διενέργεια της συγκεκριμένης μεταφοράς με το καθεστώς TIR. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση, στις περιπτώσεις μεταφοράς βαρέων και ογκωδών εμπορευμάτων, που η μεταφορά τους πραγματοποιείται με μη σφραγιζόμενα οχήματα.

Ως προς την προθεσμία άφιξης επισημαίνεται ότι μπορεί να ανέρχεται στις οκτώ (8) ημέρες, εκτός και αν υπάρχει ειδικός λόγος παρακολούθησης των εμπορευμάτων, οπότε μειώνεται ο χρόνος κατά την κρίση του ελεγκτή, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιείται το ταξίδι (απόσταση, τυχόν θαλάσσια μεταφορά, κ.λπ.), καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα μεταφορών, ασφάλειας εργασίας (ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπαυση του οδηγού ανά ορισμένες ώρες), κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου καταχωρούνται στο σύστημα NCTS/TIR τα σχετικά αποτελέσματα.

Η διασάφηση TIR οριστικοποιείται μετά από την καταχώρηση της «προθεσμίας άφιξης». Μετά την οριστικοποίηση δεν είναι δυνατή καμιά μεταβολή.

Τα απαιτούμενα μηνύματα ΙΕ001 (προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού) και ΙΕ029 (προς το πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική υποβολή) αποστέλλονται αυτόματα μετά την οριστικοποίηση της διασάφησης TIR.

Στη συνέχεια τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας σε όλα τα φύλλα του δελτίου TIR και σε όλες τις θέσεις που απαιτείται και αποκόπτεται το σώμα του φύλλου Νο1 του δελτίου. Στο σώμα του φύλλου Νο1 του δελτίου TIR προσαρτάται το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Αυτά τα έγγραφα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου μέχρι την εξόφληση της πράξης TIR και υποβάλλονται ως παραστατικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ακολούθως επιστρέφεται το δελτίο TIR στον κάτοχο ή τον εκπρόσωπό του, ενώ ενδέχεται να προσαρτηθεί στο αμέσως επόμενο πράσινο φύλλο Νο2, που έχει συμπληρωθεί και θεωρηθεί από τον ελεγκτή, αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, εφόσον αυτό ζητηθεί και χορηγηθεί.

Τα τελωνεία εισόδου (συνοριακά τελωνεία) ακολουθούν την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία πλην του ελέγχου των εμπορευμάτων, ο οποίος γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR, μόνο σε περιπτώσεις υπονοιών ή όταν υποδειχθεί από το σύστημα ανάλυσης κινδύνων.

Ως προς την ακύρωση μιας πράξης TIR ισχύουν τα αναφερθέντα στο Κεφάλαιο Δ της παρούσας.

Ε.4. Διαδικασίες στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου

Το δελτίο TIR με προσαρτημένο το αντίτυπο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, εφόσον υπάρχει, προσκομίζεται στον Επόπτη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λήψη απόφασης ως προς τη διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου.

Στη συνέχεια το δελτίο TIR και το αντίγραφο της σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει

1. στον έλεγχο εγκυρότητας του δελτίου TIR και πιο συγκεκριμένα:

i. των ιδιαίτερων διακριτικών χαρακτηριστικών του,

ii. της ημερομηνίας προσκόμισης στο πρώτο τελωνείο αναχώρησης,

iii. της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στη θέση 1 του εξωφύλλου του δελτίου TIR, σε συνάρτηση με την ημερομηνία προσκόμισης, και

iv. του πιστοποιητικού καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση,

2. στον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος, και

3. στον έλεγχο της τελωνειακής σφραγίδας του τελωνείου αναχώρησης ή εισόδου.

Ο ελεγκτής μόλις διαπιστώνει το αλύμαντο της τελωνειακής σφραγίδας, το βεβαιώνει στο αντίγραφο της σελίδας του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (εφόσον υπάρχει) και στο φύλλο Νο2 του δελτίου TIR και αμέσως αποστέλλεται το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ006 στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου.

Όταν ο ελεγκτής ολοκληρώσει:

α) τον έλεγχο των εμπορευμάτων (εφόσον απαιτείται) και των προσκομιζομένων συνοδευτικών τελωνειακών ή εμπορικών εγγράφων, και

β) τον έλεγχο των δεμάτων αν δεν έχει γίνει φυσικός έλεγχος,

συμπληρώνει τις θέσεις 24-28 του σώματος του πράσινου φύλλου No2 και τις θέσεις 1-6 του στελέχους του ίδιου φύλλου. Στη συνέχεια, υπογράφει θέτοντας και τη σφραγίδα με το ονοματεπώνυμό του στη θέση 28 του σώματος του φύλλου Νο2 και στη θέση 6 του στελέχους του φύλλου αυτού. Αν υπάρχει προσαρτημένο αντίτυπο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ στο φύλλο Νο2, ο ελεγκτής αναγράφει ενυπόγραφα τα αποτελέσματα ελέγχου και θέτει τη στρογγυλή σφραγίδα του τελωνείου, στις προβλεπόμενες θέσεις του φύλλου Νο2 και του αντίστοιχου στελέχους του δελτίου TIR και αποκόπτει το φύλλο Νο2.

Ακολούθως αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ018 «αποτελέσματα ελέγχου».

Ειδικότερα, κατά την προσκόμιση του οχήματος και των εμπορευμάτων και εφόσον στο δελτίο TIR αναγράφεται MRN και συνημμένο ευρίσκεται το ΣΕΔ, το Τελωνείο προορισμού ή εξόδου:

• αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ006 «γνωστοποίηση άφιξης»

• αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ018 «αποτελέσματα ελέγχου», μετά την ολοκλήρωση των συνήθων ελέγχων, χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός αποτελεσμάτων ελέγχου

Ερμηνεία

Α1

Ικανοποιητικά

Α2

Θεωρούνται ικανοποιητικά

Α5

Εισπράχθηκαν οι επιβαρύνσεις

Β1

Μη ικανοποιητικά

• θεωρεί κατάλληλα το πράσινο φύλλο Νο2 (κυρίως σώμα, απόκομμα και στέλεχος), το αποκόπτει και φυλάσσει το κυρίως σώμα με το συνημμένο ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και το απόκομμα, και

• επιστρέφει το δελτίο TIR στον κάτοχο, εφόσον το στέλεχος έχει θεωρηθεί.

Εφόσον ληφθεί απόφαση για μη έλεγχο των εμπορευμάτων αποστέλλεται στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου το μήνυμα «Αποτελέσματα ελέγχου» (ΙΕ018) με κωδικό Α2 (Θεωρούνται ικανοποιητικά).

Όμοια με το καθεστώς της κοινής / ενωσιακής διαμετακόμισης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αποστολής του μηνύματος ΙΕ006 και ΙΕ018 στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου. Το μήνυμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ΙΕ018, αποστέλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες από την αποστολή του μηνύματος ΙΕ006, που σηματοδοτεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου ή σε άλλο τόπο.

Εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα θεωρούνται:

α) η ύπαρξη συνεχόμενων αργιών ή άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες επιβάλλουν τη μη λειτουργία του τελωνείου προορισμού ή εξόδου. Σε τέτοιες εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αποστολής του μηνύματος ΙΕ018 παρατείνεται στις έξι (6) ημερολογιακές μέρες, και

β) η περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από εγκεκριμένο παραλήπτη TIR. Τότε, η προθεσμία αποστολής του μηνύματος ΙΕ018 παρατείνεται στις έξι (6) ημερολογιακές μέρες, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ε.5.1.

Τονίζεται ότι μετά από την παρέλευση των προαναφερόμενων προθεσμιών από την παραλαβή του μηνύματος ΙΕ006 και εφόσον το τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου δεν έχει παραλάβει το μήνυμα ΙΕ018, αυτό οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία έρευνας.

Επισημαίνεται ότι υφίσταται το ενδεχόμενο σε ένα τελωνείο να πραγματοποιείται μερική φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων. Σε τέτοια περίπτωση, το τελωνείο αυτό εκτελεί ταυτόχρονα δυο (2) λειτουργίες. Λειτουργεί αρχικά ως τελωνείο προορισμού με το MRN του τελωνείου αναχώρησης και στη συνέχεια λειτουργεί ως τελωνείο αναχώρησης με νέο MRN.

Τα ενδιάμεσα τελωνεία αναχώρησης ή προορισμού θεωρούν πάντα το πράσινο φύλλο Νο2 ως προς την άφιξη στον προορισμό των εμπορευμάτων και στη συνέχεια προσθέτουν ή διαγράφουν, αντίστοιχα, τα φορτωθέντα ή εκφορτωθέντα εμπορεύματα και θεωρούν το επόμενο λευκό φύλλο Νο1 ως προς την αναχώρηση των εν λόγω εμπορευμάτων για το επόμενο τελωνείο προορισμού ή εξόδου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος του δελτίου TIR υποχρεούται για την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων του δελτίου TIR για την αναχώρηση (νέο MRN).

Εξυπακούεται ότι τα τελωνεία προορισμού ή εξόδου θα απαντούν υποχρεωτικά και αμέσως στα μηνύματα έρευνας που προέρχονται από τα τελωνεία αναχώρησης ή εισόδου. Επισημαίνεται πως κατά την χρήση του NCTS/TIR, οι προθεσμίες που ισχύουν για την έρευνα είναι όμοιες με αυτές που προβλέπονται και για την κοινή/ ενωσιακή διαμετακόμιση (NCTS).

Τα τελωνεία εξόδου (συνοριακά τελωνεία) ακολουθούν την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία πλην του ελέγχου των εμπορευμάτων, ο οποίος γίνεται μόνο σε περιπτώσεις υπονοιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR ή όταν υποδειχθεί από το σύστημα ανάλυσης κινδύνων.

Ε.5. Λοιπές διαδικασίες

Ε.5.1. Απλουστευμένες διαδικασίες - Χρήση άδειας εγκεκριμένου παραλήπτη TIR

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών στα πλαίσια του καθεστώτος TIR υπό την ιδιότητα του εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, αποτελεί απλουστευμένη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται με την έκδοση άδειας μέσω του υποσυστήματος αδειών εγκρίσεων.

Η άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR, επιτρέπει στον κάτοχό της να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του εμπορεύματα που μεταφέρονται με την κάλυψη δελτίου TIR, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί επ΄ αυτής (παραλαβή εμπορευμάτων, αποσφράγιση των εμπορευμάτων αυτών και αποστολή στο τελωνείο προορισμού τους των παρατηρήσεων εκφόρτωσης). Ο εγκεκριμένος παραλήπτης TIR επικοινωνεί με το τελωνείο προορισμού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήξης του καθεστώτος TIR, μέσω του υποσυστήματος διαμετακόμισης, με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Στη συνέχεια ο εγκεκριμένος παραλήπτης TIR ή ο κάτοχος του δελτίου TIR υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο τελωνείο το δελτίο TIR για θεώρηση.

Τονίζεται επίσης ότι στο καθεστώς TIR η άδεια χορηγείται για τις πράξεις TIR, που έχουν τόπο τελικής εκφόρτωσης τις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου παραλήπτη που τη διαθέτει.

Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων και τη διαδικασία επιβεβαίωσης εγκεκριμένου παραλήπτη TIR ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ.4.5.

Ε.5.2. Εφεδρική διαδικασία

Η μη λειτουργία του συστήματος συνεπάγεται εφεδρική διαδικασία σύμφωνα με τα ισχύοντα (καταχώρηση στο ενιαίο βιβλίο παραστατικών με κωδικό παραστατικού 50).

Διευκρινίζεται ότι πάγια αρχή της μηχανογράφησης είναι: ό,τι αρχίζει ηλεκτρονικά, τελειώνει ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου:

• εφόσον μια κίνηση έχει αρχίσει ηλεκτρονικά στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου και αν στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου δεν λειτουργεί το σύστημα, όταν προσκομισθεί το δελτίο TIR με το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (εφόσον ο κάτοχος του δελτίου TIR έχει ζητήσει εκτύπωση ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ από το τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου), τα εμπορεύματα και το όχημα, τότε θα πραγματοποιηθούν όλα χειρόγραφα και όταν λειτουργήσει το σύστημα θα καταχωρηθούν εκ των υστέρων, ώστε να λάβει τα μηνύματα το τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου.

• αν μια κίνηση έχει αρχίσει χειρόγραφα στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου θα λήξει χειρόγραφα στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου. Ωστόσο, στο τελωνείο προορισμού ή εξόδου θα καταχωρηθούν απαραιτήτως τα στοιχεία της κίνησης, έστω και εκ των υστέρων (αν κατά σύμπτωση δεν λειτουργεί το σύστημα) στις Λειτουργίες - Δηλώσεις TIR προ NCTS, προκειμένου να δημιουργηθεί ο φάκελος με τα στοιχεία των εξοφλημένων δελτίων TIR που υποβάλλεται καθημερινά στην εγγυοδοτική αλυσίδα, μέσω του εγγυοδοτικού οργανισμού (ΟΦΑΕ).

Στην εφεδρική διαδικασία το τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου θέτει επί του πράσινου φύλλου Νο2 του δελτίου TIR ειδική σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS», η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα 72-04 ΙΑ και το τελωνείο προορισμού ή εξόδου επιστρέφει στο τελωνείο αναχώρησης ή εισόδου το απόκομμα του φύλλου Νο2 δεόντως θεωρημένο.

Επισημαίνεται ότι τα χερσαία συνοριακά τελωνεία, στις περιπτώσεις που απελευθερώνουν εμπορεύματα που μεταφέρονται με δελτίο TIR, το οποίο φέρει την ένδειξη T2L (με σφραγίδα και υπογραφή) και εφόσον τα δεδομένα αυτού του δελτίου δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, οφείλουν να τα καταχωρούν ως τελωνεία εισόδου και προορισμού στο σύστημα (Λειτουργίες - Δηλώσεις TIR προ NCTS) προκειμένου να σχηματίζεται ο φάκελος με τα στοιχεία των εξοφλημένων δελτίων TIR.

Στ. Λοιπές αναφορές

Με την παρούσα καταργείται η με αρ. πρωτ. Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013/13.11.2013 ΕΔΥΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του υποσυστήματος διαμετακόμισης ICISnet διατίθεται το εγχειρίδιο διαμετακόμισης (Transit Manual), που περιλαμβάνει στοιχεία τόσο για το καθεστώς της διαμετακόμισης και για τη χρήση δελτίων TIR, όσο και για θέματα όπως οι εγγυήσεις, οι απλουστευμένες διαδικασίες και ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων. Επιπλέον, για τη διακίνηση εμπορευμάτων με τη χρήση δελτίων TIR διατίθεται το εγχειρίδιο TIR στη ιστοσελίδα της Οικονομικής Επιτροπής για τη Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών.

Περαιτέρω στην παρούσα επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα:

i. παράρτημα I που περιέχει κατάλογο με τα βασικά ανταλλασσόμενα μηνύματα μεταξύ των οικονομικών φορέων (συναλλασσόμενων) και των τελωνειακών αρχών καθώς και μεταξύ των τελωνειακών αρχών για την ολοκλήρωση των μηχανογραφημένων διαδικασιών του καθεστώτος,

ii. παράρτημα ΙΙ που περιέχει τα αποτελέσματα ελέγχου,

iii. παράρτημα ΙΙΙ που περιέχει προτυποποιημένο έγγραφο δελτίου διέλευσης,

iv. παράρτημα Ιν που περιέχει προτυποποιημένα έγγραφα δελτίων έρευνας,

v. παράρτημα V που περιέχει τους κωδικούς των λόγων μη ισχύος εγγύησης,

vi. παράρτημα VI που περιέχει πίνακες με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται στα αιτήματα και τις απαντήσεις για πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διαδικασία έρευνας,

vii. παράρτημα VN, που περιλαμβάνει κατάλογο των τελωνείων εγγύησης στα πλαίσια της Κοινής/ Ενωσιακής/ Εθνικής διαμετακόμισης, και

viii. παράρτημα VIM, που περιλαμβάνει πίνακα συσχετισμού των θέσεων του δελτίου TIR με τις θέσεις των πεδίων του NCTS/TIR.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

1 Σε περίπτωση που δεν διατίθεται ο αριθμός πτήσης, συμπληρώνεται ο αριθμός νηολόγησης του αεροσκάφους

2 Για λόγους πρόληψης παρατυπιών προτείνεται να πραγματοποιείται στο τελωνείο προορισμού έλεγχος επί των αποστολών εμπορευμάτων για τα οποία δεν έχει διεξαχθεί σχετικός έλεγχος στο τελωνείο αναχώρησης (μνεία θέσης Δ: αποτέλεσμα ελέγχου Α2 = θεωρείται ικανοποιητικό).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: