Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 196
14 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 190

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. Α/34) όπως αντικαταστάθηκε αντιστοίχως από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α/101) β) του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. Α/70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Φ.Ε.Κ. Α/101), 31 του Ν. 2076/1992 (Φ.Ε.Κ. Α/130), 19 του Ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. Α/261), 22 του Ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α/21) και 48 του Ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. Α/312) και γ) του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Φ.Ε.Κ. Α/136),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α/98),

3. Την υπ΄ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/27.2.2006 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου»,

4. Την οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2002 «σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» (ΕΕΕΚ L 9), προς εναρμόνιση με την οποία εκδίδεται το διάταγμα αυτό,

5. Ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.,

6. Τις υπ΄ αριθμ. Δ 127/26.5.2006 και Δ 171/29.6.2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 3
Εγγραφή σε μητρώο
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 4
Απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα
(άρθρο 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 5
Διατήρηση κεκτημένων δικαιωμάτων
(άρθρο 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 6
Γνωστοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη.
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 7
Αρμόδιες Αρχές
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
`Αρθρο 8
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
`Αρθρο 9
Κυρώσεις
(άρθρο 8 της Οδηγίας)
`Αρθρο 10
Καταγγελίες
(άρθρα 10 & 11 της Οδηγίας)
`Αρθρο 11
Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι διαμεσολαβητές
(άρθρο 12 της Οδηγίας)
`Αρθρο 12
Όροι ενημέρωσης
(άρθρο 13 της Οδηγίας)
`Αρθρο 13
Μεταβατική Διάταξη
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15
Έναρξη Ισχύος

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: