Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5587

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 134622

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β΄ 3668).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διόρθωση σφάλματος Α΄ 126),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και ιδίως του άρθρου 1 αυτού,

ε) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),

στ) της υπ΄ αρ. 48/01.08.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά­πτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β΄ 3100),

ζ) της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

3. Τα άρθρα 85 έως 116 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύουν.

4. Την παρ. 1 του άρθρου 47 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 146).

5. Την υπ΄ αρ. 85490/10.08.2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β΄ 3668).

6. Την εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ΄ αρ. 82266/31.07.2020 απόσπασμα πρακτικών της 18ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 30ης Ιουλίου 2020, ως προς τα χαρακτηριστικά του υπό σύσταση Μητρώου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτημάτων.

7. Τη νέα εισήγηση της Επιτροπής Καινοτομίας και Νε-οφυούς Επιχειρηματικότητας του ΕΣΕΤΕΚ, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ΄ αρ. 133442/15.12.2020 απόσπασμα πρακτικών της, με ημερομηνία Συνεδρίασης την 14η Δεκεμβρίου 2020, ως προς τις τροποποιήσεις της υπ΄ αρ. 85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο» (Β΄ 3668), ως προς τα άρθρα 3 έως και 7 και το Παράρτημα αυτής, και διαμορφώνεται στο σύνολό της ως ακολούθως:

`Αρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του ειδικού μητρώου είναι:

1. Η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και

2. Η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (εφ΄ εξής Μητρώο) συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τηρείται με ευθύνη της.

`Αρθρο 2
Διάρκεια Μητρώου

Η ισχύς του Μητρώου εκτείνεται επ΄ αόριστον.

`Αρθρο 3
Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια, ή αντίστοιχες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ΄ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κατ΄ εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην τελευταία περίπτωση, η εγγραφή στο Μητρώο αφορά το εν Ελλάδι υποκατάστημα και η σχετική αίτηση εγγραφής υποβάλλεται από αυτό.

`Αρθρο 4
Προϋποθέσεις Εγγραφής

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο ως άνω Εθνικό Μητρώο, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο, να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ.

2. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019-31/12/2019 κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

3. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η υπ΄ αρ. 1 προϋπόθεση, θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση, ενώ οι υπ΄ αρ. 2 και 3 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν μόνο για το εν Ελλάδι υποκατάστημα.

`Αρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης για την εγγραφή στο Μητρώο

1. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου (www.elevategreece. gov.gr), αναρτώντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσης και εφ΄ όσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ της ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για:

- Τη συλλογή αιτήσεων και δικαιολογητικών στοιχείων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την αξιολόγησή τους προς εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων,

- Τον έλεγχο επιλεξιμότητας φακέλλου των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης,

- Την τήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου,

- Την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, αναλύσεων και αξιοποίησής τους σε ετήσια βάση,

Την εποπτεία και τον επιτόπιο έλεγχο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων, δειγματοληπτικά ή καθολικά, εφ΄ όσον κρίνεται απαραίτητο.

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων εγγραφής στο Μητρώο θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία συνίσταται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ως άνω Επιτροπή στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιλέγονται είτε από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/ΜΠΑ που τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είτε από επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΜΠΑ της ΓΓΕΤ, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των αξιολογούμενων αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο ΜΠΑ. Τα μέλη της επιλέγονται με κριτήριο την επαγγελματική τους εμπειρία σε αξιολογήσεις αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεων και διαθέτουν βαθειά κατανόηση και αξιόπιστη εκτίμηση ως προς τη δυνητική εξέλιξη των προς εγγραφή επιχειρήσεων.

4. Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ο έλεγχος και η εξακρίβωση ότι η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Καινοτομία (Innovation):

Για τους όρους της παρούσης, ο όρος «Καινοτομία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1) Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/ υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.

2) Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.

3) Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).

Β. Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (Scalability):

1) Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφο­ρά σε κατασκευή κατά παραγγελία.

2) Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματι­κής ιδιοκτησίας εν γένει.

5. Στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν (άμεσα) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 4 μέσω διαδικασίας fast track, ήτοι άνευ αξιολόγησης, καθώς κρίνεται ότι πληρούν και τα δύο κριτήρια ένταξης της παρ. 4 του παρόντος άρθρου στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) Επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών/Venture Capital Funds από την Ελλάδα ή/ και το εξωτερικό, εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του αρμόδιου φορέα εκάστου κράτους όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα τους. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων - "Angel Investors".

2) Τεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.

3) Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence», Fast Track to Innovation, EIC Accelerator και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe, (ενδεικτικά, Fast Track to Innovation και EIC Accelerator), όπως θα εξειδικεύεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

4) Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office, (σωρευτικά), ή σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στον καταθέτη/καταθέτες των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την αιτούσα επιχείρηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, αυτό μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο μέσω της ως άνω fast track διαδικασίας εφ΄ όσον η αλλοδαπή εταιρεία πληροί μία από τις υπ΄ αρ. 3 ή 4 προϋποθέσεις.

6. Για τις ως άνω περιπτώσεις η εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ.

- Τα αιτήματα θα αξιολογούνται ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.

- Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, τα στοιχεία της επιχείρησης δεν δημοσιοποι­ούνται, η δε επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά και διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

- Στο τέλος κάθε κύκλου ηλεκτρονικών υποβολών εκδίδεται οριστική απόφαση ΓΓΕΤ με τους κωδικούς των αιτήσεων που απορρίφθηκαν.

7. Υλικό προς ενημέρωση και πληροφόρηση ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους, αναρτάται στον επίσημο ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αναφέρεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (www. elevategreece.gov.gr).

Οι Αιτήσεις και τα σχετικά αρχεία συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω του πληροφορικού συστήματος επικυρωμένα δικαιολογητικά ή/και συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές πληροφορίες επί των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ΄ έτος:

- 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 - Λήξη: 30/03

- 2ος Κύκλος: Έναρξη: 15/04 - Λήξη: 30/07

- 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 - Λήξη: 30/12

Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επιτρέπεται μία αίτηση ανά κύκλο υποβολής.

Οι αιτούντες φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

Η διαγραφή της αίτησης επιτρέπεται πριν την οριστικοποίηση της υποβολής. Το αίτημα διαγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους μέσω του helpdesk του Πληροφορικού Συστήματος IMS (https:// registry.elevategreece.gov.gr). Το αίτημα διαγραφής οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την προς υποβολή αίτησή τους και παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής νέας αίτησης εγγραφής στο Μητρώο.

Αιτήσεις συμμετοχής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί ορθά και πλήρως όλα τα υποχρεωτικά προς συ­μπλήρωση πεδία του Πληροφορικού Συστήματος δεν αξιολογούνται.

Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την ΓΓΕΤ, για την περαιτέρω επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία, τυχόν προσωπικών δεδομένων, εταιρικών δεδομένων και επιχειρηματικών απορρήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων δεδομένων, τα οποία και τηρούνται σε συμφωνία με τις νόμιμες αρχές επεξεργασίας ως ακολούθως:

- για τις ανάγκες συγκρότησης και παρακολούθησης του Μητρώου (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή, αξιολόγηση, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων),

- για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών),

- για τον σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω πρωτοβουλίας απογραφής και παρακολούθησης του Μητρώου.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του υποκειμένου σε συμφωνία με τον Καν. 2016/679 και το συναφές εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Υποβολή προς τη ΓΓΕΤ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.

`Αρθρο 6
Υποχρεώσεις των ενταγμένων επιχειρήσεων στο Μητρώο και διαδικασία διαγραφής

1. Η εγγεγραμμένη επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της εγγραφής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας/ΔΥΔΕΚ της ΓΓΕΤ.

2. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση, ενώ έχει εγγραφεί στο Μητρώο, δεν εξακολουθεί να πληροί οποιοδήποτε από τα δύο κριτήρια αξιολόγησης ή τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, (βλ. άρθρο 4 της παρούσας), διαγράφεται από το Μητρώο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας με απόφαση που θα εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση οκταετούς λειτουργίας της αιτούσας επιχείρησης.

3. Η εγγεγραμμένη επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να δημοσιοποιεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα ελάχιστα απαιτητά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά της, όπως αυτά θα ορίζονται στην πλατφόρμα Elevate Greece. Η συμπλήρωση και ανάρτηση των ανωτέρω απαιτητών στοιχείων οφείλει να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την έγγραφή της. Η μη συμμόρφωσή της συνιστά λόγο διαγραφής.

`Αρθρο 7
Οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων που προκύπτουν από την ένταξή τους στο Μητρώο

1. Η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων σε Δράσεις που απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο πριν υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για την συγκεκριμένη ενίσχυση.

2. Η νεοφυής επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ανωτέρω Μητρώο, θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.

Παράρτημα:
Υποβολή δικαιολογητικών επιλεξιμότητας για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κατά την διαδικασία υποβολής οι αιτούντες θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece (www.elevategreece.gov. gr) τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

1. Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. elevategreece.gov.gr.

2. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω του gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση βάσει υποδείγματος.

Εφόσον η αιτούσα λειτουργεί ως υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα:

4. Βεβαίωση ΓΕΜΗ ή άλλου Μητρώου (καταχώρησης/ μεταβολών) όπου να είναι εμφανής η ημερομηνία ίδρυσης της αλλοδαπής, καθώς και η νομική της μορφή.

Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγγραφούν με τη διαδικασία fast-track οφείλουν επιπλέον να συμπεριλάβουν τουλάχιστον ένα εκ των κάτωθι δικαιολογητικών:

5. Σχετική βεβαίωση του Επενδυτή (Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών/Venture Capital Funds) από την Ελλάδα ή/και και εξωτερικό. Για τις Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών πρέπει επιπρόσθετα να προσκομισθεί βεβαίωση ή ο ηλεκτρονικός σύν­δεσμος (link) που αποδεικνύει ότι είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του αρμόδιου φορέα εκάστου κράτους όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα τους.

6. Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου για τον χαρακτηρισμό της ως Τεχνοβλαστό (Spin- Off).

7. Πρόσφατη βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει έγκριση χρηματοδότησης (Grant Agreement) σε προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), ή έγκριση για «Seal of Excellence», Fast Track to Innovation, EIC Accelerator και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe (ενδεικτικά, Fast Track to Innovation και EIC Accelerator), όπως θα εξειδικεύεται σε σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

8. Βεβαίωση για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από EPO και USPTO στην επωνυμία της αιτούσας επιχείρησης ή σύμβαση παραχώρησης ανάμεσα στον καταθέτη/καταθέτες των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την αιτούσα επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: