Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1144

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε/115

Καθορισμός δικαιολογητικών καταχώρισης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), βάσει του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022 (Α΄ 236).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 236) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του νόμου αυτού.

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133) και ιδίως του άρθρου 28 του νόμου αυτού .

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

6. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142).

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

10. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄ 236).

11. Της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

12. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 3788).

13. Την υπό στοιχεία 118944/ΕΞ2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

14. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

II. Την υπ΄ αρ. 1474/13-02-2022 εισήγηση δημοσιονο­μικών επιπτώσεων της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, βάσει της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:

 

`Αρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β΄ του άρθρου 3 του Ν. 5005/2022 (Α΄ 236), ο τρόπος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλη τεχνική ή αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 10 ως άνω.

 

`Αρθρο 2
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) και δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (εφεξής «εφαρμογή») για την εγγραφή στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (εφεξής Μ.Η.Τ.), το οποίο τηρείται στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης (εφεξής «Γ.Γ.Ε.Ε.»). Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου της περ. β΄ του άρθρου 3 του Ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1. Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου της περ. β΄ του άρθρου 3 του Ν. 5005/2022 υποβάλλει αίτηση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα οριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 5005/2022 . Η Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. αναρτά ανακοίνωση, καθώς και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. στην οποία αναφέρεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, ένα μήνα πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής.

3. Με την αίτηση για εγγραφή στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου καταχωρίζει/συνυποβάλλει σωρευτικά, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,

β) αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., για όσες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕ.ΜΗ.,

γ) βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου/ επιτηδευματία και της καρτέλας «προσωποποιημένης πληροφόρησης/στοιχεία μητρώου επιχείρησης», από τα οποία προκύπτουν οι ενεργείς δραστηριότητες Κ.Α.Δ. της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

δ) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, πιστοποιητικό μεταβολών, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τις επιχειρήσεις που διατίθεται. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προς της υποβολής τριμήνου,

ε) υπεύθυνες δηλώσεις του διαχειριστή της ιστοσελίδας, του διευθυντή σύνταξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022,

στ) κωδικάριθμο προσφάτως εκδοθέντος και ισχύ ποινικού μητρώου, ποινικό μητρώο και υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που υπάγονται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022, βάσει των οποίων το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των ποινικών μητρώων μέσω διασύνδεσης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

ζ) υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια της συνημμένης επικαιροποιημένης κατάστασης των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου, εφόσον η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κύριων των μετοχών ή των μεριδίων,

η) στιγμιότυπο της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα της ιστοσελίδας της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, σε εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο και ειδικότερα η ανάρτηση της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του τίτλου, της έδρας της επιχείρησης, της νομικής μορφής της, του Α.Φ.Μ. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τα ονόματα του ιδιοκτήτη, του νομίμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, του διαχειριστή και του δικαιούχου του ονόματος τομέα (domain name),

θ) πιστοποιητικό καταχώρισης του ονόματος τομέα (domain name), υπό το ΑΦΜ της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

ι) δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63),

ια) υπεύθυνη δήλωση ότι η ιστοσελίδα της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου πληροί τις προϋποθέσεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022,

ιβ) επικαιροποιημένο πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή/και συμβάσεις νομίμως κατατεθειμένες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με σχετικά αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των απασχολούμενων δημοσιογράφων της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022,

ιγ) αριθμό και ειδικότητα λοιπών εργαζόμενων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα προσωπικού από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022,

ιδ) κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός προκύπτει από την φορολογική της δήλωση ή τον ισολογισμό της ή βεβαίωση ορκωτού λογιστή. Στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου πρέπει συγκεκριμένα να επισημαίνονται τα στοιχεία κάθε ιστοσελίδας, για την οποία υποβάλλεται αίτηση,

ιε) βεβαίωση ασφάλισης των δημοσιογράφων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία επαγγελματικά σωματεία,

ιστ) στιγμιότυπο της σελίδας της ιστοσελίδας, στο οποίο εμφαίνεται η ανάρτηση των όρων χρήσεως και της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας,

ιζ) δήλωση ότι η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022, εφόσον έχει υποχρέωση,

ιη) δήλωση που αφορά στη θεματολογία του περιεχομένου εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση και συγκεκριμένα μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες του περιεχομένου του,

ιθ) δήλωση που αφορά στις βασικές κατηγορίες του κοινού - στόχου εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση και συγκεκριμένα μία (1) έως τρεις (3) βασικές κατηγορίες κοινού - στόχου, με σειρά από την κύρια κατηγορία κοινού - στόχου προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες κατηγορίες,

κ) δήλωση που αφορά στη γεωγραφική στόχευση εκάστης ιστοσελίδας που τηρεί η επιχείρηση,

κα) αντικειμενική καταγραφή από αρμόδιο φορέα της απήχησης και επισκεψιμότητας εκάστης ιστοσελίδας της επιχείρησης κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες και υπεύθυνη δήλωση περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης,

κβ) αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει ότι η ιστοσελίδα, επί ένα έτος και πριν από την υποβολή της αίτησής της στο Μ.Η.Τ., λειτουργεί ανελλιπώς με το ίδιο τίτλο και στον ίδιο τομέα (domain name).

 

`Αρθρο 3
Ανανέωση και εγγραφή της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου μετά από διαγραφή της στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.)

Για την ανανέωση της εγγραφής της, η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει, διά του νομίμου εκπροσώπου της, υπεύθυνη δήλωση στο Μ.Η.Τ. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022.

Σε περίπτωση διαγραφής της από το Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, προκειμένου να επανεγγραφεί, θα υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 2.

 

`Αρθρο 4
Υποχρεώσεις πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου

1. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εντός δέκα (10) ημερών, οποιοδήποτε ελλείπον ή άλλο στοιχείο ή/και πληροφορία τους ζητηθεί για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Μετά την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου οφείλει να έχει αναρτημένους τους όρους χρήσεως και την πολιτική απορρήτου σε κάθε ιστοσελίδα της.

3. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, μετά την εγγραφή της στο Μ.Η.Τ., αποκτά μοναδικό αριθμό και σήμα, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

4. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου υποχρεούνται, δια του νομίμου εκπροσώπου τους, να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής Μ.Η.Τ., οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 5005/2022.

5. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022 και καθ΄ όλη τη διάρκεια καταχώρισής της στο Μ.Η.Τ.

 

`Αρθρο 5
Διαλειτουργικότητα

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν. 5005/2022, το Μ.Η.Τ. διασυνδέεται με α) το φορολογικό μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., β) με το μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, γ) με τη Διαδικτυακή Πύλη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το Ποινικό Μητρώο.

2. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας ΚΕ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020, το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019 και το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

`Αρθρο 6
Τεχνικά - Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Η Γ.Γ.Ε.Ε. ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134), για τη διαβίβαση δεδομένων μέσω διαλειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων για τη διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων του άρθρου 2.

 

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: