Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 329
12 Νοεμβρίου 1953
Ν.Δ. 2732

Σύμβασις ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΑΓΓΛΙΑΣ).
Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 329/12-11-1953, τ. Α΄).

Ανακοίνωσις «περί ημερομηνίας επικυρώσεως συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας» (Φ.Ε.Κ. 25/13.2.1954, τ.Α΄):

Το Β. Υπουργείον επί των Εξωτερικών ανακοινοί ότι η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της εν Αθήναις την 25ην Ιανουαρίου 1953 υπογραφείσης μεταξύ Ελλάδος και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως, περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, έλαβε χώραν εν Λονδίνω» την 15ην Ιανουαρίου 1954.

`Αρθρον Μόνον

1. Κυρούται, έχουσα πλήρη ισχύν νόμου, η εν Αθήναις την 25 Ιουνίου 1953 υπογραφείσα σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και ης το κείμενον, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, έπεται εν τη ελληνική και αγγλική γλώσση.

2. Η ισχύς της συμβάσεως άρχεται από της ανταλλαγής των κυρωτικών εγγράφων.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει με τους φόρους επί του εισοδήματος.

Η Κυβέρνησις του Βασιλείου της Ελλάδος και η Κυβέρνησις του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Επιθυμούσαι να συνάψουν σύμβασιν αποσκοπούσαν εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει με τους φόρους επί του εισοδήματος.

Συνεφώνησαν ως έπεται:

`Αρθρον Ι
`Αρθρον II
`Αρθρον III
`Αρθρον IV
`Αρθρον V
`Αρθρον VI
`Αρθρον VII
`Αρθρον VIII
`Αρθρον IX
`ΑρθρονΧ
`Αρθρον XI
`Αρθρον XII
`Αρθρον XIII
`Αρθρον XIV
`Αρθρον XV
`Αρθρον XVI
`Αρθρον XVII
`Αρθρον XVIII
`Αρθρον XIX
`Αρθρον XX
`Αρθρον XXI

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: