Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 183

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1569

Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
Αρθρο 1 Διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων
Αρθρο 2 Ασφαλιστικός πράκτορας
Αρθρο 3
Αρθρο 4 Σχέσεις με τον εντολέα
Αρθρο 5 Επιτροπές
Αρθρο 6 Μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων
Αρθρο 7 Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών
Αρθρο 8 Προϋπηρεσία - Βεβαιώσεις
Αρθρο 9 Ασυμβίβαστα
Αρθρο 10 Καταχώρηση ασφαλιστικών πρακτοριακών εταιριών
Αρθρο 11 Ενδικοφανής προσφυγή
Αρθρο 12 Επαγγελματική εγκατάσταση
Αρθρο 13 Ανανέωση της άδειας
Αρθρο 14
Αρθρο 15 Μεταβατική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρθρο 16 Παραγωγοί Ασφαλίσεων
Αρθρο 17 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος παραγωγού ασφαλίσεων
Αρθρο 18 Μεταβατική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 19 Ασφαλιστικοί υπάλληλοι
Αρθρο 20 Συντονιστές παραγωγών ασφαλίσεων ζωής
Αρθρο 21 `Αλλες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΩΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αρθρο 22 Σύσταση - Επωνυμία
Αρθρο 23 Έδρα - Υποκαταστήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αρθρο 24 Σκοπός
Αρθρο 25 Αρχές λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Αρθρο 26 Πρόσληψη πραγματογνωμόνων - Ασυμβίβαστα - Εξαιρέσεις
Αρθρο 27 Κανονισμός Σ . Ε . Π . Τ . Α .
Αρθρο 28 Προσόντα και κωλύματα διορισμού
Αρθρο 29 Λύση της σχέσης εργασίας
Αρθρο 30 Υπαλληλική ιδιότητα
ΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Αρθρο 31 Όργανα
Αρθρο 32 Γενική Συνέλευση
Αρθρο 33 Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 34 Εποπτικό Συμβούλιο
Αρθρο 35 Τεχνικό Γραφείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΟΡΟΙ
Αρθρο 36 Πόροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Αρθρο 37 Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 38 Διορισμός πρώτου Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331)
Αρθρο 39
Αρθρο 40
Αρθρο 41
Αρθρο 42
Αρθρο 43
Αρθρο 44
Αρθρο 45
Αρθρο 46
Αρθρο 47
Αρθρο 48
Αρθρο 49
Αρθρο 50
Αρθρο 51
Αρθρο 52 Εναρξη ισχύος

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 1985
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1985
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: