Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4360

Αριθμ. Β2β/οικ. 55891
Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων προς τον ΕΟΠΥΥ για ποσά επιστροφής του άρθρου 34 του N . 3918/2011 (Α΄ 31) που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118).

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Το άρθρο 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 128).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το υπό στοιχεία 22732/01-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συνημμένη την υπ΄ αρ. 723/787/19.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

7. Την υπό στοιχεία 5516/9-9-21 εισήγηση του ΓΔΟΥ, της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ 196).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Οι ανείσπρακτες οφειλές των ποσών επιστροφής του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 των ιδιωτικών φαρμακείων που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΠΥΥ έως τις 9-7-2021 και έχουν παρακρατήσεις λόγω κατάσχεσης ή εκχώρησης, και που προκύπτουν κατόπιν τελικής επεξεργασίας των λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών του ΕΟΠΥΥ, εντάσσονται σε ρύθμιση σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση.

2. Ως ανείσπρακτη οφειλή ορίζεται το ποσό εκείνο που υφίσταται κατά τον χρόνο γνωστοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό φαρμακείο του ύψους και του πλήθους των δόσεων.

3. Για ιδιωτικά φαρμακεία που έχουν ενεργές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ και το ποσό της ρύθμισης παρακρατείται κάθε μήνα από το προς απόδοση ποσό προς το ιδιωτικό φαρμακείο. Σε περίπτωση λήξης της συμβατικής υποχρέωσης το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου και καταβάλλεται στις δόσεις που υπολείπονται.

4. Για την ένταξη υπόχρεων φαρμακοποιών των οποίων έχει λήξει η συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ, απαιτείται σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας άνηκε. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ότι ο φαρμακοποιός επιθυμεί την ένταξή του στη ρύθμιση οφειλών από rebate του αρ. 34 του Ν. 3918/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118). Σε περίπτωση που ο ιδιώτης φαρμακοποιός δεν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, το ποσό καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

5. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του ιδιωτικού φαρμακείου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 31η Ιουλίου 2024.

`Αρθρο 2
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

1. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με παρακράτηση κάθε μήνα του ποσού δόσης από το προς απόδοση ποσό του ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό φαρμακείο που έχει συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή, με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση που, ο ιδιώτης φαρμακοποιός δεν έχει σύμβαση με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

2. Σε περιπτώσεις ιδιωτών φαρμακοποιών που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής και των δόσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

`Αρθρο 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Το πλήθος των δόσεων για τις ανείσπρακτες οφειλές των ιδιωτικών φαρμακείων που θα ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, ανέρχεται σε 36 ισόποσες δόσεις.

2. Στο αρχικώς οφειλόμενο ποσό λογίζεται επιτόκιο 2,5 % για τρία έτη και το ποσό της συνολικής οφειλής που προκύπτει (κεφάλαιο + τόκοι) επιμερίζεται σε 36 ισόποσες δόσεις.

`Αρθρο 4
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

`Αρθρο 5
Τελικές Διατάξεις

Σε έκτακτες περιπτώσεις, που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το σχετικό παραστατικό πληρωμής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: