Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:Ε.2179

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ , ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

α) ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

β) ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Θέμα:

Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. Ε.2045/8-4-2020 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:Ψ1ΩΝ46ΜΠ3Ζ-Μ9Ο) «Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID - 19» β) Η αριθμ. πρωτ. Ε. 2124/31-7-2020 όμοια (ΑΔΑ: Ω02Ζ46ΜΠ3Ζ-ΚΒΚ) «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020-Παράταση προθεσμίας»

Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής που αναφέρεται στο θέμα, καθώς και της β) ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για χορήγηση παράτασης των προθεσμιών εφαρμογής της αρχικής Απόφασης, σας κοινοποιούμε συνημμένα την Απόφαση (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020, για ενημέρωση και εφαρμογή, με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Με την παράγραφο 1α) του `Αρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης τροποποιείται το άρθρο 2 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της 3ης Απριλίου 2020 και η προθεσμία κοινοποίησης από τα κράτη μέλη της Επιτροπής των πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο αυτό, όπως είχε τροποποιηθεί με την όμοια Απόφαση (ΕΕ) 2020/1101, παρατείνεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2021.

β. Επίσης, με την παράγραφο 2 του `Αρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρο 3 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 και η περίοδος εφαρμογής της απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς και το ΦΠΑ εισαγωγής των εμπορευμάτων που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 ορίζεται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: