Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3934

Αριθμ. Δ16/Φ.51020/28135/932

Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ N.Π.Ι.Δ.».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 (Α΄160) «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

5. Την υπ΄ αριθμ. Υ1/9-7-2019 (Β΄2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

6. Την υπ΄ αριθμ. οικ.33167/Δ1.11368/25-7-2019 (Β΄3053) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη».

7. Την υπ΄ αριθμ. Φ.51020/οικ.1893/15 (Β΄178) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ΤΕΑ.

8. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 368/17.07.2019 Σύμφωνη Γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

9. Το υπ΄ αριθμ. 3223/06.09.2019 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. Το υπ΄ αριθμ. 8.116/18.06.2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ΄ αριθμ. 8.116/18.06.2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 8.116
ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - Ν. 3029/2002, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και στα γραφεία του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.», που βρίσκονται στο επί της Λεωφόρου Α. Συγγρού αρ. 124 κείμενο κτίριο γραφείων και δη στον ισόγειο όροφο αυτού και είναι ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΝΕΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"; όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάσθηκαν σ΄ εμένα το Συμβολαιογράφο ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ (Α.Φ.Μ. 031248364, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών), που κατοικώ και έχω έδρα στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 33), οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι από το Νόμο, αφ΄ ενός μεν οι: 1) Ευάγγελος Θωμόπουλος, του Θωμά και της Παρασκευής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ελευθερίας αρ. 53), που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22-12-1960, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΒ576648/02-11-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Βούλας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 030993422, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπος των μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και έχει λάβει Α.Φ.Μ. 997621012, Δ.Ο.Υ. Β΄ Καλλιθέας, διορισθείς δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτού της 07-06-2019, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στη παρούσα, αφ΄ ετέρου δε ο Ιωάννης Τοτός, του Αναστασίου και της Μαρίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Ασημακοπούλου αρ. 6), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 13-04-1972, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΚ101413/02-08-2011 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 038086195, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος των κάτωθι ανωνύμων εταιριών, ήτοι: 1) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 914001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25467/05/Β/91/29) και Α.Φ.Μ. 094328889, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα, δι΄ αποσχίσεως κλάδου δραστηριοτήτων και εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, κατά δήλωση των εδώ νομίμων εκπροσώπων της, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 44.445/18-12-1991 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, που εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ΄ αριθμόν Κ3/7011/30-12-1991 απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, παρέχουσα άδεια συστάσεως και λειτουργίας της εταιρίας και εγκρίσεως του Καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιριών της άνω Υπηρεσίας την 31-12-1991, με αριθμό 25467/05/Β/91/29 και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 150/20-01-1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 13 συμβόλαιό μου, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ως προς την έδρα της εταιρίας, με την από 27-04-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-4165/31-05-1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιριών της άνω Υπηρεσίας και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 2.672/9-06-1995 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 763/31-07-1996 συμβόλαιό μου, εκ νέου, ως προς την έδρα της εταιρίας, με την από 28-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά τη έδρας της από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-6815/12-09-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄) και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9.541/17-09-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 2.702/21- 02-2003 πληρεξούσιό μου και τέλος, εκ νέου, ως προς την έδρα της εταιρίας, με την από 29-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά τη έδρας της από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και η τροποποίηση του άρθρου 3, ως και των άρθρων 12-20 και 22 του καταστατικού και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-35/21-01-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 585/26-01-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 συμβόλαιό μου, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 23-05-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 395 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για τρία (3) χρόνια, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 25-06-2018, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.807/02-10-2018 πληρεξούσιό μου και συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκαν τα της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, με την ως άνω από 25-06-2018 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων έχουν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), στις 01-2019, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1625386 και 1625387, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1213547/11-01-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 8.039/16-04-2019 πράξη μου, σε συνδυασμό με την από 16-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (αριθμός συνεδρίασης 391), με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση δύο (2) μελών του, χωρίς να γίνει αντικατάστασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), στις 12-02-2019, με κωδικό καταχώρισης 1671582, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1505454 ανακοίνωση της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 8.039/16-04-2019 πράξη μου,

2) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57), έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 305801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12865/05/Β/86/45) και Α.Φ.Μ. 094045552, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά δήλωση των εδώ εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της, να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, με το υπ΄ αριθμόν 26.328/07-05-1974 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Τσάχαλου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 26.472/25-05-1974 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ΄ αριθμόν 1.393/24-06-1974 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 69 συμβόλαιό μου, με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία», όπως το καταστατικό αυτής έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και δη, μεταξύ άλλων, ως προς την έδρα της εταιρίας, η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 05-01-2010, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-59/27-01-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄), την 27-01-2010 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 767/01-02-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 6.067/20-12-2012 πράξη μου, σε συνδυασμό με την από 27-01-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 510 συνεδρίασή του, δια της οποίας προσδιορίσθηκε η διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57, το οποίο καταχωρήθηκε την 01-03-2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γεν. Γραμμ. Εμπορίου, Γεν. Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄) και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1.599/02-03-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 6.067/20-12-2012 πράξη μου, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 23-05-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 662 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για τρία (3) χρόνια, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 25-06-2018, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.820/16-10-2018 πληρεξούσιό μου και συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκαν τα της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, με την ως άνω από 25-06-2018 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., την 04-01-2019, με κωδικό καταχώρισης 1618688 και 1618689 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1213233 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.955/05-02-2019 πληρεξούσιό μου, σε συνδυασμό με την από 16-01-2019 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με την οποία παραιτήθηκαν δύο (2) μέλη του, χωρίς να γίνει αντικατάστασή τους σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του καταστατικού της, το πρακτικό της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 12-02-2019, με κωδικό καταχώρισης 1671606, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1505445 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται, επίσης, στο υπ΄ αριθμόν 7.955/05-02-2019 πληρεξούσιο μου,

3) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ». που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 1026501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27557/05/Β/92/13) και Α.Φ.Μ. 094355007, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, αρχικά με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 41.208/09-10-1992 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και έλαβε αριθμό μητρώου 27557/05/Β/92/13 και δημοσιεύθηκε, μαζί με την υπ΄ αριθμόν Κ3-6533/11-11-1992 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, στο υπ΄ αριθμόν 5.325/27-11-1992 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 620/24-11-1995 πληρεξούσιό μου, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε: α) με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές και η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού αυτής έγινε με το από 31-03-1994 πρακτικό της 21ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1443/25-04-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, β) με την από 20-06-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο σαράντα επτά εκατομμύρια (1.047.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 104.700 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-6008/20-09-1995 απόφαση του κ. Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου αυτού, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 5613/28-09-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, γ) με την από 12-10-1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, δια της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα της από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-10508/ 7-12-1995 απόφαση του κ. Υπουργού Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 7.263/27-12-1995 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 1.999/26-09-2000 συμβόλαιό μου, δ) με την από 30-12- 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.650.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 165.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-780/ 10-04-1996 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου αυτού καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1620/24-04-1996 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, ε) με την από 31-12-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθη­κε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε δύο δι­σεκατομμύρια πενήντα εκατομμύρια (2.050.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε 205.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-797/28-02-1997 απόφαση του κ. Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου αυτού καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1205/19-03-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, στ) με την από 27-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε οκτώ δισεκατομμύρια διακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες δραχμές (8.231.343.000), διαιρούμενο σε 8.231.343 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-6016/07-08-1997 απόφαση του κ. Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου αυτού, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 5935/13- 08-1997 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, ζ) με την από 13-07-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε τροποποίηση του άρθρου 3, που αφορά την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-7801/30-08-2001 απόφαση του κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 8350/21-09-2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, η) με την από 19-09-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε τροποποίηση του άρθρου 3 που αφορά την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-8738/04-12-2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 10975/11-12-2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, θ) με την από 12-10-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε τριάντα επτά δισεκατομμύρια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (37.098.229.410) δραχμές ή εκατό οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (108.872.280), διαιρούμενο σε 90.726.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 408,9 δραχμών ή 1,2 ευρώ εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-9671/07-02-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1175/14-02-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, ι) με την από 20-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, δια της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα της από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-6086/12-9-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄) και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9.541/17-09-2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 3.332/16-09-2005 πληρεξούσιό μου, ια) με την από 05-01-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-50/28-01-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε, την 28-01-2010, στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου αυτού και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 767/ 01-02-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, ιβ) με την από 04-02-2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή «INTERAMERICAN ASSISTANCE INSURANCE COMRANY», η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-151/01-03-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου αυτού και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1.599/02-03-2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου και ιγ) με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε έξι εκατομμύρια έξι χιλιάδες ευρώ (6.006.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (23,10 €) εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν Κ3-1063/21-12-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου αυτού την 21-12-2011 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 13.611/27-12-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 6.964/21-03-2016 πληρεξούσιό μου, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 23-05-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 369 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για δύο (2) χρόνια, από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 25-06-2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25-06-2018 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων προσαρτώνται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου και τα οποία εστάλησαν προς καταχώριση στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου - Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.), την 13-07-2018, ως προκύπτει εκ του υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 76704/13-07-2018 σχετικού διαβιβαστικού, που προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, σε επικυρωμένο αντίγραφο,

4) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής (Λ. Συγγρού αρ. 201) και έχει λάβει Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122171001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25099/01/Β/91/79) και Α.Φ.Μ. 094327740, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 44.323/13-06-1991 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, όπως διορθώθηκε με τις υπ΄ αριθμούς 44.387/21- 10-1991 και 44.396/31-10-1991 πράξεις αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σ. Ματσανιώτη, με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», δια μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΕΞΠΕΡΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε ανώνυμη εταιρία, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 14071/91 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε την 07-11-1991 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και έλαβε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25099/01/Β/91/541 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 4462/13-11-1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 10-02-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 3428/92/93 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε την 25-04-1993 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1348/26-04-1993 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) με την από 21-10-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, με την οποία άλλαξε ο σκοπός της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 15867/24-01-1994 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 358/27-01-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), γ) με την από 15-06-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4, που αφορά τον σκοπό, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό ΕΜ 9686/14-12-1998 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9724/21-12-1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δ) με την από 29-10-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Νέας Σμύρνης, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου ΕΜ/7123/16-01-2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 512/23-01-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ε) με την από 30-06-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, με την οποία άλλαξε η επωνυμία της εταιρίας σε «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο σκοπός, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 13205/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 02-12-2005 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 12721/16-12-2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπα δε απάντων των ανωτέρω Φ.Ε.Κ. (Τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) προσαρτώνται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-4-2010 πράξη μου, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης δυνάμει της από 06-06-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 328 συνεδρίαση του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 02-11-2017, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 02-11-2017 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» («Ε.Β.Ε.Α.»), την 06-12-2017, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 1274234 και 1274235, αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1083874/13-12-2017 ανακοίνωση της άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα,

5) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής (Λ. Συγγρού αρ. 350) και έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 122140001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27856/0ΙΝΤ/Β/92/287/00) και Α.Φ.Μ. 094284538, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 41.176/29-09-1992 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη, όπως διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 41.242/ 21-10-1992 πράξη του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Χρήστου Σ. Ματσανιώτη, εγκρίθηκε με την με αριθμό 26401/22-12-1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών την 23-12-1992 και έλαβε αριθμό μητρώου 27856/01/Β/92/672 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 5.741/31-12-1992 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 17-10-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 22721/95 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και το πρακτικό της οποίας, μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν, την 15-11-1995, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 6536/20-11-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, β) με την από 16-06-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, εκ νέου, η αλλαγή της έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν ΕΜ 14622/20-10-2000 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. Αθήνας και το πρακτικό της οποίας, μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν, την 20-10-2000, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύ­θηκε στο υπ΄ αριθμόν 10012/27-10-2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, γ) με την από 17- 09-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, εκ νέου, η τροποποίηση του άρθρου 3, που αφορά την έδρα και δη η μεταφορά αυτής στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 13149/01 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών και το πρακτικό της οποίας, μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 18-12-2001 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 38/03-01- 2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, δ) με την από 10-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 9406/2003 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών και το πρακτικό της οποίας, μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 23-07-2003 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 8536/06-08-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, ε) με την από 28-11-2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, που αφορά την έδρα και δη τη μεταφορά της στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 14193/03 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 28-11-2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με την οποία ορίσθηκε νέα διεύθυνση των γραφείων της στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 350, τα πρακτικά των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 22-12-2003 και σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν στο υπ΄ αριθμόν 102/08-01-2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, στ) με την από 25-07-2007 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 14642 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν, την 28-08-2007, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 10455/10-09-2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-4-2010 πράξη μου, ζ) με την από 01- 12-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, εκ νέου, η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό της εταιρίας, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 10-12-2008, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 783/30-01-2009 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, η) με την από 28-07-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το πρα­κτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 04-08-2011, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 9968/20-09-2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και ι) με την από 13-06-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, εκ νέου, η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 20-06-2012, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Περιφέρειας Αττικής και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 5835/02-07-2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται, επίσης, στην παρούσα, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης δυνάμει της από 06-06-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 324 συνεδρίαση του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 02-11-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 02-11-2017 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρήθηκαν μέσω του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του «Ε.Β.Ε.Α» την 23-11-2017, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 1258253 και 1258254, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1086040/23-11-2017 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο υπ΄ αριθμόν 7.592/26-01-2018 πληρεξούσιό μου, 6) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής (Λεωφ. Συγγρού αρ. 350) και έχει λάβει Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122167901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21093/01ΝΤ/Β/90/266 (2002) και Α.Φ.Μ. 094284538, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 43.862/08-12-1989 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, αρχικά με την επωνυμία «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 34541/90 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, καταχωρήθηκε την 02-02-1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και έλαβε Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 21093/01/Β΄/90/072 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 271/06-02-1990 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 05-10-1990 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 4544/92 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 18-03-1992, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 760/19-03-1992 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, β) με την από 07-02-1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας αυτής, σε «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 2964/1992 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και το πρακτικό της οποίας που καταχωρήθηκε, την 24-03- 1992, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 831/27-03-1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, γ) με την από 22-06-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας και η αύξηση του κεφαλαίου αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 18004/94 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 03-11-1994, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 6198/08-11-1994 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, δ) με την από 13-01-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας αυτής σε «ΙΝΤΕΡΕΣΤΑΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν ΕΜ 4102/06-12-1995 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. Αθήνας και το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 06-12-1995, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 7180/20- 12-1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, ε) με την από 15-09-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η εκ νέου αλλαγή της επωνυμία αυτής σε «ΙΝΤΕΡΕΣΤΑΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», καθώς και ο σκοπός αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν ΕΜ 13561/00/22-02-2001 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε την 22-02-2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εται­ριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 1299/02- 03-2001 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρ­τάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, στ) με την από 20-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας αυτής και δη η μεταφορά της στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν ΕΜ 10601/01-10-2002 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών και το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 16-10-2002, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 10758/22-10-2002 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, η δε διεύθυνση των γραφείων αυτής και δη στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 350, αποφασίσθηκε με την από 31-10-2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 28-11-2002, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμόν 12381/11-12-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται, επίσης, στην υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 πράξη μου, ζ) με την από 08-11-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Α.Ε.», καθώς και ο σκοπός και το κεφάλαιο αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 15245/2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 12-12-2006 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και η) με την από 17-12-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, το πρακτικό της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του «Ε.Β.Ε.Α», την 17-12-2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1599610, ως προκύπτει εκ της υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1476116/18-12-2018 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης δυνάμει της από 06-06-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ελήφθη κατά την υπ΄ αριθμόν 347 συνεδρίαση του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 03-04-2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 03-04-2019 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του Τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του «Ε.Β.Ε.Α», την 16-04-2019, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 1724865 και 1724866, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 1541305/16-04-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, οι οποίοι, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» και με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, βεβαίωσαν την ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους και των εδρών των άνω εταιριών, στην Ελλάδα, αντίστοι­χα, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας, με την οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και απεδέχθησαν, αμοιβαία, τα εξής:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εδώ αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, δήλωσαν ότι, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 συμβολαίου μου, που εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ΄ αριθμόν Φ.51020/17229/147/29-07-2010 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ομού δημοσιεύθηκαν στο υπ΄ αριθμόν 1279/06-08-2010 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β΄), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ΄ αριθμόν 6.067/ 20-12-2012 πράξη μου, ιδρύθηκε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.» (εφεξής «ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» ή «ΤΑΜΕΙΟ»), διεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου 3029/2002, όπως αυτός ισχύει, από τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις, από το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από Καταστατικό αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματική ασφαλιστική προστασία, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθενείας, διακοπής της εργασίας, δια της παροχής, στο πλαίσιο αυτό, παροχών σε είδος ή σε χρήμα, που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ και ειδικότερα σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους με τις προϋποθέσεις και στην έκταση που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του Καταστατικού, για αόριστο χρόνο, διαλυόμενο σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό αυτού, στην ασφάλιση του οποίου υπάγονται το απασχολούμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό στις άνω εδώ συμβαλλόμενες εταιρίες με τις επωνυμίες, «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», ως και τις ήδη σήμερα λυθείσες ανώνυμες εταιρίες με τις επωνυμίες «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», «INTERDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και «INTERAMERICAN FINANCE ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και οι δικηγόροι που παρέχουν στις παραπάνω εταιρίες τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 21 και 22 του Καταστατικού, οι οποίες εταιρίες θα αποκαλούνται εφεξής «Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις» και θα καταβάλλουν τις εισφορές που ορίζονται στο Καταστατικό.

Εν συνεχεία, εις εκτέλεσιν της από 14-11-2012 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ N.mA», το άνω υπ΄ αριθμόν 5.209/30-4-2010 συμβόλαιό μου, τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 6.067/20-12-2012 πράξη μου και δη ως προς το άρθρου 21 του Καταστατικού αυτού, που αφορά τις τακτικές εισφορές των «Χρημα-τοδοτουσών Eπιχειρήσεων», η οποία εγκρίθηκε νόμιμα με την υπ΄ αριθμόν Φ.51020/3974/85/04- 03-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ομού δημοσιεύθηκαν στο υπ΄ αριθμόν 593/14-03-2013 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β΄), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα.

Ήδη σήμερα και δια της παρούσης, οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται έκαστος, δηλώνουν ότι, εις εκτέλεσιν της από 07-06-2019 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δι­καίου, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ N.mA», επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στη παρούσα, ως προελέχθη, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα οριζόμενα περί συγκλήσεως Γενικών Συνελεύσεων στο άρθρο 10 και περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων στα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 παρ. 2 του Καταστατικού και γενικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί τροποποιήσεως του Καταστατικού στο άρθρο 29 αυτού, από κοινού και εκ συμφώνου, προβαίνουν σε τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού αυτού, που αφορά τις τακτικές εισφορές των «Χρηματοδοτουσών Eπιχειρήσεων», το οποίο, εφεξής, θα έχει ως ακολούθως:

"`Αρθρο 21
Τακτικές εισφορές των «Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων».

Η τακτική εισφορά κάθε «χρηματοδοτούσας επιχείρησης» για κάθε εργαζόμενό της, που συνδέεται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και για κάθε Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής, που έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) συνεχείς μήνες εργασίας σε αυτήν, ορίζεται σε ποσοστό 5,25%, υπολογιζόμενο σε όλες τις τακτικές μικτές μηνιαίες αποδοχές τους (δηλαδή δέκα τέσσερις (14) συμφωνημένους ονομαστικούς μισθούς, εξαιρουμένων των αμοιβών για υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και αργίες και των οποιωνδήποτε έκτακτων αμοιβών). Οι εισφορές αποδίδονται από κάθε χρηματοδοτούσα επιχείρηση απευθείας στο «ΤΕΑ» κάθε μήνα, ταυτόχρονα με την καταβολή των αντίστοιχων μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων και Δικηγόρων. Οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν καμία εισφορά για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) συνεχείς μήνες απασχόλησης σε αυτές."

Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλλοίωτα άπαντα τα αναφερόμενα στο άνω υπ΄ αριθμόν 5.209/30-04-2010 καταστατικό συμβόλαιό μου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμόν 6.067/20-12-2012 πράξη μου.

Επίσης, άπαντες οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, στη δικηγόρο Αθηνών Χρυσούλα Καρακόιδα, του Ιωάννη και της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών (οδός Πατριάρχου Σεργίου αρ. 13), με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17.926, όπως υποβάλλει αντίγραφο της παρούσας στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση και υπογράφει κάθε σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης αυτής, που να αφορά οποιοδήποτε όρο αυτής, με σκοπό το παρόν συμβόλαιο να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία.

Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την δια της παρούσης τροποποίηση του καταστατικού του άνω Τ.Ε.Α.-Ν.Π.Ι.Δ., κατόπιν συμφωνίας των μερών, θα βαρύνουν την εκ των «Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων» «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.».

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται έκαστος, τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ακόμα, ότι αντίγραφο της παρούσης, μετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της «Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής», θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄) και τις συνέπειες της παραλείψεώς της.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («GDPR»), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), εγώ ο Συμβολαιογράφος, γνωστοποίησα στους εδώ εμφανισθέντες ότι, στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων του παρόντος, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στην παρούσα και στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ, σύμφωνα με το νόμο, για την άσκηση του λειτουργήματός μου (άμισθος δημόσιος λειτουργός-Συμβολαιογράφος). Οι εμφανισθέντες, σε σχετική ερώτησή μου, απάντησαν, καταφατικά, ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, και δήλωσαν ότι όλες οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας έγιναν με υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι μου προσκόμισαν.

Σε βεβαίωση απάντων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιό μου, σε δέκα οκτώ (18) φύλλα, το οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 4,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων, χωρίς να συνυπολογίζονται έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, για την οποία θα φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως ρητά μου δήλωσαν, εισπράχθηκαν, κατά τα ανωτέρω, από την «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», τετρακόσια τρία (403,00) ευρώ και μου έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) 80,60 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 96,72 ευρώ (403,00 x 24%)."

Οι συμβαλλόμενοι
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΟΣ

Ο Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.) Σ.Γ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: