Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4794

Αριθμ. οικ. 7586/18

Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.1 , 31 και 32 παρ. 2 του Ν. 4375/2016 για την «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας(αναδιατύπωση)» (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

2. Το π.δ. 105/2014 (Α΄172), άρθρο 2 παρ.1Β, περίπτ. 1β.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) περί «Ανασύστασης και μετονομασίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρυθμίσεις και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το π.δ. 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/10.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».

5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37, τ.Α΄, 28.2.2018) περί «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που λειτουργεί στο Τμήμα Οργάνωσης Διαδικασιών, της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορούν να εγγραφούν οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως:

• Σωματεία και Σύλλογοι,

• Ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση),

• Κοινωφελή Ιδρύματα,

• Αστικές εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,

• Παραρτήματα ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

`Αρθρο 2
Προϋποθέσεις εγγραφής

Οι φορείς του άρθρου 1, υποχρεούνται κατά την αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο:

Α. Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό. Στο καταστατικό τους πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων, Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης ή Κοινωνική Ένταξης.

Β. Να δηλώνουν υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία:

• Στοιχεία ή Ταυτότητα του Φορέα (επωνυμία φορέα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα, καταστατικό γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησης)

• Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007

• Εγγραφή του Φορέα στο Πρωτοδικείο ή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

• Παρεχόμενες υπηρεσίες (Ωφελούμενοι/ομάδες στόχος/τομείς δραστηριοποίησης κ.ά.)

• Αριθμός και ειδικότητες αμειβόμενου προσωπικού και αριθμός και ειδικότητες προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών με τα απαραίτητα συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εθελοντικής εργασίας

• Οικονομικά στοιχεία (πόροι και πηγές χρηματοδότησης - στοιχεία απολογισμού/ισολογισμού-προϋπολογισμού τελευταίων δυο ετών κ.ά.)

• Φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία όπου αυτά απαιτούνται

• Υλικοτεχνική υποδομή

• Δράσεις φορέα (απολογισμός έργου δυο προηγούμενων ετών, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον: λειτουργία δομών/είδος/ονομασία/αριθμός εξυπηρετούμενων/κόστος λειτουργίας, υπηρεσίες παροχής μέσα από δομές, δράσεις που υλοποίησε ο φορέας τα δύο προηγούμενα έτη, αριθμός ενεργειών που υλοποιήθη­καν ανά κατηγορία δράσης/τίτλους αυτών των ενεργειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς, τρέχουσες παρεμβάσεις).

Οι υπό ένταξη Φορείς θα απενεργοποιούνται από το Μητρώο, όταν δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε υποχρεώσεις τους ως προς την διοι­κητική διαδικασία εγγραφής τους στο ανωτέρω Μητρώο.

Το εν λόγω μητρώο θα επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι ελληνικές και ξένες ΜΚΟ, υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν για σχετικές αλλαγές/μεταβολές, ιδίως τη διακοπή λειτουργίας ή την αποχώρηση από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων.

`Αρθρο 3
Προϋποθέσεις διαγραφής/απένταξης

Οι φορείς του ως άνω Μητρώου διαγράφονται/απεντάσσονται όταν:

1. παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,

2. εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, γεγονός που είτε έχει αποδειχθεί: α) από τελεσίδικη δικαστική απόφαση είτε β) έχει καταδειχθεί με έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής,

3. διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής αρχής.

Στις περιπτώσεις (2β) και (3), απαιτείται προηγουμένη ακρόαση του εκπροσώπου της θιγόμενης ΜΚΟ από αρμόδια Επιτροπή Ακροάσεων.

Η αρμόδια Επιτροπή συγκροτείται από: α) τον Προϊστάμενο Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, β) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου και γ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Ως εισηγητής στην αρμόδια Επιτροπή, ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου για την τήρηση του Μητρώου τμήματος.

Κάθε απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, δεσμεύει το αρμόδιο για την τήρηση του Μητρώου Τμήμα, ως προς τη διαγραφή/απένταξη.

`Αρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής

Οι κατηγορίες των φορέων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο της παρούσης, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου mko@ypes.gr, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία της εφαρμογής και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Για την εγγραφή και απόδοση αριθμού μητρώου καθώς και διαγραφή/απένταξη από το μητρώο της παρούσης εκδίδεται σχετική απόφαση από τον εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση Προϊστάμενο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η εγγραφή των φορέων στο Μητρώο, θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη δραστηριοποίηση τους όσο και για τη συνακόλουθη πιστοποίησή τους και την ευρύτερη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την έκδοση της παρούσης καταργείται η αριθμ. 34987/16/8.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2930/14.9.2016) υπουργική απόφαση περί «Σύστασης του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: