Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1642/1986 - Άρθρο 22

Αρθρο 22 Ειδικές απαλλαγές (Αρθρο 27 του Ν. 2859/2000)
1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) η παράδοση και. η εισαγωγή πλοίων και πλωτών μέσων που προορίζονται για την εμπορικήναυσιπλοΐα, τηναλιεία ήάλλη εκμετάλλευση τους ήγια διάλυση ή γιαχρήσηαπό τις ένοπλεςδυνάμεις και το δημόσιο γενικά,καθώς και αντικειμένωνκαι υλικών, εφόσον προορίζονταινα ενσωματωθούνή να χρησιμοποιηθούν σ΄ αυτά.Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό,

β) η παράδοσηκαι η εισαγωγή αεροσκαφών, πουπροορίζονται γιαχρήση από τις ένοπλεςδυνάμεις και τοδημόσιο γενικά ή γιαεκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ενεργούνμεταφορές ή που προορίζονται γιαδιάλυση, καθώς και αντικειμένωνκαι υλικών, εφόσον προορίζονταινα ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ΄ αυτά. Εξαιρούνται τα αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης πουπροορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό,

γ) η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών πουπροορίζονται γιατον εφοδιασμότων πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών,ταοποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξειςτων περιπτώσεων α΄και β΄.Προκειμένου για πλοία καιπλωτά μέσα τηςεμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικούή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού,καθώς και γιααλιευτικά σκάφη που αλιεύουνστα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγήπεριορίζεται στακαύσιμα και λιπαντικά,

δ) η ναύλωση πλοίων, πλωτών μέσων και η μίσθωση αεροσκαφών, με εξαίρεση τα σκάφη και αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αθλητισμό ή αναψυχή, πλην των επαγγελματικών. Απαλλάσσονται επίσης οι εργασίες κατασκευής μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των μέσων αυτών, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σ΄αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευσή τους.

ε) η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτησητων άμεσων αναγκών των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών,γιατα οποία προβλέπεται απαλλαγή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής,όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών και αεροδρομίων. Η απαλλαγή επεκτείνεταικαι στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου των μεταφορικώναυτών μέσων,

στ) η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώςκαι ηπαροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται :

αα) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,

ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από τηνΕλλάδαδιεθνών οργανισμών ή των μελών τους, με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα,

γγ) στα πλαίσιατης Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων κρατών-μελώνκαι των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των κυλικείωνκαι λεσχών τους, εφόσον αυτές ενεργούνται σύμφωνα μετη Συνθήκη,

ζ) η παράδοση χρυσού στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η εισαγωγή χρυσού που ενεργείται από αυτήν,

η) οι αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικόκαι αντίστροφα, καθώςκαι οι στενά συνδεόμενεςμεαυτές βοηθητικές υπηρεσίες.

2. Με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: