Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 1642/1986 - Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αρθρο 5 Παράδοση αγαθών (Αρθρο 5 του Ν. 2859/2000)
1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Ως ενσώματα αγαθά θεωρούνται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το αέριο, το ψύχος και η θερμότητα.
2. Κατά την αγορά ή πώληση αγαθών απόπαραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομα"ου, θεωρείται ότισυντελείταιπαράδοσηαγαθών μεταξύ αυτούκαι του παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή οπαραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά περίπτωση, αγοραστήςή πωλητής ως προς τον παραγγελέα.
3. Ως παράδοση λογίζεται επίσης:

α) η πώληση αγαθών με τον όρο τηςπαρακράτησης της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος,

β) η εκτέλεση εργασιών παραγωγής ήκατασκευής ή συναρμολόγησης κινητών αγαθών με σύμβασημίσθωσης έργου απόυλικά και αντικείμενα πουπαραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν,ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιείκαι δικά τουυλικά,

γ) η μεταβίβαση,με καταβολή αποζημίωσης, της κυριότηταςαγαθού, που ενεργείται κατόπινεπιταγής δημόσιας αρχής ή στο όνομα της ή σεεκτέλεση νόμου.

4. Δε θεωρείται ως παράδοσηαγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησηςως συνόλου, κλάδου ή μέρουςτης από χαριστική ή επαχθή αιτία ή μετη μορφή εισφοράςσε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή τοπρόσωπο που αποκτά τααγαθά θεωρείται, γιατην εφαρμογή τουνόμου αυτού, ότι υπεισέρχεταιως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπουπουμεταβιβάζει. Η διάταξη αυτήδεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο πουαποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξειςγια τις οποίες δενπαρέχεται δικαίωμα έκπτωσης τουφόρου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: