Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡ1Θ. 1642

Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αρθρο 1 Επιβολή του φόρου (Aρθρο 1 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου (Αρθρο 2 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 3 Υποκείμενοι στο φόρο (Αρθρο 3 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 4 Οικονομική δραστηριότητα (Αρθρο 4 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αρθρο 5 Παράδοση αγαθών (Αρθρο 5 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 6 Παράδοση ακινήτων (Αρθρο 6 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 7 Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών (Αρθρο 7 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 8 Παροχή υπηρεσιών (Αρθρο 8 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 9 Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών (Αρθρο 9 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 10 Εισαγωγή αγαθών (Αρθρο 10 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Αρθρο 11 Τόπος παράδοσης αγαθών (Αρθρο 13 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 12 Τόπος παροχής υπηρεσιών (Αρθρο 14 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αρθρο 13 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών (Αρθρο 16 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 14 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών (Αρθρο 17 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 15 Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών (Αρθρο 19 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 16 Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών (Αρθρο 20 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 17 Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρου (Αρθρο 21 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ
Αρθρο 18 Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας (Αρθρο 22 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 19 Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών (Αρθρο 23 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 20 Απαλλαγές στην εξαγωγή αγαθών και σε πράξεις εξομοιούμενες με εξαγωγές (Αρθρο 24 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 21 Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών (Αρθρο 25 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 22 Ειδικές απαλλαγές (Αρθρο 27 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 23 Δικαίωμαέκπτωσης τουφόρου (Αρθρο 30 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 24 Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (Αρθρο 31 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 25 `Ασκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου (Αρθρο 32 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 26 Διακανονισμός εκπτώσεων (Αρθρο 33 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 27 Επιστροφή του φόρου (Αρθρο 34 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Αρθρο 28 Υπόχρεοι στο φόρο (Αρθρο 35 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 29 Υποχρεώσεις των υποκείμενων στο φόρο (Αρθρο 36 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 30 Υποχρεώσεις άλλων προσώπων (Αρθρο 37 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 31 Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (Αρθρο 38 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
Αρθρο 32 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (Αρθρο 39 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 33 Ειδικό καθεστώς αγροτών (Αρθρο 41 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 34 Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες (Αρθρο 42 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 35 Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών (Αρθρο 43 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 36 Ειδικό καθεστώς φορολογίας καπνοβιομηχανικών προϊόντων (Αρθρο 44 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 37 Ειδικό καθεστώς φορολογίας πετρελαιοειδών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 38 Αρμόδια φορολογική αρχή -Φορολογικός έλεγχος (Αρθρο 48 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 39 Πράξη προσδιορισμού του φόρου (Αρθρο 49 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 40 Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου (Αρθρο 50 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 41 Κοινοποίηση των πράξεων (Αρθρο 51 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 42 Διοικητική επίλυση της διαφοράς (Αρθρο 52 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 43 Βεβαίωση του φόρου (Αρθρο 53 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 44 Τρόπος καταβολής του φόρου (Αρθρο 54 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 45 Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου (Αρθρο 55 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 46 Ακύρωση ή τροποποίηση (Αρθρο 56 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 47 Παράλειψη υποβολής δήλωσης - Ανακριβής δήλωση - Εκπρόθεσμη δήλωση
Αρθρο 48 `Αλλαπρόστιμα
Αρθρο 49 Διαδικασία βεβαίωσης των προστίμων
Αρθρο 50 Διοικητικέςκυρώσεις
Αρθρο 51 Αδικήματαφοροδιαφυγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 52 Παραγραφή (Αρθρο 57 τουΝ. 2859/2000)
Αρθρο 53 Απόρρητο (Αρθρο 58 τουΝ. 2859/2000)
Αρθρο 54 Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις (Αρθρο 59 του Ν. 2859/2000)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αρθρο 55 (Αρθρο 60 τουΝ. 2859/2000)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 56, Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών (Αρθρο 62 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 57 Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις (Αρθρο 63 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 58 Τελικές διατάξεις (Αρθρο 64 του Ν. 2859/2000)
Αρθρο 59 Φορολογητέα αξία ρυθμιστικού φόρου
Αρθρο 60
Αρθρο 61 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων
Αρθρο 62
Αρθρο 63
Αρθρο 64 Ρυθμιστικό φόρος εισαγόμενων προϊόντων
Αρθρο 65
Αρθρο 66 Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων
Αρθρο 67 Έναρξη ισχύος (Αρθρο 65 του Ν. 2859/2000)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή %
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε συντελεστή ....%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙVΠίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ΄ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου προϊόντα και υπηρεσίες του συντελεστή

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1986

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: