Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Δεκεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 204

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5073

Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
`Αρθρο 3 Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του Ν. 3842/2010 - Τροποποίηση άρθρου 13 Ν. 1587/1950
`Αρθρο 4 Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 5 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Προσθήκη άρθρου 15Δ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 1 Οδηγίας 2020/284)
`Αρθρο 6 Κυρώσεις για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου - Προσθήκη παρ. 1Α και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 7 Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό - Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 54ΣΤ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 8 Κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων -Προσθήκη άρθρου 54ΙΓ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 9 Πρόστιμα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Δ - Προσθήκη άρθρου 54ΙΔ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 Οδηγίας 2020/284)
`Αρθρο 10 Καταστροφή των αχρησιμοποίητων αποθεμάτων εντύπων παραβόλων που αντικαταστάθηκαν με ηλεκτρονικό παράβολο -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 29 του Ν. 3943/2011
`Αρθρο 11 Εφαρμογή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση - Μεταβατική διάταξη -Προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
`Αρθρο 12 Μείωση τέλους επιτηδεύματος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 13 Μεταφορά ζημιών από την επιχειρηματική δραστηριότητα - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 14 Χρήση έμμεσων τεχνικών για τον προσδιορισμό εισοδήματος - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 15 Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας - Προσθήκη άρθρου 28Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 16 Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας - Προσθήκη άρθρου 28Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 17 `Αλλες μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις -Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 18 Διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας -Προσθήκη άρθρου 28Δ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 19 Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που έπαυσαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία - Προσθήκη άρθρου 28Ε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 20 Μεταβατική διάταξη για προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού εισοδήματος- Προσθήκη παρ. 87 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
`Αρθρο 21 Μέτρα δέουσας επιμέλειας για τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων
`Αρθρο 22 Παραβάσεις σχετικές με τα καύσιμα -Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 23 Έλεγχος συστημάτων εισροών - εκροών -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 31 Ν. 3784/2009
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 24 Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή και καταγραφή ήχου ή και εικόνας - Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 25 Καταγραφή ελέγχων της Φορολογικής Διοίκησης και συναλλαγών με φορολογουμένους - Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 26 Χρηματική επιβράβευση προσώπων κατόπιν επιβολής προστίμου μετά από επώνυμη καταγγελία - Προσθήκη παρ. 3 έως 9 στο άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
`Αρθρο 27 Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων - Τροποποίηση άρθρου 39Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 28 Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων -Τροποποίηση άρθρου 111 Ν. 4446/2016
`Αρθρο 29 Υπαγωγή βραχυχρόνιας μίσθωσης σε καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας -Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 8 και παρ. 2 Κεφαλαίου Β΄ Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
`Αρθρο 30 Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση -Αντικατάσταση άρθρου 53 Ν. 4389/2016 και τροποποίηση Παραρτήματος Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 31 Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων -Τροποποίηση άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 32 Επιστροφή καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης ακινήτου σε περίπτωση ματαίωσης του συμβολαίου - Κατάργηση παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 16 άρθρου πρώτου Ν. 1587/1950
`Αρθρο 33 Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού προς απόδοση στο Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ποσών εκ του νόμου παρακρατούμενων
`Αρθρο 34 Σύσταση και τήρηση Βάσης Δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών
`Αρθρο 35 Σύσταση και τήρηση Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων
`Αρθρο 36 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 37 Επιδόσεις εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Προσθήκη παρ. 3Α, τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 38 Εξαίρεση από την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου σε εγγραφόμενους σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 39 `Αμεσος προσδιορισμός φόρου σε περίπτωση δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων ηλεκτρονικού εμπορίου - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 40 Σειρά εξόφλησης οφειλών που προκύπτουν από ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου -Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 44 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 41 Εκτελεστοί τίτλοι σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 45 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 42 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής σε ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 43 Πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου -Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 58Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 44 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 45 Φόρος κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό -Τροποποίηση άρθρου 53Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 46 Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας - Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 4 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 47 Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων -Αντικατάσταση περ. β) παρ. 4 άρθρου 67 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 48 Διατάξεις για την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 4714/2020
`Αρθρο 49 Μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - Τροποποίηση άρθρου 21 Ν. 1676/1986
`Αρθρο 50 Μείωση συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 9 Ν. 2579/1998
`Αρθρο 51 Προθεσμία για υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 Ν. 2130/1993
`Αρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις - Κατάργηση άρθρου 32 Ν. 3220/2004
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 53 Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας -Τροποποίηση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, παρ. 5 άρθρου 49 Ν. 4772/2021 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 54 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αποδόθηκε για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου
`Αρθρο 55 Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 και άρθρου 62 Ν. 5039/2023
`Αρθρο 56 Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων -Τροποποίηση άρθρου 55 Ν. 4447/2016
`Αρθρο 57 Επιβατικές μεταφορές σε περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3920/2011
`Αρθρο 58 Διοικητική και οικονομική υποστήριξη Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 59 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: