Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 212

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4583

Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 1 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
`Αρθρο 2 Σκοπός
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (`Αρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (`Αρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 5 Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 6 Σκοπός και γενικές αρχές εποπτείας (άρθρο 12 και άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 7 Διενέργεια ελέγχων
`Αρθρο 8 Συνεργασία με την Ε.Α.Α.Ε.Σ. και εποπτική σύγκλιση
`Αρθρο 9 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών (`Αρθρο 13 της Οδηγίας)
`Αρθρο 10 Καταγγελίες (`Αρθρο 14 της Οδηγίας)
`Αρθρο 11 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (`Αρθρο 15 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 12 `Ασκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (`Αρθρο 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 13 Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (`Αρθρο 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 14 `Ασκηση της ελευθερίας εγκατάστασης (`Αρθρο 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 15 Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών - μελών καταγωγής και υποδοχής (`Αρθρο 7 της Οδηγίας)
`Αρθρο 16 Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης (`Αρθρο 8 της Οδηγίας)
`Αρθρο 17 Παράβαση κανόνων περί προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (`Αρθρο 9 της Οδηγίας)
`Αρθρο 18 Δημοσίευση κανόνων περί προστασίας του γενικού συμφέροντος (`Αρθρο 11 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 19 Ειδικό μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (`Αρθρο 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 20 Επαγγελματικές απαιτήσεις γνώσεων και ικανοτήτων (`Αρθρο 10 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 21 Δικαιολογητικά για την εγγραφή του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο ειδικό μητρώο (`Αρθρο 10 παρ. 3 και 4 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 22 Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (`Αρθρο 10 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο και παρ. 5 και άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 23 Διατήρηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο και διαγραφή (`Αρθρο 3 παρ. 4 εδάφιο όγδοο, άρθρο 10 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 24 Επαγγελματικές και οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (`Αρθρο 10 παρ. 8 της Οδηγίας)
`Αρθρο 25 Λοιπές υποχρεώσεις (`Αρθρο 10 παρ. 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 26 Περιορισμός συνεργασίας με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο μητρώο (`Αρθρο 16 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
`Αρθρο 27 Γενικές αρχές (`Αρθρο 17 της Οδηγίας)
`Αρθρο 28 Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση (`Αρθρο 18 της Οδηγίας)
`Αρθρο 29 Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια (`Αρθρο 19 της Οδηγίας)
`Αρθρο 30 Παροχή συμβουλών και πρότυπα πωλήσεων (`Αρθρο 20 της Οδηγίας)
`Αρθρο 31 Πληροφορίες που παρέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (`Αρθρο 21 της Οδηγίας)
`Αρθρο 32 Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών (`Αρθρο 22 παρ. 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 33 Όροι ενημέρωσης (`Αρθρο 23 της Οδηγίας)
`Αρθρο 34 Διασταυρούμενες πωλήσεις (`Αρθρο 24 της Οδηγίας)
`Αρθρο 35 Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης (`Αρθρο 25 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
`Αρθρο 36 Πεδίο εφαρμογής πρόσθετων απαιτήσεων (`Αρθρο 26 της Οδηγίας)
`Αρθρο 37 Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων (`Αρθρα 27 και 28 της Οδηγίας)
`Αρθρο 38 Υποχρεώσεις οργάνωσης αρχείων (`Αρθρο 30 παρ. 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 39 Ενημέρωση πελατών (`Αρθρο 29 της Οδηγίας)
`Αρθρο 40 Δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας και συμβατότητας του προϊόντος (`Αρθρο 30 παρ. 1, 2 και 5 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 41 Διοικητικές κυρώσεις και συναφείς ρυθμίσεις (`Αρθρο 31 της Οδηγίας)
`Αρθρο 42 Δημοσιοποίηση κυρώσεων και λοιπών μέτρων (`Αρθρο 32 της Οδηγίας)
`Αρθρο 43 Παραβάσεις, κυρώσεις και λοιπά μέτρα (`Αρθρο 33 της Οδηγίας)
`Αρθρο 44 Αποτελεσματική εφαρμογή κυρώσεων και λοιπών μέτρων (`Αρθρο 34 της Οδηγίας)
`Αρθρο 45 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 35 της Οδηγίας)
`Αρθρο 46 Διαβίβαση πληροφοριών στην Ε.Α.Α.Ε.Σ. για τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα (`Αρθρο 36 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 47 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 48 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 49 Παράρτημα
`Αρθρο 50 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 51 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 56 Τροποποίηση του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του Ν . 4170/2013
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 59 Τροποποίηση των άρθρων 11, 34 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 60 Τροποποίηση των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 102 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 62 Τροποποίηση των άρθρων 72, 73 και 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 64 Τροποποίηση των άρθρων 129 και 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 65 Τροποποίηση του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 1 της Δ. 697/35/1990 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67 Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 1676/1986
`Αρθρο 69 Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 11, 12 και 14 του Ν. 2969/2001
`Αρθρο 70 Τροποποίηση του άρθρου 61 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 71 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3054/2002
`Αρθρο 72 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 74 Τροποποίηση της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
`Αρθρο 75 Τροποποίηση του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
`Αρθρο 76 Θέματα συνεταιριστικών μερίδων των αστικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986
`Αρθρο 77 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στην Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.
`Αρθρο 78 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4557/2018
`Αρθρο 79 Τροποποίηση του άρθρου 128 του Ν. 4549/2018
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του Ν. 4411/2016
`Αρθρο 81 Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων σε Δήμους και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
`Αρθρο 82
`Αρθρο 83
`Αρθρο 84 Ενσωμάτωση του άρθρου 95 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 173/12.6.2014)
`Αρθρο 85 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Π.Δ. 237/1986
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87 Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας
`Αρθρο 88
`Αρθρο 89
`Αρθρο 90 Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών
`Αρθρο 91 Ένταξη του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
`Αρθρο 92 Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 93
`Αρθρο 94 Τροποποίηση του άρθρου 137 του Ν. 4537/2018
`Αρθρο 95 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
`Αρθρο 96 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του Ν. 3492/2006
`Αρθρο 97 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 98 Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 99 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 100 Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν. 4514/2018
`Αρθρο 101 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 102 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4081/2012
`Αρθρο 103 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2399)
`Αρθρο 104 Τροποποίηση του άρθρου 145Α του Ν. 4261/2014 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)
`Αρθρο 105
`Αρθρο 106
`Αρθρο 107
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: