Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6353

Αριθμ. 5477

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3345/2.6.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β΄ 2798).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 10 του Ν. 4918/2022 «Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο "Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων" και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68),

2. του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ΄ και των άρθρων 84-89,

3. του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 290),

4. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

5. του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139) και ειδικότερα των άρθρων 11 και 20,

6. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

7. του άρθρου 47 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

8. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119),

9. του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας,

10. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

11. του άρθρου 42 του Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17),

12. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

13. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α΄ 85),

14. της υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857),

15. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902),

16. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990),

17. της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762),

18. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805),

19. της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β΄ 2417),

20. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013),

21. της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1),

22. της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (2021/C 58/01) αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

23. της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β΄ 4498),

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1084/2017, 972/2020, 452/2021, 1237/2021 και ισχύει,

25. της υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ16224/15-02-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 2527/15-02-2022) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 063. (ΑΔΑ: 993Φ46ΜΤΛΡ-Α78),

26. της υπό στοιχεία ΕΠΑΝΕΠ45481/04-05-2022 (ΚτΠ ΕΙΣ 8975/24-05-2022) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 051. (ΑΔΑ: 61Ν546ΜΤΛΡ-3Ο8),

27. της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης,

28. της υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποί­ησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης,

29. της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102) της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3),

30. της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 17646/10-02-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161112) της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: ΩΤΠΧΗ-Ρ19),

31. της υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 54800/20-04-2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών, φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168467) της Δράσης 16706- «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: 9ΡΚ2Η-ΛΩΒ).

32. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκτέλεσης της Δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με κωδικό 16706 και τίτλο: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

33. Την υπό στοιχεία 3345/2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β΄ 2798).

34. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. 3345/2.6.2022 (Β΄ 2798) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς το Πρόγραμμα ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές», προκειμένου να πραγματοποιηθούν ευχερέστερα οι εντάξεις εντός του έτους καθώς και η συναφής απορρόφηση των δαπανών.

35. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια στο Μ.Π.Δ.Σ., πέραν αυτής που προκαλείται από το άρθρο 10 του Ν. 4918/2022 (Α΄ 68), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Τροποποιείται η υπ΄ αρ. 3345 /2.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β΄ 2798), ως εξής:

1. Μετά το άρθρο Γ.16, προστίθεται νέο άρθρο Γ.17 ως προς την δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος σε διαδοχικούς κύκλους, το οποίο έχει ως εξής:

«`Αρθρο Γ.17

Υλοποίηση Προγράμματος σε διαδοχικούς κύκλους. Η υλοποίηση του Προγράμματος δύναται να πραγματοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους. Με το παρόν καθορίζεται ο Α΄ Κύκλος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης, κατά τον οποίο αξιολογούνται Αιτήσεις Χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί από την έναρξη της περιόδου υποβολής έως την 30η Νοεμβρίου 2022. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ορίζει τις προθεσμίες των επιμέρους κύκλων υποβολής αιτήσεων ανά κατηγορία.

Η ένταξη επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε κύκλου και τον καθορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν μετά την αρχική ένταξη, είναι δυνατό να τροποποιείται η σχετική απόφαση του Φορέα Υλοποίησης για να περιλάβει και τις περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν δικαιωθεί κατά το στάδιο αυτό».

2. Στο άρθρο Γ.2 στον έκτο ορισμό για «Κατηγορίες Ενεργειών» η φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.» αντικαθίσταται από τη φράση «Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης.»

3. Στο άρθρο Γ.3, παρ. 1 σημείο xii η φράση «Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του με κωδικό "ΠΑΥΣΗ".» αντικαθίσταται με τη φράση «Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις εστίασης που έχουν δηλωμένο ενεργό ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ στο φορολογικό μητρώο».

4. Στο άρθρο Γ.4 στο σημείο «vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6» διαγράφεται όλη η γραμμή Π1 του πίνακα.

5. Στο άρθρο Γ.4 στο σημείο «vi. Κριτήρια Κατάταξης αιτήσεων για κατηγορία ενέργειας 6» η γραμμή Π2 του πίνακα, που είχε ως εξής:

Π2

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,000

1.200,00

`Αθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Αναγράφεται ως Π1 και αντικαθίσταται ως εξής:

Π1

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

0,000

2.000,00

`Αθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*25%

6. Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου Γ.5, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως εξής:

Κατηγορία 6

Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 6

Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (ΦΤΜ εστιατορίου και ΑΔΗΜΕ εστιατορίου) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών

Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ

7. Στο σημείο vi της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€.» αντικαθίσταται με τη φράση «Για τις δαπάνες της κατηγορίας 6 (Αντικατάσταση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης), ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 11.730.000,00€».

8. Στο πίνακα της παρ. 3 του άρθρου Γ.6, η οριζόντια γραμμή του πίνακα υπό στοιχεία «Κατηγορία 6» που είχε ως εξής:

Κατηγορία 6

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

100%

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατηγορία 6

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00

Αριθμός δηλωμένων ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ επιχειρήσεων εστίασης προς αντικατάσταση * €150,00

100%

9. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 3345 /2.6.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Β΄ 2798).

`Αρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: