Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10/7/13

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Σ74/11

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 42

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ

ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ:

Παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης και απόδοση αυτού στα θεραπευτήρια. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 8 του Ν. 3984/2011 και της αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.87101/27.7.2011 (ΦΕΚ 1798/Τ. Β΄/9.8.11) Υπουργικής Απόφασης.

Σας κοινοποιούμε την διάταξη του άρθρου 66 παρ. 8 του Ν. 3984/2011 και την αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.87101/27.7.11 απόφαση Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. με ταυτόχρονη απόδοση στο Θεραπευτήριο και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 προστέθηκε παρ.3 στο άρθρο 13 του Ν.3868/2010 , η οποία ορίζει ότι: «οι περιθαλπόμενοι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κλιμακωτά ανάλογα με τη σύνταξη του κάθε περιθαλπόμενου, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του, το όργανο ελέγχου και διαχείρισης των χρημάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Αντίθετοι όροι στις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης με τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ισχύουν».

Σε εκτέλεση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε η κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία το παρακρατηθέν ποσό της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο ν.π.δ.δ.

καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%,

β) για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%,

γ) για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%,

δ) για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%,

ε) για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που ζητούνται στοιχεία από Θεραπευτήρια Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με το ποσό της σύνταξης περιθαλπομένων τους, θα τα ενημερώνετε σχετικά με το καθαρό ποσό της σύνταξης, προκειμένου στη συνέχεια να παρακρατούν το ανάλογο ποσοστό σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Δεδομένου όμως ότι η ως άνω υπουργική απόφαση ορίζει δύο εναλλακτικές, δηλαδή είτε απόδοση του ποσού από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο Ν.Π.Δ.Δ. είτε παρακράτηση απευθείας από το Ν.Π.Δ.Δ., μπορείτε, μετά από συνεννόηση με το Θεραπευτήριο, είτε να χορηγείτε στοιχεία με το καθαρό ποσό της σύνταξης, οπότε το Θεραπευτήριο θα αναζητά το αντίστοιχο ποσό απευθείας από τον περιθαλπόμενο, είτε να δίνετε εντολή στη μηχανογράφηση για παρακράτηση του ποσού της σύνταξης και απόδοσής του στο Θεραπευτήριο.

Με νεότερα έγγραφα της Διοίκησης θα σας γνωστοποιηθούν ο κωδικός οφειλής, ο τρόπος παρακράτησης των αναδρομικών ποσών από την ημερομηνία ισχύος της διάταξης, ο τρόπος απόδοσης της δαπάνης στα θεραπευτήρια, καθώς και τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: