Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 230

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4442

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
`Αρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Γενικές αρχές
`Αρθρο 4 Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
`Αρθρο 5 Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης
`Αρθρο 6 Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης
`Αρθρο 7 Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης
`Αρθρο 8 Χορήγηση έγκρισης
`Αρθρο 9 Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων
`Αρθρο 10 Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων
`Αρθρο 11 Παράβολο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 12 Αρχές ελέγχου και εποπτείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
`Αρθρο 13 Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 14 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα `Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
`Αρθρο 15 Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα
`Αρθρο 16 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
`Αρθρο 17 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 18 Γνωστοποίηση λειτουργίας
`Αρθρο 19 Βεβαίωση καταλληλότητας
`Αρθρο 20 Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας
`Αρθρο 21 Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων
`Αρθρο 22 Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης
`Αρθρο 23 Κυρώσεις
`Αρθρο 24 Εξουσιοδοτήσεις
`Αρθρο 25 Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 26 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
`Αρθρο 27 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 28 Γνωστοποίηση λειτουργίας
`Αρθρο 29 Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων
`Αρθρο 30 Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου
`Αρθρο 31 Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα
`Αρθρο 32 Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους
`Αρθρο 33 Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας
`Αρθρο 34 Κυρώσεις
`Αρθρο 35 Παράβολο
`Αρθρο 36 Εξουσιοδότηση
`Αρθρο 37 Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 39 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 40 Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 41 Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών
`Αρθρο 42 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 43 Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
`Αρθρο 44 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
`Αρθρο 45 Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 46 Κολυμβητικές δεξαμενές
`Αρθρο 47 Κυρώσεις
`Αρθρο 48 Μεταβατικές διατάξεις
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 49 Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας
`Αρθρο 50 Τροποποιήσεις του Ν . 4302/2014 ( Α΄ 225)
`Αρθρο 51 Τροποποιήσεις του Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
`Αρθρο 52 Τροποποιήσεις του Ν . 3982/2011 ( Α΄ 143)
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: