Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 195
18 Νοεμβρίου 1994

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡlΘ. 2255

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφο 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου 1991, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

CONVENTION
Between the Hellenic Republic and the Republic of Bulgaria for the avoidance of double taxation with respect to taxes οn income and on capital
The Hellenic Republic
and
The Republic of Bulgaria
Confirming their desire to extend and promote economic co-operation to their mutual benefit;
Desiring to conclude a Convention for the avoidance οf double taxation with respect to taxes on income and οn capital,
Have agreed as follows:

CHAPTER 1 SCOPE OF THE CONVENTION

Article1 PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one of both of the Contracting States.

Article 2 ΤAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes οn income and on capital imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed οn total income, οn total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

a) In the case of the Hellenic Republic:

- the income and capital tax οn natural persons;

- the income and capital tax on legal persons, and

- the contribution for the Water Supply and Drainage Agencies calculated οn the gross income from buildings; (hereinafter referred tο as "Greek tax").

b) In the case of the Republic of Bulgaria:

- the tax on total income

- the tax on profits, and

- the tax οn buildings; (hereinafter referred to as "Bulgarian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in ρlace off, the existing taxes.

If the competent authorities of the Contracting States do not reach an agreement over the application of the first sentence of this paragraph, negotiation for the amendment of the convention shall be initiated.

At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify each other of substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

ΣΥΜΒΑΣΗ
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Η Ελληνική Δημοκρατία και H Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Επιβεβαιώνοντας την επιθυμία τους να επεκτείνουν, και να προάγουν την οικονομική συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος΄

Επιθυμώντας να συνάψουν σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 1 Πρόσωπα επί των οποίων εφαρμόζεται η Σύμβαση
`Αρθρο 2 Καλυπτόμενοι φόροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 3 Γενικοί Ορισμοί
`Αρθρο 4 Φορολογική κατοικία
`Αρθρο 5 Μόνιμη Εγκατάσταση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 7 Κέρδη επιχειρήσεων
`Αρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές
`Αρθρο 9 Συνδεόμενες Επιχειρήσεις
`Αρθρο 10 Μερίσματα
`Αρθρο 11 Τόκοι
`Αρθρο 12 Δικαιώματα
`Αρθρο 13 Ωφέλεια από κεφάλαιο
`Αρθρο 14 Επαγγελματικές υπηρεσίες
`Αρθρο 15 Μισθοί, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης
`Αρθρο 16 Αμοιβές διευθυντών
`Αρθρο 17 Καλλιτέχνες και αθλητές
`Αρθρο 18 Συντάξεις
`Αρθρο 19 Κυβερνητικές υπηρεσίες
`Αρθρο 20 Καθηγητές και σπουδαστές
`Αρθρο 21 `Αλλα εισοδήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 22 Κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 23 Μέθοδοι για την εξάλειψη διπλής φορολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 24 Μη διακριτική μεταχείριση
`Αρθρο 25 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρο 26 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρο 27 Μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 28 Θέση σε ισχύ
`Αρθρο 29 Λήξη

ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, οι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό, υπέγραψαν αυτή τη Σύμβαση.

Έγινε στην Αθήνα την 15η Φεβρουαρίου 1991 σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

DIMITAR POPOV

`Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: