Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3188

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61746

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019, την καταβολή των ενισχύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4864/2021 «Στρατηγικές Επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α΄ 237) - Μέρος Α΄ «Στρατηγικές Επενδύσεις» και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 28 .

β. Του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), Μέρος Β΄ «Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων».

γ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α΄ 133).

δ. Του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρο 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

8. Την υπ΄ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β΄ 2857).

9. Την υπό στοιχεία Υ 35/22.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-νάση» (Β΄ 4405).

10. Την υπ΄ αρ. 90882/01.09.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 703).

11. Την υπ΄ αρ. 57255/2.6.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές επενδύσεις με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τους ν. 4864/2021 και 4608/2019 και για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του άρθρου 16 του Ν. 4864/2021 .

`Αρθρο 2
Τροποποίηση επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια είναι δεσμευτικά για τον επενδυτή, ο οποίος δεν μπορεί να τα μεταβάλλει ουσιωδώς, παρά μόνο με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Η περιγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στον φάκελο που συνοδεύει την αίτηση χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως στρατηγική επένδυση από τη Δ.Ε.Σ.Ε., υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον κατά νόμο υπεύθυνο.

2. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής του επενδυτικού σχεδίου ή του επενδυτικού φορέα και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4864/2021 για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. στις στρατηγικές επενδύσεις, ο επενδυτής οφείλει να γνωστοποιήσει τη μεταβολή στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης και μετά από γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», ενημερώνει τον επενδυτή για το ουσιώδες ή μη της μεταβολής και ακολούθως για την αναγκαιότητα ή μη έκδοσης απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. Ο επενδυτής, σε περίπτωση αναγκαιότητας έκδοσης νέας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε., οφείλει να υποβάλει για αξιολόγηση εκ νέου πλήρη φάκελο στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4864/2021, καταβάλλοντας σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) της αμοιβής της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4864/2021 .

3. Τα αιτήματα τροποποιήσεων υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και εξετάζονται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. και της απόφασης χορήγησης των κινήτρων και ενισχύσεων,

β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, και

γ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα ενισχυόμενων δαπανών.

4. α. Στην περίπτωση ουσιώδους μεταβολής που εγκρίθηκε μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προβαίνει σε τροποποίηση της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του άρθρου 16 του Ν. 4864/2021, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω απόφαση, τη γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και τον επενδυτικό φάκελο του τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου.

β. Στην περίπτωση μη ουσιώδους μεταβολής, μετά από τη γνωμοδότηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προβαίνει σε εξέτασή της και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 3 και μεταβάλλονται οι όροι της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του άρθρου 16 του Ν. 4864/2021, τροποποιείται ανάλογα η εν λόγω απόφαση.

5. Η τροποποίηση των όρων της εκδοθείσας απόφασης του άρθρου 16 του Ν. 4864/2021, είναι δυνατή μετά από αίτημα του φορέα της επένδυσης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου. Μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος έγκρισης μεταβολής στοιχείων της επένδυσης, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο επενδυτικός φορέας έως τη λήξη του διαστήματος των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

6. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης.

α. Η προβλεπόμενη στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης δύναται να παραταθεί, κατόπιν αιτήματος του επενδυτικού φορέα, αιτιολόγησης της αναγκαιότητας της παράτασης και τεκμηρίωσης της δυνατότητας υλοποίησης της επένδυσης εντός της αιτούμενης προθεσμίας.

β. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προβλέπεται i) στην εκδοθείσα απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ή ii) ύστερα από έγκριση της παράτασης της περ. α, μπορεί να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης.

γ. Η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης χορηγείται με την προϋπόθεση της τήρησης του ανώτατου συνολικού χρόνου υλοποίησης της επένδυσης των δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4864/2021 και της μη υπέρβασης του χρονικού ορίου της 31ης Δεκεμβρίου 2025 για τις εμβληματικές επενδύσεις σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.

`Αρθρο 3
Έλεγχος επενδύσεων

1. Οι επενδύσεις που έχουν χαρακτηρισθεί Στρατηγικές μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ελέγχονται καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους και κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και όσες στρατηγικές επενδύσεις έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του Ν. 4608/2019 και των άρθρων 8 και 10 του Ν. 4864/2021 ελέγχονται επιπλέον και κατά τη διάρκεια της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Σκοπός του ελέγχου είναι:

α. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του επενδυτικού φορέα προς τις διατάξεις των ν. 4608/2019 και 4864/2021, τις κανονιστικές αποφάσεις καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων, και

β. η διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

2. Ο έλεγχος των επενδύσεων διακρίνεται σε διοικητικό και σε επιτόπιο έλεγχο.

α. Διοικητικός έλεγχος διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων κατά τη διάρκεια τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

β. Επιτόπιος έλεγχος διενεργείται: i) για την ενδιάμεση πιστοποίηση της επένδυσης σε ποσοστό 50% της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενώ για τις επενδύσεις που περιλαμβάνουν έργα έρευνας και ανάπτυξης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4864/2021 και της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4608/2019, ενδιάμεσες πιστοποιήσεις διενεργούνται σε ποσοστό 25% ή/και 50% ή/και 75% της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και ii) για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτικού φορέα.

3. Ο επενδυτικός φορέας υποβάλλει αίτημα ελέγχου στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων i) είτε για την ενδιάμεση πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης ii) είτε για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, συνοδευόμενο από συνοπτική έκθεση υλοποίησης της επένδυσης και από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα 1.

Στο ίδιο αίτημα προτείνεται ένας ορκωτός ελεγκτής λογιστής από το Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Για τη διενέργεια ελέγχου ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής συνεργάζεται και με μηχανικούς ή άλλης ειδικότητας ελεγκτές ανάλογα με το είδος της ελεγχόμενης επένδυσης.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής και ορίζεται η διενέργεια ελέγχου στην επένδυση που δεν δύναται να υπερβεί το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.

Εάν ο επενδυτικός φορέας δεν υποβάλει την αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός δύο (2) μηνών από την αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης ή και ενδεχόμενης εγκριθείσας παράτασης, η επένδυση θεωρείται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περ. αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4864/2021 .

4. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται σχετική Έκθεση Πιστοποίησης και για τους επιτόπιους ελέγχους επιπλέον συντάσσεται Έκθεση Εύλογης Διασφάλισης βάσει υποδειγμάτων τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών της παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 4864/2021 , οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και περιλαμβάνουν τα εξής:

α. Την πιστοποίηση του βαθμού υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

β. Τον έλεγχο του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης και ειδικότερα των λογιστικών εγγραφών, των στοιχείων και των παραστατικών που αφορούν στην υλοποίηση της επένδυσης.

γ. Τον έλεγχο έκδοσης των απαιτούμενων αδειών για την λειτουργία της επένδυσης.

δ. Την πιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφόσον πρόκειται για έλεγχο πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και την διαπίστωση έκδοσης τιμολογίων πώλησης αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών από τη λειτουργία της.

ε. Τον έλεγχο της δημιουργίας των νέων θέσεων εργασίας, εκφρασμένες σε ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

στ. Τον έλεγχο πλήρωσης οποιουδήποτε ειδικού όρου της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων.

ζ. Τον έλεγχο διαπίστωσης της συμμόρφωσης του επενδυτικού φορέα ως προς τις διατάξεις των ν. 4608/2019 και 4864/2021, τις κανονιστικές αποφάσεις καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων.

η. Ειδικότερα για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 8 και 10 του Ν. 4864/2021 και των άρθρων 12 και 14 του Ν. 4608/2019 περιλαμβάνονται επιπλέον τα στοιχεία που αφορούν το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης και ιδίως τα παραστατικά καταβολής των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης, οι συμβάσεις του τραπεζικού δανεισμού και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του εξοπλισμού.

5. Οι επενδυτικοί φορείς που δεν έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021 και 12 και 14 του ν. 4608/2019 ελέγχονται ως προς την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων ένταξης του επενδυτικού τους σχεδίου σε συγκεκριμένη κατηγορία στρατηγικής επένδυσης αναφορικά με το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της επένδυσης και τις νέες θέσεις εργασίας, εκφρασμένες σε ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

6. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μετά την υποβολή της Έκθεσης Πιστοποίησης διαπιστώνει τη συμφωνία των πιστοποιηθέντων με τις διατάξεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, των όρων της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων και των σχετικών βεβαιώσεων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Αν η Έκθεση Πιστοποίησης είναι πλήρης και βεβαιώνεται χωρίς επιφύλαξη από τους ελεγκτές η ενδιάμεση υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης (είτε απόφαση ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είτε απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης),

β. αν διαπιστώσει ελλείψεις είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Πιστοποίησης είτε από τα ευρήματα της Έκθεσης Εύλογης Διασφάλισης, που αφορούν στην επένδυση, παραγγέλλει την προσκόμιση συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης αναλόγως της βαρύτητας των ελλείψεων, και

γ. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, είτε από τον έλεγχο της πληρότητας της Έκθεσης Πιστοποίησης είτε από τα ευρήματα της Έκθεσης Εύλογης Διασφάλισης, μπορεί να εισηγηθεί την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4864/2021.

7. Η ανωτέρω Έκθεση Πιστοποίησης κοινοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων στον επενδυτικό φορέα ο οποίος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά αυτής.

8. Εκδίδεται και δημοσιεύεται Πρόγραμμα Ελέγχου Στρατηγικών Επενδύσεων από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), στο οποίο εξειδικεύεται η μέθοδος και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιμη αντιμετώπιση των επενδυτικών φορέων.

`Αρθρο 4
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

1. Η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, έχουν εκδοθεί και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες για την υλοποίηση της επένδυσης άδειες - εγκρίσεις, και τεκμηριώνεται η παραγωγική της λειτουργία με την πώληση προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών.

2. Επιπρόσθετα για την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης.

β. Η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί εντός της ορισθείσας στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων προθεσμίας ή και εντός ενδεχόμενης εγκριθείσας παράτασης.

γ. Να έχουν δημιουργηθεί οι νέες θέσεις εργασίας (εκφρασμένες σε Ε.Μ.Ε.) με βάση το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων.

δ. Το τελικό κόστος της επένδυσης και οι νέες θέσεις εργασίας εκφρασμένες σε Ε.Μ.Ε. δεν δύναται να είναι χαμηλότερες από τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια για την ένταξή της ως στρατηγική επένδυση.

ε. Η αύξηση του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου γίνεται αποδεκτή, χωρίς να επέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων.

3. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και με την προϋπόθεση ότι η Έκθεση Πιστοποίησης είναι πλήρης και βεβαιώνονται τα ανωτέρω χωρίς επιφύλαξη, εκδίδεται η σχετική απόφαση.

4. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αποτυπώνεται στην ως άνω απόφαση.

5. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν μπορεί να επέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόμενου κόστους, ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν ορισθεί στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων.

6. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης κοινοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων στον επενδυτικό φορέα ο οποίος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά αυτής.

`Αρθρο 5

Αντιρρήσεις

Ο επενδυτικός φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και κατά της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων με τη μορφή αιτήματος θεραπείας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αποφάσεων ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων εξετάζει τις αντιρρήσεις, συντάσσει πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση επί αυτών και εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αποδοχή ή απόρριψή τους, η οποία κοινοποιείται στον επενδυτικό φορέα.

`Αρθρο 6
Καταβολή ενισχύσεων

1. Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας των φορολογικών κινήτρων από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν, αρχικά, οριστεί στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων. Το τελικό ποσό της ενίσχυσης, για κάθε επενδυτικό σχέδιο, καθορίζεται ακριβώς με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, βάσει του πραγματικού ενισχυόμενου κόστους αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών ενισχύσεων που έχουν καθορισθεί στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων, ανά ομάδα ενισχυόμενων δαπανών για κάθε επιμέρους τμήμα του επενδυτικού σχεδίου (συμβατική επένδυση ή χρηματοδοτική μίσθωση).

2. α. Το ποσό της ενίσχυσης που αξιοποιεί ο επενδυτικός φορέας κάθε έτος, συνιστά ισόποσο ειδικό αποθεματικό, και εμφανίζεται, ανά επενδυτικό σχέδιο, σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα φέρει την ονομασία «Ειδικό αποθεματικό ν. 4608/2019» ή «Ειδικό αποθεματικό ν. 4864/2021» ανάλογα με τον νόμο με τον οποίο χαρακτηρίσθηκε η επένδυση ως στρατηγική.

β. Τα ειδικά αποθεματικά που δημιουργούνται λόγω αξιοποίησης των ενισχύσεων, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης μέρους ή του συνόλου τους, προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού αποθεματικού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

3. Στην περίπτωση επένδυσης με δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται μετά την πιστοποίηση της εγκατάστασης του εξοπλισμού στον τόπο της επένδυσης κατόπιν της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο μερών χωρίς να απαιτείται η καταβολή όλων των μισθωμάτων.

Α. Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή

1. Η ενίσχυση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4864/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4608/2019, που παρέχεται στους επενδυτικούς φορείς, αφορά στην απαλλαγή από την καταβολή του επιπλέον φόρου που θα προκύψει από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε σχέση με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης ως στρατηγικής.

2. Ο επενδυτικός φορέας μπορεί να αξιοποιήσει την ενίσχυση της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή, ως εξής:

α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή θεμελιώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και ο επενδυτικός φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης εντός δώδεκα (12) φορολογικών ετών.

β. Το ποσό της χρησιμοποιούμενης ενίσχυσης της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή προκύπτει κατά τις φορολογικές χρήσεις όπου ο σταθερός φορολογικός συντελεστής που προσδιορίσθηκε με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων είναι μικρότερος από τον εν ισχύ φορολογικό συντελεστή. O φόρος εισοδήματος επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβάλλεται λόγω της χρήσης του μειωμένου σταθερού συντελεστή φορολογικού συντελεστή έναντι του τρέχοντος φορολογικού συντελεστή, συνιστά ισόποσο ειδικό αποθεματικό. Ως προς το ειδικό αυτό αποθεματικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί αποσβέσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

γ. Στην περίπτωση που ο σταθερός φορολογικός συντελεστής που προσδιορίσθηκε με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή τότε για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος επί των κερδών εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής και δεν σχηματίζεται το αποθεματικό της προηγούμενης περ..

δ. Οι επενδυτικοί φορείς υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ), αρχικά, από το έτος που ο επενδυτικός φορέας θα κάνει χρήση για πρώτη φορά του μειωμένου φορολογικού συντελεστή και για κάθε έτος μετά από αυτό, ανεξάρτητα εάν ο επενδυτικός φορέας έχει κάνει χρήση μειωμένου φορολογικού συντελεστή ή όχι τα επόμενα έτη, ήτοι ακόμη και μηδενική, μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας των δώδεκα (12) ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας κατά τα ανωτέρω.

Β. Φορολογική απαλλαγή

1. Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4864/2021 και της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4608/2019, συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη.

2. Ο επενδυτικός φορέας μπορεί να αξιοποιήσει την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:

α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο επενδυτικός φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών.

β. H ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ως άνω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης.

γ. H ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

δ. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται από τον φόρο εισοδήματος επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβάλλεται λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής. Ως προς το ειδικό αυτό αποθεματικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί αποσβέσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

ε. Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του επενδυτικού σχεδίου που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού, οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εμπεριέχουν τις ανωτέρω ενισχύσεις, από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας και έως την εξάντληση του οφέλους ή την παρέλευση της δεκαπεντα­ετίας, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού φορέα, με τον οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, από την οποία θα προκύπτουν τα ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους.

στ. Οι επενδυτικοί φορείς υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ), κάθε έτος, ανεξάρτητα εάν ο επενδυτικός φορέας έχει πραγματοποιήσει κέρδη ή όχι, ήτοι ακόμη και μηδενική, μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού φορολογικής απαλλαγής ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας κατά τα ανωτέρω.

Γ. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων

1. Η ενίσχυση της επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4864/2021 και της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019, που παρέχεται στους επενδυτικούς φορείς αφορά στη μείωση του φόρου εισοδήματος μέσω της αύξησης των συντελεστών των φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, με τους οποίους αποσβένονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Το δικαιούμενο ποσό της ενίσχυσης προκύπτει βάσει των καθορισθέντων ποσοστών ενισχύσεων που έχουν διαμορφωθεί για κάθε ομάδα επιλέξιμων δαπανών επί των οποίων θα υπολογισθούν οι αποσβέσεις.

2. Ο επενδυτικός φορέας μπορεί να αξιοποιήσει την ενίσχυση της επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων, ως εξής:

α. Η έναρξη της χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων γίνεται κατά τη φορολογική χρήση κατά την οποία εγγράφηκε το πάγιο περιουσιακό στοιχείο στα βιβλία της εταιρείας και αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία.

β. Στην περίπτωση που πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης, για τα οποία έχουν υπολογισθεί αποσβέσεις, δεν χαρακτηρισθούν ως επιλέξιμες δαπάνες με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ο επενδυτικός φορέας είναι υποχρεωμένος σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθώς και σε τροποποιητική Δήλωση Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ).

γ. Το ποσό της ενίσχυσης συνιστά ισόποσο ειδικό αποθεματικό και σχηματίζεται από τον φόρο που απαλλάσσεται από την καταβολή του ο επενδυτικός φορέας, λόγω της διενέργειας των πρόσθετων αποσβέσεων σε σχέση με τις τακτικές φορολογικές αποσβέσεις του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013. Ως προς το ειδικό αυτό αποθεματικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί αποσβέσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

δ. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με προσαύξηση των συντελεστών των φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

ε. Οι επενδυτικοί φορείς υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ), κάθε έτος, μέχρι την εξάντληση του δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης της επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων.

Δ. Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής της Δήλωσης Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ)

1. Οι επενδυτικοί φορείς υποχρεούνται, με την έναρξη χρήσης των φορολογικών κινήτρων, να υποβάλλουν κάθε έτος, εντός των οριζόμενων προθεσμιών της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και πριν την υποβολή της δήλωσής τους, Δήλωση Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ), στην οποία θα δηλώνεται το ποσό του φόρου, το οποίο δεν καταβάλλεται λόγω της χρήσης των φορολογικών κινήτρων. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή ΔΗΦΕΣΕ σύμφωνα με την πρότυπη δήλωση που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Για τον υπολογισμό των φορολογικών ενισχύσεων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τον επενδυτικό φορέα κατά την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο επενδυτικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει αντίστοιχη τροποποίηση της Δήλωσης Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ). Για κάθε φορολογικό έτος, ο φόρος που δεν καταβάλλεται υπολογίζεται με βάση το συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, όπως προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του δικαιούχου της φορολογικής ενίσχυσης. Τα στοιχεία αναφορικά με τις απαλλαγές από την καταβολή φόρου λόγω της παρεχόμενης ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στους ειδικούς κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνούν με τις αντίστοιχες υποβαλλόμενες ΔΗΦΕΣΕ του οικείου έτους. Ο έλεγχος της αντιστοιχίας των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά πεδία της ΔΗΦΕΣΕ και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται σε συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

3. Το περιεχόμενο της ΔΗΦΕΣΕ περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία του επενδυτικού φορέα και του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, στοιχεία επικοινωνίας και αντικλήτου, στοιχεία των ενισχύσεων που αξιοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η ΔΗΦΕΣΕ, το συνολικό ποσό που αξιοποιήθηκε τα προηγούμενα έτη και τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού του ειδικού αποθεματικού για το έτος για το οποίο υποβάλλεται η ΔΗΦΕΣΕ.

4. Η παράλειψη υποβολής ΔΗΦΕΣΕ επιφέρει την επιβολή προστίμου ποσοστού 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης. Την ευθύνη για την διαπίστωση της υποβολής ή μη ΔΗΦΕΣΕ καθώς και του ελέγχου αυτής, έχει η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ε. Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση

1. Η ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4864/2021 και της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4608/2019 που παρέχεται στους επενδυτικούς φορείς συνίσταται στην επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των εργαζομένων αυτών, δηλαδή στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

2. Η έναρξη καταβολής της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

3. Η καταβολή της ενίσχυσης διενεργείται για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης εργαζομένων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται εκφρασμένες σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και εφόσον αυτές αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση των Ε.Μ.Ε. του επενδυτικού φορέα σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε.

5. Οι ενισχύσεις της επιδότησης του μισθολογικού κόστους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση χορηγούνται, αθροιζόμενες με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο επενδυτικός φορέας για αντίστοιχες δαπάνες, μέχρι του ποσού των πέντε (5) εκατομμυρίων ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.

6. Τα ποσά της ληφθείσας επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού.

7. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του επενδυτικού φορέα.

Στ. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη

1. Η ενίσχυση για έργα έρευνας και ανάπτυξης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4864/2021 και της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4608/2019, που παρέχεται σε επενδυτικούς φορείς συνίσταται στην επιχορήγηση δαπανών για τη διενέργεια βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης και μελετών σκοπιμότητας.

2. α. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του σε ποσό που ανέρχεται μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή/και πενήντα τοις εκατό (50%) ή/ και εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του αντίστοιχου ποσοστού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου από αρμόδιο όργανο ελέγχου και κατόπιν πιστοποίησης από πιστοποιημένο αξιολογητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) της Γ.Γ.Ε.Κ., της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν.

β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη εφαρμογής της ρύθμισης της περ. α΄, καταβάλλεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

3. Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροιζόμενη με άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο επενδυτικός φορέας, δεν μπορεί να υπερβαίνει για έργα:

α. Βιομηχανικής έρευνας, τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο,

β. πειραματικής ανάπτυξης, τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο, και

γ. μελετών σκοπιμότητας και προετοιμασίας ερευνητικών δραστηριοτήτων, τα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο.

4. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

5. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτικού φορέα και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύματα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εκτός των επενδυτικών σχεδίων των εμβληματικών επενδύσεων εξαιρετικής σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

`Αρθρο 7
Τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων

1. Οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές επενδύσεις με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. και έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021 και 12 και 14 του ν. 4608/2019 οφείλουν μέχρι την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριών (3) ετών σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), να υποβάλουν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων και αναφέρονται στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων. Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση που το ενισχυόμενο κόστος, για τις περιφερειακές ενισχύσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού 651/2014, υπολογίζεται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης, τότε η περίοδος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων ως προς την διατήρηση των θέσεων εργασίας ξεκινάει από την ημερομηνία πλήρωσης των θέσεων αυτών.

2. Τα στοιχεία αυτά, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, θα υποβάλλονται με αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης, όπως αυτή πιστοποιείται στη σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της αίτησης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ο επενδυτικός φορέας υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο έλεγχος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με την διενέργεια ετήσιων διοικητικών ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

4. Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων του Παραρτήματος 3 σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του ποσού της ενίσχυσης.

`Αρθρο 8
Υποχρεώσεις επενδυτικών φορέων

1. Ο επενδυτικός φορέας φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον κληθεί προς τούτο, προκειμένου να συμπληρωθούν ελλείψεις.

2. Ο επενδυτικός φορέας οφείλει, εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της οικείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε., να υποβάλει προς τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο. Ο επενδυτικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο:

α. Τεχνική περιγραφή της στρατηγικής επένδυσης, στην οποία περιγράφεται με αναλυτική περιγραφή του νομοθετικού πλαισίου, το σύνολο των απαιτούμενων έργων για την υλοποίηση της επένδυσης και του σταδίου αδειοδότησης αυτών,

β. χάρτη προσανατολισμού της περιοχής, στην οποία υλοποιείται η επένδυση σε κλίμακα 1:50.000,

γ. δικαιολογητικά (έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, τοπογραφικά διαγράμματα ή άλλο) και χάρτες με τους οποίους τεκμηριώνονται όλα τα περιβαλλοντικά, χωρο­ταξικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής, ιδίως χρήσεις γης, όροι δόμησης, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία που εμπίπτουν στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του Ν. 4858/2021 (Α΄ 220), οριοθετημένα ή μη υδατορέματα, καθορισμένες ζώνες αιγιαλού και παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παράχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης, προστατευόμενα οικοσυστήματα και περιοχές NATURA.

δ. σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίμακα 1:2000 ή σε άλλη κλίμακα με οριοθέτηση των σημαντικότερων έργων της επένδυσης, όπως κτίρια, υποδομές και οδική πρόσβαση,

ε. τυχόν άδειες που έχουν εκδοθεί και μελέτες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί, στ. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.

3. Οι επενδυτικοί φορείς οφείλουν να τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ΄ κατηγορίας).

4. Οι επενδυτικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 61 του Ν. 4488/2017 (Α΄ 137). Συγκεκριμένα, οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες και να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες δαπάνες που έχουν στόχο την εξασφάλιση της προσπελασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και εν γένει να μεριμνούν ώστε να μη δημι­ουργούνται διακρίσεις σε βάρος ευπαθών ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

5. Οι επενδυτικοί φορείς που έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019 και των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021 και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

α. Να τηρούν τους όρους της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων,

β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,

γ. να μην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,

δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

ε. να μην μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο επενδυτικός φορέας έχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατά­στασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων,

στ. να μην μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 2), εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της μη μεταβολής του είδους και των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών,

ζ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 2 και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, τα οποία αφορούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός της ενισχυόμενης επένδυσης και συνάπτονται μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είτε πριν από αυτήν, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και μέχρι τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,

η. να μην συγχωνευθούν ή διασπασθούν, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων,

θ. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο επενδυτικός φορέας έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται τροποποίηση των όρων της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ή και ανάκληση αυτής εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων και ενισχύσεων,

ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,

ια. να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. Τα δηλωθέντα στοιχεία στη ΔΗΦΕΣΕ διασταυρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία με τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων, και

ιβ. να διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων ένταξης, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

6. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περ. ε΄ και θ΄ της προηγούμενης παρ., με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.

Παράρτημα 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αίτημα ελέγχου

Οι έλεγχοι του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης διενεργούνται μετά από αντίστοιχη αίτηση του φορέα της επένδυσης συνοδευόμενη από δικαιολογητικά, προκειμένου να πιστοποιείται, με την έκδοση σχετικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων:

α. Ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σύμφωνα με το προβλεπόμενο ποσοστό υλοποίησης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ενδιάμεσης πιστοποίησης, ή

β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Το αίτημα ελέγχου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει:

α. Την αίτηση ελέγχου προς τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

β. Τα κατά περίπτωση παραστατικά νόμιμης εκπροσώπησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά ελέγχου.

Τα δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν το αίτημα ελέγχου του επενδυτικού φορέα, κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του επενδυτικού φορέα.

α. Καταστατικό σύστασης του επενδυτικού φορέα και τυχόν τροποποιήσεις του, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στις διατά­ξεις του ν. 4864/2021 ή του ν. 4608/2019 και μέχρι την υποβολή του αιτήματος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ενοποίησης αυτού, καθώς και τα σχετικά Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής τους (ή ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ).

β. Αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων/ Εταίρων από τα οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές της μετοχικής/ εταιρικής σύνθεσης του επενδυτικού φορέα μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ή του ν. 4608/2019 και σε κάθε περίπτωση το σχετικό απόσπασμα της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης καθώς και αντίγραφο των σελίδων του Βιβλίου Μετόχων/ Εταίρων για την προαναφερόμενη περίοδο.

2. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της κάλυψης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με Ίδια Κεφάλαια (για τους επενδυτικούς φορείς που έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019 και των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021).

2.1 Αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές:

Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με νέες εισφορές των μετόχων/εταίρων σε μετρητά, υποβάλλονται τα εξής:

α. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/ Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ.

β. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιευμένα στο Γ.Ε.Μ.Η.

γ. Λογιστική απεικόνιση των σχετικών εγγραφών (ενδεικτικά αναφέρονται καρτέλες, ισοζύγια, κ.α.).

δ. Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στον Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με τη νομική μορφή του επενδυτικού φορέα, προσδιορίζονται και τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.

2.2. Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου του επενδυτικού φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για τη δέσμευση του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά του φορέα.

β. Λογιστική απεικόνιση των σχετικών εγγραφών (ενδεικτικά αναφέρονται καρτέλες, ισοζύγια κ.α.).

2.3. Με ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα (Γενική Συνέλευση Μετόχων κ.λπ.) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με ταμειακά διαθέσιμα.

β. Λογιστική απεικόνιση των σχετικών εγγραφών (ενδεικτικά αναφέρονται καρτέλες, ισοζύγια, κ.α.).

3. Χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή (για τους επενδυτικούς φορείς που έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019 και των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021).

3.1 Μεσομακροπόθεσμο επενδυτικό δάνειο

α. Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

β. Πρωτότυπη πρόσφατη βεβαίωση της τράπεζας/χρηματοδοτικού οργανισμού που έχει χορηγήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα αναφέρονται ο σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου.

γ. Λογιστική απεικόνιση του δανείου.

δ. Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δανείου (extrait).

3.2. Δάνειο έναντι εκχώρησης επιχορήγησης (εκτός των εμβληματικών επενδύσεων εξαιρετικής σημασίας)

α. Σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης έναντι παροχής ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και τυχόν τροποποιήσεις.

β. Πρωτότυπη πρόσφατη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο έναντι επιχορήγησης στην οποία θα αναφέρονται οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.

γ. Λογιστική απεικόνιση των σχετικών εγγραφών (ενδεικτικά αναφέρονται καρτέλες, ισοζύγια, κ.α.).

δ. Κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δανείου (extrait).

3.3. Λοιπά τραπεζικά δάνεια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης σε περίπτωση που για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου έχει γίνει χρήση άλλων τραπεζικών δανείων:

α. Σύμβαση του δανείου και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

β. Πρωτότυπη πρόσφατη βεβαίωση της τράπεζας/ οργανισμού που έχει χορηγήσει το δάνειο στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός και το τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο.

γ. Λογιστική απεικόνιση των σχετικών εγγραφών (ενδεικτικά αναφέρονται καρτέλες, ισοζύγια κ.α.).

4. Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (για τους επενδυτικούς φορείς που έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019 και των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021).

α. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing).

β. Πρωτότυπη βεβαίωση της εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, στην οποία θα αναφέρεται ο εξοπλισμός που έχει παραδοθεί και η αξία αυτού με επισυναπτόμενη κατάσταση των σχετικών τιμολογίων καθώς και οι τυχόν καταβληθείσες από το φορέα δόσεις με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

γ. Βεβαίωση προμηθευτή περί καινούργιου εξοπλισμού.

δ. Λογιστική απεικόνιση των σχετικών εγγραφών (ενδεικτικά αναφέρονται καρτέλες, ισοζύγια, κ.α.).

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα δικαιωμάτων του ακινήτου επί του οποίου θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

α. Στην περίπτωση κυριότητας του οικοπέδου αντίγραφο του τίτλου κυριότητας (και πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή).

β. Στην περίπτωση απόκτησης του δικαιώματος χρήσης του οικοπέδου ή του ακινήτου με μίσθωση ή παραχώρηση, αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μίσθωσης με αντίστοιχη δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ/ΑΑΔΕ (και πιστοποιητικό μεταγραφής οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο όπου αυτό βρίσκει εφαρμογή).

6. Λογιστική απεικόνιση των στοιχείων υλοποίησης της επένδυσης.

α. Κίνηση των λογαριασμών (καρτέλες) των προμηθευτών του υλοποιούμενου έργου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου (με σφραγίδα και υπογραφή).

β. Κίνηση των λογαριασμών 11, 12, 13, 14 και 15 (ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση) με σφραγίδα και υπογραφή (σε περίπτωση ενδιάμεσου ελέγχου).

γ. Κίνηση των λογαριασμών όψεως του φορέα μέσω των οποίων γίνονται οι πληρωμές των προμηθευτών για την παραπάνω χρονική περίοδο με σφραγίδα και υπογραφή.

δ. Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικού Καθολικού, στην μέγιστη ανάλυση, κατά χρόνο έναρξης της επένδυσης και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ελέγχου υπογε­γραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο λογιστή.

ε. Ισολογισμοί της περιόδου ελέγχου καθώς και της τελευταίας κλεισμένης χρήσης πριν την έναρξη του έργου.

στ. Μητρώο παγίων της επένδυσης.

7. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης της ενδιάμεσης υλοποίησης ή και ολοκλήρωσης της επένδυσης.

α. Οικοδομική άδεια, προέγκριση εφόσον υπάρχει και τυχόν αναθεωρήσεις/ενημερώσεις αυτής με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονικά σχέδια όπως κατόψεις, όψεις και τομές).

β. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) ή Τελική Θεώρηση από την αρμόδια ΥΔΟΜ.

γ. Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων. Σε διαφορετική περίπτωση δήλωση ένταξης στον ν. 4178/2013 (ή οποιοδήποτε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών βρίσκεται σε ισχύ), τεχνική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών με τα σχέδια που τη συνοδεύουν και πιστοποιητικό περαίωσης της διαδικασίας.

δ. Όλες οι απαιτούμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση της επένδυσης (άδεια εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, κ.α.).

ε. Όλες οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες για τη λειτουργία της επένδυσης (άδεια λειτουργίας, γνωστοποίηση λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, πιστοποιητικό κατάταξης από το ΞΕΕ βάση του ν. 4276/2014 για τουριστικά καταλύματα, κ.α.) στην πε­ρίπτωση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτής.

στ. Τεχνική περιγραφή της επένδυσης που έχει υλοποιηθεί.

ζ. Παραστατικά απασχόλησης, όπως:

i. Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό (ετήσια και συμπληρωματικές),

ii. αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

iii. μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις όπου εμφανίζονται αναλυτικά οι ημέρες εργασίας για κάθε εργαζόμενο,

iv. αποδεικτικό υποβολής για τις «Μηνιαίες Βεβαιώσεις Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις».

η. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων αγοράς πρώτων υλών και πώλησης αγαθών στο βαθμό που να τεκμηριώνουν την λειτουργία της μονάδας συνοδευόμενα με τα αναλυτικά καθολικά των αντίστοιχων λογαριασμών που έχουν γίνει οι σχετικές εγγραφές (ομάδες λογαριασμών 2 και 7).

8. Ειδικότερα για τους επενδυτικούς φορείς που έχουν λάβει τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του ν. 4608/2019 και των άρθρων 8 και 10 του ν. 4864/2021, προσκομίζονται, επιπλέον, τα εξής:

θ. Δικαιολογητικά για τη δυναμικότητα και την ισχύ της μονάδας (βεβαίωση από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου, κάτοψη με τη θέση των μηχανημάτων και τον πίνακα περιγραφής αυτών με την ισχύ τους).

ι. Τεχνική περιγραφή της επένδυσης με επιμέτρηση εργασιών (αφανής και μη) που έχουν υλοποιηθεί (ανά κατηγορία/ομάδα δαπανών) μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους μηχανικούς, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και οι τυχόν αποκλίσεις έναντι του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου.

ια. Πίνακας με ισχύ, τύπο και serial numbers των βασικών μηχανημάτων της επένδυσης ως παράρτημα της τεχνικής έκθεσης.

ιβ. Φωτογραφικό υλικό του έργου (κτίρια, περιβάλλον χώρος, εξοπλισμός).

ιγ. Πίνακας Παραστατικών Δαπανών (τιμολόγια και λοιπά παραστατικά δαπανών του έργου που έχει υλοποιηθεί), πίνακας σύνδεσης των δαπανών τις επένδυσης με τις πληρωμές αυτών και πίνακας σύνδεσης του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με τις δαπάνες και πληρωμές, υπογεγραμμένοι από τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου του επενδυτικού φορέα.

ιδ. Συμβάσεις εκτέλεσης έργων ή εργασιών για την υλοποίηση της επένδυσης (πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου, κ.λπ.) και αντίγραφα των υποβεβλημένων στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σχετικών καταστάσεων.

9. Δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης των έργων έρευνας και ανάπτυξης

α. Αναλυτική έκθεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων έρευνας και ανάπτυξης κατάλληλα συμπληρωμένη.

β. Ειδικά για το φυσικό αντικείμενο, επισημαίνεται ότι η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει:

Αναλυτική τεχνική περιγραφή (γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου / συνολική πορεία του έργου, Ενότητες Εργασιών, Ομάδα Έργου, Μεθοδολογία, Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και άλλες σχετικές δαπάνες) του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στα επιμέρους Παραδοτέα ανά Ενότητα Εργασίας και συνολικά για το έργο που υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον εμπειρογνώμονα που θα οριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

γ. Για την κατηγορία δαπανών του τακτικού προσωπικού υποβάλλονται:

i. Απόφαση της Διοίκησης του επενδυτικού φορέα με την οποία καθορίζεται το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο, τα καθήκοντά του σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, ο χρόνος απασχόλησής του καθώς και ο τρόπος απασχόλησής του (εντός ωραρίου, υπερωριακή απασχόληση, πρόσθετη απασχόληση).

ii. Βεβαίωση του υπεύθυνου της Διοίκησης του επενδυτικού φορέα για την απασχόληση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση της Διοίκησης. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι απασχολούνται για μέρος του χρόνου τους στην έρευνα και ανάπτυξη της επένδυσης τότε υποβάλλονται μηνιαία συνολικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης στα οποία αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι πραγματικές ώρες απασχόλησής του ανά ημέρα, υπογεγραμμένα από τον εργαζόμενο και τον υπεύθυνο της Διοίκησης.

iii. Μισθοδοτικές καταστάσεις όπου εμφανίζονται οι μικτές ετήσιες αποδοχές, οι αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τυχόν επιδόματα και οι αντίστοιχες ΑΠΔ.

iv. Εκθέσεις παραχθέντος έργου υπογεγραμμένες από τα μέλη της ομάδας έργου (τακτικό προσωπικό), και τον υπεύθυνο της διοίκησης του έργου, με σαφή αναφορά στο υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο καθώς και συσχέτιση αυτού με τις ενότητες εργασίας και τα παραδοτέα, την αντίστοιχη περίοδο καθώς και πλήρη βιογραφικά σημειώματα αυτών.

δ. Για την κατηγορία δαπανών του έκτακτου προσωπικού υποβάλλονται:

i. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα αναφέρονται πέραν των συμβαλλόμενων, το αντικείμενο της σύμβασης, η χρονική διάρκεια, ο τόπος εργασίας, ο τρόπος παραλαβής του έργου και το τίμημα.

ii. Εκθέσεις παραχθέντος έργου υπογεγραμμένες από τα μέλη της ομάδας έργου (έκτακτο προσωπικό) και τον υπεύθυνο της διοίκησης του έργου, με σαφή αναφορά στο υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο καθώς και συσχέτιση αυτού, με τα αντίστοιχα παραδοτέα την αντίστοιχη περίοδο.

iii. Στην περίπτωση που προσδιορίζεται ωριαία αμοιβή, μηνιαία απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης.

iv. `Αδεια του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για τις περιπτώσεις προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολείται στην υλοποίηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης με σύμβαση έργου.

v. Μισθοδοτικές καταστάσεις και αντίστοιχες ΑΠΔ για το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ε. Για τις δαπάνες απόσβεσης των κτιρίων και αγοράς των γηπέδων υποβάλλονται:

i. Τίτλοι κτήσης (συμβόλαια) του οικοπέδου της εγκατάστασης.

ii. Οικοδομικές άδειες.

iii. Συμβάσεις με εργολάβους κτιριακών εγκαταστάσεων κα τεχνικών έργων θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

iv. Αναλυτικά καθολικά, ισοζύγιο και μητρώο παγίων με την αξία κτήσης και τις αποσβέσεις των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του έργου έρευ­νας και ανάπτυξης.

στ. Για τις δαπάνες ανάθεσης έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά στην έρευνα και ανάπτυξη, υποβάλλονται:

i. Συμβάσεις παροχής υπηρεσίας/εκτέλεσης ερευνητικού έργου.

ii. Συμβάσεις προμήθειας γνώσεων ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επιπλέον αντίγραφο τίτλου προστασίας, αντίγραφο αποσπάσματος βιβλίου παγίων και συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας (με τη διασφάλιση ότι το φυσικό αντικείμενο προσδιορίζεται με σαφήνεια, δεν αφορά σε γενικότερη παροχή υπηρεσιών και σχετίζεται με την έρευνα και ανάπτυξης της επένδυσης).

iii. Συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης όπως για την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά και τεχνολογικά θέματα κ.α.

ζ. Για τις δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο έρευνας και ανάπτυξης. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και υποβάλλονται:

- Μητρώο παγίων στο οποίο έχουν καταχωρηθεί τα αποκτούμενα παγία απαιτείται δε να περιέχονται τα εξής: περιγραφή παγίου, αριθμός παραστατικού αγοράς, ημερομηνία αγοράς, αξία κτήσης, έτη απόσβεσης, ποσοστό απόσβεσης, αποσβέσεις χρήσης, αναπόσβεστη αξία, κ.α.

- Κατάλογος με τους αριθμούς σειράς (serial numbers) των πάγιων στοιχείων.

- Σε περίπτωση εισαγωγής/αγοράς του παγίου από το εξωτερικό, όλα τα κατά νόμο παραστατικά.

- Αποδεικτικά εξόφλησης για παραστατικά που προβλέπεται η εξόφλησή τους μέσω τραπεζικής πληρωμής.

η. Για τις δαπάνες πρόσθετων γενικών εξόδων και λοιπών λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου υποβάλλονται:

- Παραστατικά των διαφόρων ως άνω δαπανών.

- Αποδεικτικά εξόφλησης για παραστατικά που προβλέπεται η εξόφλησή τους μέσω τραπεζικής πληρωμής.

- Σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης σε περιπτώσεις όπου υπάρχει.

- Έκθεση τεκμηρίωσης σχετικά με τον τρόπο επιμερισμού των λειτουργικών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία Ε&Τ.

- Αναλυτικό καθολικό του ξεχωριστού διακριτού λογαριασμού, που τηρούνται για το έργο.

Παράρτημα 2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. Δικαιολογητικά και διαδικασία καταβολής επιχορηγήσεων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης

1. Για την καταβολή του ποσού της επιχορήγησης υποβάλλεται αίτημα πληρωμής του επενδυτικού φορέα με συνημμένα:

α. Το καταστατικό σύστασης της εταιρείας ή και Κωδικοποιημένο Καταστατικό.

β. Πρακτικό Δ.Σ. (Α.Ε.) ή Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ), ή Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου για τις λοιπές περιπτώσεις ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε Πιστωτικό Ίδρυμα και ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης - φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

γ. Βεβαίωση Τραπέζης με τον εταιρικό αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του φορέα της επένδυσης ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού, με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

2. α. Η αρμόδια Υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα πληρωμής με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και δημιουργεί το φάκελο εκκαθάρισης δαπάνης, στον οποίο περιλαμβάνει και όλες τις αποφάσεις και λοιπά δικαιολογητικά από τον φάκελο της επένδυσης που νομιμοποιούν την πληρωμή της ενίσχυσης και διαβιβάζει ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

β. Ο φορέας της επένδυσης καταθέτει απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τα λοιπά δικαιολογητικά, ήτοι τη Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού, μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, τα Πιστοποιητικά από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου (περί μη πτώχευσης, ή αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης, ή θέσης ή μη αίτησης σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, κ.α.) καθώς και τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

3. Σε περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης σε τράπεζα, εκτός των εμβληματικών επενδύσεων εξαιρετικής σημασίας, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών (με εξαίρεση την περίπτωση 1.β), προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι:

α. Αντίγραφο σύμβασης εκχώρησης, και

β. βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του δανείου για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της τράπεζας στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

Β. Δικαιολογητικά καταβολής ενισχύσεων φορολογικών κινήτρων

1. Δήλωση Φορολογικών Ενισχύσεων Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΗΦΕΣΕ) ν. 4608/2019 και 4864/2021.

2. Τυχόν σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing) και βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος περί καταβολής μισθωμάτων (τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου). Στην περίπτωση τελικής δόσης και αποπληρωμής συνυποβάλλεται και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος περί απόκτησης της κυριότητας του εξοπλισμού για τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση.

3. Οικονομικές καταστάσεις και Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της χρήσης που αφορά η αξιοποίηση του φορολογικού κινήτρου.

4. Σε περίπτωση χρήσης του κινήτρου της επιτάχυνσης των αποσβέσεων:

α. Απόσπασμα του μητρώου παγίων.

β. Ισοζύγιο υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επενδυτικού φορέα με τους λογαριασμούς παρακολούθησης των παγίων και των αποσβέσεων (τακτικών και πρόσθετων).

γ. Αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών που τηρούνται τα πάγια της επένδυσης και οι αποσβέσεις τους (τακτικές και πρόσθετες).

Γ. Δικαιολογητικά καταβολής της επιδότησης του κόστους εργασίας

Επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος 2, προσκομίζονται:

1. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθ­μισης των οφειλών προς τον e- ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά.

2. Παραστατικά καταβολής της μισθοδοσίας του επιδοτούμενου προσωπικού και της απόδοσης ή ρύθμισης των νόμιμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των φόρων μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλων νόμιμων κρατήσεων για το συνολικό διάστημα της επιδότησης.

3. Τα έντυπα Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης [Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης]).

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του επενδυτικού φορέα ότι το μισθολογικό κόστος του επιδοτούμενου προσωπικού δεν έχει επιδοτηθεί/ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα.

5. Για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση προσκομίζεται Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, με την οποία πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή χρόνια πάθηση.

6. Για την επιδότηση του μισθολογικού κόστους εργαζόμενων σε μειονεκτική ή ιδιαίτερα μειονεκτική θέση προσκομίζονται:

α. Αναλυτικός πίνακας των εργαζομένων με την ειδική κατηγορία μειονεκτικής και ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης στην οποία ανήκουν, και

β. πιστοποιητικά/έγγραφα απόδειξης των χαρακτηριστικών της κάθε επί μέρους κατηγορίας (αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας, βεβαιώσεις ανεργίας, κ.α.).

Παράρτημα 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης:

α. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής του (τελευταίο καταστατικό, κ.α.).

β. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής - εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/ και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ).

γ. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.

ε. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

2. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης:

α. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) υποβληθέντων στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).

β. Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7.

γ. Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.

α. Ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους.

β. Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους.

γ. Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Διευθυντή ή τον Λογιστή της επιχείρησης.

δ. Βεβαίωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης.

Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης που έχει ενισχυθεί (`Αδεια λειτουργίας για επενδύσεις μεταποίησης, ενημερωτικά σημειώματα τελευταίου έτους εκδοθέντα από ΛΑΓΗΕ για επενδύσεις ΑΠΕ, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, Βεβαίωση και Διάγραμμα παλετοθέσεων με υπογραφή από Μηχανικό για επενδύσεις στον τομέα των Logistics, άδεια λειτουργίας για Parking).

5. Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των εγκριτικών αποφάσεων για τη χορήγηση των κινήτρων και ενισχύσεων και για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

`Αρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2022
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: