Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβασις
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ 1455/16-6-1984 (1)

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 16 Ιούλη 1981 για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του προσαρτημένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου (Φ.Ε.Κ. 89/16.6.1984, τ.Α΄).

(1) Ανακοίνωση «Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή φοροδιαφυγής» (Φ.Ε.Κ. 121/23.8.1984 τ.Α΄).

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το προσαρτημένο σ΄ αυτή Πρωτόκολλο που υπογράφτηκαν στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 1981 και κυρώθηκαν με τον υπ΄ αριθ. 1455/1984 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθ. 89 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 16 Ιουνίου 1984 τέθηκαν σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 της Σύμβασης στις 17 Ιουλίου 1984.

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28§1 του Συντάγματος η Σύμβαση που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 16 Ιούλη 1981 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του προαρτημένου σ΄ αυτή Πρωτοκόλλου των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου:

Η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνησις του Βασιλείου Κάτω Χωρών.

Επιθυμούσαι όπως συνάψουν σύμβασιν περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συνεφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
`Αρθρον 1 Πρόσωπα εφ΄ ων εφαρμόζεται η σύμβασις
`Αρθρον 2 Καλυπτόμενοιφόροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IIΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρον 3 Γενικοίορισμοί
`Αρθρον 4 Φορολογική κατοικία
`Αρθρον 5 Μόνιμοςεγκατάστασις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 6 Εισόδημα εξ ακινήτου περιουσίας
`Αρθρον 7 Κέρδηεπιχειρήσεων
`Αρθρον 8 Ναυτιλιακαί και αεροπορικαί μεταφοραί
`Αρθρον 9 Συνδεόμεναι επιχειρήσεις
`Αρθρον 10 Μερίσματα
`Αρθρον 11 Τόκοι
`Αρθρον 12 Δικαιώματα
`Αρθρον 13 Περιορισμοί των άρθρων 10, 11 και 12
`Αρθρον 14 Ωφέλειαεκκεφαλαίου
`Αρθρον 15 Μη εξηρτημέναι προσωπικαί υπηρεσίαι
`Αρθρον 16 Εξηρτημέναι προσωπικαί υπηρεσίαι
`Αρθρον 17 Αμοιβαίδιευθυντών
`Αρθρον 18 Καλλιτέχναι και Αθληταί
`Αρθρον 19 Συντάξεις
`Αρθρον 20 Κυβερνητικαί υπηρεσίαι
`Αρθρον 21 Καθηγηταί και διδάσκαλοι
`Αρθρον 22 Σπουδασταί
`Αρθρον 23 Έτεραεισοδήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρον 24 Κεφάλαίον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ V ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρον 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρον 26 Μη διακριτική μεταχείρισις
`Αρθρον 27 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
`Αρθρον 28 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρον 29 Διπλωματικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι
`Αρθρον 30 Εδάφη εις τα οποία επεκτείνεται η Σύμβασις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρον 31θέσειςενισχύι
`Αρθρον 32 Λήξις

ΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, νομίμως εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσαν Σύμβασιν.

Εγένετο εν Αθήναις σήμερον, την 16ην Ιουλίου 1981 εις δύο πρωτότυπα, έκαστον εις την Ελληνική, Ολλανδικήν και Αγγλικήν γλώσσαν, των τριών κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. Εν περιπτώσει δε ερμηνευτικής διαφοράς μεταξύ του Ελληνικού και του Ολλανδικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικόν κείμενον.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Κατά τον χρόνον υπογραφής της Συμβάσεως δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συνομολογηθείσης σήμερον μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, οι υπογεγραμμένοι συνεφώνησαν όπως αι κάτωθι διατάξεις αποτελέσουν αναπόσπαστον τμήμα της Συμβάσεως.

Εις το `Αθρον 10

Επειδή η διαφορά μεταξύ των διατάξεων της περιπτώσεως (α) και εκείνων της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 έχει ως βάσιν το γεγονός ότι, συμφώνως προς την ισχύουσαν εν Ελλάδι κατά την ημέραν της υπογραφής της Συμβάσεως νομοθεσίαν περί φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων, μερίσματα καταβαλλόμενα υπό εταιρίας - κατοίκου Ελλάδος εκπίπτονται κατά τον υπολογισμόν των κερδών της καταβαλλούσης τα μερίσματα εταιρίας, αι Κυβερνήσεις, συμφωνούν όπως, εις περίπτωσιν καθ΄ ην η βάσις της τοιαύτης διαφοράς έχει εκλείψει, προέλθουν εις αναθεώρησιν των ειρημένων διατάξεων προς τον σκοπόν προσαρμογής της περιπτώσεως (β) προς την περίπτωσιν (α).

Εις τα `Αρθρα 10, 11 και 12

Αιτήσεις δι΄ απόδοσιν του φόρου του επιβληθέντος ουχί συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 υποβάλλονται εις την Αρμοδίαν Αρχήν του επιβάλλοντος τον φόρον Κράτους, εντός τριών ετών από του τέλους του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου ο φόρος επεβλήθη.

Εις το `Αρθρον 17

Οι όροι «BESTUURDER» και «COMMISSARIS» Ολλανδικής τινός εταιρίας σημαίνει πρόσωπα, τα οποία ορίζονται ως τοιαύτα υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή ετέρου αρμοδίου οργάνου της εν λόγω εταιρίας και αναλαμβάνουν την γενικήν διαχείρισιν ή επιθεώρησιν αυτής, αντιστοίχως.

Εις το `Αρθρον 25

Μετά παρέλευσιν δέκα (1) ετών από της θέσεως εν ισχύι της Συμβάσεως, αι αρμόδιαι αρχαί συμβουλεύονται αλλήλας δια να εξετάσουν την δυνατότητα τροποποιήσεως των διατάξεων του άρθρου 25 (περίπτωσις Α, παράγραφοι 4 και 5) της Συμβάσεως.

ΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, νομίμως εξουσιοδοτηθέντες προς τούτο, υπέγραψαν τον παρόν Πρωτόκολλον.

Εγένετο εν Αθήναις σήμερον, την 16ην Ιουλίου 1981 εις δύο πρωτότυπα, έκαστον εις την Ελληνική, Ολλανδικήν και Αγγλικήν γλώσσαν, των τριών κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. Εις περίπτωσιν δε ερμηνευτικής διαφοράς μεταξύ του Ελληνικού και του Ολλανδικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικόν κείμενον.

`Αρθρο Δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: