Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4446/2016 - Άρθρο 99

2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

« Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.»

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 η φράση « της λογιστικής αξίας τους» αντικαθίσταται με τη φράση «της φορολογητέας αξίας τους».

4. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013 , όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

β. Στο τέλος του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που καταβάλλουν η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών.»

γ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4283/2014, καταργείται.

δ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 33 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

« α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος αναστέλλεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2017.»

6. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 278 του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση για τις ανάγκες φορολογίας εισοδήματος παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί τήρησης επαρκών τεχνικών αποθεμάτων και οι κατ΄ εφαρμογή του εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από την 1 η Ιανουαρίου 2016 και μετά.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: