Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4484/2017.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4446
22 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Φύλλου 240

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του N. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3588/2007, Α΄ 153)
`Αρθρο 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ («Κήρυξη της πτώχευσης»)
`Αρθρο 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ («Συνέπειες της πτώχευσης»)
`Αρθρο 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ («Όργανα της πτώχευσης»)
`Αρθρο 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ («Εξέλεγξη των πιστώσεων»)
`Αρθρο 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ («Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων»)
`Αρθρο 6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΤΟΥ («Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης»)
`Αρθρο 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ («Σχέδιο αναδιοργάνωσης»)
`Αρθρο 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ («Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή»)
`Αρθρο 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΑΤΟΥ («Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου»)
`Αρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ («Η περάτωση της πτώχευσης»)
`Αρθρο 11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ («Η αποκατάσταση του οφειλέτη»)
`Αρθρο 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ («Ποινικές διατάξεις»)
`Αρθρο 13
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
`Αρθρο 14 Τροποποίηση γενικών δικονομικών κανόνων
`Αρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων περί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
`Αρθρο 16 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 17 Σχέση της διοικητικής με την πολιτική και την ποινική δίκη
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και συναφών διατάξεων
`Αρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων για την εξαίρεση δικαστών
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 21 Τροποποίηση των άρθρων 126 και 128 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 23 Εισαγωγή της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών
`Αρθρο 24 Εισαγωγή του θεσμού του εισηγητή δικαστή σε διαφορές ουσίας
`Αρθρο 25 Τροποποίηση του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 202 και κατάργηση του άρθρου 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
`Αρθρο 30 Αρμοδιότητα για υποθέσεις προ του 2013
`Αρθρο 31 Μετατροπή θέσεων Κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων -Χειριστών Η/Υ
`Αρθρο 32 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Α. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
`Αρθρο 33 Κατάργηση δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές
`Αρθρο 34 Μεταρρύθμιση δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές των εργατικών διαφορών
`Αρθρο 35 Τροποποιήσεις διατάξεων σχετικά με τα παράβολα και τα τέλη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
`Αρθρο 36 Τροποποιήσεις στο Π . Δ . 18/1989
`Αρθρο 37 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 38 Τροποποιήσεις στο Ν. 4129/2013
`Αρθρο 39 Τροποποίηση στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3959/2011 (Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισμού)
Γ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
`Αρθρο 40 Τροποποιήσεις παραβόλων και τελών στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
`Αρθρο 41 Τροποποιήσεις χρηματικών ποινών και προστίμων στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Δ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
`Αρθρο 42 Διασφάλιση πόρων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
`Αρθρο 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45 Έναρξη ισχύος Μέρους τρίτου
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 46 Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου»
`Αρθρο 47 Τροποποιήσεις του νόμου για την παροχή νομικής βοήθειας
`Αρθρο 48 Τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων και κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3082/1954
`Αρθρο 50 Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για τις δημόσιες συμβάσεις
`Αρθρο 51 Τροποποιήσεις του Ν.Δ. 1017/1971 (Α΄ 209) για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
`Αρθρο 52 Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
`Αρθρο 57 Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων
`Αρθρο 58 Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθμιση
`Αρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
`Αρθρο 60 Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση
`Αρθρο 61 Λοιπά ζητήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
`Αρθρο 62 Ορισμοί
`Αρθρο 63 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 64 Εξαιρέσεις
`Αρθρο 65 Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα
`Αρθρο 66 Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή
`Αρθρο 67 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τιμολογιακά δεδομένα
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 68 Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών
`Αρθρο 69 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών
`Αρθρο 70 Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (Λοταρία)
`Αρθρο 71 Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 72 Μη εκπίπτουσες επιχειρηματικές δαπάνες
`Αρθρο 73 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
`Αρθρο 74 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 75 Έλεγχος δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων
`Αρθρο 76 Εκκαθάριση δαπανών
`Αρθρο 77 Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
`Αρθρο 78 Αποστολή ΧΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο
`Αρθρο 79 Ακύρωση ΧΕ
`Αρθρο 80 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων
`Αρθρο 81 Έκδοση και θεώρηση Επιτροπικών Ενταλμάτων
`Αρθρο 82 ΧΕ δευτερεύοντα διατάκτη - Μηνιαίες καταστάσεις
`Αρθρο 83 Ανάκληση Επιτροπικών Ενταλμάτων
`Αρθρο 84 Τηρούμενα βιβλία από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων
`Αρθρο 85 Αρμόδια Όργανα και ευθύνη αυτών
`Αρθρο 86 Έννοια και αντικείμενο επιτόπου ελέγχου
`Αρθρο 87 Ανάθεση του επιτόπου ελέγχου - αρμόδια όργανα
`Αρθρο 88 Έκθεση ελέγχου
`Αρθρο 89 Ειδικές διατάξεις
`Αρθρο 90 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 91 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 92 Αναδιοργάνωση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
`Αρθρο 93 Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης και λοιπές τακτοποιητικές ενέργειες οικονομικού έτους 2016
`Αρθρο 94 Διαδικασία πληρωμής αποδοχών ετών 2016 και 2017
`Αρθρο 95 Κύριοι διατάκτες προϋπολογισμού Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 96 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 97 Παράταση προθεσμιών παραγραφής δικαιώματος Δημοσίου για έκδοση πράξης
`Αρθρο 98 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 99 Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013)
`Αρθρο 100
`Αρθρο 101 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 102 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3091/2002
`Αρθρο 103 Τροποποιήσεις διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 104 Τροποποίηση διάταξης του Ν. 2960/2001 (Α265)
`Αρθρο 105 Ρυθμίσεις ζητημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 106 Τροποποίηση διατάξεων τουΝ. 4410/2016
`Αρθρο 107 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2969/2001
`Αρθρο 108 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 109 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού
`Αρθρο 110 Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008
`Αρθρο 111 Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
`Αρθρο 112 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
`Αρθρο 113 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 1565/1985 (Α΄ 164)
`Αρθρο 114 Τροποποίηση του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
`Αρθρο 115
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118
`Αρθρο 119
`Αρθρο 120
`Αρθρο 121
`Αρθρο 122 Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77)
`Αρθρο 123 Τροποποίηση του άρθρου 128ΣΤ του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
`Αρθρο 124
`Αρθρο 125 Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
`Αρθρο 126 Αναστολή μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
`Αρθρο 127 Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»
`Αρθρο 128
`Αρθρο 129 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: