Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 04/04/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ24/17/582992

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Εγκύκλιος: 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση βοηθήματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της αρ. Φ.80000/8285/253/26-03-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ/705 τ.Β΄), με τις ρυθμίσεις της οποίας καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και οι λοιποί όροι καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την καταβολή βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, ασφαλισμένους στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και σας γνωρίζουμε τα εξής για την ενιαία εφαρμογή τους:

Η ως άνω Υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 , με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, (Ε.Λ.Α.) με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Με τις διατάξεις αυτές θεσπίστηκε από 1-1-2011 η καταβολή μηνιαίας εισφοράς ποσού ύψους 10€ από τους ασφαλισμένους των προαναφερθέντων Οργανισμών.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προαναφερθείσας Υπουργικής απόφασης:

Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το NAT, ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

1. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά την διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα:

• Ασφαλισμένοι την 1-1-2011, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1-1-2012 θα πρέπει να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

• Ασφαλισμένοι την 1-1-2011, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1-1-2013 θα πρέπει να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

• Ασφαλισμένοι, οι οποίοι διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1-1-2014 και εφεξής θα πρέπει να έχουν καταβάλλει εισφορές στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν την 1-1-2011 και επαναδραστηριοποιήθηκαν εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης της δραστηριότητας.

2. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1-1-2012 και εφεξής για τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος.

3. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή του επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει στον ΟΑΕΕ ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, όπως οφειλές τελών καθυστέρησης, διαφορές από ανακατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

Καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360€ μηνιαίως.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης ως εξής:

Συνολικός χρόνος ασφάλισης

Διάρκεια καταβολής

3-4 πλήρη έτη

3 μήνες

5-6 πλήρη έτη

4 μήνες

7-8 πλήρη έτη

5 μήνες

9-10 πλήρη έτη

6 μήνες

11-12 πλήρη έτη

7 μήνες

13-14 πλήρη έτη

8 μήνες

15 πλήρη έτη και άνω

9 μήνες

Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων.

Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του Οργανισμού.

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν το επάγγελμά τους μετά την 1-1-2012 και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων, δύναται να υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Για την εξέταση από τον ΟΑΕΔ της συνδρομής ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται:

• Τα ατομικά στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, Επώνυμο Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας).

• Τα ασφαλιστικά στοιχεία του ασφαλισμένου:

- Ο ενιαίος αριθμός μητρώου (Ε.Α.Μ.)

- Η έναρξη ασφάλισης

- Η δραστηριότητα, για την οποία ασφαλίστηκε

- Η ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων

- Τα στοιχεία απόφασης διαγραφής του ασφαλισμένου από τα μητρώα ΟΑΕΕ μετά την εγγραφή του (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής)

- Η διάρκεια ασφαλιστικής σχέσης από την εγγραφή μέχρι τη διαγραφή από τα Μητρώα ασφαλισμένων (από..........έως.......)

- Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από την εγγραφή του μέχρι τη διαγραφή του (έτη, μήνες).

Σε περίπτωση επανεγγραφής αναφέρονται επιπρόσθετα:

- Η ημερομηνία επανεγγραφής στα Μητρώα ασφαλισμένων

- Η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίστηκε

- Τα στοιχεία απόφασης διαγραφής του από τα μητρώα ασφαλισμένων μετά την επανεγγραφή του (αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής)

Στην ίδια βεβαίωση πιστοποιούνται επίσης:

• Το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει καταβάλλει εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας (από.............έως.....), ήτοι........έτη και..........μήνες.

• Η ολοσχερής εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν οφειλών από οποιαδήποτε στον Οργανισμό αιτία.

• Η συνέχιση ή μη της ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ προαιρετικά σε οποιοδήποτε κλάδο μετά τη διακοπή του επαγγέλματος.

• Η υποβολή ή μη στον ΟΑΕΕ αίτησης για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία.

Για τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης απαιτείται η υποβολή αίτησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΑΕΕ

1. Τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ οφείλουν να διεκπεραιώνουν άμεσα τα αιτήματα διαγραφής των ασφαλισμένων καθώς και τα αιτήματα χορήγησης της προβλεπομένης από την προαναφερθείσα Υπουργική απόφαση βεβαίωσης για χρήση στον ΟΑΕΔ.

2. α. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα ο πιστοποιημένος στο σύστημα «ARIS INFO» χρήστης θα καταχωρεί αυθημερόν τα στοιχεία της εκδοθησομένης βεβαίωσης (αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία έκδοσης) στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ»

β. Αντίγραφα της βεβαίωσης τίθενται στον ατομικό φάκελο του ασφαλισμένου και σε ειδικό κλασέρ που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.

3. Σε περίπτωση επανεγγραφής ασφαλισμένου στον οποίο έχει χορηγηθεί βεβαίωση αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο στον ΟΑΕΔ.

4. Με δεδομένο ότι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι διέκοψαν το επάγγελμά τους μετά την 1-1-2012 και έχει ήδη εκδοθεί απόφαση διαγραφής τους από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύνανται να υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, η αιτηθησομένη βεβαίωση θα πρέπει να χορηγείται άμεσα.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: