Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077997 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Θέμα:

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων όταν εξέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη χωρίς επιβάτες για εκτέλεση πλοίων προς λιμένα εξωτερικού.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1087880 ΕΞ2017/ 7-6-2017 εγκύκλιο διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ω5ΧΑΗ-Κ3Δ). β) Οι αριθμ. πρωτ. Δ. 910/80/Α0018/ 08.05.2008, Δ18Α 5016110 ΕΞ 2013/23.4.2013 και ΔΔΘΤΟΚ Γ 5015596 ΕΞ2015/20-07-2015 . γ) Οι αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 , ΔΔΘΤΟΚ Γ 1151184 ΕΞ2016/20.10.2016 (ΑΔΑ:ΨΗ42Η-Ψ0Π) και ΔΔΘΤΟΚ Γ 1158944 ΕΞ 2016/4.11.2016 .

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την εν θέματι απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (εφεξής ΕΦΚ) καυσίμων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι:

• Με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1β΄ του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), όπως ισχύουν, με τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1γ΄ της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 «σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων», χορηγείται απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη «ναυσιπλοΐα» στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ως ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ορίζονται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τα χρησιμοποιεί βάσει μισθώσεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς, και ειδικότερα όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημοσίων αρχών.

• Με την α) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. έχουν παρασχεθεί διευκρινίσεις σε σχέση με την απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων των πλοίων που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής λόγω απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης στο πλαίσιο εκτέλεσης εμπορικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται με τις β) ανωτέρω σχετικές ΕΔΥΟ,

διευκρινίζεται ότι πλοία τα οποία εξέρχονται από τις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, με σκοπό την εν συνεχεία παραλαβή επιβατών για την πραγματοποίηση εμπορικών πλόων, δύναται να τύχουν της απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων ( άρθρου 78 του Ν. 2960/01 ), υπό την προϋπόθεση ότι από τους όρους της σύμβασης ναύλωσης του πλοίου, η κίνηση του πλοίου χωρίς επιβάτες αποτελεί μέρος της παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να τύχει της απαλλαγής από την φορολόγηση, εάν η αντιπαροχή περιλαμβάνει πληρωμή για την κίνηση του πλοίου όταν εξέρχεται κενό από τη ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα για εκτέλεση ταξιδιού προς λιμένα εξωτερικού, Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, από όπου θα επιβιβαστούν επιβάτες, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την εν λόγω απαλλαγή.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: