Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 171

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4497
`Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
`Αρθρο 4 Δικαιούχοι
`Αρθρο 5 `Αδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 6 Χωρική ισχύς άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 7 Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών
`Αρθρο 8 Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών
`Αρθρο 9 Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή
`Αρθρο 10 Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας
`Αρθρο 11 Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών
`Αρθρο 12 Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων
`Αρθρο 13 Υποχρεώσεις παραγωγών πωλητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
`Αρθρο 14 Δικαιούχοι
`Αρθρο 15 Στοιχεία άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 16 Χωρική ισχύς των αδειών επαγγελματιών πωλητών
`Αρθρο 17 Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών
`Αρθρο 18 Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών
`Αρθρο 19 Δικαιούχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 20 Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών
`Αρθρο 22 Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 23 Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου
`Αρθρο 24 Αναπλήρωση επαγγελματιών πωλητών
`Αρθρο 25 Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 26 Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων αγορών - Κατηγορίες αυτών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1 ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 27 Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών
`Αρθρο 28 Επιτροπές Λαϊκών Αγορών
`Αρθρο 29 Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών
`Αρθρο 30 Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος
`Αρθρο 31 Κανονισμός Λειτουργίας
`Αρθρο 32 Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές
`Αρθρο 33 Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές
`Αρθρο 34 Σύστημα Μοριοδότησης για την επιλογή των επαγγελματιών πωλητών ύστερα από προκήρυξη - Κατανομή και τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές
`Αρθρο 35 Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης - Αλλαγή λαϊκής αγοράς
`Αρθρο 36 Ημερήσιο Τέλος
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2 ΑΛΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 37 Αγορές των καταναλωτών
`Αρθρο 38 Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.3 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
`Αρθρο 40 `Αδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες αποστάσεις
`Αρθρο 41 Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου
`Αρθρο 42 Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου
`Αρθρο 43 Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου
`Αρθρο 44 Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση των επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο
`Αρθρο 45 Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
`Αρθρο 46 Γενικά θέματα
`Αρθρο 47 Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές
`Αρθρο 48 Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο
`Αρθρο 49 Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές
`Αρθρο 50 Σύστημα Μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
`Αρθρο 51 Φορείς ελέγχου
`Αρθρο 52 Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
`Αρθρο 53 Υποχρεώσεις ελεγχομένου
`Αρθρο 54 Διαδικασία ελέγχων - διοικητική και δικαστική προστασία
`Αρθρο 55 Κυρώσεις
`Αρθρο 56 Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων
`Αρθρο 57 Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 58 Πληροφοριακό Σύστημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 60 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 61 Ορισμοί
`Αρθρο 62 Σκοπός Επιμελητηρίων
`Αρθρο 63 Ίδρυση - Κατάργηση Επιμελητηρίων
`Αρθρο 64 Μέλη
`Αρθρο 65 Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων
`Αρθρο 66 Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων
`Αρθρο 67 Δομή - Οργάνωση Επιμελητηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
`Αρθρο 68 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 69 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 70 Διοικητική Επιτροπή
`Αρθρο 71 Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικής Επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών
`Αρθρο 72 Δικαίωμα ψήφου
`Αρθρο 73 Διεξαγωγή εκλογών και κατανομή εδρών
`Αρθρο 74 Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
`Αρθρο 75 Πόροι των Επιμελητηρίων
`Αρθρο 76 Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών
`Αρθρο 77 Εποπτεία και Οικονομικές Καταστάσεις Επιμελητηρίων και της Κ.Ε.Ε.
`Αρθρο 78 Προμήθειες Επιμελητηρίων
`Αρθρο 79 Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου -Ετήσιος προγραμματισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
`Αρθρο 80 Προσωπικό Επιμελητηρίων
`Αρθρο 81 Οργανισμοί Επιμελητηρίων
`Αρθρο 82 Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Κ.Ε.Ε.)
`Αρθρο 83 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 84 Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής
`Αρθρο 85 Οργάνωση και Λειτουργία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
`Αρθρο 86 Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια
`Αρθρο 87 Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων
`Αρθρο 88 Λειτουργία
`Αρθρο 89 Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Ε.
`Αρθρο 90 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 91 Πειθαρχική διαδικασία
`Αρθρο 92 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
`Αρθρο 93 Έκπτωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
`Αρθρο 94 Ορισμός
`Αρθρο 95 Χρήση της λέξης «Επιμελητήριο»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 96 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 97 Τροποποίηση άρθρων του Π.Δ. 372/1992 (Α΄ 187)
`Αρθρο 98 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 99 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 99 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 100 Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)
`Αρθρο 101 Θέματα προσωπικού της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
`Αρθρο 102 Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ.
`Αρθρο 103 Μεταρρύθμιση προστίμων του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118)
`Αρθρο 104 Θέματα προσωπικού του Συνηγόρου του Καταναλωτή
`Αρθρο 105 Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
`Αρθρο 106 Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων
`Αρθρο 107 Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
`Αρθρο 108 Τροποποιήσεις του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204)
`Αρθρο 109 Τροποποιήσεις του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227)
`Αρθρο 110 Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού
`Αρθρο 111 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014 (Α΄265)
`Αρθρο 112
`Αρθρο 113 Διατάξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: