Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1195

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ.

Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. 8, 10, 11, 13, 14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.12. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α΄94).

 

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», (ΦΕΚ Α΄ 94/14-8-2015) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, σε αντικείμενα αρμοδιότητάς μας:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργούνται ορισμένες επιβαρύνσεις οι οποίες κρίθηκαν ως μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση της τελικής τιμής των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Α . Ειδικότερα:

Περ . 8 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ .12 του άρθρου 2 του Ν .4336/2015 .

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του Ν.1731/1987 , 38 του Ν.3220/2004 και 5 του Ν.3905/2010 , που αναφέρονται στην επιβολή ειδικού φόρου στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που λειτουργούν σε πόλεις με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. Το φόρο αυτό διαθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.

Τα ποσοστά του φόρου ανέρχονταν σε: 12%, για την περιοχή της «τέως διοικήσεως πρωτευούσης» και της Θεσσαλονίκης και 8%, στις λοιπές περιοχές.

Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονταν κατά 50% όταν πρόκειται για υπαίθριους κινηματογράφους καθώς και για τους χειμερινούς κινηματογράφους των περιοχών Δ όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 1262/1982 . Εξαιρετικά για τις επιχειρήσεις αιθουσών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα),με αντικείμενο την εκμετάλλευση χειμερινών ή θερινών κινηματογράφων, με μία ή δύο οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων, ο ειδικός φόρος υπολογιζόταν επί της τιμής του εισιτηρίου, μετά την αφαίρεση ποσού πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) για προβολή σε χειμερινή αίθουσα και ενός ευρώ (1€) για προβολή σε θερινή αίθουσα [ παρ. 2 του άρθρου 44 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄35/23.2.2012), σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1087/24.03.2014 ].

Ο ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων κινηματογράφων αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα [ άρθρο 38 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄/15/28.1.2004), σχετ. ΑΥΟΟ αρ. πρωτ. 1017995/106/Τ.& E.Φ./ ΠΟΛ. 1019/27.2.2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄456/5.3.2004)]

 

Περ .10 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ .12 του άρθρου 2 του Ν .4336/2015 .

Καταργούνται οι διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108/21.12.1948 (Α΄322), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.1620/1951 (Α΄2), καθώς επίσης και η διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 572/1970 (Α΄125), που αναφέρονται στην επιβολή ειδικής εισφοράς υπέρ Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), επί της τιμής των εισιτηρίων κάθε είδους δημοσίων θεαμάτων, που τελούνται εντός των περιφερειών της «τέως διοικήσεως πρωτευούσης» και της Θεσσαλονίκης.

Το ποσοστό του φόρου ανερχόταν σε 10% επί της τιμής του εισιτηρίου.

Εξαιρετικά επί των εισιτηρίων των συναυλιών, των αμιγώς χορευτικών παραστάσεων και των ρεσιτάλ η εισφορά μειωνόταν κατά 50% ( παρ. 3 άρθρο 24 του Ν. 231/1975 ).

Η ειδική εισφορά αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις από τους εκμεταλλευτές των δημοσίων θεαμάτων μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. [ άρθρο 12 του Ν. 3790/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄143/7-8-2009), ΑΥΟΟ αρ. πρωτ. 1085742/819/Τ& ΕΦ/ ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2017/17.9.2009), σχετ. εγκύκλιος αρ πρωτ. 1080390/779/Τ.& Ε.Φ./ ΠΟΛ. 1103/13.8.2009 ].

 

Περ .11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ .12 του άρθρου 2 του Ν .4336/2015

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 671/1948 , οι οποίες αναφέρονταν στην ειδική εισφορά υπέρ Ωδείου Αθηνών, επί των εισιτηρίων μουσικών θεάτρων, θεάτρων ποικιλιών, συναυλιών παντός είδους και ρεσιτάλ ποσού 0,50 της δρχ. κατά εισιτήριο.

Οι διατάξεις αυτές κατέστησαν ανενεργείς, μετά την 1-1-2002, ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Νομίσματος (ΕΥΡΩ)

 

Περ .13 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ .12 του άρθρου 2 του Ν .4336/2015

Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄171), (η εξέταση των θεμάτων στα οποία αναφέρεται δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου 12 του Ν.1080/1980 (Α΄246).

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1080/1980 αναφέρονται σε ρυθμίσεις επί θεμάτων του οφειλόμενου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, φόρου 3% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου.

 

Περ.14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.12 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015

Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής καθορίζεται ότι ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958 φόρος 3% υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.

Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για την ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή τους.

 

Β. Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις ισχύουν, από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β΄ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (19 Αυγούστου 2015), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου.

Οι καταργηθείσες επιβαρύνσεις εφαρμόζονται σε εισιτήρια τα οποία εκδίδονται από την ως άνω ημερομηνία και μετά. ( άρθρου 27 του Ν.2859/2000 )

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣTAΜEΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: