Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3065

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1080767 ΕΞ 2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) και τη μετονομασία του Τμήματος Γ΄ αυτής, καθώς και ως προς τη μετονομασία και τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π.Δ.Υ. και Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., τον καθορισμό των αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., τον ανακαθορισμό των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των περ. αα; ββ΄ και γγ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2, 7, 19, 27 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει,

ε) της υποπερ. vii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.» (Α΄ 94),

στ) της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 16, 18, 21, 24 και 68 αυτής.

2. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. από:

α) 26-05-2020 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης,

β) 12-6-2020 της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.),

γ) 12-6-2020 του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π.Δ.Υ. και Κ.Υ.).

3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού ραμμα­τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη: α) ανακαθορισμού των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων της Δ.ΟΡΓ. και μετονομασίας του Τμήματος Γ΄ αυτής, για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της, β) ανακαθορισμού των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας αυτής και την αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμού των αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και γ) ανακαθορισμού των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε..

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Τροποποιούμε το άρθρο 16 «Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.)», ως κάτωθι: αα) μετονομάζουμε το Τμήμα Γ΄ -Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Δ.ΟΡΓ σε Τμήμα Γ΄ - Διαδικασιών και Παραγωγικότητας και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτής, ββ) διαμορφώνουμε το άρθρο 16, ως κατωτέρω,

β) Στην παράγραφο Α΄ του άρθρου 18 «Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης (Α.Τ.Δ.)»: αα) διαγράφουμε την περίπτωση στ΄ της υποπαραγράφου 1 και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις ζ΄ έως ιγ΄ σε περιπτώσεις στ΄ έως ιβ΄, αντίστοιχα, ββ) διαγράφουμε την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης θ΄ της υποπαραγράφου 3,

γ) τροποποιούμε τα άρθρα 21 «III. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)», 24 «Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π.Δ.Υ. και Κ.Υ.)» και 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως κάτωθι: αα) μετονομάζουμε τη Δι­εύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π.Δ.Υ. και Κ.Υ.) σε Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) και τα Τμήματα Α΄- Προμηθειών και Β΄- Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων αυτής σε Τμήματα Α΄- Εκτέλεσης Προμηθειών και Β΄-Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, αντίστοιχα, συνιστούμε στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης τρία (3) Γραφεία, με τίτλο «Γραφείο Α΄- Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, «Γραφείο Β΄-Διαχείρισης Οχημάτων και «Γραφείο Γ΄- Διοικητικής Υπο­στήριξης», αντίστοιχα, καθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Α΄ και Δ΄ αυτής, ββ) ανακαθορίζουμε τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και αντικαθιστούμε την παράγραφο Β΄ του άρθρου 68, γγ) διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, το άρθρο 24 και την παράγραφο Β΄ του άρθρου 68, ως κατωτέρω, δ) προσθέτουμε νέο άρθρο 24Α, με τίτλο «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Αρχής», μετά από το άρθρο 24, ως κατωτέρω:

«`Αρθρο 16
Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η αποτελεσματική διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού αυτής, προκειμένου να προσαρμόζονται στις υφιστάμενες συνθήκες και εξελίξεις της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, καθώς και εν γένει της δημόσιας διοίκησης στο εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

(β) Ο αποτελεσματικός συντονισμός της καταγραφής των λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και η βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

(γ) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων, ύστερα από πρόταση των κατ΄ αντικείμενο αρμόδιων Υπηρεσιών και η υπόδειξη εκπρο­σώπων σε συλλογικά όργανα Υπουργείων και Φορέων.

(δ) Η βελτίωση των σχέσεων των πολιτών με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Οργάνωσης

β) Τμήμα Β΄ - Συλλογικών Οργάνων

γ) Τμήμα Γ΄ - Διαδικασιών και Παραγωγικότητας

δ) Τμήμα Δ΄ - Υποθέσεων Πολιτών

Οι αρμοδιότητες της Δ.ΟΡΓ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Οργάνωσης

(α) Η μελέτη, η εισήγηση και η προώθηση σχετικών νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων για τη διοικητική οργάνωση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

(β) Η μελέτη, η εισήγηση, ο καθορισμός και ο ανακαθορισμός της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας όλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και της κατά τόπον αρμοδιότητας των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών υπηρεσιών αυτής.

(γ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ΄ ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή του Υφυπουργού Οικονομικών, οι οποίες περιέρχονται στην Α.Α.Δ.Ε. και ασκούνται από τον Διοικητή αυτής, καθώς και για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή ή την εξουσιοδότηση υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα της Αρχής, (δ) Η μελέτη και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε θέσεις προσωπικού και: αα) η σύσταση ή η ανακατανομή κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού κάθε κατηγορίας, ειδικότητας ή νομικής σχέσης, ο καθορισμός των τυπικών προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αυτούς, ββ) η ορθολογική κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Α.Α.Δ.Ε. στις υπηρεσίες αυτής, (ε) Η σύνταξη του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε. και η επιμέλεια για τη σύνταξη επιμέρους σχεδίων Εσωτερικών Κανονισμών των υπηρεσιών αυτής, περιγραφής και ανάλυσης των καθηκόντων του προσωπικού τους, ύστερα από την υποβολή προτάσεων των καθ΄ ύλην αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Υπηρεσιών της Αρχής, οι οποίες επιμελούνται του περιεχομένου των οικείων Κανονισμών.

II. Τμήμα Β΄ - Συλλογικών Οργάνων

(α) Η σύσταση, η συγκρότηση, η ανασυγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση των κατ΄ αντικείμενο αρμόδιων Υπηρεσιών (όπως, Υπηρεσιακών, Γνωμοδοτικών, Πειθαρχικών και Διοικητικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Έργου ή Εργασίας), πλην εκείνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών αυτής, (β) Οι διαδικαστικές ενέργειες για την υπόδειξη εκπροσώπων της Α.Α.Δ.Ε. σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας ή Έργου και εν γένει σε συλλογικά όργανα υπηρεσιών Υπουργείων και Φορέων.

(γ) Η τήρηση, η ενημέρωση και η αξιοποίηση ηλεκτρονικού μητρώου συλλογικών οργάνων, νομοθετικών διατάξεων, στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου απαραίτητου σχετικού στοιχείου.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ΄ - Διαδικασιών και Παραγωγικότητας

(α) Ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος των καταγεγραμμένων, από τις καθ΄ υλην αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., λειτουργικών διαδικασιών, καθώς και η επιμέλεια της σύνταξης και έκδοσης σχετικών εγχειριδίων.

(β) Η αξιοποίηση σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών.

(γ) Η μελέτη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση εκθέσεων και πεπραγμένων των κατ΄ αντικείμενο αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και η παρακολούθηση εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων.

(δ) Η παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την παραγωγικότητα της και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Τμήμα Α΄ - Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης.

(ε) Η μέριμνα για: αα) την παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που δεν υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης και την επεξεργασία αυτών, ββ) τη συγκέντρωση των ως άνω στοιχείων για την εφαρμογή των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και την επεξεργασία αυτών.

(στ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Τμήμα Δ΄ - Υποθέσεων Πολιτών

(α) Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων και η παροχή γενικών κατευθύνσεων, που αφορούν στην καλύτερη επικοινωνία και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως προς την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εν γένει των γενικότερων διατάξεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και, στα πλαίσια αυτά: αα) η παροχή των αναγκαίων οδηγιών στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και για την εφαρμογή των κανονισμών, των οδηγιών της Ε.Ε. και των διεθνών συμβάσεων, που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα και αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, ββ) ο συντονισμός των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που εκδίδονται από αυτές, γγ) η επιμέλεια για τη σύνταξη και την έκδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών εντύπων, όπως εγχειριδίων, ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγών, αφισών, με θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για χρήση εκ μέρους των υπαλλήλων και των πολιτών, το περιεχόμενο των οποίων καταρτίζεται από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες αυτής και η μέριμνα για την ανάρτηση τους στην οικεία ιστοσελίδα ή για την έντυπη έκδοση τους.

(β) Η μελέτη και η επιλογή θεμάτων, για τα οποία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών, η συγκέντρωση των πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η παροχή των λύσεων, επεξηγήσεων ή του πληροφοριακού υλικού στους πολίτες, μέσω του διαδικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με έγγραφη ή τηλεφωνική επικοινωνία, (γ) Η διαχείριση παραπόνων και υποδείξεων πολιτών, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, η αξιοποίηση τους, η υποβολή προτάσεων και η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών, η διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις εσφαλμένης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων, που αφορούν στη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, αρμοδιό­τητας του Τμήματος και η υποβολή προτάσεων για την εξάλειψη των ως άνω φαινομένων και γενικότερα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

(δ) Η υποβολή προτάσεων για τη διενέργεια ερευνών αγοράς για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών από τη λειτουργία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

(ε) Ο καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών στις περιπτώσεις μη λειτουργίας αυτών, λόγω έκτακτων αναγκών ή ανωτέρας βίας.».

«`Αρθρο 21
III. Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)»

«2. γ) Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.)».

«`Αρθρο 24
Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.)

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ) είναι:

(α) Η ομαλή λειτουργία της Αρχής μέσω της κατάρτισης του προγράμματος προμηθειών και της έγκαιρης εξασφάλισης των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

(β) Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, «πράσινων» κριτηρίων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών και υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

(γ) Η αποτελεσματική παρακολούθηση και η ορθολογική διαχείριση των Παγίων και Αναλωσίμων των Υπηρεσιών της Αρχής.

(δ) Ο συντονισμός των: αα) ενεργειών και η μέριμνα για τις κτιριακές Υποδομές της Αρχής, ββ) υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών αυτών, καθώς και των διαδικασιών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Διατάκτη, καθώς και των χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, που έχουν καθοριστεί με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά λόγο αρμοδιότητας.

(ε) Η σύνταξη, η μελέτη και ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών και των υπηρεσιών και η διενέργεια έρευνας αγοράς για τα αγαθά και υπηρεσίες που προμηθεύεται η Διεύθυνση.

2. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄- Εκτέλεσης Προμηθειών

β) Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

- Στο Τμήμα λειτουργούν τρία (3) Γραφεία, ως κατωτέρω:

αα) Γραφείο Α΄- Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού ββ) Γραφείο Β΄- Διαχείρισης Οχημάτων γγ) Γραφείο Γ΄- Διοικητικής Υποστήριξης γ) Τμήμα Γ΄- Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών

δ) Τμήμα Δ΄ - Τεχνικών Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς

3. Οι αρμοδιότητες της Δ.Π. και Κ.Υ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:

Ι. Τμήμα Α΄- Εκτέλεσης Προμηθειών

(α) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικαστικών ενεργειών για την υλοποίηση της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, την υπογραφή των σχετικών αναθέσεων και συμβάσεων και τη συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας αυτών.

(β) Η έγκαιρη υποβολή αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία της Αρχής για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων (επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων, κατάρτισης προδιαγραφών, παραλαβής και λοιπών επιτροπών) για την ομαλή διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και για την παραλαβή των προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών.

(γ) Η ενημέρωση του Προέδρου και των μελών των συλλογικών οργάνων της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και της επισπεύδουσας την προμήθεια Υπηρεσίας, ως προς την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες, τις συνέπειες της μη τήρησης αυτών, καθώς και η ενημέρωση αρμοδίως για τη μη τήρηση τους.

(δ) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.

(ε) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, η τήρηση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή του «φακέλου δημόσιας σύμβασης», η τήρηση στατιστικών στοιχείων και η επεξεργασία αυτών.

(στ) Η εποπτεία των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. που αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την πορεία και την ορθή υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών και διαγωνιστικών διαδικασιών.

(ζ) Η παρακολούθηση των Συμβάσεων Συντήρησης και η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαδικαστικών ενεργειών για την έγκαιρη ανανέωση αυτών.

(η) Η σύνταξη ερωτημάτων προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

II. Τμήμα Β΄- Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται στα Γραφεία του, ως εξής:

(α) Γραφείο Α΄- Προγραμματισμού Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

(αα) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος των απαιτούμενων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αρχής.

(ββ) Η παροχή οδηγιών, καθώς και η συνολική εποπτεία, η παρακολούθηση και η υποστήριξη των Υπηρεσιών και των χρηστών για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου των Παγίων και των Αναλωσίμων (Π. και Α.) της Α.Α.Δ.Ε., μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) αυτής.

(γγ) Η τήρηση και η ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου των Π. και Α. της Αρχής που εισέρχονται στους αποθηκευτικούς χώρους αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

(δδ) Η κατανομή και η διάθεση των Π. και Α. της Α.Α.Δ.Ε. στις Υπηρεσίες της, καθώς και η εποπτεία και η παρακολούθηση αυτών για το σύνολο των Υπηρεσιών, με σκοπό την εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των διατιθέμενων πιστώσεων.

(εε) Η παρακολούθηση, η κατανομή και η διάθεση του περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής που έχει διατεθεί προς χρήση στην Α.Α.Δ.Ε., μέχρι την πλήρη αντικατάσταση του με σύγχρονο, στο σύνολο των Υπηρεσιών αυτής, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Δ.Η.Λ.Ε.Δ.

(στστ) Η διαχείριση και η αξιολόγηση: i) των αιτημάτων των Υπηρεσιών της Αρχής, που σχετίζονται με τη μεταφορά και τη διάθεση υφιστάμενου εξοπλισμού μεταξύ αυτών, ii) των συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Αρχής, καθώς και η υποστήριξη των χρηστών αυτής.

(ζζ) Η έκδοση αποφάσεων διάθεσης και κατανομής εξοπλισμού μεταξύ των Υπηρεσιών της Αρχής, λαμβανομένων υπόψη της διαθεσιμότητας, του κόστους μεταφοράς και της αναγκαιότητας κάλυψης της εκάστοτε ανάγκης.

(ηη) Η παρακολούθηση των αποθεμάτων των Π. και Α., ο καθορισμός του ύψους ασφαλείας αυτών, καθώς και η γνωστοποίηση στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης των απαιτούμενων ειδών και ποσοτήτων και των εκτιμώμενων ημερομηνιών προσέγγισης αυτών, προκειμένου να προγραμματισθούν έγκαιρα οι διαγωνιστικές διαδικασίες των αναγκαίων προμηθειών.

(β) Γραφείο Β΄- Διαχείρισης Οχημάτων

(αα) Η συλλογή και η επεξεργασία ενημερώσεων, που αποστέλλονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., για τη διαθεσιμότητα προς χρήση μεταφορικών μέσων ξηράς, που έχουν περιέλθει στις Υπηρεσίες της Αρχής, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, αμέσως μετά την παρέλευση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προθεσμιών, οπότε αυτά καθίστανται ικανά προς διάθεση, εξαιρουμένων των οχημάτων τρίτων χωρών και τέλους κύκλου ζωής, κατ΄ επιλογήν του αρμόδιου Προϊσταμένου της οικείας Τελωνειακής Αρχής.

(ββ) Η έκδοση αποφάσεων κατανομής και ανακατανομής των οχημάτων σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την υποστήριξη των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και για τη διευκόλυνση του συνολικού έργου της Αρχής.

(γγ) Η εποπτεία των ενεργειών συντήρησης και καλής λειτουργίας των οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε..

(δδ) Οι διαδικαστικές ενέργειες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων, κατ΄ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, σε υπαλλήλους υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που δεν υπάγονται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών.

(εε) Ο προγραμματισμός και η επίβλεψη της κίνησης των οχημάτων της Κ.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την ομαλή λειτουργία των υποστηριζόμενων Υπηρεσιών.

(γ) Γραφείο Γ΄- Διοικητικής Υποστήριξης

(αα) Η γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και η υποστήριξη αυτού στην άσκηση του έργου του, ιδίως ως προς την διαμόρφωση της ετή­σιας στοχοθεσίας, των δράσεων και των έργων της Διεύθυνσης και την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης αυτών.

(ββ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

III. Τμήμα Γ΄ - Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών

(α) Ο συντονισμός των ενεργειών και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ως προς την αποτύπωση και τον εξορθολογισμό των στεγαστικών τους αναγκών και η υποστήριξη αυτών ως προς την τήρηση των όρων εκτέλεσης των συμβάσεων μίσθωσης των κτιρίων.

(β) Η παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για: αα) τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων στέγασης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

και η προτεραιοποίηση αυτών, στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ββ) την ομαλή και ορθή λειτουργία των κτιρίων στέγασης αυτών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πυρασφάλειας.

(γ) Η έκδοση αποφάσεων, που αφορούν στη στέγα­ση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και η υποστήριξη αυτών σε τεχνικά θέματα, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

(δ) Η τήρηση, η ενημέρωση και η επικαιροποίηση του Μητρώου ακινήτων στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για την παρακολούθηση και την εξαγωγή δεικτών.

(ε) Η κατάρτιση της Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών για την υποστήριξη των Υπηρεσιών αυτής σε θέματα στέγασης σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο και η παρακολούθηση της εφαρμογής της.

(στ) Η κατάρτιση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης Προγραμματικών Συμβάσεων για την ανάθεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων για τα κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. από φορείς που έχουν την απαιτούμενη εκ του νόμου τεχνική επάρκεια.

(ζ) Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με τη στέγαση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

(η) Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για τις οποίες έχει την τεχνική επάρκεια, βάσει του ισχύ­οντος νομοθετικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών.

(θ) Η ανάθεση, η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος: αα) μελετών εκτέλεσης έργων για δημόσια ακίνητα στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ββ) έργων σε δημόσια ακίνητα στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., γγ) μελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

IV. Τμήμα Δ΄- Τεχνικών Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς

(α) Η σύνταξη, η μελέτη και ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών και των υπηρεσιών, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από τη Διεύθυνση, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που αφορούν στην αποτύπωση των υπηρεσιακών τους αναγκών, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.

(β) Η θέση σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, των κριτηρίων ανάθεσης και επιλογής, της εκτίμησης προϋπολογισμού προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, η μελέτη και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από αυτή και η διαβίβαση των τελικών προδιαγραφών στο Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης.

(γ) Η μέριμνα για: αα) την κατάρτιση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά και υπηρεσίες, η συνεχής ενημέρωση και ο εμπλουτισμός του, καθώς και η γνωστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών στους διατάκτες του νομαρχιακού προϋπολογισμού, ββ) τη συγκέντρωση και την οργάνωση Αρχείου Επίσημων Κοινοτικών, Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων για αγαθά και υπηρεσίες, γγ) τη συλλογή κατασκευαστικών, ποιοτικών και κοστολογικών στοιχείων τεκμηρίωσης από τους εν δυνάμει προμηθευτές/κατασκευαστές/παρόχους υπηρεσιών, καθώς και από κάθε άλλη πρόσφορη πηγή.

(δ) Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν επί θεμάτων τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διενέργεια διαγωνισμών και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία έχει συντάξει τις σχετικές προδιαγραφές το Τμήμα, καθώς και προς τους διατάκτες του νομαρχιακού προϋπολογισμού.

(ε) Η διενέργεια έρευνας αγοράς για την εκτίμηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών κατά το στάδιο του προγραμματισμού τους από το Γραφείο Α΄ του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης.

(στ) Η επικοινωνία με άλλες αναθέτουσες αρχές για τη λήψη Προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.

`Αρθρο 24Α
Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Αρχής

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Αρχής, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διενεργούνται από το Τμήμα Γ΄- Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γ.Δ.Ο.Υ.

2. Καθήκοντα «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» της Α.Α.Δ.Ε. ασκεί το Τμήμα Γ΄ - Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Π. και Κ.Υ. της Γ.Δ.Ο.Υ.

3. Καθήκοντα «Αναθέτουσας/Προϊσταμένης Αρχής» της Α.Α.Δ.Ε. ασκεί ο Διοικητής αυτής ή τα όργανα υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στα οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα του διατάκτη, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄12, 52, 234 και 1032) απόφασης.

4. Συνιστάται στην Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικό Συμβούλιο», το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζει η οικεία νομοθεσία ως προς τα έργα, τις μελέτες, τις τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε.. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται η συγκρότηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου.

5. Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 174 και 198 του Ν. 4412/2016 συνιστάται στην Α.Α.Δ.Ε. «Επιτροπή», η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση τυχόν ενστάσεων του αναδόχου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται η συγκρότηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής.».

«`Αρθρο 68
Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»

«Β. α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. και Δ.Α.) και Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου (Α.Τ.Υ.Ε.) αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων της Αρχής ή του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.), πλην του κατωτέρου αναφερομένου, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων της Αρχής ή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

γ) Στο Τμήμα Γ΄ - Κτιριακών Υποδομών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) προΐσταται υπάλληλος της Αρχής ή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Μηχανικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο Μηχανικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση μας (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: