Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερ. 28.02.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. 98672/Σ.30029

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022.

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022 .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3996/2011 οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και οι ασκούμενοι δικαστικοί επιμελητές από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών επιμελητών υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-ΕΦΚΑ και καταβάλλουν μηνιαίως την προβλεπόμενη εισφορά Κλάδου Υγείας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του N.4997/2022 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 48 του N.3996/2011 και ορίζεται ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν από 01.01.2017 μηνιαίως την εισφορά που προβλέπεται για τους ασφαλισμένους της πρώτης πενταετίας του άρθρου 41 του N.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του N.4670/2020 , για παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Με το παρόν έγγραφο δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας διάταξης.

Έναρξη ισχύος.

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 01.01.2017 για όσους ασφαλίζονται αποκλειστικά με την ιδιότητα του Ασκούμενου.

Διαδικασία εισφοροδότησης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου οι ασφαλισμένοι με την ιδιότητα του ασκούμενου να καταβάλλουν για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 έως 31.12.2019 την εισφορά κλάδου υγείας της πρώτης πενταετίας ασφάλισης και για το χρονικό διάσημα από 01.01.2020 και εφεξής την εισφορά κλάδου υγείας της Ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας, υλοποιήθηκαν τα εξής:

- Από 01.01.2020 και εφεξής για το χρονικό διάστημα ασφάλισης λόγω της άσκησης, εντάχθηκαν στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία και επαναπροσδιορίσθηκαν, όπου απαιτούνταν, αντίστοιχα οι εισφορές.

- Για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 έως 31.12.2019, στις περιπτώσεις, που η εισφοροδότηση δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους ασφαλισμένους με χρόνο ασφάλισης κάτω της πενταετίας, οι τροποποιήσεις/διορθώσεις ολοκληρώθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2023.

- Τα πιστωτικά υπόλοιπα, που δημιουργούνται από την ανωτέρω τροποποίηση εξοφλημένων εισφορών, συμψηφίζονται με τις τρέχουσες εισφορές και δύναται να επιστραφούν στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, μετά από αίτησή τους, μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας που τηρείται στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Ηλ. Υπηρεσίες — Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης — Επιστροφές —"Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων").

Επισήμανση

Το χρονικό διάστημα ασφάλισης ασκούμενου (δικηγόρου ή δικαστικού επιμελητή) δεν λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της 1ης πενταετίας στην ασφάλιση, προκειμένου να υπαχθούν στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον την επιλέξουν, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη ασφάλισης ως αυτοτελώς απασχολούμενοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 του N.4670/2020 .

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων, να λάβει γνώση το προσωπικό της αρμοδιότητάς τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ α.α.

Π. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: