Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πρόσθετη πράξη

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 226

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5000

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2235 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (L 336) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 3 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις - Τροποποίηση άρθρου 12 Ν. 2859/2000 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)
`Αρθρο 4 Απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και `Αμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν -Τροποποίηση άρθρου 27 Ν. 2859/2000 (παρ. 2 και 3 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)
`Αρθρο 5 Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και `Αμυνας (ΚΠΑΑ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Ελλάδας - Τροποποίηση άρθρου 68 Ν. 2960/2001 (άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)
ΜΕΡΟΣ B΄ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
`Αρθρο 6 Κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας
`Αρθρο 7 Υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει χρόνου/ ταξιδίου παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους - Προσθήκη άρθρου 26δ στον ν. 27/1975
`Αρθρο 8 Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους και φορολόγηση μερισμάτων για τους μετόχους/εταίρους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων - Τροποποίηση άρθρου 57 Ν. 4646/2019
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
`Αρθρο 9 Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα -Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 10 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 11 Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων - Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 12 Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022 - Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 13 Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 Ν. 4646/2019
`Αρθρο 14 Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας -Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 15 Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία Κεφαλαίου -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 Ν. 1587/1950 και παρ. 3 άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 16 Παράταση ισχύος των μειωμένων τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν. 2948/2001
`Αρθρο 17 Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών
`Αρθρο 18 Απλοποίηση όρων και διαδικασίας ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 της Δ.247/13/1988 ΑΥΟ - Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 19 Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Παράταση προθεσμίας παρ. 1 και 2 άρθρου 10 Ν. 2579/1998
`Αρθρο 20 Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου Ν. 4787/2021
`Αρθρο 21 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 Ν. 3846/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 22 Ορισμοί
`Αρθρο 23 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
`Αρθρο 24 Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων
`Αρθρο 25 Διαδικασία γνωμοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
`Αρθρο 26 Συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου (ΚΔΕΟΔ)
`Αρθρο 27 Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
`Αρθρο 28 Χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 29 Διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 59 Ν. 4914/2022
`Αρθρο 30 Ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων
`Αρθρο 31 Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης
`Αρθρο 32 Υποχρέωση διαφάνειας κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
`Αρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 36 Παροχές επικουρικού προσωπικού -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 Ν. 3329/2005
`Αρθρο 37 Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 84 Ν. 4488/2017
`Αρθρο 38 Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) - Κατάργηση παρ. 10 άρθρου 97 Ν. 4488/2017
`Αρθρο 39 Καθορισμός ορίων αμοιβής του Προέδρου και των μελών των επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 Ν. 2552/1997
`Αρθρο 40 Κατάργηση των εξόδων κίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας -Τροποποίηση περ. 5 άρθρου 29 Ν. 2072/1992
`Αρθρο 41 Υπερωριακή απασχόληση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) - Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 11 Ν. 3402/2005
`Αρθρο 42 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών -Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
`Αρθρο 43 Έξοδα διανυκτέρευσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 Ν. 4336/2015
`Αρθρο 44 Επιχορήγηση σε Δήμους και Περιφέρειες -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 Ν. 3986/2011
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις για την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -Τροποποίηση περ. 3 παρ. Γ΄ άρθρου 20 Ν. 4354/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 46 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 47 Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42 Ν. 4449/2017
`Αρθρο 48 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας -Τροποποίηση άρθρου 48 Ν. 4449/2017
`Αρθρο 49 Διόρθωση τίτλου του ΤΑΙΠΕΔ επί του ακινήτου «Κτήμα Καραθώνα»
`Αρθρο 50 Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών -Τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 4714/2020
`Αρθρο 51 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 Ν. 1249/1982
`Αρθρο 52 Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων -Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 20 Ν. 4557/2018
`Αρθρο 53 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 193 Ν. 4820/2021
`Αρθρο 54 Όροι ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών
`Αρθρο 55 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 278 Ν. 4738/2020
`Αρθρο 56 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων -Τροποποίηση άρθρου 69ΣΤ Ν. 4270/2014
`Αρθρο 57 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
`Αρθρο 58 Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 Ν. 4307/2014
`Αρθρο 59 Παράταση ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 Ν. 4307/2014
`Αρθρο 60 Διόρθωση παροράματος στην παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4994/2022
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις για την «Αθηναϊκή Ριβιέρα»-Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 6 του Ν. 4918/2022
`Αρθρο 62 Μισθολογικό καθεστώς και ειδικότερες ρυθμίσεις για τη ΔΕΘ HELEXPO - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 Ν. 4972/2022
`Αρθρο 63 Μεταβατική περίοδος για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών της ΔΕΘ HELEXPO - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 Ν. 4972/2022
`Αρθρο 64 Επιτροπές Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 65 Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του Ν. 4797/2021
`Αρθρο 66 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής -Μετακίνηση ομάδων εργασίας σε πληγείσες από θεομηνίες περιοχές - Επιτροπές κρατικής αρωγής και δικαιούχοι - Τροποποίηση άρθρου 22 Ν. 4797/2021
`Αρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις για ζητήματα κρατικής αρωγής - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 24 του Ν. 4797/2021
`Αρθρο 68 Όριο δαπάνης Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 25 Ν. 4940/2022
`Αρθρο 69 Εξουσιοδοτική διάταξη για Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 62 Ν. 4940/2022
`Αρθρο 70 Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 Ν. 2130/1993
`Αρθρο 71 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου - Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 125 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 72 Παράταση απαλλαγής από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολόγητων ειδών εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς -Τροποποίηση άρθρου 55 Ν. 4447/2016
`Αρθρο 73 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 - Πρόβλεψη αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη συγγενών θανόντων σε εργατικά ατυχήματα ετών 2015 έως και 2020 - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 Ν. 4941/2022
`Αρθρο 74 Παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 75 Μεταβίβαση συνολικού ποσού κατ΄ έτος από τον τακτικό προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες - Κατάργηση άρθρου 80Α Ν. 4472/2017
`Αρθρο 76 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού -Κατάργηση άρθρου 12 Ν. 4674/2020
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 77 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: