Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2930

Αριθ.: 79709 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του Ν. 3869/2010 «"Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις" (Α΄ 130)» (Β΄ 5278).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 του Μέρους Πρώτου του Ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής αγωγής, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 214).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

6. Το του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7).

7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

9. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

10. Την υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.112020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 "Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις" (Α΄ 130)» (Β΄ 5278), ως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 117166/ΕΞ 2021/23.09.2021 (Β΄ 4455) όμοια απόφαση.

13. Την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης πολιτών και των δικηγόρων τους σε πληροφορίες για τις υποθέσεις τους.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 117166/ΕΞ 2021/23.09.2021 όμοια απόφαση, ως ακολούθως:

«2. Η γραμματεία του δικαστηρίου εισέρχεται στο Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, συμπληρώνει στην αντίστοιχη αίτηση τα παρακάτω πεδία της Ενότητας «Στοιχεία Αρχικής Αίτησης και Ενδιάμεσων Κλήσεων», τα οποία αφορούν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε οριστικά:

1. Γενικός Αριθμός Κατάθεσης.

2. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (προαιρετικό πεδίο για τα Ειρηνοδικεία που είναι εκτός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. - Π.Π.).

3. Έτος Κατάθεσης.

4. Ημερομηνία Κατάθεσης.

5. Ειρηνοδικείο.

6. Πράξη κατάθεσης (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf).

7. Ημερομηνία Νέας Δικασίμου.

8. Πράξη Προσδιορισμού δικασίμου (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf).

9. Διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του Ν. 3869/2010 (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf).

10. Ημερομηνία νέας δικασίμου σε περίπτωση επανάληψης της συζήτησης στο ακροατήριο.

11. Διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf).

12. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

13. Αποτέλεσμα της απόφασης.

Τα πεδία 9 έως 11 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που προκύψουν οι σχετικές διατάξεις. Τα πεδία 9 έως 13 συμπληρώνονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της διάταξης ή τη δημοσίευση της απόφασης αντίστοιχα.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 117166/ΕΞ 2021/23.09.2021 όμοια απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: