Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4202/1961 - Άρθρο 3

`Αρθρον 3 Χρόνος ασφαλίσεως μη υπολογιζόμενος
1. Χρόνος ασφαλίσεως δι΄όν εγένετο επιστροφή εισφορών ή χορήγησις εφ΄ άπαξ παροχής, ως και χρόνος ασφαλίσεως όστις απετέλεσε προϋπόθεσιν απονομής χορηγηθείσης και λαμβανομένης συντάξεως δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν διά την εφαρμογήν του παρόντος.
2. Περίοδοι ταυτοχρόνου ασφαλίσεως είς πλείονας του ενός Οργανισμού λαμβάνονται άπαξ μόνον υπ΄ όψιν, του ησφαλισμένου δικαιουμένου όπως επιλέξη τον οργανισμόν του οποίου ή ασφάλισις θα συνυπολογισθή κατ΄ εφαρμογήν των άρθρων 2 και 4 του παρόντος.
3. Αί διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περ. του Ν.Α.Τ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: