Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 136

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4954

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788
`Αρθρο 3 Δικαίωμα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών
`Αρθρο 4 Αρμόδια αρχή
`Αρθρο 5 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
`Αρθρο 6 Παραβάσεις διοργανωτών
`Αρθρο 7 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
`Αρθρο 8 Εξουσιοδοτική διάταξη
`Αρθρο 9 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4648/2019
`Αρθρο 10 Προσδιορισμός του αρμόδιου για τις εκλογικές διαδικασίες τμήματος του Αρείου Πάγου
`Αρθρο 11 Κωλύματα εποπτών εκλογών και γραμματέων -Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 4648/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 26/2012
`Αρθρο 12 Προσδιορισμός του αρμόδιου για τις εκλογικές διαδικασίες τμήματος του Αρείου Πάγου και νομοτεχνική διόρθωση
`Αρθρο 13 Αρμόδια δικαστική αρχή σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής - Τροποποίηση άρθρου 38 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 14 Συμμετοχή στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 43 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 15 Υπεροχή ψήφου προέδρου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 61 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 16 Διαβίβαση αποτελεσμάτων στο Πρωτοδικείο -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 17 Στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 97 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 18 Αρμοδιότητα ανακήρυξης των βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές - Αντικατάσταση άρθρου 127 π.δ. 26/2012
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 15/2022
`Αρθρο 19 Ορισμοί, διακρίσεις - ύψος και δικαιούχοι κρατικής χρηματοδότησης - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 1 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 20 Διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 21 Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 22 Τρόποι και περιορισμοί ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 5 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 23 Λογιστικά βιβλία - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 24 Υποχρεώσεις ελεγχόμενων προσώπων -Τροποποίηση άρθρου 13 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 25 Η Επιτροπή ελέγχου και οι αρμοδιότητές της -Τροποποίηση άρθρου 19 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 26 Διοικητικές κυρώσεις -Τροποποίηση άρθρου 20 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 27 Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων - Τροποποίηση άρθρου 21 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 28 Ύψος χρηματικών κυρώσεων -Τροποποίηση άρθρου 22 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 29 Κυρώσεις σε βάρος τρίτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 π.δ. 15/2022
`Αρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
`Αρθρο 31 Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Επικράτειας - Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» («ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») -Τροποποίηση άρθρου 225 Ν. 4555/2018
`Αρθρο 32 `Ασκηση αρμοδιοτήτων των Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ)
`Αρθρο 33 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων - Τροποποίηση άρθρου 226Α ν. 4555/2018
`Αρθρο 34 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου -Προσθήκη άρθρου 226Β στον ν. 4555/2018
`Αρθρο 35 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης - Προσθήκη άρθρου 226Γ στον ν. 4555/2018
`Αρθρο 36 Αρμοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. -Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4555/2018
`Αρθρο 37 Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 228 ν. 4555/2018
`Αρθρο 38 Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαδικασίες είσπραξης - Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018
`Αρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις περί ΦΟ.Δ.Σ.Α. -Τροποποίηση άρθρου 245 ν. 4555/2018
`Αρθρο 40 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Δημόσιες Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 200 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 41 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης -Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010
`Αρθρο 42 Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 ν. 3463/2006
`Αρθρο 43 Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993
`Αρθρο 44 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010
`Αρθρο 46 Συμμετοχή συμπράξεων φορέων και επιχειρήσεων σε προγραμματικές συμβάσεις -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010
`Αρθρο 47 Χρονικό διάστημα μεταβίβασης διοικητικών αδειών - Τροποποίηση υποπερ. α΄ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2 παρ. ΣΤ΄ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
`Αρθρο 48 Καθιέρωση Ημέρας Θρακικού Ελληνισμού
`Αρθρο 49 Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976
`Αρθρο 50 Συμπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δημοτολογίου - Τροποποίηση άρθρου 2 π.δ. 497/1991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 51 Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων -Τροποποίηση άρθρου δεύτερου ν. 4528/2018
`Αρθρο 52 Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης Ο.Τ.Α. - Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016
`Αρθρο 53 Δομημένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 85 ν. 3528/2007
`Αρθρο 54 Συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής για θέση ευθύνης - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 86 ν. 3528/2007
`Αρθρο 55 Δομημένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρθρου 88 ν. 3584/2007
`Αρθρο 56 Συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 89 ν. 3584/2007
`Αρθρο 57 Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των δήμων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
`Αρθρο 58 Αρμοδιότητα καθορισμού χώρου προβολής διαφημίσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 2946/2001
`Αρθρο 59 Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών με την υπαίθρια διαφήμιση - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 8 ν. 2946/2001
`Αρθρο 60 Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών - Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 άρθρου 9 ν. 2946/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄
`Αρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 62 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 63 Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3852/2010
`Αρθρο 64 Αρμοδιότητες Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3852/2010
`Αρθρο 65 Επιλογή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Αντικατάσταση άρθρου 28 Ν. 4325/2015
`Αρθρο 66 Αρμοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Αντικατάσταση άρθρου 28Α ν. 4325/2015
`Αρθρο 67 Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4368/2016
`Αρθρο 68 Αποσπάσεις - μετατάξεις υπαλλήλων ανεξαρτήτων αρχών κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 70 Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού - Τροποποίηση υποπερ. vi) περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006
`Αρθρο 71 Ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006
`Αρθρο 72 Ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 ν. 4555/2018
`Αρθρο 73 Αναμόρφωση συστήματος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης -Τροποποίηση άρθρου 97Α ν. 3852/2010
`Αρθρο 74 Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 376 ν. 4700/2020
`Αρθρο 75 Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 100 ν. 3852/2010
`Αρθρο 76 Παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αντικατάσταση παρ. 7Β άρθρου 80 ν. 3463/2006
`Αρθρο 77 Γραμματειακή υποστήριξη επιτροπών διενέργειας συνεντεύξεων - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4765/2021
`Αρθρο 78 Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 79 Ενίσχυση ελέγχου φορέων κοινωνικής πρόνοιας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 80 Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων
`Αρθρο 81 Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα
`Αρθρο 82 Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977
`Αρθρο 83 Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς
`Αρθρο 84 Πλήρωση θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων
`Αρθρο 85 Έναρξη λειτουργίας Επιθεώρησης Εργασίας -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 102 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 125 του Ν. 4808/2021
`Αρθρο 86 Νομική υποστήριξη διοικήσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
`Αρθρο 87 Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 19 ν. 4692/2020
`Αρθρο 88 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου -Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021
`Αρθρο 89 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων - Τροποποίηση άρθρου 225 ν. 4782/2021
`Αρθρο 90 Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 91 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: