Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27-06-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 65251 - 27-06-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ:

Λειτουργία καντίνας σε ιδιωτικό χώρο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4849/2021 (Α΄ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην περ. βα΄ της παρ. 1 του άρθρου 50, στο στάσιμο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές σε ιδιωτικό χώρο πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, με την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις βάσει των αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021 .

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του νόμου 4849/2021 , με απόφαση του κάθε Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) μεταξύ τους, β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές.

Με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021 θα εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή σε γνωστοποίηση της λειτουργίας των καντινών σε ιδιωτικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου 4849/2021, για τη λειτουργία κινητής καντίνας, όπως αυτή ορίζεται στην περ. 21 του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021, σε ιδιωτικό χώρο, ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και της υπ΄ αρ. 16228/17.05.207 (Β΄ 1723) κοινής υπουργικής απόφασης, τηρουμένων των οριζόμενων στην ΥΙγ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β΄2161) απόφαση του Υπουργού Υγείας και ιδίως στην περ. 4β του άρθρου 14 αυτής.

Επιπροσθέτως, η λειτουργία κινητής καντίνας σε ιδιωτικό χώρο θα υπάγεται στις καθοριζόμενες ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται για τις θέσεις στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021 η οποία εκδίδεται από τους Δήμους της Χώρας.

Σχετικά με τη δυνατότητα της ηλεκτροδότησης καντίνας, χωρίς την απαίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/23.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Επικρατείας (Β΄ 6548).

Αναφορικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τις καντίνες, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης σκευών σερβιρίσματος που να μην ανήκουν στην κατηγορία «σκεύη μιας χρήσης», λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης δραστηριότητας (π.χ. έλλειψη συνεχούς υδροδότησης, καθώς και πλήρους αποχετευτικού συστήματος) δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/48419/05.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση εκμίσθωσης από ιδιώτη δημόσιου ή δημοτικού χώρου δεν αναιρείται ο δημόσιος/δημοτικός χαρακτήρας του χώρου, ωστόσο είναι δυνατή η λειτουργία καντίνας με τη διαδικασία της γνωστοποίησης κατά τα ανωτέρω, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη συμφωνία της εκμίσθωσης.

Στις κινητές καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, εφαρμόζεται ο Ν. 2971/2001 (Α΄ 285). Η εν λόγω δραστηριοποίηση δεν υπάγεται στο περιεχόμενο της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4849/2021, δεδομένου ότι αυτό δεν εφαρμόζεται στις κινητές καντίνες των ανωτέρω περιπτώσεων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 51 του Ν.4849/2021 .

Η συνέχιση της λειτουργίας των κινητών καντινών που εκκίνησαν να λειτουργούν σε ιδιωτικό χώρο με τη διαδικασία της γνωστοποίησης του νόμου 4442/2016, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9 άρθρου 67 του νόμου 4849/2021 , θα ρυθμίζεται στο περιεχόμενο αυτής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτηση ς Κοινού και Πρωτοκόλλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ.Α.Α.

ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: