Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 8

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8

Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 54 περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών του Ν. 4178/2013 (Α΄ 171), «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του άρθρου 52 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 (Β΄2169), απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως ισχύει.

4. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β΄2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

5. Την υπ΄ αριθμ. 336/09.08.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., η οποία ελήφθη κατά την 35η /09.08.2017 Συνεδρίαση και ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.

6. Την από 16.02.2018 έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 51579/1908/09.11.2017 Εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. που έχουν τεθεί στο ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότερα, η ετήσια δαπάνη που προκύπτει από την κάλυψη των 79 νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 1.915.668 ευρώ περίπου, ενώ από την πλήρη κάλυψη των 334 ήδη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων υπολογίζεται σε 6.999.468 ευρώ περίπου. Η αντίστοιχη δαπάνη θα εξασφαλιστεί από πιστώσεις του Προυπολογισμού του ΕΦΚΑ εγγεγραμμένες στους ΚΑΕ 0200 και 0560.

8. Τις υπ΄ αριθμ 126/2018 και 174/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α΄ Αποστολή-Οργανωτική Δομή-Αρμοδιότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 1 Αποστολή
`Αρθρο 2 Διάρθρωση Υπηρεσιών
`Αρθρο 3 Διεύθυνση Διοίκησης
`Αρθρο 4 Γραφείο Νομικού Συμβούλου
`Αρθρο 5 Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
`Αρθρο 6 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων
`Αρθρο 7 Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
`Αρθρο 8 Γενική Διεύθυνση Εισφορών
`Αρθρο 9 Διεύθυνση Ασφάλισης
`Αρθρο 10 Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών
`Αρθρο 11 Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών
`Αρθρο 12 Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
`Αρθρο 13 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
`Αρθρο 14 Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)
`Αρθρο 15 Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
`Αρθρο 16 Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
`Αρθρο 17 Διευθύνσεις: Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος
`Αρθρο 18 Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων
`Αρθρο 19 Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
`Αρθρο 20 Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου
`Αρθρο 21 Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων
`Αρθρο 22 Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
`Αρθρο 23 Διεύθυνση Α΄ Παροχών
`Αρθρο 24 Διεύθυνση Β΄ Παροχών
`Αρθρο 25 Διεύθυνση Γ΄ Παροχών
`Αρθρο 26 Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης
`Αρθρο 27 Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης
`Αρθρο 28 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών
`Αρθρο 29 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών
`Αρθρο 30 Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
`Αρθρο 31 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
`Αρθρο 32 Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
`Αρθρο 33 Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
`Αρθρο 34 Τοπικές Υπηρεσίες
`Αρθρο 35 Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 36 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 37 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών
`Αρθρο 38 Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών
`Αρθρο 39 Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
`Αρθρο 40 Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών
`Αρθρο 41 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
`Αρθρο 42 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
`Αρθρο 43 Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης
`Αρθρο 44 Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας
`Αρθρο 45 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
`Αρθρο 46 Διεύθυνση Προμηθειών
`Αρθρο 47 Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου
`Αρθρο 48 Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
`Αρθρο 49 Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας
`Αρθρο 50 Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
`Αρθρο 51 Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
`Αρθρο 52 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών
`Αρθρο 53 Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
`Αρθρο 54 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής
`Αρθρο 55 Διεύθυνση Μελετών
`Αρθρο 56 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
`Αρθρο 57 Ένταξη - Σκοπός
`Αρθρο 58 Αρμοδιότητες Συντονιστή
`Αρθρο 59 Οργανωτική Δομή
`Αρθρο 60 Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών
`Αρθρο 61 Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών
`Αρθρο 62 Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου
`Αρθρο 63 Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης
`Αρθρο 64 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης
`Αρθρο 65 Διεύθυνση Πληροφορικής
`Αρθρο 66 Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ
`Αρθρο 67 Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ
ΜΕΡΟΣ Β΄ Θέσεις Ευθύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Θέσεις Ευθύνης ΕΦΚΑ
`Αρθρο 68 Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
`Αρθρο 69 Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων
`Αρθρο 70 Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων
`Αρθρο 71 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
`Αρθρο 72 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 73 Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 74 Προϊστάμενοι Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)
`Αρθρο 75 Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
`Αρθρο 76 Προϊστάμενοι Τοπικών Διευθύνσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Θέσεις Ευθύνης ΚΕΑΟ
`Αρθρο 77 Συντονιστής ΚΕΑΟ
`Αρθρο 78 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων ΚΕΑΟ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ Προσωπικό ΕΦΚΑ
`Αρθρο 79 Θέσεις προσωπικού
`Αρθρο 80 Κατανομή Οργανικών Θέσεων Προσωπικού κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα
`Αρθρο 81 Στελέχωση υπηρεσιών ΚΕΑΟ
`Αρθρο 82 Προσωπικό με έμμισθη εντολή
`Αρθρο 83 Οργανικές θέσεις μετακλητών υπαλλήλων
`Αρθρο 84 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
`Αρθρο 85 Κατάταξη προσωπικού
`Αρθρο 86 Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης
ΜΕΡΟΣ Δ΄ Έναρξη Ισχύος-Μεταβατικές Διατάξεις
`Αρθρο 87 Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
`Αρθρο 88 Έναρξη Ισχύος

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: