Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4972/2022.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Νοεμβριού 2000
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 248

ΝΟΜΟΣ ΥΠ `ΑΡΙΘ. 2859

Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), με την 1025344/166/0006Α/23.2.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία επανασυγκροτήθηκε με την απόφαση του ΥπουργούΟικονομικών 1138444/1553/0006Α/12.12.1995 (Φ.Ε.Κ. 1061 Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α΄) της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.1996 με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1051234/560/Α0006/3.5.1996.

Στη συνέχεια και για την ολοκλήρωση του έργου της Κωδικοποίησης αυτής, συστήθηκε εκ νέου η Ειδική Επιτροπή με την 1053658/605/Α0006/12.6.2000 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι 30.9.2000 με την απόφαση 1062486/821/Α0006/14.7.2000 του Υπουργού Οικονομικών.

Ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έχει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Επιβολή του φόρου
`Αρθρο 2 Αντικείμενο του φόρου
`Αρθρο 3 Υποκείμενοι στο φόρο
`Αρθρο 4 Οικονομική δραστηριότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 5 Παράδοση αγαθών
`Αρθρο 6 Παράδοση ακινήτων
`Αρθρο 7 Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών
`Αρθρο 8 Παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 9 Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 10 Εισαγωγή αγαθών
Aρθρο 11 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
`Αρθρο 12 Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 13 Τόπος παράδοσης αγαθών
`Αρθρο 14 Τόπος παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 15 Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
`Αρθρο 16 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 17 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθών
`Αρθρο 18 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 19 Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
`Αρθρο 20 Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών
`Αρθρο 21 Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ
`Αρθρο 22 Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας
`Αρθρο 23 Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών
Αρθρο 24 Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και τών διεθνών μεταφορών
`Αρθρο 25 Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών
`Αρθρο 26 Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 27 Ειδικές Απαλλαγές
`Αρθρο 28 Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος
`Αρθρο 29 Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών
ΚΕΦΑΛΑIO Z ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 30 Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
`Αρθρο 31 Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου
`Αρθρο 32 `Ασκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου
`Αρθρο 33 Διακανονισμός εκπτώσεων
`Αρθρο 34 Επιστροφή του φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
`Αρθρο 35 Υπόχρεοι στο φόρο
`Αρθρο 36 Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο
`Αρθρο 37 Υποχρεώσεις άλλων προσώπων
`Αρθρο 38 Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
`Αρθρο 39 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων
`Αρθρο 40 Ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου
`Αρθρο 41 Ειδικό καθεστώς αγροτών
`Αρθρο 42 Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες
`Αρθρο 43 Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών
Aρθρο 44 Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών
`Αρθρο 45 Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
`Αρθρο 46 Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασία
`Αρθρο 47 Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 48 Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχος
`Αρθρο 49 Πράξη Προσδιορισμού του φόρου
`Αρθρο 50 Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου
`Αρθρο 51 Κοινοποίηση των πράξεων
`Αρθρο 52 Διοικητική επίλυση της διαφοράς
`Αρθρο 53 Βεβαίωση του φόρου
`Αρθρο 54 Χρόνος καταβολής του φόρου
`Αρθρο 55 Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρου
`Αρθρο 56 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 57
`Αρθρο 58 Απόρρητο
`Αρθρο 59 Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
`Αρθρο 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΔΑΦΗ
`Αρθρο 61
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 62 Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φ.Π.Α., επί εργολαβικών προσυμφώνων
`Αρθρο 63 Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσεις
`Αρθρο 64 Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 65 Έναρξη ισχύος του Ν . 1642/1986
Παράρτημα Ι
Παράρτημα II Πεδίο εδαφικής εφαρμογής
Παράρτημα III ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Παράρτημα IV Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ΄ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου
Παράρτημα V Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας
Παράρτημα VI
Παράρτημα VII Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14

`Αρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τότε που άρχισαν να ισχύουν οι κωδικοποιούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: