Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 126

Αριθμ. ΠΟΛ. 1012

Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512/2018 , «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να καθορίζει ζητήματα προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου του άρθρου αυτού,

β) Των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 (Α΄ 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από τη ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξει,

γ) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1 , 2 , 7 , 13 , 14 , 17 και 41 , όπως ισχύουν,

δ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), και ειδικότερα των άρθρων 2 , 37 , 41 , 58, 58Α παρ. 2 , 59 , 62 και 63 αυτού,

ε) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 .

3. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ΠΟΛ. 1214/22.12.2017 (Β΄ 4618) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις».

5. Την ανάγκη καθορισμού της προθεσμίας εξόφλησης της οφειλής για τη μείωση του επιβληθέντος προστίμου ή του πρόσθετου φόρου στις εκκρεμείς υποθέσεις της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 , όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512//2018 (Α΄ 5), καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

1. Ως προκύπτουσα οφειλή για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 θεωρείται το τελικό ποσό της, ανά καταλογιστική πράξη, οριζόμενης φορολογικής υποχρέωσης όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των σχετικών προστίμων ή πρόσθετων φόρων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 .

2. Αρμόδιος Προϊστάμενος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Σε περίπτωση έκδοσης της πράξης από Προϊστάμενο υπηρεσίας της οποίας έχει παύσει ή ανασταλεί η λειτουργία ή από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το τμήμα Ελέγχου, αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας στην οποία έχει περιέλθει η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

3. Για την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μείωσης του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου, ο αρμόδιος Προϊστάμενος εκδίδει ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου, στην οποία αναφέρονται οι καταλογιστικές πράξεις για τις οποίες προέβη σε εξόφληση της προκύπτουσας οφειλής και στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησης αυτής.

`Αρθρο 2

1. Τα πρόστιμα ή οι πρόσθετοι φόροι σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512/2018 , που κοινοποιούνται στον φορολογούμενο από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής (17.1.2018), μειώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εφόσον αυτός υποβάλλει, εντός της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και καταβάλλει την προκύπτουσα οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

2. Εξαιρετικά επί πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον, με την υποβολή της ανέκκλητης και ανεπιφύλακτης δήλωσης αποδοχής της πράξης, συντρέχει και περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 για την επιεικέστερη κύρωση, η οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1214/2017 εκκαθάριση, διενεργείται κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης προσδιορισμού.

3. Στις εκκρεμείς υποθέσεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι στις 17.1.2018, έχει υποβληθεί η αίτηση - ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) αυτού, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της οριζόμενης στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1214/2017 εκκαθάρισης. Ειδικά στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4512/2018, ήτοι στις 17.1.2018, έχει ήδη κοινοποιηθεί η ως άνω εκκαθάριση, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4512/2018.

4. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, δεν έχει υποβληθεί η αίτηση - ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 και υποβάλλεται αίτηση - ανέκκλητη δήλωση στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, διενεργείται καταρχάς εκκαθάριση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017, και το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος, κατά περίπτωση, μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω εκκαθάρισης.

5. Στις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 και α) εκδόθηκαν από 1/1/2018 με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 ή β) με τις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης.

6. Σε περίπτωση εφαρμογής της επιεικέστερης κύρωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 , κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή δικαστηρίου, το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης στον αρμόδιο κατά το άρθρο 1 της παρούσας Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013.

7. Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση - ανέκκλητη δήλωση αποδοχής στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του, ο αρμόδιος Προϊστάμενος ενημερώνει αυθημερόν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να μην εξετάζεται η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή.

`Αρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: