Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Π.Κ. 14/2-8-2018

Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του αρθρ. 25 του Ν. 27/1975.

 

Στον Πειραιά, σήμερα την 1η Αυγούστου 2018 και ώρα 16:30 στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών οι υπογράφοντες:

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών.

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Β. Εκ μέρους των εργαζομένων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συνομολόγησαν τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι εργαζόμενοι σε ελληνικές ή αλλοδαπές διαχειρίστριες εταιρείες φορτηγών ποντοπόρων πλοίων άνω των 3.000 κοχ που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του αρθρ. 25 του Ν. 27/1975 όπως ισχύει σήμερα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Φ.Κ.Α (Πρώην ΙΚΑ και ΤΑΝΠΥ).

 

ΑΡΘΡΟ 2

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του άρθρου 1 αυτής της Σ.Σ.Ε., καθορίζονται ως εξής:

 

Α. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως βοηθητικό προσωπικό.

 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (σε €)

1

900,00

2

1041,00

3

1081,00

4

1081,00

5

1145,00

6

1145,00

7

1408,00

8

1408,00

9

1444,00

10

1444,00

11

1561,00

12

1561,00

13

1626,32

14

1626,32

15

1670,59

16

1670,59

17

1734,80

18

1734,80

19

1766,17

20

1766,17

21

1805,33

22

1841,31

23

1877,83

24

1914,16

25

1945,07

26

1967,69

27

1997,93

28

2030,45

29

2059,28

30

2089,13

31

2113,56

32

2142,92

33

2172,74

34

2200,54

35

2229,33

 

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:

1. Καθαριστές - Κιθαρίστριες

2. Οδηγοί

3. Θυρωροί

4. Εργαζόμενοι στα κυλικεία

5. Μάγειροι

6. Συντηρητές κτιρίων

7. Εργατοτεχνικό προσωπικό

8. Κηπουροί

9. Υπάλληλοι απασχολούμενοι μόνο σε τηλεφωνικό κέντρο

10. Υπάλληλοι απασχολούμενοι μόνο στη διακίνηση εγγράφων και σε εξωτερικές εργασίες/Κλητήρες

11. Φύλακες και προσωπικό ασφαλείας

Για τους εργαζόμενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόματα καθώς και οι όροι των εργασιακών σχέσεων, που ισχύουν για τους υπαλλήλους αυτής της Σύμβασης, πλην του Επιστημονικού Επιδόματος. Οι βασικοί μισθοί καθορίζονται ως εξής:

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (σε €)

1

800,00

2

935,00

3

980,00

4

980,00

5

1000,00

6

1000,00

7

1170,00

8

1170,00

9

1190,00

10

1190,00

11

1230,00

12

1230,00

13

1240,00

14

1240,00

15

1260,00

16

1260,00

17

1270,00

18

1270,00

19

1300,00

20

1300,00

21

1466,26

22

1514,16

23

1546,52

24

1608,23

25

1647,74

26

1692,98

27

1735,11

28

1777,82

29

1812,82

30

1847,32

31

1879,54

32

1914,53

33

1947,40

34

1978,85

35

2011.25

 

1. Ρητώς καθορίζεται ότι κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης Σ.Σ.Ε., ο βασικός κλαδικός μισθός θα παραμένει σταθερός, σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, αποκλειόμενης οιασδήποτε αυξήσεως εξ οιασδήποτε αιτίας. Επίσης μέχρι την λήξη της παρούσης Σ.Σ.Ε. αναστέλλεται απολύτως η ισχύς των ωριμάνσεων του ανωτέρω πίνακα, και του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας (αρθρ. 3 αριθμ. 3). Συμπερασματικά, οι βασικοί μισθοί του αρθρ. 2, το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας του αρθ. 3 παράγραφος 3, που αφορούν τη παρούσα Σ.Σ.Ε. και κατά τη διάρκεια ισχύος της, παραμένουν στα επίπεδα της ρύθμισης της παρούσας και ισχύουν αμετάβλητα ως έχουν χωρίς αναδρομική ισχύ, μέχρι τα επίπεδα ανεργίας της χώρας μας να διαμορφωθούν κάτω του 10% (Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012.)

2. Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση, που εργάζονται προσαυξανόμενος και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε διαχειρίστρια εταιρία ποντοπόρων πλοίων της παρούσας Σ.Σ.Ε. Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψη τους με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από της προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά με την υπεύθυνη δήλωση, εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του εργοδότη να αποδεχθεί τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης. Εάν την αποδεχθεί, τότε ο εργαζόμενος θα δικαιούται αποδοχές βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την υπεύθυνη δήλωση ή τα πιστοποιητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση εργασίας. Τυχόν στοιχεία ή πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν μετά το πέρας της προθεσμίας του ενός μηνός, αγνοούνται και ουδέν έννομο συμφέρον γεννούν. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της Σύμβασης, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.

Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπομένου από τον Νόμο ορίου ηλικίας για την συνταξιοδότηση, παραμένει ο μισθός του τελευταίου μισθολογικού κλιμακίου του ανωτέρω πίνακα, χωρίς την χορήγηση οιασδήποτε αυξήσεως.

3. Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της μέρας ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επί των βασικών μισθών του άρθρου 2 της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα.

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους της παρούσης Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

Ρητώς συνομολογείται ότι το ανωτέρω επίδομα θα παύσει να καταβάλλεται στην περίπτωση που αυτό καταργηθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (π.χ. με νόμο ή με συμφωνία των μερών).

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όμως όλοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων, εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.

Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα Σ.Σ.Ε. και μέχρι συμπληρώσεως έξι τριετιών.»

*Κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 παρ. 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε. η ισχύς του παρόντος άρθρου αναστέλλεται μέχρι την λήξη της ισχύος της παρούσης Σ.Σ.Ε..

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.

β. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος και οι οποίοι έχουν Master ή Διδακτορικό το οποίο να έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης), πρώην ΔΙ.Κ.AT.Σ.Α. (εφόσον προέρχεται από Σχολή του εξωτερικού) δίνεται επί του βασικού μισθού επίδομα σε ποσοστό 10% πλέον του ανωτέρω.

γ. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.

Εάν ο δικαιούχος εργαζόμενος συγκεντρώνει και τα τρία επίπεδα προσόντων, το επίδομα του παρόντος άρθρου δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει σε συνολικό ποσοστό το 28%.

ε. Ρητώς συνομολογείται μεταξύ των μερών ότι το επιστημονικό επίδομα, όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο θα καταβάλλεται αποκλειστικά στο υπαλληλικό προσωπικό.

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται ότι η ημερήσια αποζημίωση που θα χορηγείται από τον εργοδότη θα είναι η οριζόμενη ρητώς από την οικεία νομοθεσία.

6. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 παρ. 1 της παρούσης Σ.Σ.Ε., καμία αύξηση εξ οιασδήποτε αιτίας δεν θα χορηγείται από την παρούσα Σ.Σ.Ε..

 

ΑΡΘΡΟ 4
Διάφορες παροχές κ.λ.π. διατάξεις

1. ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς της παρούσης Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:

Α. Δώρο το ποσό των:

α. 138,37 €.

Β. `Αδεια με τις αποδοχές 10 εργασίμων ημερών.

Γ. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του ΑΝ. 539/1945.

2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΏΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΏΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχολήσεως όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.

3. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού και επί χρονικό διάστημα 2,5 ετών (30 μήνες) από τη λήξη της άδειας λοχείας να προσέρχονται στην εργασία τους δύο (2) ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο (2) ώρες νωρίτερα. Για τον υπόλοιπο 1,5 χρόνο (18 μήνες) να προσέρχονται 1,5 ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους 1,5 ώρα νωρίτερα. Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται η εργαζόμενη με αίτησή της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την σχετική συμφωνία του εργοδότη, χορηγείται δε εφάπαξ ή τμηματικό.

Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει ΄^/ί την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών. Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

β. Ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες (2) άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

γ. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ και μισή (8,5) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ και μισή (8,5) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτός της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

δ. Γονέας εργαζόμενος εάν:

α) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των τρεισήμισι (3,5) ετών.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φτάσει έως (3,5) τρεισήμισι μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, λαμβανόμενων υπόψη των ευλόγων αναγκών της επιχείρησης.

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο πέραν από αυτές που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

6. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

7. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ -ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

α. Εργαζόμενοι που είναι εθελοντές αιμοδότες στην Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΕΝΤ δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών και μέχρι δύο φορές τον χρόνο, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία, προσκομίζοντας στον εργοδότη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία που πραγματοποίησε την αιμοληψία.

β. Εργαζόμενοι που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο με αποδοχές.

γ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

8. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

β. Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μια (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.

γ. Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

9. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στα μέλη του ΔΣ. της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τον Πρόεδρο της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, στον οποίο χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα.

10. ΑΡΓΙΕΣ

Η γιορτή του Αγίου Νικολάου, σαν γιορτή του ναυτικού γενικά επαγγέλματος και η Μεγάλη Παρασκευή, ως σημαντική ημέρα της Ορθοδοξίας καθιερώνονται υποχρεωτικές αργίες. Οι τυχόν εργαζόμενοι κατά τις αργίες αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο νόμος για τις Κυριακές και αργίες.

11. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Για τους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.

12. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΣΕΝΤ

α. Παρακράτηση ποσοστού εργαζομένων

Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από τον μισθό των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή τη σύμβαση, μετά από συναίνεσή τους και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ).

β. Εισφορά εργοδοτών

Οι εργοδότες που δεσμεύονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. αποδίδουν στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στη Ναυτιλία και στον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ) ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζομένου που απασχολούν, (δηλαδή, επί δώδεκα (12) βασικών μηνιαίων μισθών προστιθεμένων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, αδείας και Χριστουγέννων, όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς τον ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση κοινωφελών σκοπών και άλλων αναγκών των μελών του Συνδέσμου.

13. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Όλες οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν την υπογραφή της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας της 20/10/2000 μεταξύ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και του Συνδέσμου Πρακτορειακών και Ναυτιλιακών Υπαλλήλων Ελλάδος είτε με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είτε με Διαιτητικές Αποφάσεις ή άλλο τρόπο που αφορούσαν τους,-εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν έχουν εφαρμογή.

β. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 5

1. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι΄ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας, ως αυτές ισχύουν σήμερα.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την 31η Αυγούστου 2021.

 

ΑΡΘΡΟ 7

1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. εφαρμόζεται και στους ήδη εργαζομένους στις διαχειρίστριες εταιρείες των ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του αρθρ. 25 του Ν. 27/1975 και στους νεοπροσλαμβανομένους στις εταιρείες αυτές.

2. Προς αποφυγήν πάσης αμφιβολίας, τα επιδόματα της προϊσχύουσας Σ.Σ.Ε., τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. είναι, κατά ρητή συμφωνία των μερών καταργημένα, και ουδέν αποτέλεσμα παράγουν για τα μέρη της παρούσας συμβάσεως.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ Σ.Σ.Ε. 2018-2021

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ"" επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κ.λ.π.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: