Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 219

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4997

Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
`Αρθρο 3 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022
`Αρθρο 4 Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού - Καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 5 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο 6 Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 7 Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης - Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου Ν. 4152/2013
`Αρθρο 8 Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους
`Αρθρο 9 Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
`Αρθρο 10 Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης - Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977
`Αρθρο 11 Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 Ν. 3996/2011
`Αρθρο 12 Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας -Εύβοιας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 Ν. 4498/2017
`Αρθρο 13 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών -Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 37 του Ν. 4756/2020
`Αρθρο 14 Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 Ν. 1587/1950
`Αρθρο 15 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
`Αρθρο 16 Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου
`Αρθρο 17 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών για το έτος 2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
`Αρθρο 19 Αύξηση βασικής σύνταξης πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
`Αρθρο 20 Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012
`Αρθρο 21 Καθορισμός του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ. 4202/1961
`Αρθρο 22 Προσδιορισμός ακαθάριστου συνολικού ποσού επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120 του Ν. 4623/2019
`Αρθρο 23 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 Ν. 3865/2010
`Αρθρο 24 Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ΄ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ. 169/2007 και περ. ε΄ υποπαρ. 2 παρ. Β΄ άρθρου πρώτου Ν. 4093/2012
`Αρθρο 25 Εθνική Σύνταξη υπηρετούντων υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου στην αλλοδαπή -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 4387/2016
`Αρθρο 26 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο -Προσθήκη άρθρου 11Α στον Ν. 4387/2016
`Αρθρο 27 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από συνταξιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4488/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 28 Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 29 Ισολογισμοί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών φορέων -Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4635/2019
`Αρθρο 30 Νομική υποστήριξη ιατρών Ειδικού Σώματος Ιατρών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 104 του Ν. 4961/2022
`Αρθρο 31 Σύσταση Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου -Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 11 άρθρου 34 π.δ. 8/2019
`Αρθρο 32 Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 Ν. 4756/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 33 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 43 Ν. 4826/2021
`Αρθρο 34 Εξόφληση επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσθήκη άρθρου 43Α στον Ν. 4826/2021
`Αρθρο 35 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 του Ν. 4826/2021
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις για τον επικεφαλής, τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 80 Ν. 4826/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 37 Προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων -Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 17 του π.δ. 422/1981
`Αρθρο 38 Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 422/1981
`Αρθρο 39 Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 4 π.δ. 422/1981
`Αρθρο 40 Ιδιαίτερο γραφείο Διοικητή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
`Αρθρο 41 Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ. 422/1981
`Αρθρο 42 Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 43 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - Τροποποίηση άρθρου 142 Ν. 3655/2008
`Αρθρο 44 Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 Ν. 4488/2017
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» - Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 Ν. 4808/2021
`Αρθρο 46 Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
`Αρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
`Αρθρο 48 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 49 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
`Αρθρο 50 Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση άρθρου 45 Ν. 4520/2018
`Αρθρο 51 Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
`Αρθρο 52 Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
`Αρθρο 53 Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας
`Αρθρο 54 Καταβολή αμοιβής επαγγελματιών αναδόχων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσθήκη περ. ηβ) στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018, προσθήκη περ. στ) στην παρ. 2 και υποπερ. ιστιστ) στην παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4520/2018
`Αρθρο 55 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Τροποποίηση άρθρου 15 Ν. 4520/2018
`Αρθρο 56 Πιστοποίηση και επιχορήγηση φορέων κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 Ν. 2646/1998
`Αρθρο 57 Αρμοδιότητα για διακοπή λειτουργίας δομών κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων και χρηματοδότηση σε περίπτωση επιβεβλημένης διακοπής λειτουργίας - Τροποποίηση άρθρου 75 Ν. 3463/2006 και άρθρου 186 Ν. 3852/2020
`Αρθρο 58 Ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης και επαγγελματική αναδοχή - Τροποποίηση άρθρων 5, 14, 16, 24 και 26 Ν. 4538/2018
`Αρθρο 59 Χρηματοδότηση φορέων παροχής προστασίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 61 Ν. 4921/2022
`Αρθρο 60 Διαπίστωση αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών -Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 8 άρθρου 4 και παρ. 5 άρθρου 5 Ν. 3699/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 61 Σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
`Αρθρο 62 Παραχώρηση ρυμοτομούμενων τμημάτων στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνος του Δήμου Ελευσίνας
`Αρθρο 63 Καθορισμός τιμήματος για τη μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών που έχουν ανεγερθεί μέσω κοινών στεγαστικών προγραμμάτων του πρώην Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
`Αρθρο 64 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε άλλα όργανα - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 10 του Ν. 4921/2022
`Αρθρο 65 Περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία - Τροποποίηση άρθρου 92 Ν. 4461/2017
`Αρθρο 66 Κατάργηση Κυβερνητικού Επιτρόπου στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 81 Ν. 4921/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 67 Αποζημίωση επιχειρήσεων παιδικών κατασκηνώσεων
`Αρθρο 68 Διόρθωση σφαλμάτων
`Αρθρο 69 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία
`Αρθρο 70 Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού
`Αρθρο 71 Δαπάνες προγραμμάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
`Αρθρο 72 Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 άρθρου 32 Ν. 4921/2022
`Αρθρο 73 Περιορισμοί στις μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις από φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 Ν. 4778/2021 και άρθρου 19 Ν. 4659/2020
`Αρθρο 74 Εθνικός Συντονιστής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων
`Αρθρο 75 Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 18 -Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 Ν. 1566/1985
`Αρθρο 76 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
`Αρθρο 77 Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Εξουσιοδοτική διάταξη -Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 13Δ του Ν. 4186/2013
`Αρθρο 78 Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης -Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του Ν. 4823/2021
`Αρθρο 79 Μίσθωση εγκαταστάσεων Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τη στέγαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
`Αρθρο 80 Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου Ν. 4783/2021
`Αρθρο 81 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 Ν. 4664/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 82 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 84 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 85 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: