Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

`Ατυπη Ομάδα myDATA - Ασφαλιστικές Εταιρείες - Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές / Προμήθειες Διαμεσολάβησης

Θεματικές Ενότητες myDATA
Τελευταία Ενημέρωση 16.01.2023

Στις περιπτώσεις που Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές συνάψουν συμβάσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες, προκειμένου οι προαναφερόμενοι να προβούν στη διαμεσολάβηση για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, ακολουθούνται οι κάτωθι χειρισμοί:

Α. Μία φορά τον χρόνο και έως τις 28/02 του επόμενου έτους, η Ασφαλιστική Εταιρεία διενεργεί Εκκαθάριση Προμηθειών προς τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή με τα συνολικά ποσά των προμηθειών που τους αφορούν και εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αυτοτιμολόγηση. Η Εκκαθάριση Προμηθειών αποτελεί έξοδο προηγούμενης χρήσης για την Ασφαλιστική Εταιρεία και έσοδο προηγούμενης χρήσης για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή. Εναλλακτικά, η παραπάνω διαδικασία δύναται να διενεργείται και εντός του έτους, σε περίοδο που συμφωνείται από κοινού π.χ. ανά μήνα και περιλαμβάνεται στη θεματική ενότητα «Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές_Προμήθειες - Εναλλακτικός Τρόπος».

Β. Στις περιπτώσεις που ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αποχωρήσει από την Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται, η Ασφαλιστική Εταιρεία διενεργεί επίσης την τελική Εκκαθάριση Προμηθειών. Η συναλλαγή αυτή, στην περίπτωση κατά την οποία στην τελική Εκκαθάριση Προμηθειών υπολογίζεται μικρότερη αμοιβή από αυτή που αρχικά είχε υπολογιστεί και αποδοθεί στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, για το ποσό της διαφοράς αυτής η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο με αυτοτιμολόγηση και αυτό αποτελεί μείωση εξόδου για την ίδια και μείωση εσόδου για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία στην τελική Εκκαθάριση Προμηθειών υπολογίζεται επιπλέον αμοιβή, για το επιπλέον ποσό, η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αυτοτιμολόγηση και αυτό αποτελεί αύξηση εξόδου για την ίδια και αύξηση εσόδου για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή.

Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στις περιπτώσεις Α και Β, διενεργείται και στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συνάπτει συμβάσεις με άλλους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και διενεργεί για λογαριασμό τους Εκκαθαρίσεις Προμηθειών.

1. Η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Στοιχείο Ετήσιας Εκκαθάρισης στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

1. Μία φορά τον χρόνο με καταληκτική ημερομηνία την 28/02 του επόμενου έτους η Ασφαλιστική Εταιρεία εκδίδει Εκκαθάριση Προμηθειών στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με το ποσό της προμήθειας που καταβάλλει και διαβιβάζονται τα παρακάτω δεδομένα:

1.1 Η Ασφαλιστική Εταιρεία διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εξόδου 2.10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+) με την αξία που αφορά στην αμοιβή για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

1.2 Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, ως Λήπτες της εν λόγω Ετήσιας Εκκαθάρισης από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, με το ποσό της προμήθειας που τους αναλογεί, διαβιβάζουν στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.8 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-) με την αξία που αφορά την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

2. Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αποχωρεί από την Ασφαλιστική Εταιρεία

2. Στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αποχωρήσει από την Ασφαλιστική Εταιρεία, η Ασφαλιστική Εταιρεία διενεργεί επίσης την τελική Εκκαθάριση Προμηθειών. Από την εν λόγω διαδικασία δύναται να προκύψει είτε επιπλέον ποσό προς απόδοση στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή (θετική εκκαθάριση) είτε μικρότερο ποσό από αυτό που αρχικά είχε αποδοθεί με αποτέλεσμα την επιστροφή του επιπλέον ποσού από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή (αρνητική εκκαθάριση). Στην πρώτη περίπτωση η Ασφαλιστική Εταιρία εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αυτοτιμολόγηση και στην δεύτερη περίπτωση εκδίδει Πιστωτικό Τιμολόγιο με αυτοτιμολόγηση.

2.1 Όταν προκύψει θετική Εκκαθάριση και καταβάλλεται η τελική προμήθεια από την Ασφαλιστική Εταιρεία στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, η Ασφαλιστική Εταιρεία διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (-) / (+) με την αξία που αφορά στην επιπλέον αμοιβή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρείχε.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009).

2.2 Ο Διαμεσολαβητής, ως Λήπτης του εν λόγω φορολογικού στοιχείου, διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

5. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την αξία που αφορά στην επιπλέον αμοιβή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρείχε, για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής με αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

6. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ

1. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_ Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001).

2.3 Όταν προκύψει αρνητική Εκκαθάριση και επομένως ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής επιστρέφει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες την επιπλέον αμοιβή που αρχικά του αποδόθηκε, η Ασφαλιστική Εταιρεία διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Σύνοψη με Τύπο Παραστατικού είτε με 5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο με Αυτοτιμολόγηση είτε με 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο με Αυτοτιμολόγηση, της κατηγορίας Α1.

2. Χαρακτηρισμός εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (-) / (+) με την αξία που αφορά στην επιπλέον αμοιβή που αρχικά υπολογίστηκε και πρέπει να επιστραφεί.

3. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ.7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

4. Χαρακτηρισμός Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009)

2.4 Ο Διαμεσολαβητής, σε περίπτωση αρνητικής Εκκαθάρισης, ως Λήπτης του εν λόγω φορολογικού στοιχείου, διαβιβάζει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα κάτωθι:

1. Χαρακτηρισμός εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την αξία που αφορά στην επιπλέον αμοιβή που αρχικά υπολογίστηκε και πρέπει να επιστραφεί, για τη Σύνοψη και τον ΜΑΡΚ του αντικριζόμενου παραστατικού ημεδαπής με αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1, που έλαβε αυτοματοποιημένα από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

2. Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ

3. Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001)

3. Συμπεράσματα

1. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται όλα τα ποσά που περιέχονται στα εκδιδόμενα παραστατικά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν ή όχι το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που η σύνοψη των ποσών που περιέχονται στα παραστατικά αυτά δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Εκδότη (έσοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και για το Λήπτη (έξοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίς να συσχετίζονται με το Ε3.

2. Για το ποσό της προμήθειας που η Ασφαλιστική Εταιρεία καταβάλει σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αυτοτιμολόγηση για την Εκκαθάριση Προμηθειών, που αποτελεί έξοδο για την Ασφαλιστική Εταιρεία και έσοδο για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή. Στις περιπτώσεις που ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής αποχωρήσει από την Ασφαλιστική Εταιρεία, εκδίδεται επίσης Εκκαθάριση Προμηθειών (θετική ή αρνητική) από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Η τελική εκκαθάριση στην περίπτωση που είναι θετική αποτελεί έξοδο για την Ασφαλιστική Εταιρεία και έσοδο για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ενώ στην περίπτωση που είναι αρνητική, αποτελεί μείωση εξόδου για την Ασφαλιστική Εταιρεία και μείωση εσόδου για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή.

3. Η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στις περιπτώσεις Α και Β της παρούσας θεματικής ενότητας, διενεργείται και στην περίπτωση που ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συνάπτει συμβάσεις με άλλους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και διενεργεί για λογαριασμό τους Εκκαθαρίσεις Προμηθειών.

4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις διαβιβάζονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες οι κάτωθι Τύποι Παραστατικών:

- 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 και

- Στην περίπτωση της έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου διαβιβάζεται είτε με 5.1 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο με αυτοτιμολόγηση είτε με 5.2 - Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο με αυτοτιμολόγηση της κατηγορίας Α1 για τις συναλλαγές με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

5. Για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, το ποσό της Προμήθειας που καταβάλλεται στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, διαβιβάζεται από αυτές ως εξής:

- Στην περίπτωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης με χαρακτηρισμό εξόδων 2.10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/(-) με την αξία που αφορά την αμοιβή για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

- Στην περίπτωση της θετικής τελικής Εκκαθάρισης όταν αποχωρήσει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, με χαρακτηρισμό εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (-) / (+) και επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, με αύξηση εξόδων.

- Στην περίπτωση της αρνητικής τελικής Εκκαθάρισης, όταν αποχωρήσει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, διαβιβάζεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες με χαρακτηρισμό εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (-) / (+) και επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, με μείωση εξόδων.

- Ο χαρακτηρισμός ΦΠΑ είναι κατ. 7 [0%] άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ.

- Ο χαρακτηρισμός Ε3 ανά περίπτωση συναλλαγής για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες αντιστοιχεί στον κωδικό Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (κωδ._009) για συναλλαγές εσόδων με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

6. Για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, το ποσό της Προμήθειας που καταβάλλεται, διαβιβάζεται ως εξής:

- Στην περίπτωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης με χαρακτηρισμό εσόδων 1.8 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-) με την αξία που αφορά την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

- Στην περίπτωση της θετικής τελικής Εκκαθάρισης όταν αποχωρήσει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, με χαρακτηρισμό εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την αξία που αφορά στην επιπλέον αμοιβή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρείχε και επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, με αύξηση εσόδων.

- Στην περίπτωση της αρνητικής τελικής Εκκαθάρισης, όταν αποχωρήσει ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, διαβιβάζεται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες με χαρακτηρισμό εσόδου 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) με την αξία που αφορά στην επιπλέον αμοιβή που αρχικά υπολογίστηκε και πρέπει να επιστραφεί, και επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, με μείωση εσόδων.

- Χαρακτηρισμός ΦΠΑ κατ. 7 [0%] περίπτωση 27 Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με κωδικό της Περιοδικής ΦΠΑ

- Χαρακτηρισμός Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές -Επιτηδευματιών (κωδ._001).

7. Σε σχέση με το χρόνο διαβίβασης αναφορικά με τα έσοδα, αυτός συνάδει με τα κανάλια διαβίβασης που επιλέγει ή έχει υποχρέωση να χρησιμοποιήσει κάθε Επιχείρηση. Αναφορικά με τα έξοδα, αυτά σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα (απλογραφικό, διπλογραφικό).

8. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου στην περίπτωση χαρακτηρισμού συναλλαγών οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους διαθέσιμους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν είναι οι ενδεδειγμένοι αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων - εξόδων Ε3 που διαβίβασε, με τους σωστούς κωδικούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων -Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: