Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4316

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Ίδρυση Παρατηρητηρίου `Ανοιας - ALZHEIMER
`Αρθρο 2 Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας
`Αρθρο 3 Προαγωγή μητρικού θηλασμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
`Αρθρο 4 Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων
`Αρθρο 5 Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί
`Αρθρο 6 Ομάδα υποστήριξης θρέψης και ογκολογικά συμβούλια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
`Αρθρο 7 Υπολογισμός αδειών
`Αρθρο 8 Κάλυψη θέσεων
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε . Σ . Υ .
`Αρθρο 11 Μονιμοποίηση Ιατρών Ε . Σ . Υ .
`Αρθρο 12 Εφημερίες Ιατρών Ε . Σ . Υ .
`Αρθρο 13 Μεταφορά Δικηγόρων
`Αρθρο 14 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν . 4238/2014
`Αρθρο 15 Διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων
`Αρθρο 16
`Αρθρο 17 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23 Τροποποιήσεις του Ν . 4052/2012
`Αρθρο 24 Θητεία Δ . Σ . Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων
`Αρθρο 25 Αξιοποίηση και μετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ιατρική ειδικότητα
`Αρθρο 26
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29 Περί πανεπιστημιακών ιατρών
`Αρθρο 30 Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 31 Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
`Αρθρο 32 Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων
`Αρθρο 33 Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
`Αρθρο 34 Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
`Αρθρο 38 Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών φορέων Π . Φ . Υ .
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41 Ψυχολόγοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε . Ο . Π . Υ . Υ .
`Αρθρο 42 Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ φορέων ΕΕ -Συμμόρφωση με προς διεθνείς υποχρεώσεις
`Αρθρο 43 Επιτροπή Ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ
`Αρθρο 44 Υπηρεσιακό συμβούλιο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 45 Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης
`Αρθρο 46 Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου
`Αρθρο 47 Κάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων
`Αρθρο 48 Ειδικό νοσήλιο - τροφείο για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες
`Αρθρο 49 Τακτοποίηση υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από νοσηλεία και αγαθά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΦ
`Αρθρο 50 Συμβάσεις συνεργασίας ΕΟΦ με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
`Αρθρο 51 Επέκταση πεδίου καθορισμού ανταποδοτικών τελών
`Αρθρο 52 Επιστημονικές Επιτροπές ΕΟΦ
`Αρθρο 53 Τεχνικές διατάξεις
`Αρθρο 54 Κτηνίατροι ΕΟΦ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 55 Προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών στο π.δ. 235/2000
`Αρθρο 56 Σύνθεση ΚΕΣΥ
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του π . δ . 225/2000
`Αρθρο 58 ΕΠΑΣ
`Αρθρο 59 Ρυθμίσεις Σ . Ε . Υ . Υ . Π .
`Αρθρο 60 Λειτουργία ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς ασθενών
`Αρθρο 61 Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών
`Αρθρο 62 Εποπτευόμενος σταθμός ΟΔΥΣΣΕΑΣ
`Αρθρο 63 Εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης
`Αρθρο 64 Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Υ.Πε. και έκδοσης των οργανισμών τους
`Αρθρο 65 Διεύρυνση πεδίου επιλογής υπαλλήλων για την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ε.Α.Ι.Υ.Α.
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67 Ίδρυση Παρατηρητηρίου `Ανοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών
`Αρθρο 73 Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79
`Αρθρο 80
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82
`Αρθρο 83
`Αρθρο 84 Συμμόρφωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον
`Αρθρο 85 Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων
`Αρθρο 86 Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου - Ε9
`Αρθρο 87 Ρυθμίσεις σχετικά με την παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου
`Αρθρο 88 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( N . 4172/2013, Α΄ 167)
`Αρθρο 89 Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία
`Αρθρο 90 Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων
`Αρθρο 91 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 92 Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ ( N . 2859/2000, Α΄ 248)
`Αρθρο 93 Προσθήκη στις διατάξεις του N . 4308/2014
`Αρθρο 94 Διατάξεις περί Οικονομικού Εισαγγελέα
`Αρθρο 95 Ρύθμιση για το ΤΑΙΠΕΔ
`Αρθρο 96 Ρυθμίσεις για το ΤΕΚΕ
`Αρθρο 97 Ρύθμιση για την Τράπεζα της Ελλάδος
`Αρθρο 98 Ρυθμίσεις για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες
`Αρθρο 99 Τροποποίηση του N .4170/2013 (Α΄ 163)
`Αρθρο 100 Ρυθμίσεις για τον ΟΔΔΗΧ
`Αρθρο 101 Τροποποίηση του N . 3588/2007
`Αρθρο 102 Ρυθμίσεις σχετικά με τα μισθώματα του Δημοσίου και των φορέων του δημοσίου τομέα
`Αρθρο 103 Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
`Αρθρο 104 Ενσωμάτωση του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε.
`Αρθρο 105 Ρυθμίσεις για την Ε.Α.Β. Α.Ε.
`Αρθρο 106 Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄178)
`Αρθρο 107 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
`Αρθρο 108 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 109
`Αρθρο 110 Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
`Αρθρο 111 Ρύθμιση θεμάτων OMMA
`Αρθρο 112 Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης « Ο . Π . Ε . Π . ΑΕ »
`Αρθρο 113 Τροποποίηση του άρθρου 50 του N . 2725/1999
`Αρθρο 114 Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα
`Αρθρο 115
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118
`Αρθρο 119
`Αρθρο 120 Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ
`Αρθρο 121 Ρύθμιση θεμάτων Α . Ε . Ι .
`Αρθρο 122 Ρύθμιση για το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
`Αρθρο 123
`Αρθρο 124
`Αρθρο 125 Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς
`Αρθρο 126
`Αρθρο 127
`Αρθρο 128

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά­τους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: