Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 10/12-6-2023

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα την 22-05-2023 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Παυλόπουλος Αλέξιος, Πρόεδρος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),

2. Καββαθάς Γεώργιος, Πρόεδρος και Βαργιάμης Δημήτριος, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),

3. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Μιχαήλ Συνατσάκης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, και 2ης ομάδας, Α΄ ειδικότητος, καθώς και οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Γ ειδικότητος (φωτοβολταϊκά) των κατηγοριών του Ν. 3982/2011 και του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει σήμερα, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας.

`Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί-ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη της ΠΟΣΕΗ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2022 βάσει της από 18/03/2021 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων: 4/18.03.2021 ), από 1η/5/2023 διαμορφώνονται ως εξής:

1. Βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου, 850,25€.

2. Βασικός μισθός αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 891,71€.

3. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, 938,68€.

4. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, 938,68€.

Από 1/1/2024 αυξάνονται κατά 1%.

Οι ηλεκτρολόγοι που έχουν έξι (6) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, θα παίρνουν το μισθό του αρχιτεχνίτη, αν έχουν άδεια αρχιτεχνίτη.

Οι αρχιτεχνίτες, που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας στον Ίδιο εργοδότη, θα παίρνουν τον μισθό του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητος 1ης ομάδας, αν έχουν την άδεια.

Τα παραπάνω θα ισχύουν, εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες κατά περιπτώσεις άδειες σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

`Αρθρο 3
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας

Στους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας, οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας και μέχρι 9 τριετίες πραγματικής υπηρεσίας στον ηλεκτρολογικό κλάδο. Από τις τριετίες αυτές και μέχρι τις 5 (πρώτες) αυξάνονται με ποσοστό 10% ενώ καθεμία από τις υπόλοιπες 4 με ποσοστό 8%.

2. Επίδομα Οικογενειακών Βαρών

Στους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας, και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες, που αναφέρεται ο Π.Δ. 108/2013, παρέχεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι ή συνταξιοδοτείται η σύζυγος και 5% για κάθε παιδί, εφόσον δεν συμπλήρωσαν τα είκοσι (20) τους χρόνια, δεν εργάζονται και δεν είναι παντρεμένα.

Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε Ανώτερες Σχολές, η επιδότησή τους παρατείνεται μέχρι τα εικοσιπέντε (25) χρόνια συμπληρωμένα.

Για τα ανάπηρα παιδιά, σωματικά ή πνευματικά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε τελεσίδικα, από την οικεία υγειονομική επιτροπή, η πιο πάνω επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

Το επίδομα αυτό, συζύγου και παιδιών, υπολογίζεται πάνω στους βασικούς μισθούς προσαυξημένους με το Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας.

3. Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας

Στους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ις ομάδας, και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες, που αναφέρεται ο Π.Δ. 108/2013, χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 20%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται πάνω στο σύνολο των αποδοχών, δηλαδή στο άθροισμα βασικός μισθός, πολυετίες, οικογενειακά βάρη, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών, επίδομα πλωτών μέσων και υπευθυνότητας.

Πάντως οι εργαζόμενοι στην εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή επέκταση αυτών δεν θεωρούνται ότι προσφέρουν επικίνδυνη εργασία και συνεπώς δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό.

Στους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας, και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες, που αναφέρεται ο Π.Δ. 108/2013, και εργάζονται σε πλοία, δεξαμενές και γενικά σε κάθε είδους πλωτά μέσα, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται (ξηρά ή θάλασσα) και στους εργαζόμενους στα εναέρια και υπόγεια δίκτυα και γενικά υπόγειες στοές, κανάλια τήξεως μολύβδου, πίσσας και κατασκευή-συντήρηση συσσωρευτών (μπαταριών) θα καταβάλλονται οι παραπάνω μισθοί προσαυξημένοι κατά 20%.

4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών

Δίδεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια και καταβάλλεται, κατά τα λοιπά, στις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων και με τις ίδιες προϋποθέσεις των διατάξεων που το καθιέρωσαν, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που χορηγούνται σε άλλους εργαζόμενους του ίδιου με αυτούς εργοδότη, επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών με νόμο, ΣΣΕ ή ΔΑ, Υπουργική Απόφαση, Διμερή συμφωνία, απόφαση του εργοδότη, μεγαλύτερα από το ποσοστό αυτό, τότε στους Ηλεκτρολόγους του Π.Δ. 108/2013 χορηγείται το μεγαλύτερο.

5. Επίδομα Υπευθυνότητας

Χορηγείται Επίδομα Υπευθυνότητας σε ποσοστό 10% στους βασικούς μισθούς, σ΄ αυτούς που έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπεύθυνου εγγράφως και σ΄ αυτούς που εκτελούν βάρδια (φυλακή ασφαλείας).

6. Επίδομα Ύψους

Χορηγείται Επίδομα ύψους σε ποσοστό 10% πάνω στους βασικούς μισθούς στους εργαζόμενους της ρύθμισης αυτής, που εργάζονται:

• Στη συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, δηλαδή ανυψωτικούς γερανούς, γερανογέφυρες.

• Χρησιμοποιώντας καλαθάκι ανυψωτικού μηχανήματος προκειμένου να εκτελέσουν κάποια εργασία ή να ανέβουν στον τόπο εργασίας και

• Σε ιστούς (στύλους, πυλώνες) με τη βοήθεια ζωνών ασφαλείας.

7. Επίδομα Ακτινοβολίας

Στους εργαζομένους που υπάγονται στη παρούσα, εκτός των μαθητευόμενων, που εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν γένει στις οποίες χρησιμοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ή γίνεται χρήση ακτινών X΄ ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται επίδομα ακτινοβολίας σε ποσοστό 10%, επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού.

8. Επίδομα Σπουδών

Στους εργαζομένους που υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται επίδομα σπουδών ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για τους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και είκοσι (20) ευρώ για τους Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι.. Για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 2"ς ομάδας το επίδομα Τ.Ε.Ι. ανέρχεται στα τριανταπέντε (35) ευρώ.

9. Δώρο εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα Χριστουγέννων ίσο με τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και επίδομα Πάσχα ίσο με το ήμισυ των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του εργαζομένου.

Τα ως άνω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε

α) για το επίδομα Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

β) για το επίδομα Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου.

Εάν η εργασία διήρκησε για μικρότερο διάστημα, καταβάλλεται μέρος αυτού αναλόγως της διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

10. Επίδομα αδείας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλεται επίδομα ετήσιας αδείας ίσο με το ήμισυ των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του εργαζομένου.

11. Ωράριο εργασίας

Η διάρκεια της πλήρους εβδομαδιαίας απασχόλησης των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή ορίζεται σε 38 ώρες ανά εβδομάδα για πενθήμερη απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή.

12. Πρόσθετη ημέρα αργίας

Επιπροσθέτως των ημερών κανονικής αργίας του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021 η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος.

`Αρθρο 4
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Είδη ένδυσης

Στο ηλεκτρολογικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της εργασίας 2 φόρμες, 1 ζευγάρι παπούτσια ασφαλείας ελαστικά, 1 ζευγάρι γάντια από ελαστικό και ένας επενδύτης.

2. Προϋπηρεσία

Η προϋπηρεσία των μισθωτών που αφορά η παρούσα ρύθμιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, που τους απασχολούσαν, θεωρημένο από την επαγγελματική τους οργάνωση (των μισθωτών) και αν δεν υπάρχει από την Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας.

Αν η απασχόληση στον Ηλεκτρολογικό Κλάδο έχει διανυθεί ελεύθερα, η υπηρεσία αυτή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου.

Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη μέσα σε πενήντα (50) μέρες από την πρόσληψη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται στον μισθό από την ημέρα της καταθέσεως των πιστοποιητικών.

3. Αποζημίωση εκτός έδρας χωρίς διανυκτέρευση

Στους μισθωτούς οι οποίοι κατόπιν εντολής του εργοδότη τους μετακινούνται, χωρίς να διανυκτερεύσουν για τις ανάγκες της εργασίας τους εκτός των ορίων του νομού της έδρας της επιχείρησης (της περιφέρειας Αττικής θεωρούμενης ως ενιαίου νομού), χορηγείται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης για μετακίνηση εκτός έδρας με διανυκτέρευση, εφόσον το σύνολο της διάρκειας της εκτός έδρας παραμονής υπερβαίνει το ισχύον νόμιμο ωράριο εργασίας.

4. `Αδεια γάμου

Εργαζόμενοι που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται άδειας γάμου τριών (3) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945.

5. `Αδεια πατρότητας

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται μια ημέρα άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο

6. `Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

`Αρθρο 5
Επέκταση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας

Τα μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας, στάθμισαν τις επιπτώσεις των όρων αυτής στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και την λειτουργεία του ανταγωνισμού στον κλάδο των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών και εργοληπτών ηλεκτρολόγων όλης της χώρας καθώς και την ανάγκη διασφάλισης αξιοπρεπούς αμοιβής για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, συμφωνούν να υποβάλλουν από κοινού αίτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 του Ν. 4635/2019 , για την κήρυξη αυτής ως γενικώς υποχρεωτικής.

Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ) Αλέξανδρος Φλέγγας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης κήρυξης αυτής της σύμβασης ως γενικώς υποχρεωτικής.

`Αρθρο 6
Διάρκεια

1. Η σύμβαση αυτή αρχίζει την 01.05.2023 και λήγει την 31.12.2024.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι εάν έως την 31.03.2025 δεν υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, οι όροι αυτής παραμένουν σε ισχύ μέχρι την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας πάντως έως την 31.12.2025.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: