Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 3278 ΕΞ/17.2.2023
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Αθήνα, 17/2/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 3278 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΘΕΜΑ:

Αγορές υπό παραλαβή και παραγγελίες στο εξωτερικό.

Ερώτηση:

Σε ποιο κονδύλι του ισολογισμού πρέπει να απεικονισθεί το υπόλοιπο του λογαριασμού 36.02 αγορές υπό παραλαβή; Στο κονδύλι προκαταβολές για αποθέματα ή στο κονδύλι προπληρωμένα έξοδα;

Επίσης ο λογαριασμός 32.01 παραγγελίες κυκλοφορούντων αποθεμάτων σε ποιο κονδύλι πρέπει να απεικονισθεί, προκαταβολές για αποθέματα ή προπληρωμένα έξοδα;

Τέλος, σε περίπτωση που για παραγγελία που έχει γίνει σε προμηθευτή του εξωτερικού έχει ληφθεί το τιμολόγιο έως το τέλος της χρήσης ενώ τα εμπορεύματα παραληφθούν την επόμενη χρήση, θα πρέπει να γίνει μεταφορά του ποσού που έχει χρεωθεί στον 32.01 στον 36.02;

Απάντηση:

Στη Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν.4308/2014 και συγκεκριμένα στην ενότητα 3.5.1 αναφέρεται ότι: «Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. ...Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων».

Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η οντότητα του ερωτήματος έχει υιοθετήσει το σχέδιο λογαριασμών που προβλεπόταν από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς 36.02 «Αγορές υπό παραλαβή» και 32.01 «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων». Στον πίνακα «Συσχετισμός σχεδίου λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ (Ν. 4308/2014)», ο οποίος είναι ενδεικτικός και καταρτίστηκε για να διευκολύνει την πρώτη εφαρμογή των Ε.Λ.Π. δεν παρέχεται η συσχέτιση των ανωτέρω λογαριασμών.

Στον λογαριασμό 36.02 «Αγορές υπό παραλαβή» καταχωρίζονται τα τιμολόγια προμηθευτών για αγορές αποθεμάτων που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί αλλά η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει την κυριότητά τους. Ο λογαριασμός θα πρέπει να αντιστοιχηθεί, ανάλογα με τη φύση των αποθεμάτων που αποκτήθηκαν, με το ανάλογο κονδύλι των Αποθεμάτων στον ισολογισμό.

Ο λογαριασμός 32.01 «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων» χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση του κόστους παραγγελιών, μετά την ολοκλήρωση του οποίου το συνολικό κόστος μεταφέρεται σε λογαριασμό αγορών αποθεμάτων. Ο λογαριασμός θα πρέπει να αντιστοιχηθεί, ανάλογα με τη φύση των αποθεμάτων που αποκτήθηκαν, με το ανάλογο κονδύλι των Αποθεμάτων στον ισολογισμό.

Ως προς το τελευταίο ερώτημα δεν υπάρχει διαφορά αν ο προμηθευτής είναι από το εξωτερικό ή όχι. Κατά συνέπεια το ΕΓΛΣ ορίζει με σαφήνεια πότε χρησιμοποιείται ο ένας λογαριασμός ή ο άλλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Αλέξανδρος Σικαλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαράλαμπος Συρούνης
Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος Χαλέβας
Γεώργιος Παπαναστασόπουλος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: