Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4629

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 80016

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας -Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» -Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 101) και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 22 αυτού, με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να κατηγοριοποιήσει περαιτέρω τις παραβάσεις του άρθρου 19 εξειδικεύοντας τα κριτήρια, καθορίζοντας τη μέθοδο υπολογισμού του ύψους του προστίμου και να προβλέπει περιπτώσεις στις οποίες το πρόστιμο μπορεί να αναπροσαρμόζεται, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 123 αυτού για τη ταχεία επιβολή προστίμων - τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 .

2. Τις παρ. 1Α και 2 του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

3. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4778/2021 (Α΄ 26).

4. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

5. Τα άρθρα ένατο , δέκατο και ενδέκατο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

6. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133) και το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 .

8. Το άρθρο 10 του Ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

9. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).

10. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3249/1955 (Α΄ 139).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

16. Την υπό στοιχεία 40331 /Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520).

17. Την υπ΄ αρ. 46561/8369/9-10-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3996/2011 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013» (Β΄ 3677).

18. Την υπ΄ αρ. 4691/1491/23-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 3996/2011 » (Β΄ 1106).

19. Την υπ΄ αρ. 16909/19-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» (Β΄ 1892), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/17-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 705).

20. Την υπ΄ αρ. 27397/122/19.08.2013 υπουργική απόφαση «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β΄ 2062).

21. Την υπ΄ αρ. 29164 /755/27-06-2019 υπουργική απόφαση «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από του Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄ 2686).

22. Την υπό στοιχεία 60201 /Δ7.1422/20-12-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄ 4997).

23. Την υπ΄ αρ. 78258/25-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Σκοπός της παρούσας είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και ο καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η παρούσα περιλαμβάνει ΜΕΡΟΣ Ι: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων» ΜΕΡΟΣ ΙΙ: «Ρυθμίσεις που αφορούν στην παράβαση της παρεμπόδισης ελέγχου των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία» και ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ι
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑ­ΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
«Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της κοινής εργατικής νομοθεσίας και καθορισμός μεθόδων υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων»

`Αρθρο 2

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται οι μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω και αποτυπώνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ και τα συνοδευτικά αυτών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ. 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

i) η σοβαρότητα της παράβασης, ii) ο αριθμός εργαζομένων, iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, ν) το μέγεθος επιχείρησης, vi) το καθεστώς απασχόλησης, vii) η υπαιτιότητα.

Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

i. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

ii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κ.τ.λ.), στοιχείο που καθορίζει το μέγεθος της επιχείρησης.

iii. ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ως επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις νοείται η επιβολή στην ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας (όπως έδρα, παράρτημα, υποκατάστημα κ.τ.λ.) τριών (3) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει τον παραπάνω υπολογισμό.

iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Ως αριθμός εργαζομένων που θίγονται, νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κ.τ.λ.).

v. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.

vi. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως καθεστώς απασχόλησης νοείται:

α. Η απασχόληση εργαζομένων με πλήρη, μερική απασχόληση ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας,

β. Η απασχόληση εργαζομένων ειδικής προστασίας, όπως ανήλικοι, εργαζόμενοι με δικαιώματα λόγω μητρότητας, έγκυοι, συνδικαλιστικά στελέχη, σύμφωνα με όσα η εργατική νομοθεσία ορίζει ειδικά για την προστασία τους.

Το κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων αναφορικά με πολύ υψηλής σοβαρότητας παραβάσεις.

vii. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Ως υπαιτιότητα νοείται ο βαθμός ευθύνης για την τέλεση της παράβασης.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν:

α. Το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, β. Τη μη εκπλήρωση εργοδοτικής διοικητικής υποχρέωσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού/ή κατηγορία αυτού, όπως υποβολή ή τήρηση ή ανάρτηση ή συμπλήρωση ή κατάρτιση ή επίδειξη βιβλίων, στοιχείων ή άλλων προβλεπόμενων εγγράφων και εντύπων,

γ. Την εκπρόθεσμη ή πλημμελή υποβολή εντύπων προς τις Υπηρεσίες,

δ. Τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας που αφορά τη διενέργεια του ελέγχου ή των εργατικών διαφορών,

ε. Τη μη τήρηση νομοθετημένης διαδικασίας για σύστημα απασχόλησης ή για καταβολή πληρωμής.

Οι Γενικές παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά τον κάθε εργαζόμενο και σχετίζονται με παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για τον κάθε εργαζόμενο.

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ, ΥΨΗΛΗΣ και ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ σοβαρότητας και περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II το οποίο συνοδεύεται από το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Στις ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ παραβάσεις συγκαταλέγονται και οι παραβάσεις στις οποίες έχει συνεκτιμηθεί ειδικά το καθεστώς απασχόλησης (μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ειδικής προστασίας απασχόληση).

Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου, στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της, προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και II αντίστοιχα.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος I, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

300,00 ευρώ για χαμηλές,

500,00 ευρώ για σημαντικές,

1.000,00 ευρώ για υψηλές και

1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

400,00 ευρώ για χαμηλές,

800,00 ευρώ για σημαντικές,

1.200,00 ευρώ για υψηλές και

2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

800,00 ευρώ για χαμηλές,

1.500,00 ευρώ για σημαντικές,

2.000,00 ευρώ για υψηλές και

3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

1.000,00 ευρώ για χαμηλές,

2.000,00 ευρώ για σημαντικές,

2.500,00 ευρώ για υψηλές και

4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

1.500,00 ευρώ για χαμηλές,

2.500,00 ευρώ για σημαντικές,

3.000,00 ευρώ για υψηλές και

6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται:

2.000,00 ευρώ για χαμηλές,

3.000,00 ευρώ για σημαντικές,

4.000,00 ευρώ για υψηλές και

8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο εργαζόμενο, δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα II επί τον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση επανειλημμένης επιβολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων παραβάσεων στο παρελθόν από την επιχείρηση/εργοδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1B σημείο iii του παρόντος άρθρου, το συνολικό ποσό του προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές παραβάσεις, ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

6. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του εξουσιοδοτικού νόμου (Ν. 3996/2011), ως ισχύει.

`Αρθρο 3

Το Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσας και τα συνοδευτικά αυτών Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρους του παρόντος κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία και καθορισμός μεθόδου υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων»

`Αρθρο 4

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία στο πλαίσιο εφαρμογής του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του Ν. 4808/2021 και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω και αποτυπώνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ και IV και τα συνοδευτικά αυτών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ III και IV.

1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: i) η σοβαρότητα της παράβασης, ii) ο αριθμός εργαζομένων, iii) η υποτροπή, iv) ο αριθμός των προσώπων που θίγονται και ν) το μέγεθος της επιχείρησης. Τα ανωτέρω κριτήρια, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

i. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Ως σοβαρότητα της παράβασης νοείται ο βαθμός βαρύτητας της παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας για την βία και παρενόχληση στην εργασία.

ii. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ως αριθμός εργαζομένων νοείται αποκλειστικά ο αριθμός όσων απασχολούνται μόνο στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα, κ.τ.λ.), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού, των πρακτικά απασχολουμένων, μαθητευομένων κ.λπ. προσώπων του άρθρου 3 του N. 4808/2021 που απασχολούνται στον τόπο εργασίας.

iii. ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Για τις γενικές παραβάσεις, όπως διακρίνονται στην παράγραφο 2Α του παρόντος άρθρου, ως υποτροπή νοείται η επανάληψη κάποιας εκ των παραβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του N. 4808/2021 (Α΄ 101) μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου.

Για τις ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις, όπως διακρίνονται στην παράγραφο 2Β του παρόντος άρθρου, ως υποτροπή νοείται η επανάληψη κάποιας εκ των παραβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του N. 4808/2021 (Α΄ 101) μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου.

iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ

Ως αριθμός προσώπων που θίγονται νοείται ο αριθμός των προσώπων του άρθρου 3, ΜΕΡΟΣ ΙΙ του N. 4808/2021 στον τόπο απασχόλησης (έδρα, υποκατάστημα, παράρτημα κ.τ.λ.).

v. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ως μέγεθος επιχείρησης νοείται το μέγεθος αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Οι παραβάσεις διακρίνονται με βάση τη φύση τους σε Γενικές και σε Ατομικού Χαρακτήρα.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Γενικές παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την πρόληψη, καταπολέμηση και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά τη παρ. 1 του άρθρου 19 του N. 4808/2021 (Α΄ 101). Περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο συνοδεύεται από ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Β. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις είναι ιδίως οι παραβάσεις που θίγουν ατομικά κάθε πρόσωπο του άρθρου 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ του N. 4808/2021 (Α΄ 101) και σχετίζονται με παραβίαση δικαιωμάτων του ή με μη εκπλήρωση εργοδοτικής υποχρέωσης, που προβλέπεται/εκπληρώνεται εξατομικευμένα για πρόσωπο του άρθρου 3. Περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο συνοδεύεται από ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, στο οποίο παρατίθενται οι αντίστοιχες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Παραβάσεις που δεν προβλέπονται στα Παραρτήματα III και Ιν της παρούσας, εντάσσονται κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου στην αναλογικώς προβλεπόμενη παράβαση και τις συνέπειές της, προκειμένου για τον προσδιορισμό του επιβαλλόμενου προστίμου.

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

11-20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

21-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

251 και άνω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με βάση τη διάκριση της παράβασης ως γενικής ή ατομικού χαρακτήρα καθορίζεται κατωτέρω υπό Α και Β η μέθοδος υπολογισμού του προστίμου προκειμένου για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙΙ και IV αντίστοιχα.

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος III, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 300,00 ευρώ για χαμηλές, 500,00 ευρώ για σημαντικές, 1.000,00 ευρώ για υψηλές και 1.800,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 400,00 ευρώ για χαμηλές, 800,00 ευρώ για σημαντικές, 1.200,00 ευρώ για υψηλές και 2.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 έως 50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 800,00 ευρώ για χαμηλές, 1.500,00 ευρώ για σημαντικές, 2.000,00 ευρώ για υψηλές και 3.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 έως 150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 1.000,00 ευρώ για χαμηλές, 2.000,00 ευρώ για σημαντικές, 2.500,00 ευρώ για υψηλές και 4.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 έως 250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 1.500,00 ευρώ για χαμηλές, 2.500,00 ευρώ για σημαντικές, 3.000,00 ευρώ για υψηλές και 6.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 2.000,00 ευρώ για χαμηλές, 3.000,00 ευρώ για σημαντικές, 4.000,00 ευρώ για υψηλές και 8.000,00 ευρώ για πολύ υψηλές παραβάσεις.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ

Ως προς τις Ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις του Παραρτήματος IV, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά θιγόμενο (πρόσωπο του άρθρου 3 του νόμου), δηλαδή για κάθε παράβαση επιβάλλεται συνολικό πρόστιμο που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του καθορισμένου ποσού προστίμου της κάθε παράβασης στο Παράρτημα IV επί τον αριθμό των θιγομένων.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

Α) Η επανάληψη κάποιας εκ των γενικών παραβάσεων ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Παράρτημα ΙΙΙ μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και, πλέον του νέου διοικητικού προστίμου, συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Β) Η επανάληψη κάποιας εκ των ατομικών παραβάσεων ως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Παράρτημα IV μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και επιβάλλεται: α) νέο διοικητικό πρόστιμο, χωρίς προσαύξηση και β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημερών, με αιτιολογημένη πράξη του Ειδικού Επιθεωρητή ή του Διευθυντή της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Εφόσον πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία ή την ασφάλεια εργαζομένου από περιστατικό ή τη συμπεριφορά βίας και παρενόχλησης και ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση προς τον καταγγελλόμενο για παροχή εξηγήσεων αμελλητί, εκδίδεται εντολή με άμεση ισχύ προς τον εργοδότη να λάβει ένα ή περισσότερα προσωρινά μέτρα διάρκειας έως ότου παύσει αποδεδειγμένα να υφίσταται ο επικείμενος κίνδυνος, κατά την παρ. 3 του άρθρου 19 του N. 4808/2021 .

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν εκτελεί τα οριζόμενα στην εντολή μέτρα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500,00 ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης εφαρμογής του μέτρου από την ημερομηνία εκτέλεσης που ορίζει η εντολή.

7. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για κάθε παράβαση, ανεξάρτητα της ακολουθούμενης μεθόδου υπολογισμού του προστίμου, το ύψος του τελικού συνολικά επιβαλλόμενου προστίμου, συνυπολογιζομένης και της τυχόν προσαύξησης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο επιβολής κυρώσεων, όπως αυτό ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1Α του άρθρου 24 του N. 3996/2011 (Α΄ 170), ως ισχύει».

`Αρθρο 5

Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο Κεφάλαιο Β΄ της υπ΄ αρ. 29164/755/27.6.2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 2696) το συνολικό ύψος προστίμου που επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας σε εργοδότες για διαπιστωθείσες παραβάσεις των σχετικών με τη βία και παρενόχληση στην εργασία διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του Μέρους ΙΙ «Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και την βία στην εργασία» του N. 4808/2021 (Α΄ 101) λαμβάνει τιμές από τον κάτωθι πίνακα:

Συνολικό ύψος προστίμου (Ευρώ) για παραβάσεις διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 σχετικών με τη βία και παρενόχληση στην εργασία

Διατάξεις του Μέρους ΙΙ του N. 4808/2021

Αριθμός εργαζομένων επιχείρησης

1-10

11-20

21-50

51-150

151-250

251 +

`Αρθρο 5 - σημεία α΄ και β΄

1.800

2.000

3.000

4.000

6.000

8.000

`Αρθρο 5 - σημεία γ΄ και δ΄ `Αρθρα 6, 7, 8

500

800

1.500

2.000

2.500

3.000

`Αρθρα 9, 10, 11

-

-

3.000

4.000

6.000

8.000

`Αρθρο 6

Το Παράρτημα ΙΙΙ και IV της παρούσας και τα συνοδευτικά αυτών Συμπληρωματικά Παραρτήματα HI και IV αποτελούν αναπόσπαστο μέρους του παρόντος κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ «Κατηγοριοποίηση των ευθέως αποδεικνυόμενων παραβάσεων και επιβαλλόμενων προστίμων»

`Αρθρο 7

Κατηγοριοποιούνται οι κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενες παραβιάσεις από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του άρθρου 24 του N. 3996/2011 , ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 123 του N. 4808/2021 και καθορίζεται το πρόστιμο με συνεκτίμηση των κριτηρίων και τη μέθοδο υπολογισμού του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος για τις γενικού και ατομικού χαρακτήρα παραβάσεις και με αναφορά στην αντιστοιχία παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της παρούσας. Εφόσον οι ως άνω παραβάσεις διαπιστωθούν κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων που διενήργησε τον έλεγχο, επιβάλλονται οι κυρώσεις του αντίστοιχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της παρούσας, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα χωρίς προηγούμενη πρόσκληση για ακρόαση του εργοδότη.

Οι παραβάσεις περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στον κάτωθι Πίνακα, κατηγοριοποιούνται ως γενικού και ατομικού χαρακτήρα αναφέρονται με αντιστοιχία α/α παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της απόφασης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ α/α παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

Μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας

ΓΕΝΙΚΗ/ΧΑΜΗΛΗ

Α/Α 3

Μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

ΓΕΝΙΚΗ/ΧΑΜΗΛΗ

Α/Α 6

Μη επίδειξη βιβλίου αδειών

ΓΕΝΙΚΗ/ΧΑΜΗΛΗ

Α/Α 10

Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων

ΓΕΝΙΚΗ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Α/Α 11

Μη τήρηση στον τόπο εκτέλεσης του έργου αντιγράφου του εντύπου της αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

ΓΕΝΙΚΗ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Α/Α 26

Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού

ΓΕΝΙΚΗ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Α/Α 33

Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο

ΓΕΝΙΚΗ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Α/Α 34

Μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων

ΓΕΝΙΚΗ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Α/Α 35

ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ α/α παράβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Μη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου ή της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων

ΑΤΟΜΙΚΗ/ΥΨΗΛΗ

Α/Α 52

`Αρθρο 8

Κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στο Κεφάλαιο Β΄ της υπ΄ αρ. 29164 /755/27.6.2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2696) το πρόστιμο που επιβάλλεται για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία θεσπίζεται βάσει του παρόντος άρθρου.

Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει την τέλεση των παραβάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 N. 3996/2011 , επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο), αμελλητί, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς προηγουμένη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:

1η Παράβαση: Έλλειψη ισχύοντος πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια ("Gas Free Certificate") σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες

Επιβαλλόμενο πρόστιμο:

α) Για επιχείρηση/εργοδότη χαμηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €).

β) Για επιχείρηση/εργοδότη μεσαίας κατηγορίας επικινδυνότητας: Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €).

γ) Για επιχείρηση/εργοδότη υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €). Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης τα πλοία κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες επικινδυνότητας: (Υ) Υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Μ) Μεσαία κατηγορία επικινδυνότητας (Χ) Χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας.

Στην Υψηλή (Υ) κατηγορία υπάγονται:

α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κ.λπ.) εφόσον σ΄ αυτά εκτελούνται εργασίες για τις οποίες προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια διάρκειας το πολύ 36 ωρών ή εργασίες σε κλειστούς χώρους, που περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα ή άλλα υλικά που μπορεί να αποκτήσουν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες από τις εκτελούμενες εργασίες ή θερμές εργασίες:

α1. σε χώρους που γειτνιάζουν με χώρους φορτίου ή

α2. στο αντλιοστάσιο και στα δίκτυα μεταφοράς φορτίων.

Στη Μεσαία (Μ) κατηγορία υπάγονται:

α. Τα Δ/Ξ (πετρελαιοφόρα, υγραεριοφόρα κ.λπ.) εφόσον σ΄ αυτά εκτελούνται εργασίες αποκλειστικά και μόνο εκτός των χώρων φορτίου και φυσικά εφόσον δεν εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις της Υψηλής κατηγορίας επικινδυνότητας.

β. Τα πλοία κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής σε εσωτερικούς χώρους, αμμοβολής, υδροβολής, ή εργασιών με χρήση ανηρτημένων ικριωμάτων.

γ. Τα πλοία εφόσον σ΄ αυτά εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία άνω των 100 εργαζομένων και παράλληλα δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις α΄ και β΄ ή στην κατηγορία Υψηλής επικινδυνότητας.

Στη Χαμηλή (Χ) κατηγορία υπάγονται:

Όλα τα λοιπά πλοία και για εργασίες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και τα ναυπηγούμενα μετά την καθέλκυσή τους και εφόσον δεν απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία περισσοτέρων των 100 εργαζόμενων.

2η Παράβαση: έλλειψη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων σε ισχύ, ανά μηχάνημα έργου (ΜΕ) κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999) και με την επιφύλαξη του άρθρου 88 του Κώδικα αναφορικά με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του υπό έλεγχο μηχανήματος.

Επιβαλλόμενο πρόστιμο ανά περίπτωση και λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 15085/593/2003 κοινής υπουργικής απόφασης "Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων" (Β΄ 1186).

α. Υψηλής Επικινδυνότητας ΜΕ (υποκατηγορία Υ 2): Γερανοί, γερανοί - εκσκαφείς, καλαθοφόρα, γερανογέφυρες αυτοκινούμενες (μη σταθερής τροχιάς, π.χ. με ελαστικά επίσωτρα) Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00 €)

Β. Μέσης επικινδυνότητας ΜΕ:

Περονοφόρα (κλαρκ), αντλίες σκυροδέματος, ανυψωτικές πλατφόρμες εργασίας (ψαλιδωτές και μη), αναβα-τόρια (οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών κ.ά.)

Χίλια επτακόσια πενήντα ευρώ (1.750,00 €).

`Αρθρο 9

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 7 και 8 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από το Δελτίο Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στη βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων του παρόντος άρθρου από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από τον παραβάτη εργοδότη/ επιχείρηση, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις που απαριθμούνται στον ως άνω Πίνακα, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης/επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων για την εφαρμογή συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και του συστήματος Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το Ωράριο Απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

`Αρθρο 10

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις για την εφαρμογή του συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και του συστήματος Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το Ωράριο Απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, κατ΄ εφαρμογή της περ. γ, της παρ. 5 των άρθρων 74 και 79 του N. 4808/2021 και της υπ΄ αρ. 49758/31-05-2022 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2668) και καθορίζονται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων και εφαρμοζόμενης της μεθόδου υπολογισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ του ΜΕΡΟΥΣ Ι της παρούσας. Όπου στο ως άνω Κεφάλαιο Α΄ αναφέρεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ νοείται για τον υπολογισμό των προστίμων του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI της παρούσας. Ομοίως, ως Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ νοούνται τα Συμπληρωματικά Παραρτήματα V και VI της παρούσας.

`Αρθρο 11

Οι παραβάσεις περιλαμβάνονται με αντιστοιχία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI, και το συνοδευτικό αυτού ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI της απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

`Αρθρο 12

1. Στον εργοδότη ή οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και πρόσβαση σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ή σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, κατά παράβαση των διατάξεων της περ. α΄ και δ΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του N. 3996/2011 (Α΄ 170), όπως αντικαταστάθηκε από τη παρ. 2 του άρθρου 31 του N. 4488/2017 (Α΄ 137), επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της υποπαρ. 1Α του άρθρου 24 του N. 3996/2011 και καθορίζεται το ύψος του προστίμου, εφαρμοζόμενης της κατηγοριοποίησης και της μεθόδου υπολογισμού προστίμων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ι της παρούσας.

2. Η ως άνω παράβαση χαρακτηρίζεται ως Γενική και αριθμείται με α/α 54 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Ι της παρούσας.

3. Η επανάληψη της ως άνω παράβασης μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται ως υποτροπή και επισύρει την επιβολή του αρχικού προστίμου προσαυξημένο κατά 50%, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης.

ΜΕΡΟΣ ΠΙ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις της Απόφασης

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).

2. Οι διοικητικές κυρώσεις του Παραρτήματος V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιβάλλονται δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του Συστήματος.

3. Από την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιβάλλονται οι υπ΄ αρ. α/α 7 και α/α 8 παραβάσεις και κυρώσεις του Παραρτήματος VI, αντί των παραβάσεων και κυρώσεων α/α 73 και α/α 32 του Παραρτήματος ΙΙ. Ομοίως, επιβάλλεται η α/α 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V αντί της α/α 51 παράβασης και κύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I.

`Αρθρο 14
Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. η υπό στοιχεία 60201 /Δ7.1422/20-12-2019 υπουργική απόφαση «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄ 4997),

2. η υπό στοιχεία 14675 /469/07-04-2020 υπουργική απόφαση «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄ 1378), με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (Β΄ 4997) απόφαση,

3. η υπό στοιχεία 27397 /122/19.08.2013 υπουργική απόφαση «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» (Β΄ 2062).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: