Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13/02/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Φ.80320/4382/225

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΘΕΜΑ:

Γνωστοποίηση δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. στους αιτούντες άσυλο.

Σε συνέχεια του Α.Π.Φ.80320/οικ.52161/Δ18.3224/11-11-2019 εγγράφου μας με το οποίο γνωστοποιήσαμε τη δημοσίευση του N.4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 169/Α/01-11 -2019) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του προαναφερόμενου νόμου, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση των αιτούντων διεθνή προστασία με την απονομή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 199/Β΄/31-01-2020, δημοσιεύθηκε η Αριθμ.717/28-01-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε κατ"" εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης.

Αρμόδια Αρχή για Απόδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι αρμόδια Υπηρεσία διεκπεραίωσης της απόδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ορίζεται η Υπηρεσία Ασύλου, η οποία αναγράφει στο Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.) υποχρεωτικά και τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Ασύλου κατά την καταχώριση στο σύστημα της αίτησης περί διεθνούς προστασίας, προβαίνει ταυτόχρονα και στην απόδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) που παρέχει η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι αιτούντες διεθνή προστασία μετά την 01-11-2019 θα λάβουν Π.Α.Α.Υ.Π.Α μέσω της Υπηρεσίας Ασύλου και της διαδικασίας που αναλύεται στο άρθρο 13, παρ. 1 της ΚΥΑ. Επιπρόσθετα, ο ισχύων Α.Μ.Κ.Α. όλων των αιτούντων διεθνή προστασία προ της 01-11-2019 που διατηρούν ενεργό δελτίο ασύλου θα μετατραπεί σε Π.Α.Α.Υ.Π.Α μέσω της διαδικασίας που αναλύεται στο άρθρο 13, παρ. 1 της ΚΥΑ. Τέλος, για όσους αλλοδαπούς δεν επιτευχθεί η περιγραφόμενη ταυτοποίηση, θα μπορούν να λαμβάνουν τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. με την ανανέωση του δελτίου πλήρους καταγραφής στις Υπηρεσίες Ασύλου.

Δικαίωμα Πρόσβασης στην Εργασία

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4636/2019 , ο κάτοχος Π.Α.Α.Υ.Π.Α. αποκτά δικαίωμα ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, εφόσον κατέχει «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» και καθ"" όλη τη διάρκεια ισχύος του. Στο άρθρο 5 της εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κατόχου Π.Α.Α.Υ.Π.Α. θα αποτυπώνεται στο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία με την αναγραφή - από την Υπηρεσία Ασύλου - του λεκτικού «Δικαίωμα Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας», ούτως ώστε με τη σχετική ένδειξη να ενημερώνονται τα στοιχεία του Π.Α.Α.Υ.Π.Α, προκειμένου στη συνέχεια η πληροφορία αυτή να μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλα συστήματα που σχετίζονται με την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και τα συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνονται για το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχει η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. - για οποιοδήποτε λόγο - επέρχεται η απώλεια του δικαιώματος πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Διαδικασία Μετάπτωσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α σε Α.Μ.Κ.Α.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης διεθνούς προστασίας και μετά την επίδοση της `Αδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) από την Υπηρεσία Ασύλου, ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος Α.Μ.Κ.Α και οφείλει ο ίδιος εντός ενός (1) μηνός από την επίδοση της σχετικής άδειας να προβεί στις κατά το νόμο απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή του. Σε αυτή την περίπτωση, ως προς την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην Α.Π.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κατηγορία Α.4. (δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και τα μέλη οικογενείας τους).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: