Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 136

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4706

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
`Αρθρο 3 Πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 5 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 6 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 7 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 8 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 9 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 10 Οργάνωση και λειτουργία των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 11 Επιτροπή αποδοχών
`Αρθρο 12 Επιτροπή υποψηφιοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 13 Οργανωτικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας
`Αρθρο 15 Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
`Αρθρο 16 Αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου
`Αρθρο 17 Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
`Αρθρο 18 Ενημέρωση μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα υποψήφια μέλη του
`Αρθρο 19 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων
`Αρθρο 20 Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων
`Αρθρο 21 Πιστοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και της διαδικασίας παραγωγής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
`Αρθρο 22 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή έκδοση ομολογιακού δανείου Αλλαγές στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
`Αρθρο 23 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
`Αρθρο 24 Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/828 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/36/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
`Αρθρο 25 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 στοιχείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 26 Ορισμοί (άρθρο 1 στοιχείο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 27 Εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων (άρθρο 3α της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 28 Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3β της Οδηγίας (EE) 2017/828)
`Αρθρο 29 Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων (άρθρο 3γ της Οδηγίας (EE) 2017/828)
`Αρθρο 30 Μη διακριτική μεταχείριση, αναλογικότητα και διαφάνεια κόστους (άρθρο 3δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 31 Διαμεσολαβητές τρίτης χώρας (άρθρο 3ε της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 32 Πολιτική ενεργού συμμετοχής (άρθρο 3ζ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 33 Επενδυτική στρατηγική θεσμικών επενδυτών και συμφωνίες με τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 3η της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 34 Διαφάνεια των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 3θ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 35 Διαφάνεια πληρεξούσιων συμβούλων (άρθρο 3ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
`Αρθρο 36 Αρμόδια Αρχή και κυρώσεις (άρθρο 14 β της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Ε.Ε.) ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 37 Σύσταση και μορφή
`Αρθρο 38 Επενδυτικοί περιορισμοί
`Αρθρο 39 Επενδυτικά τμήματα
`Αρθρο 40 Διαχείριση ΟΕΕ
`Αρθρο 41 Αδειοδότηση ΟΕΕ
`Αρθρο 42 Κανονισμός ΟΕΕ
`Αρθρο 43 Διάθεση μεριδίων ΟΕΕ
`Αρθρο 44 Εξαγορά και αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΕΕ
`Αρθρο 45 Δέσμευση απόκτησης μεριδίων ΟΕΕ
`Αρθρο 46 Μητρώο μεριδιούχων ΟΕΕ, βεβαιώσεις, μεταβίβαση, ενεχυρίαση
`Αρθρο 47 Αποτίμηση
`Αρθρο 48 Λύση ΟΕΕ
`Αρθρο 49 Ανάκληση άδειας σύστασης ΟΕΕ
`Αρθρο 50 Διαχείριση κινδύνου και ρευστότητας
`Αρθρο 51 Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ διαχειριστή και ΟΕΕ
`Αρθρο 52 Θεματοφύλακας
`Αρθρο 53 Απαιτήσεις διαφάνειας
`Αρθρο 54 Αρμόδια αρχή
`Αρθρο 55 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 56 Φορολογικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129
`Αρθρο 57 Σκοπός
`Αρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 59 Πληροφοριακό δελτίο
`Αρθρο 60 Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 61 Αστική ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο (άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 62 Χρησιμοποιούμενη γλώσσα σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 63 Διαφημίσεις (άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 64 Αρμόδια Αρχή (παρ. 9 του άρθρου 20 και άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 65 Αρμοδιότητες εποπτείας και διερεύνησης (άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 66 Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα (άρθρα 38, 39 και 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 67 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
`Αρθρο 68 Δημοσίευση κυρώσεων και μέτρων (άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2402 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ, ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ ΚΑΙ 2011/61/ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) 1060/2009 ΚΑΙ (ΕΕ) 648/2012
`Αρθρο 69 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 (άρθρο 29 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού)
`Αρθρο 70 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα για παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 2017/2402 (άρθρο 32 του Κανονισμού)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1131 ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ (ΑΚΧΑ), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4099/2012 (Α΄ 250), ΤΟΥ ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ΤΟΥ ν. 2533/1997 (Α΄ 228) ΚΑΙ ΤΟΥ ν. 4449/2017 (Α΄ 7)
`Αρθρο 71 Τροποποιήσεις του ν. 4099/2012 για ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΜΚ
`Αρθρο 72 Τροποποιήσεις του ν. 4209/2013 για ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΑΠ και ΑΚΧΑ
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του Ν. 2533/1997 ως προς τις εισφορές των ΑΑΕΔ στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού
`Αρθρο 74 Τροποποίηση του Ν. 4449/2017 για τους ελεγκτές και τις Επιτροπές Ελέγχου
`Αρθρο 75 Τροποποίηση του Ν. 4514/2018 για τα βήματα τιμής και τους κοινούς επενδυτικούς λογαριασμούς
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 76 Επιλογή Προϊσταμένων
`Αρθρο 77 Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατάργηση υφισταμένων
`Αρθρο 78 Θέματα σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -Τροποποιήσεις του ν. 1969/1991
`Αρθρο 79 Προϋπολογισμός και Απολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση του ν. 2324/1995
`Αρθρο 80 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση του ν. 2324/1995
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 81 Θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
`Αρθρο 82 Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020
`Αρθρο 83 Σύμβαση διανομής και σύστασης δικαιωμάτων επιφανείας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ και πρόβλεψη πράξης κανονισμού επί των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
`Αρθρο 84 Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
`Αρθρο 85 Δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος
`Αρθρο 86 Ρύθμιση για τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων
`Αρθρο 87 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων
`Αρθρο 88 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 4647/2019
`Αρθρο 89 Διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
`Αρθρο 90 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 91 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 92 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 93 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: