Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 178

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4568

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
`Αρθρο 1 Ορισμοί
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Εγκαταστάσεις υδατοδρομίων
`Αρθρο 4 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 5 Χρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων
`Αρθρο 6 Προϋποθέσεις κατόχου `Αδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου
`Αρθρο 7 Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων
`Αρθρο 8 Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου
`Αρθρο 9 Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
`Αρθρο 10 Παράβολο
`Αρθρο 11 Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
`Αρθρο 12 Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων - έκδοση αδειών
`Αρθρο 13 Διάρκεια ισχύος άδειας - τροποποίηση στοιχείων αδειών
`Αρθρο 14 Επιτροπή Υδατοδρομίων - επιθεωρήσεις υδατοδρομίων
`Αρθρο 15 Μεταβίβαση άδειας - παραχώρηση λειτουργίας
`Αρθρο 16 Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου
`Αρθρο 17 Όροι εκτέλεσης πτήσεων
`Αρθρο 18 Κίνηση στην επιφάνεια του ύδατος και επικοινωνίες
`Αρθρο 19 Απαγορεύσεις - περιορισμοί
`Αρθρο 20 Ασφάλιση
`Αρθρο 21 Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων
`Αρθρο 22 Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου
`Αρθρο 23 Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου
`Αρθρο 24 Εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα
`Αρθρο 25 Απαγόρευση πτήσεων και ανάκληση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
`Αρθρο 26 Κυρώσεις
`Αρθρο 27 Υδάτινα πεδία
`Αρθρο 28 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου
`Αρθρο 29 Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου από δημόσιους φορείς
`Αρθρο 30 Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (Η.Σ.Π.Α.Υ.)
`Αρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 33 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 34 Ορισμοί
`Αρθρο 35 Διασφάλιση της συνεχούς παροχής αστικών μεταφορών επιβατών
`Αρθρο 36 Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών
`Αρθρο 37 Δίκτυο αστικών οδικών μεταφορών επιβατών
`Αρθρο 38 Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 39 Εκτέλεση των δημόσιων αστικών επιβατικών μεταφορών
`Αρθρο 40 Όροι χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων
`Αρθρο 41 Καθορισμός αστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών
`Αρθρο 42 Δικαιώματα των επιβατών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 43 Αναθέτουσα αρχή
`Αρθρο 44 Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούς
`Αρθρο 45 Προκήρυξη διαγωνισμών
`Αρθρο 46 Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων παραχώρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
`Αρθρο 47 Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτρο
`Αρθρο 48 Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 49 Ισχύς διατάξεων για τις αστικές επιβατικές μεταφορές
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 50
`Αρθρο 51 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53 Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές
`Αρθρο 54 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.)
`Αρθρο 55 Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2638/1998 - Κάλυψη θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή στις Α.Ε.Ν.
`Αρθρο 56 Τροποποίηση των άρθρων 106 και 109 του Ν. 4504/2017
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 58 Ρυθμίσεις ΕΔΧ οχημάτων
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60 Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: